Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Yerel Yönetimlerde Yönetişimin Etik Kodları “ 16 Ekim- 2010-İSTANBUL sunum: Prof. Dr.Zerrin Toprak Dokuz Eylül Üniversitesi, İk.İd.Bil.Fak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Yerel Yönetimlerde Yönetişimin Etik Kodları “ 16 Ekim- 2010-İSTANBUL sunum: Prof. Dr.Zerrin Toprak Dokuz Eylül Üniversitesi, İk.İd.Bil.Fak."— Sunum transkripti:

1 “Yerel Yönetimlerde Yönetişimin Etik Kodları “ 16 Ekim İSTANBUL sunum: Prof. Dr.Zerrin Toprak Dokuz Eylül Üniversitesi, İk.İd.Bil.Fak

2 Modern hukuka ve evrensel değerlere saygılı devlet toplumsal huzuru korumak ---sağlıklı yerleşimler oluşturmak ---yerelde mal ve hizmetlerin etkin dağılımı ----demokratik katılımın sağlanması, modern kent yönetimlerin “olmazsa olmaz” dayanaklarıdır. İnsanlık tarihinde her dönemde topluma yönelik hizmetlerle yapılacak işler az çok benzer gelişmiştir.

3 YÖNETİŞİM BİLGİYE ERİŞME
YASAL KARAR ALICILARIN KARARLARININ YERİNDELİĞİNİN KONTROLÜ

4 Yönetişim felsefesi, çok aktörlü bir sistemin birlikte ve karşılıklı etkileşimle toplum yararına yönlendirme sürecini önermektedir. Böyle bir ele alışta çözümleri tek öznenin hâkimiyetinde aramak yerine, yerel, ulusal ve uluslar arası alandaki ortaklıklarda değerlendirmek önem kazanmaktadır. Yönetişim ile sadece idare dışındaki aktörleri de içeren esnek bir yapı değil, ayni zamanda açıklık, katılım, sorumluluk, etkililik ve tutarlılık kararın yerelde ve halka en yakın birimlerce alınması, katılımcı bir anlayışla biçimlendirilmesi önem taşımaktadır

5 ÇALIŞMANIN METODİK YAKLAŞIM
YEREL YÖNETİMLERİN YAPILANMASINDA AMAÇ NEDİR-ETİK FELSEFE İLİŞKİLENDİRMESİ? YÖNETİŞİM YAPILANMALARININ TEMEL OLMAZSA OLMAZLARI VE ETİK FELSEFE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER BU KURGULAMANIN NERESİNDE?

6 YEREL ÖRGÜTLENME İÇİN STRATEJİK YAKLAŞIM
SİYASİ LİDER YETİŞTİRMEYE ODAKLI YEREL YÖNETİM MODELİ Mİ ? HİZMETE ODAKLI YÖNETİCİ TERCİHLİ YEREL YÖNETİM MODELİ Mİ?

7 Avrupa Yerel Yönetimleri eylem planları
ALANDA HİZMETLERİN YAŞAM KALİTESİ GÖSTERGELERİNE UYGUNLUĞUNU SAĞLAMAK DEMOKRATİKLEŞMEYE HİZMET EDEN –DEMOKRATİK YEREL YÖNETİMLERİ PLANLAMAK BÖLGEDE , TOPLUMSAL VE EKONOMİK KALKINMAYI BÜTÜNLEŞİK HALE GETİRECEK YÖNETSEL AĞLARI YAPILANDIRMAK

8 KAMU YÖNETİMİNİN TEMEL SORUNLARI

9 GÜÇLÜ MERKEZİYETÇİ YAPI
YÖNETİMDE DIŞA KAPALILIK & GİZLİLİK HANTAL YAPI VE KIRTASİYECİLİK DEMOKRATİK KATILIMCI PRATİKLERDEKİ EKSİKLİKLER

10 Kamu yönetiminde yolsuzluk, kural hâkimiyeti(bürokrasi)
demokrasi ve insan haklarını, sosyal adaleti, demokratik kurumların istikrarını toplumun ahlaki temellerini etkileyerek kötü yönetime neden olmaktadır Karşı strateji: iyi yönetim, demokratik yönetişim

11 Toplumsal İşbirliği ve Diyalogu Sağlamada Etkili Unsurlar Döngüsü
Toplumsal kapasitelerin geliştirilmesi için bütünleşik eylem planları ve yapılabilirlik k I Dış ve iç göçlerden kaynaklanan uyarıcı unsurlar ve hemşeri etkisi III Geliştirici ve yenilikçi fikirlerin benimsenmesi/uzlaşma ve yapılabilirliğin finansmanı II Yabancı ve yerel topluluklara yönelik bilgi geliştirme ve yenilikçi/ortak müzakereci programların tasarlanması Eylem çıktılarının ve çıktıların sonuçlarının değerlendirilmesi, yeni stratejilerin saptanması

12 Müzakere(Diyalog), Katılım, Risk Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma.
Yönetişim felsefesinin uygulanabilirliğinde iletişim ağlarının oluşmasında kullanılan temel 4 anahtar unsur Müzakere(Diyalog), Katılım, Risk Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma. Yerel gündem 21 örgütlenmeleri, kent konseyleri, kalkınma ajansları gibi kamu, özel ve sivil ortaklar arasında buluşma ortamları kurumsal yapıları oluşturulmaktadır.

13

14 “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 2. Bölümünde 18 etik ilke belirlenmiştir (Madde 5-Madde 22). Bunlar:

15 Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Halka hizmet bilinci Hizmet standartlarına uyma Amaç ve misyona bağlılık Dürüstlük ve tarafsızlık Saygınlık ve güven Nezaket ve saygı Yetkili makamlara bildirim Çıkar çatışmasından kaçınma Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı Savurganlıktan kaçınma Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu Eski kamu görevlileriyle ilişkiler Mal bildiriminde bulunma

16 Etik kavramının  iki yönü bulunmaktadır.
Birinci yönü, iyi ahlaklı bir insan olmanın göstergelerini belirler. İkinci yönü  bireylerin karşılıklı  ilişkilerinde davranışlarının sınırının neler olduğunun öğrenilmesini sağlar.

17 Etik Sorgulama Etik geçmiş,  günümüzü biçimlendiren ve geleceğe de fikir verecek şekilde insanların tutum ve davranışlarının iyi ya da kötü, doğru veya yanlış yönden değerlendirilmesini içeren ve dünyanın her yerinde-evrensel geçerli olan ilke ve kuralların bütününü ifade eder. Uluslar arası anlaşmalar ve sözleşmelere bu tarz değerlendirmeler olarak bakabiliriz.

18 Etik Etik kurallar ahlaki kurallardaki gelişme sürecindeki doğruluk tartışması bitmiş, geçerliliği sınanmış değerlerdir. Varlık nedeni insan davranışlarına yol gösterme ve insanın keyfi davranışlarının önüne ahlaki sorumlulukları koyarak toplumsal olarak geçebilme ile insan varlığına saygıyı sağlamadır. Etiğin dayandığı temel değerler içinde, giderek geliştirilen haklar kullanımı bulunmaktadır.

19 Yönetsel etik Yönetsel etik ise, “yönetime ilişkin kararların verilmesinde tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olmayı, bireylerin varlık ve bütünlüğüne saygıyı; herkes için en iyi olacak eylemlerin seçilmesini ve eylemlerde adalet, eşitlik, tarafsızlık, sorumluluk, saygı, sevgi, hoşgörü,  açıklık ve demokrasi gibi evrensel değerleri temel almayı sağlayan, yöneticilere eylemlerinde yol gösteren davranış ilkelerinin yerine getirilmesini sağlamaya yönelmiştir”. “idarenin takdir yetkisi” kamu yararı Bu saygı duruma göre varlık hakkına kadar da uzanmaktadır.

20 Güven ve etik ilişkisi Kamu yönetiminde yaşanan güven açığının giderilmesi için etik kuralların oluşturulması ve etik kültürünün yerleşmesi için uluslar arası kuruluşlar tarafından bir takım faaliyetler ve belgeler hazırlanmıştır. Birleşmiş Milletler tarafından kamu hizmetlerinin ve kamu görevlilerinin faaliyetlerinin şeffaflığını sağlamak amacıyla amacıyla “Yolsuzluğa Karşı Eylem ve Kamu Görevlileri İçin Uluslararası Davranış Kuralları” ismiyle bir bildiri hazırlanmış ve 1996 yılında kabul edilmiştir. OECD tarafından da “Kamu Yönetiminde Etik İlkeler” ismi altında üyelerine kamu hizmetlerinde etik davranış ilkelerini hayata geçirmeleri için tavsiyelerde bulunan 1998 yılında yayınlanan tavsiye kararı vardır.  Avrupa Ombudsman Enstitüsü tarafından 1999 tarihinde, iyi bir yönetim için gerekli olan etik davranış kurallarını içeren “İyi Yönetim İçin Davranış Kodu” adlı belge kabul edilmiştir.

21 Avrupa Konseyi ve Etik Avrupa Konseyi de 2000 yılında tüm kamu görevlileri tarafından uyulması gereken temel etik davranış kurallarını içeren “Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları” isimli belge kabul edilmiştir.    tarihli sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu oluşturulmuştur.  tarihli sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile de kamu görevlileri etik davranış ilkeleri belirlenmiştir

22 Etik Mevzuatı     AMAÇ: kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.        Kanun(5176), genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dâhil tüm personeli kapsamaktadır.

23 Türkiye’de Etik Kurgulama
  Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk silahlı kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversiteler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.6   Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık yöneticilerin hesap verme sorumluluğu başlığını taşıyan düzenleme denetim açısından önemlidir. Denetimin en önemli unsurları içerisinde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğu yer almaktadır. Yeni kamu yönetimi anlayışının da en belirgin vasıflarını ifade etmektedirler.  

24 Etik Denetimdeki Yasal Karar Alıcılar
Mahalli idareler ve bunların birliklerinin üst düzey personeli Kamu Personeli Etik Kurulunun denetim yetkisi içerisindedir. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin Ek-1 C bendinde Kamu Görevlileri Etik Kurulunun yetki alanına giren “Mahalli İdarelerde; Büyükşehir Belediye Başkanı, İl ve İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşları Genel Müdürü, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı, İl Belediye ve İl Özel İdare Birlikleri ile bunların Üst Birlik Başkanları, Büyükşehir Belediye Şirketleri Genel Müdürleri, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir sınırları içindeki Belediye Başkanlarını” Kanun ve yönetmelikteki hususları ve usulleri göz önünde bulundurmak suretiyle denetleyebilir. Nitekim kurulun faaliyet raporlarında yerel yönetimlerde görev yapan yukarıda saydığımız görevliler hakkında verilmiş kararlar bulunmaktadır.  

25 SORGULANMASI GEREKENLER
Temsili Demokrasiyi güçlendirecek, yönetişim uygulamalarında verimlilik, Kent Yöneticisinin rolleri ve sorumlulukları, Meclis üyeleri sayısı ve etkinlik analizleri, Örgüt içi hizmet sorumluluklarını bölge kuruluşlarıyla (Ajans-İl Özel İdaresi) birlikte değerlendirecek idari ilişkilendirmelerde görünürlük,

26 SORGULANMASI GEREKENLER
İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü bağlantılı Avrupa Konseyi Çalışmalarının yaygınlaştırılması ve görünür kılınması, bilgilere erişimin sağlanması, e- yönetişim, e-devlet, çalışmalarının göstergelerinin ve teknik altyapısının güçlendirilmesi teknolojik gelişmeler yoluyla toplumsal işbirliğinin nasıl güçlendirileceği Ortak payda stratejik planlama, roller ve sorumluluklar ağının netleşmesi ve sürekli güncelleştirme

27 KAYNAKLAR Prof. Dr.Zerrin Toprak
(2007)“Yerelde Yönetişim Olgusunda Demokratik Kazanımları Teorik Ve Pratik Temelli Yaklaşımlar. Türkiye ve İzmir”, 2.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Bildiri Kitabı, Matsa, Ankara, Ekim 2008. (2008); Kent Yönetimi ve Politikası, Birleşik Matbaa, Altıncı Baskı, İzmir. (2009);Kentleşme Şurası, Şura Hazırlık Kitapları, “Kentlilik Bilinci, Kültür ve Eğitim” 9. Kitabı, (Başkan Yard. ve Kitap Edit.) Ankara (http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/kentlesme.php) (2009), "Democratic Gains in Public Administration at Local Level in terms of CSR: Theory- and Practice-Based Approaches- Turkey and Izmir Metropolitan City , Professionals´ Perspectives of Corporate Social Responsibility, Springer- Social Policy Book, Idowu, Samuel O.; Leal Filho, Walter (Eds.) (2010); “E -Yönetişim& E- Devlet”, Yönetişim: Kuram, Boyutlar, Uygulama, Edit: M. Akif Çukurçayır, H.Tuğba Eroğlu, Hülya Eşki Uğuz, Konya, Toplumsal Siyasallaşmada Etkili Demokratik - İzlenebilir Yerel Yönetimler ve Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Katma Protokolü :http://www.balkangunlugu.com (2010); Yerel Yönetimler, Birleşik Matbaa, Sekizinci Baskı, İzmir.

28 ORTAK AKIL VE ORTAK ADIM
İLE BAŞARILAR

29 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM


"“Yerel Yönetimlerde Yönetişimin Etik Kodları “ 16 Ekim- 2010-İSTANBUL sunum: Prof. Dr.Zerrin Toprak Dokuz Eylül Üniversitesi, İk.İd.Bil.Fak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları