Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzmit İlçe MEM.İSG Koordinatörleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzmit İlçe MEM.İSG Koordinatörleri"— Sunum transkripti:

1 İzmit İlçe MEM.İSG Koordinatörleri
KAMUDA İsg Uzmanı Suat YÜKSEL & İsg UzmanıErdal EVCİL İzmit İlçe MEM.İSG Koordinatörleri

2 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU
Ülkemizde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/06/2012 tarihinde TBMM’nde kabul edilmiştir. 30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak (kademeli olarak) yürürlüğe girmiştir.

3 Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı.
Sayı sınırı olmaksızın, Memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar, Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri, Tarım vb. dahil tüm işkolları İstisna: TSK, emniyet, afet müdahale ekipleri, ev hizmetleri, kendi nam ve hesabına tek başına çalışanlar

4 Yürürlük tarihleri; a) 6. 7. 8
Yürürlük tarihleri; a) İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanları ilgili maddeleri aşağıda belirtilen tarihlerde yürürlüğe girmiştir; 1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde, 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde, 3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra”

5 İş güvenliği uzmanlarının görevleri
a) Rehberlik; b) Risk değerlendirmesi; c) Çalışma ortamı gözetimi; ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; d) İlgili birimlerle işbirliği;

6 İş güvenliği uzmanlarının yetkileri
İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek. (OKULLARDA GÖREVLİ UZMANLAR BAĞLI OLDUKLARI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE DE BİLGİ VERECEKLER.)

7 İş güvenliği uzmanlarının yetkileri
b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir.

8 İş güvenliği uzmanı olmasa dahİ
Tüm kurumlar; Risk Değerlendirmesi Acil durum Planı Eğitim – (çalıştıkları kurumun özelliklerine göre) Yapmak zorundalar…

9 İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor.
A Sınıfı Uzman Çok tehlikeli B Sınıfı Uzman Tehlikeli C Sınıfı Uzman Az tehlikeli

10 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ANAOKULU,İLKOKUL,ORTAOKUL,LİSE VE HALK EĞİTİM MERKEZLERİ AZ TEHLİKELİ MESLEK LİSELERİ TEHLİKELİ SINIFTALAR İlimizde Bakanlığımıza bağlı Çok Tehlikeli kurum bulunmamaktadır.

11 Diğer tüm maddeleri 50’den fazla çalışanı olan tüm kamu kurumlarında tehlike sınıfına bakmaksızın tarihi ile yürürlüktedir. Bu kapsamda tüm kamu kurumlarının yükümlülükleri; İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturması, Risk Değerlendirmesi yapılması, Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi, Acil Durum Planları oluşturması, Çalışan Temsilcisi seçilmeli ve destek personeli görevlendirmesi ve eğitimlerinin sağlanması, İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirilmesidir.

12 Okul ve kurumlarda kurulun sekreteryası sözleşmeli İş Güvenliği Uzmanı olmaması durumunda Mdr baş yrd. Veya Mdr Yrd.ları tarafından yürütülür.

13 6331 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU
MADDE 22 (İş sağlığı ve güvenliği kurulu) (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

14 Kurul Kimlerden Oluşur?
İşveren veya Vekili, İş güvenliği uzmanı, İş yeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işler yürütmekte görevli bir kişi Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, Kurulun sekreteri ise bu maddenin (b) bendinde sözü edilen kişidir. (b) : İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı

15 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012)
MADDE 6 (Risk Değerlendirmesi) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. Yine bu ekipte iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekiminin bulunması zorunluluğu 1 Temmuz 2016 tarihine kadar bulunmamaktadır. Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi, Çalışan temsilcisi ve destek eleman eğitimi verilecek. Çalışan Temsilcisi Eğitim İçeriği • Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikleri Hakkında Bilinçlendirme • İSG Kanunu ve Yönetmenlikler kapsamında çalışan temsilcisinin görev ve sorumlulukları • İşveren veya işveren vekilinin çalışan temsilcisinden ilk önce alacağı görüş ve öneriler. • Seçilmiş veya atanmış çalışan temsilcisinin işletmelerde diğer çalışanlar ile kurması gereken iletişim. • Çalışan temsilcisinin işverene, işveren vekiline veya 50 kişinin üstünde çalışanı olan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna iletmesi gereken talepler neyi içerir. • Çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkı neleri kapsar • Çalışan temsilcisinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile bağı • Çalışan temsilcisi işletmelerde iş güvenliği ile ilgili hangi görevlere katılır. • Çalışan temsilcisinin işletmelerde takip etmesi önerilerde bulunması gereken konular • Çalışan temsilcisinin tutması gereken kayıtlar ve çalışanları bilgilendirmesi • Çalışan temsilcisinin bilmesi gereken, çalışanların hak ve sorumlulukları • Çalışan temsilcisinin, çalışanlara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir. • Çalışan temsilcisinin, çalışanları hangi konularda temsil yetkisi vardır. • Çalışan temsilcilerinin takip etmesi gereken evrak, doküman ve çalışmalar. Destek Elemanı Eğitimi, Eğitim İçeriği • Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikleri n de Destek Elemanın Yeri Hakkında Bilinçlendirme • İSG Kanunu ve Yönetmenlikler kapsamında Destek Elemanının görev ve sorumlulukları • Destek elemanın iş güvenliği uzmanlarına karşı görev ve sorumlulukları • Destek elamanının işyeri hekimlerine karşı görev ve sorumlulukları • Destek elemanın işveren veya işveren vekiline karşı sorumlulukları • Destek elemanın çalışanlara karşı sorumlulukları • Destek elemanlarının işletmede takip etmesi gereken görev ve sorumluluklar. • Destek elemanlarının çalışanlar ile iletişimi • Destek elemanlarının iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi işletmede olmadığı durumda yürütmesi ve kontrol etmesi gereken evrak ve çalışmalar • Destek elamanının takip etmesi gereken İSG organizasyonları • Destek elemanının işletmede yapılan risk değerlendirme, periyodik kontroller, ölçüm ve analizlerine katılımı ve yapması gerekenler • Destek elemanının takip ve kontrol etmesi gereken raporlar • Destek elemanının işletmelerde takip etmesi önerilerde bulunması gereken konular • İşveren veya işveren vekilinin destek elemanından ilk önce alacağı görüş ve öneriler.

16 4857 sayılı yeni iş kanunun  77. maddesi; İşverenler; işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, çalışanları karşı karşıya bulundukları riskler, alınması gerekli tedbirler konusunda bilgilendirmek ve işyerinde İSG eğitimlerini vermek zorundadır.      İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulmayan bir işyerinde İSG konusunda alınmayan her tedbir için ayrı ayrı para cezası verilmektedir. Ayrıca ölümle sonuçlanan bir iş kazası meydana geldiği zaman işveren bilerek ve kasti çalışanın ölümüne sebebiyet vermekten ( Taksirli ölüm ) 15 yıl hapis cezası ile cezalandırıyor.

17 2014 yılından itibaren ; Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işyerlerine TL ve ayrıca aykırılığın devam ettiği her ay için TL, Acil durum planlarını hazırlamayan, destek elemanı görevlendirmeyen işyerlerine TL, devam ettiği her ay için TL, Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymayan işyerlerine her çalışan için TL, İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmeyen işyerlerine TL, İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmayan işyerlerine TL , İş kazası ve meslek hastalığını bildirmeyen işyerleri TL idari para cezası verilecektir.

18 6331 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU
MADDE (Acil Durum Planları) İşveren; Acil Durum Planları hazırlayacak, Acil durumlarla ilgili eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini sağlayacak İlk Yardım ekibi Kurtarma ekibi Söndürme ekibi İşyerlerinde acil durum planları hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi gerekmektedir.  İşyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar; a Arama, kurtarma ve tahliye, bYangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışan destek elemanı olarak görevlendirilmelidir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilir. İlkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirilir. 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise Arama, kurtarma, tahliye ve Yangınla mücadele için bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir. asal Gerekçe : 18 Haziran 2013 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan "İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK” gereği işletmelerin çok tehlikeli sınıfta 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta 4 yılda bir ve az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde 6 yılda bir acil durum planı yapması gerekiyor.

19 İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

20 6331 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU
MADDE 17 (Çalışanların Eğitimi) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. (Bu eğitimler belgelenir ve çalışanın dosyasında saklanır.) Çalışanlara verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri tehlike sınıfına göre saat olarak değişmektedir. Az tehlikeli kapsamda olan bir kamu kurumu 3 yılda en az bir defa ve en az 8 saat, tehlikeli kapsamda 2 yılda en az bir defa en az 12 saat, çok tehlikeli kapsamda ise 1 yılda en az 1 defa ve en az 16 saat iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vermek zorundadır. Bu eğitimler 4 saat ve katları şeklinde farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebileceği yönetmelikte yer almaktadır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ise uzmanlık alanları dikkate alınarak, İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından verilebilmektedir.

21 6331 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU
MADDE 20 (Çalışan Temsilcisi) (1) İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir.

22 İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir
İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir: İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki. Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç. Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört. Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş. İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı. (İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ) İşyerinde sendika olması durumunda çalışan temsilcisi olarak atanır. Çalışan temsilcisi seçimi gizli oyla seçilir seçim yapılamaması durumunda işveren tarafından belirlenir.  Aday başvurusu için 7 günden az süre belirlenemez. Aday sayısı zorunlu çalışan temsilcisi sayısının 3 katından fazla olamaz. Başvuru süresinin bitiminden itibaren 3 gün içinde ilan edilir.  Adaylık kriterleri: Tam süreli daimi çalışan, en az 3 yıllık iş deneyimi, en az ortaokul mezunu. Sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olması halinde bu kriterler aranmaz. Kayıt ve tutanaklar saklanır seçim sonuçları 5 yıl geçerlidir. (1)Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir. Vardiya usulü çalışılan işyerlerinde ise seçimler tüm vardiyalarda çalışanların da oy kullanmasına imkân verilecek şekilde düzenlenir. (2) Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve benzeri kriterleri esas alınarak işverence belirlenir. Seçim, sonuçları itibariyle beş yıl geçerlidir. (3) Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır. (4) İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından az olması durumunda diğer çalışan temsilcisi veya temsilcileri dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla işveren tarafından görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından çok olması durumunda ise yetkili sendikanın önerisi doğrultusunda çalışan temsilcileri işveren tarafından görevlendirilir. (5) İşyerinde farklı statü hukukuna tabi çalışanların üye olduğu birden fazla yetkili sendika bulunması halinde; a) Bir çalışan temsilcisi görevlendirilecekse en çok üyeye sahip yetkili sendika temsilcisi çalışan temsilcisi olarak atanır. b) Birden fazla çalışan temsilcisi görevlendirilecekse aşağıda yer alan örnekteki gibi hesaplanarak çalışan temsilcisi görevlendirilir. c) Örnekte verilen hesaplama yöntemine göre üye sayılarında eşitlik durumu olduğunda son kalan çalışan temsilcisi kura yöntemine başvurularak belirlenir. d) Örnek 2’de verilen hesaplama yönteminde tam sayılara göre temsilci görevlendirmesi yapılır, atanması gereken diğer temsilci için kura yöntemine başvurulur.

23 İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.
MADDE 14 : (İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi) İşveren; İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur.

24 Mail : isgizmit@gmail.com suat yüksel: 0553 350 34 86 erdal evcil :0505 271 31 38


"İzmit İlçe MEM.İSG Koordinatörleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları