Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOĞUN BAKIM PERSONELİ ARASINDA OLAĞAN VE ACİL DURUMLARDA İŞ BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOĞUN BAKIM PERSONELİ ARASINDA OLAĞAN VE ACİL DURUMLARDA İŞ BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 YOĞUN BAKIM PERSONELİ ARASINDA OLAĞAN VE ACİL DURUMLARDA İŞ BÖLÜMÜ
Hemş.Gönül ÖZTÜRK ÇÜTF Balcalı Hastanesi Koroner Yoğun Bakım YOĞUN BAKIM PERSONELİ ARASINDA OLAĞAN VE ACİL DURUMLARDA İŞ BÖLÜMÜ Sağlık Slayt Arşivi:

2

3 Yoğun bakım nedir ? Yoğun bakım bilim dalı anesteziyoloji bilim dalından 40 yıl önce Fransa’da ve ABD’de doğmuş, son 15 yıl içerisinde çok önemli gelişmeler kaydetmiş bir bilim dalıdır. 1852 yılında Kırım Harbinde çok önemli hizmetleri olan hemşire Florence Nightingale’in kritik hastaların hepsinin mümkün olduğu kadar aynı koğuşta toplanmaları daha iyi bir hemşire bakımından yararlanmalarını sağlar gözlemi yoğun bakım ünitelerinin gerekliliğini ortaya koyan önemli bir kavram olmuştur.

4 Yoğun bakım üniteleri Yaşamsal tehlike içindeki kritik hastaların izlenerek yaşam fonksiyonlarının desteklendiği özel tedavi ve bakım ekibi ile iyileştirildiği birimlerdir.Bu nedenle bütüncül bir yaklaşım gerektirir. Günümüzde yoğun bakım kritik hastalarda hastalığın sebebinin veya çeşitli durumlarda ortaya çıkan semptomların tedavilerine yönelmiş bir tıp dalı olup bu amaçla gerektiğinde yapay solunum aygıtları, böbrek,diyaliz aygıtları, defibrilatör gibi yapay aygıtları kullanan, organ ve sistem yetersizliklerinde farmakolojik metodları uygulayan kadrosunda yetişmiş hekim, hemşire ve teknisyenlerin yer aldığı servisler olarak tanımlanabilir.

5 Amerikan yoğun bakım derneği yoğun bakım hastalarını ;
- tıbbi anlamda dalgalanma gösteren -hayatta kalmayı sağlamak için hekim hemşire arasında kurulan uyumla yürütülecek tedaviye - bu tedavinin dalgalanmalar göstermeden uygulanmasına -özellikle detaylara yönelik özene ihtiyaç duyan hastalar -fizyolojik dekompansiyon nedeniyle risk altında bulunan hastalar ve beklenmeyen ters olayları önleyebilmek ve yoğun bakım ekibi tarafından anında müdahale imkanı tanıyabilmek için monitörizasyon gerektiren hastalar şeklinde tanımlanmaktadır

6 Bu tanımlamadan anlaşılacağı gibi;
-kritik hastalar -seyri sırasında kritikleşme tehdidi altında bulunan hastalar -çok yakından izlenmesi gereken ve bu amaşla monitörizasyon,hemşire ve hekim takibi altında bulunması gereken hastalar Yoğun bakım hastalarını oluşturur.

7 Kritik bakım uzmanlık alanı kritik bakım olan multidisipliner sağlık bakım ekibi tarafından hastalara verilmektedir. Bu multidisipliner grup hekimler,uzman hemşireler, eczacılar, solunum tedavi ekibi ve diğer uzmanlaşmış terapistlerden oluşmaktadır. Ekip çalışmasının en iyi sergilendiği alan yoğun bakım servislerdir. Ekibin üyeleri arasında bilime, beceriye, kolektif çalışmaya ve saygıya dayanan bir ilişki olmalıdır. Bu ilişkinin sürekliliği zorunludur. En ideal yoğun bakım yaratmaya çalışmak için ekibin her üyesinin sorumluluklarını ve sınırları çok iyi bilmesi önemlidir.

8 Yoğun bakımlarda sağlık ekibi
Her hizmet grubunun ortak amaca yönelik olarak bir araya geldiği, üyelerin sorumluluk ve yetkileri paylaşarak işbirliği içinde çalıştığı işlevsel ekiplerdir.

9 SONUÇ: Her GRUP bir EKİP olmayabilir
Güçlü ve tek lider Bireysel sorumluluk Organizasyon misyonu ile paralel misyon ve amaçlar Bireysel sonuçlar ( hizmet ) Rutin olarak yapılan (haftalık,aylık) toplantılar Parformansı grubun etkileri ile dolaylı olarak ölçme Tartışma, karar verme ve temsil etme EKİP Paylaşılan liderlik rolleri bireysel ve karşılıklı sorumluluk Özel ya da ekibin kendi belirlediği amaçlar Toplu sonuçlar ( hizmetler ) Tartışma ve problem çözme teknikleri Performansı değerleri ortaya koyarak doğrudan ölçme Tartışma ,karar verme tekniklerini kullanma BERABER ÇALIŞMA.. SONUÇ: Her GRUP bir EKİP olmayabilir

10 Ekipte her üyenin hasta bakımına katkısı değerlidir
Bir hizmet grubunun Yetersiz hizmet görmesi / devre dışı kalması tüm yoğun bakım hizmetlerinin başarısını olumsuz etkileyerek, Hastada sekel kalmasına / hastanın kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinin nitelikli sunulması yaşamsal öneme sahiptir.

11 Sağlık hizmetlerinin etkin şekilde yerine getirilmesi
Örgütsel nedenlere bağlı olduğu kadar Hizmet sunan profesyonellerin niteliği, niceliğine Profesyoneller arası ilişkilerin kalitesine bağlı bulunmaktadır.

12 Yoğun bakımın özellikleri
Örgütlerde hiyerarşilerin olması, Tıp bilimi ve teknolojideki ilerlemelere paralel olarak ekibi oluşturan üyelerin sayı ve niteliğinde değişiklerin olması İş görme yöntemlerinin farklılaşması Ekip üyeleri arasında karşılıklı görev bağımlılığının olması gibi nedenler Yoğun bakım ünitelerini karmaşık, sosyal sistemler haline getirmiştir

13 Bu karmaşık hizmet birimlerinde
Nitelikli hasta bakımı verebilmek ancak, etkin ve koordineli bir şekilde çalışan sağlık ekibi ile mümkündür.

14 Yoğun Bakım Ekibi

15 Yoğun bakım ekibi Yoğun bakım sorumlu doktoru:Konusunda deneyimli, çalışma zamanının %50sinden fazlasını yoğun bakımla ilgili işlerde kullanana ve 24 saat ulaşılabilecek bir uzman Uzmanlık dalı genellikle önemli değildir

16 Yoğun bakım sorumlusunun özellikleri
Risk altındaki hastalara tanı koyabilmeli, takip ve tedavi edebilmeli Hemodinamik bozukluklar, kalp yetmezliği, aritmiler Solunum yetmezliği Akut nörolojik olaylar Akut ve kronik böbrek yetmezliği Akut endokrin ve metabolik bozukluklar

17 Yoğun bakım sorumlusunun özellikleri
İlaç reaksiyonları Kanama bozuklukları Ciddi enfeksiyonlar Beslenme Karaciğer yetmezliği Asit-baz ve sıvı elektrolit dengesi Zehirlenmeler hakkında bilgi sahibi olmalı ve girişim yapabilmeli

18 YOĞUN BAKIM SORUMLUSUNUN BİLMESİ GEREKEN GİRİŞİMLER
Hava yolu açılması ve bakımı İV kateter yerleştirilmesi ve hemodinamik monitörizasyon Geçici pacemaker CPR Torakal tüp uygulanması Bronkoskopi Perkütan trakeostomi Renal replasman tedavisi

19 YOĞUN BAKIM SORUMLU HEMŞİRESİ
Tercihan yüksek lisans yapmış, en az 2 yıl yoğun bakım deneyimi olan, yoğun bakımdaki riskleri bilen, hasta, hasta yakını, doktor ve diğer personelle ietişimi iyi olan, bilimsel gelişmeleri takip edebilecek özelliklere sahip olan hemşirelerden seçilmelidir.

20 YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ Hastanın yaşam kalitesini değerlendirebilmeli
Hasta bakım ile ilgili etik kuralları iyi bilmeli Hasta takibinde kullanılan skor sistemleri hakkında bilgi sahibi olmalı Doktorun yaptığı girişimler hakkında bilgi sahibi olmalı ve gerektiğinde yardım edebilmeli Hasta takibinde kullanılan alarmlar hakkında bilgi sahibi olmalı, doktora bilgi vermelidir Hasta kabulü ve transportunu sağlamalı Hasta bakımını yapabilmelidir Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarını bilip uygulayabilmelidir.

21 Yoğun bakım solunum terapisti
Gerektiğinde tüm çalışma zamanı yoğun bakımda geçebilmelidir.Solunum yolu bakımı,hasta transferi ve mekanik ventilasyon konusunda deneyimli olmalı,solunum parametrelerini ölçüp değerlendirebilmelidir. Endikasyonlarına uygun solunum ve ayırma konusunda bilgi sahibi olmalı Solunum problemi olan hastaları monitörize edebilmeli Solunum yolu bakımını iyi bilmeli Problemleri farkedip doktora bildirebilmeli

22 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE: ÇOK SAYIDA, DEĞİŞİK UZMANLIKLARA SAHİP PROFESYONELLERİN BİR ARADA HİZMET VERMESİ Bu profesyonellerin kendi Mesleki eğitimlerinden getirdikleri farklı getirilerin olması; Üyelerin ekip ve ekip çalışması kavramına yükledikleri anlamın farklılık göstermesi ekip çalışmasında sorunlar yaratmaktadır Başka bir deyişle, sağlık meslek üyelerinin Değişik öğreti düzeylerinden gelmesi Farklı inanç,amaç ve değerler sistemine sahip olması; ekip üyeleri arasında uyumsuzluklara neden olmaktadır.

23 Yoğun bakım ekibi içindeki uyumsuzlukların:
- Ekip üyelerini hizmet verdikleri hastayı olumsuz etkilemesi /iyileşme sürecini uzatması kaçınılmaz bir sonuçtur. - Oysa, yoğun bakım ünitelerinde, ekip üyelerinin var olma nedeni; hastaya bireyselleştirilmiş ve bütüncül sağlık hizmeti vermektir. - Bu temel amaca ulaşmanın bir yolu da,yoğun bakım ünitelerinde; etkin ve verimli çalışan bir ekip oluşturmak ekibin uyumlu şekilde işlerliğini sağlamaktır.

24 Ekip çalışması organizasyonu
Ekip üyelerinin seçimi: Üyeler ve lider Ekip içinde liderlik Ekibin amacı ve hedefleri Ekip üyelerinin rolleri Ekip içinde iletişim Kararlara katılım Ödüllendirme Ekip faaliyetlerinin koordinasyonu

25 ETKİN ŞEKİLDE İŞLERLİK GÖSTEREN EKİPLERİ HEMEN ÖRGÜTLEMEK GÜÇTÜR
Ekip üyelerinin seçimi Ekip kurmak uzmanlık ve beceri gerektirir. YBÜ’ne Hasta kabulünden taburculuğuna dek, hastalığın her aşamasında; ekipteki üye sayısı ve çeşitliliği değişeceğinden ekip üyelerinin seçimi önem kazanmaktadır.

26 Ekip içinde liderlik Ekip liderliği ise, dönüşümlü olup, rolü ekip çalışmasının ve hasta sorunlarının gerektirdiği beceri ve deneyim ile sınırlıdır .

27 Ekibin amacı ve hedefleri
Hastanın içinde bulunduğu kritik durumu atlatmasını sağlamak Hastaya en son tedavi ve bakım olanaklarını sunmak Sürekli izlem Yoğun bakımda kalış süresini kısaltmak Hastanın yaşamını tehdit edebilecek olası durumları önceden görerek, gerekli girişimlerde bulunmak Hastanın yaşam süresini ve kalitesini arttırmak Hastayı erken dönemde mobilize etmek ve kendi bakımına katılmasını sağlamak

28 Üyelerin rolleri Ekip yaklaşımı, üyeler arasındaki görev sınırlarını belirlemek, hizmetlerdeki tekrarları ve boşlukları ortadan kaldırmak için işbirliği yapmayı gerektirir Ekipteki her üyenin rolünün açık olarak belirlenmesi gerekir. Genellikle, ekip üyelerinin rollerinin, üyeler tarafından açık ve net olarak bilinmemesine bağlı rol belirsizlikleriyle ilgili çatışmalara sıkça rastlanmaktadır. Bu nedenle, ekipteki her üyenin kendi rolünün yanı sıra diğerlerinin rollerini de iyice bilmesi gerekmektedir.

29 Üyelerin rolleri Çoğu zaman, ekip üyeleri görevlerinin diğer üyelerin görevleri ile çakıştığını görürler. Bu tür görev çakışmaları / görev tekrarları olduğunda; görevler paylaşılmalı ve o görevi kimin yerine getireceğine karar verilmelidir . Görev dağıtımında, ekip üyelerinden her birinin inançları, deneyimleri, tercihleri, güçlü yanları ve sınırlılıkları dikkate alınmalıdır

30 Üyelerin rolleri Yine ekip üyelerinin birbirlerinin işlevleri hakkındaki inançları da önemlidir. Her bir ekip üyesi; birbirlerinin uzmanlık alanlarına saygı göstermeli, birbirlerinin hizmetlerini desteklemeli, sorumlulukları paylaşma arzusu içinde olmalıdır.

31 EKİP İÇİNDE AÇIK İLETİŞİM
Ekip içi / ekip dışı ilişkilerde etkin bir işlerlik sağlamak için açık iletişim gereklidir. Yoğun bakımda ekip içi karar verme ve etkileşim süreci ; ast-üst ilişkisine temellendirilmemelidir. Sağlık personeli arasındaki etkileşim genellikle, bakım sırasında işleve yönelik yapı içinde ortaya çıkar.

32 Ekip içi kararlara katılım
Sağlık ekibi üyeleri, hastanın iyileşme süresini hızlandırmak amacıyla, kendi uzmanlık alanıyla ilgili kararlara eşit düzeyde katılmalıdır. Ekip üyelerinden birinin kararlara katılımının sınırlanması durumunda; hasta bakım hizmetlerinin etkinliği azalır. Kararlara katkısı olmayan üyede iş doyumsuzluğu oluşur. Kararların gerçekleşme şansı azalır.

33 Ekip faaliyetlerinin koordinasyonu
Ayrıca, ekip faaliyetlerinin koordinasyonu sağlanmalıdır. Sağlık hizmetlerindeki ekip çalışması işleyen dişli çarklar gibidir. Her dişli çark, diğerine uyum sağlayacak şekilde, eşit ritimle dönerek çalıştığında; ancak, istenilen sağlık hizmeti gerçekleştirilmiş olur. Üyelerinden biri, bir sorunun çözümü veya işin zamanında yerine getirilmesi konusunda yardıma gereksinim duyduğunda, lider diğer ekip üyelerinden arkadaşlarına yardımcı olmasını isteyebilir

34 Ekip çalışmasında yaşanan sorunlar
Bakımının kalitesini yükseltmeye yönelik olarak geliştirilen ekipler; İyi örgütlenmediği ve koordine edilmediği zaman,birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, ekibinin etkin bir şekilde işlev görmesi için, ekip çalışması önündeki engelleri bilmenin yararlı olacağı düşünülmüştür.

35 Ekip çalışmasında yaşanan sorunlar
Ayrıca, yapılan araştırmalar; sağlık profesyonellerinin birbirlerinin ekip içindeki katkılarını yeterince bilmedikleri, Buna bağlı olarak iletişim kurmadıklarını göstermektedir. Ekip üyelerinin birlikte hasta sorunlarını ortaya çıkarmaları, Bu sorunları tartışmaları, Her birinin uzmanlıkları yoluyla sorunlara çözüm bulmaları yok denecek kadar azdır.

36 Ekip çalışmasında yaşanan sorunlar
Bu nedenle bazı yetenekler hasta yararına kullanılmamakta / kullanımını sağlayacak işbirliği ortamı oluşturulamamaktadır Diğer bir deyişle, sağlık profesyonelleri birbirlerini yeterince tanımamaktadır. Oysa, sağlık profesyonellerinin etkin ve uyumlu çalışması, bir hastanın ölümcül durumdan yeniden yaşama kazandırılması sürecinde rol almalarından dolayı,yaşam kurtarıcıdır ve önemlidir

37 Ekip çalışmasında yaşanan sorunlar
KİŞİLERARASI ILİŞKİ KURMA BECERİSİ GEREKTİRİR Bu beceri olmazsa; üyelerde işe karşı isteksizlik,tükenme oluşabilir Üyeler arasında çatışmalar, görülebilir. Bireysel çalışmayı benimseyen kimseler,ekip üyeleri tarafından beklenen etkileşim/ortaklıktan rahatsız olabilirler

38 Ekip çalışmasında yaşanan sorunlar
Ekibin amacı tanımlanmadığında, Üyelerin rol ve sorumluluklarındaki farklılıklar açıklanmadığında; ÇATIŞMALAR DOĞABİLİR ÇATIŞMALAR DOĞABİLİR Kişilik, kültür, eğitim, beceriler, statüler, Ödeneklerdeki FARKLILIKLAR potansiyel çatışma kaynaklarıdır

39 OTONOMİ AZALIR Bağımsızlığa ve otonomiye değer verenler,
Bir ekipte görevlendirilince ;kayba uğradığı duygusuna kapılır. Bazı sağlık görevlileri için hastalarını paylaşmak zordur. Diğerleri ile aynı fikirde olmadığı zaman,grubun kararlarına uymak ve ona göre davranmakta zorlanırlar

40 UYUMLULUK GEREKTİRİR Grup normlarına bağlılık için üyelerini zorlayan,
Farklı fikirlerde olmanın yasaklandığı GRUPLARDA, Karmaşık sağlık bakımının; büyük ölçüde profesyonel yargı ve esneklik gerektiren durumlarını OTORİTER ŞEKİLDE ÇÖZMEK CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

41 KONTROL ARTAR Yalnız çalışırken, hatalar /eksiklikler gizlenebilir.
Ancak, ekip içinde çalışırken, Mükemmel profesyonellerini bile tehdit edebilen bir açıklık vardır.

42 SORUMLULUK DAĞILIR, PAYLAŞILIR
Ekip üyelerinin bireysel farklılıkları nedeniyle EKİP ÇALIŞMASI her bir ekip üyesinin çalışma tarzında esneklik ve tolerans gerektirir . Olabilecekleri kestiremeyenlerde; BU BELİRSİZLİK DURUMU iç çatışma yaratabilir. Ekip başarısı tüm üyelerce paylaşılıyorsa her üye öteki üyenin becerisine / kararına inanmak zorundadır. EKİPTE Sağlık sorununa Çözüm Bulma SORUMLULUĞU HERKESE AİTTİR

43 Bilgi eksikliği / Bilgi paylaşımında yetersizlik :
Sağlık ekibi üyeleri hastaları / işleri ile ilgili farklı tipteki bilgi kaynaklarına ayrıntılı bir şekilde gereksinim duyarlar

44 Zamanın sınırlı olması / zaman baskısının olması,
Sağlık profesyonelleri acil durumlarda hızlı karar alıp, uygulamaya geçmek zorundadır. Ekip üyelerinin konuyu enine boyuna düşünüp, inceleme olanakları oldukça sınırlıdır. Ekip çalışması karar verme sürecini uzatır Ekibi bir araya getirmek, danışmak ve kararlara katmak zaman alır.

45 İŞİ SEVMEME, İŞE BAĞLILIĞIN YETERSİZ OLMASI:
Bazı ekip üyeleri görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırken, diğerleri işlerini bu kadar istekle ve şevkle yerine getirmeyebilir

46 Duygusal tepkileri ve ön yargılar:
Ekip üyelerinin birbirlerine karşı / hasta ve yakınlarına karşı olan duygusal tepkileri ve ön yargıları, ekip dayanışmasını olumsuz yönde etkiler.

47 Kurumsal kaynakların sınırlı olması
Para, Ekipman İnsangücü Malzeme gibi kaynakların ekip üyeleri arasında eşit ve adil bir şekilde dağıtılmayışı Ekip çalışmasını olumsuz olarak etkiler

48 Ekip üyeleri arasında hasta bakımı ve tedavisine yönelik amaç birliğinin olmaması

49 İŞ GÖRME PROSEDÜRLERİNİN YETERSİZ OLMASI:
Hasta sorunlarına sistemli yaklaşmayı sağlayan işlerini yaparken üyelere yol gösteren rehberlerin / politikaların yetersizliği

50 Ekip üyelerinden herhangi birine verilen değerin yetersiz olması;
Ekip çalışmasına katkıda bulunan bir üyenin ekip ilgisini, desteğini yetersiz bulması,

51 Ekip içinde güçlü olan bir profesyonelin diğerlerini baskılaması
§ Ekipteki üyelerden birinin güçlü olması / statüsünün yüksek olması; ekip çalışması için bir engel oluşturabilir § EKİPTE HİYERARŞİ OLMAZ § Ancak,LİDERLİK EL DEĞİŞTİREBİLİR § Hasta / yakınlarının öncelikli / acil sorunlarını çözebilecek üye ekibe liderlik eder.

52 Disiplinler arası sağlık ekibi;
Hiyerarşik ilişkilerin olmadığı kümelerdir. Sıklıkla işlevsel gereklerin belirlediği dönüşümlü liderlik tarzı (durumsal liderlik) uygundur. Durumsal lider, belli bir duruma ve gereksinime yanıt ararken birden ortaya çıkar,

53 Rolü, ekip çalışmasının gerektirdiği / onun sahip olduğu becerinin kullanıldığı durumla sınırlıdır
Tanı / Tedavi ile ilgili bir sorunsa,yönetici hekim Sorun hastanın sosyal problemleri ise, ekip lideri sosyal hizmet uzmanı olmalıdır

54 Ekibe üyeler seçilirken;
Belirli hasta durumlarına bilgi, beceri ve deneyimleri ile katkıda bulunabilecek üyeler ekip üyelerinin profesyonel katkılarının yanı sıra, zayıf ve güçlü yönlerinin de iyi tanınarak, hastaya yaklaşımda bilinçli olarak kullanımının;

55 Liderin, ekibin başarısını yükseltmedeki önemi büyüktür
Örn. Bazı üyeler hasta güvenini kazanmada diğerlerine göre daha başarılı olabilir

56 Geçmiş deneyimler Üyelerin ekip çalışmasına ilişkin geçmişteki olumsuz yaşantıları ekibin işlerliğini bozabilir.

57 REÇETE VERİCİ İLİŞKİ Reçete verici ilişkinin özelliği, tanı vetedavi ile ilgili proje yönetici olan hekimlerin tanı ve tedavi planını reçete etmeleri ve bu plandaki bazı faaliyetleri hemşirelerin yürütmesine karşılık,hemşirelerin üstü olmamalarıdır.

58 REÇETE VERİCİ İLİŞKİ Hekim reçetenin gözetimini yapar
Hemşire, hekimin istemini astlarına devredebilir Bu istemin yerine getirilmesinde; hemşire, hekime değil, kendi üstü olan başhemşireye karşı sorumludur.

59 HASTANELERDE MATRİS ORGANİZASYON
Faaliyetlerin fonksiyon esasına gruplandırıldığı (tıbbi hizmetler ve hemşirelik hizmetleri gibi) bir organizasyon üzerine proje organizasyonunun monte edilmesiyle ortaya çıkan yapıdır . İki tür yönetici vardır: Fonksiyonel Yönetici – Başhemşire Proje Yönetici - Hekim Proje Yöneticisi Ne? Neden? Ne Zaman? Fonksiyonel Yönetici Nerede? Kim? Nasıl? İş

60 HASTANELERDE MATRİS ORGANİZASYON
Projede çalışan kişiler her iki yöneticiye de bağlı olarak çalışır. Bu durum kumanda birliği ilkesine aykırıdır. Personel, Hizmetin yürütülmesi açısından proje yöneticisine, Mesleki / teknik konularda fonksiyonel yöneticiye karşı sorumludur. Proje ve fonksiyonel yöneticiler astları aynı olan idareciler olduğundan çatışmalar doğabilir ( GYS‘nin net olması, empati, yardımlaşma, sürekli haberleşme, sorunları açık tartışma, ikna etme, açık net amaçlar ).

61 yönetimi için SONUÇ OLARAK ÇALIŞANLARIN GÖNÜLLÜ KATILMI SAĞLANMALI
EĞİTİME AĞIRLIK VERİLMELİ BAŞARILAR ÖDÜLLENDİRİLMELİDİR LİDER DOĞRU İNSAN OLMALI MOTİVASYON SAĞLANMALI EKİP ÜYELERİNE İNİSİTAYİF VERİLMELİ GÖREV UZMANINA VERİLMELİ EKİP BU İŞE İNANAN KİŞİLERDEN OLUŞTURULMALI Etkili bir EKİP yönetimi için

62 Mavi kod Kalp ve solunum durması yada diğer yaşamı tehdit eden durumlarda temel ve ileri yaşam desteği sağlamak amacıyla oluşturulan organizasyondur.

63 Kod ekibi Arestin önlenmesi ve arest olan kişinin canlandırılması, ekip çalışmasını gerektirir. Kod ekibi, rolleri belirlenmiş ekip lideri ve bir yada daha fazla ekip üyelerinden oluşur. Ekip lideri, yönetim ve koordinasyondan sorumludur. Ekip üyeleri,ekip liderinin verdiği direktifleri uygulamaktan sorumludur.

64 Kod ekibi Ekip içindeki herbir üyenin, kendisinin ve diğerlerinin yapması gerekenleri, bir sonraki yapılacak işlemleri bilmesi gerekir. Ekip bu şekilde daha hızlı ve düzenli bir şekilde çalışabilir ve başarılı olabilir. Ancak kontrol tek bir kişide olmalıdır.

65 Kod ekibi Anestezist….solunum, ambu
Kardiyolog….kod ekip lideri,defibrilasyon,kalp masajı Kod hemşiresi….monitörizasyon,ritim örneği alma, IV yol açma,ilaç hazırlama ve verme, kayıt Nöbetçi hekim….bilgi verme yardım Süpervizör hemşire….çevrenin kontrolü,refakatçı ziyaretçi kontrolü Servis hemşiresi….yardım malzeme temini

66 Ekip liderinin görevleri
Ekip üyelerini yönetimi ve denetlenmesi Hastanın değerlendirilmesi Sorunların çözülmesi

67 Ekip liderinin özellikleri
İşinde uzman liderlik becerilerine sahip, çabuk karar verebilen bir kişi olmalıdır. Ekip üyelerinin görevlerini net olarak belirtmeli ve direktif veren tek kişi olmalıdır.diger ekip üyelerinden gelen önerileride degerlendirerek son kararı verir.

68 Ekip liderinin özellikleri
Tek bir konuya kanal ize olmamalı ve hastayı bir bütün olarak düşünmeli,geniş bir çerçeveden durumu değerlendirmelidir. Akış diyagramının adını sesli olarak söylemeli, böylece herkes bir sonraki adımı tahmin edip hazırlanabilmeli, adımlar doğru uygulanmalıdır. CPR ve ACLS’ nin doğru yapıldıgından emin olmalıdır.

69 Ekip liderinin özellikleri
Her defibrilasyondan sonra nabız kontrolü yapıldığından emin olmalıdır Entübasyon, defibrilasyon ve hastanın taşınması sırasında verilen araların süresini(30 sn’yi aşmaması) kontrol etmelidir. Ekip üyelerinin güvenliğini kontrol etmelidir. Hastanın değerlendirilmesinden sorumludur.

70 Ekip liderinin özellikleri
Hastanın hekimi ve ailesinin bilgilendirilmesinden ve kritik kararları almada en kısa zamanda fikir almaktan sorumludur Hasta tedaviye cevap vermiyorsa işlemlerin ne zaman sonlandırılacağına karar verir.

71 HASTAYI İLK BULAN KİŞİ Arest oluşur oluşmaz, hasta yakınındaki CPR eğitimi almış kişiler canlandırma işlemine başlamalı ve uygun şekilde sürdürmeli Bilinç değerlendirilmesi Acil yardım istenmesi(kod için aranması) Pozisyon verilmesi Solunum yoksa, ambu (oksijen takılı) ile yapay solunumun sürdürülmesi

72 Dolaşımın değerlendirilmesi
Nabız yoksa kalp masajı yapılması Odanın boşaltılması Kod ekibi gelene kadar CPR’a devam edilmesi Ekip geldiğinde ekibe bilgi verilmesi, ekibe yardım edilmesi

73 SORUNSUZ BİR EKİP ÇALIŞMASININ OLABİLECEĞİ MESLEKİ YAŞAMLAR DİLEĞİYLE ……
TEŞEKKÜRLER . . . Sağlık Slayt Arşivi:


"YOĞUN BAKIM PERSONELİ ARASINDA OLAĞAN VE ACİL DURUMLARDA İŞ BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları