Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan Kaynakları Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan Kaynakları Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 İnsan Kaynakları Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman ÇETMELİ

2 Yönetim Fonksiyonları
Planlama Organize etme Yürütme Kontrol

3 The Management Process
Human Resources Management 12e Gary Dessler The Management Process Planning Organizing Leading Staffing Controlling Most experts agree that managing involves five functions: planning, organizing, staffing, leading, and controlling. In total, these functions represent the management process. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

4 Yönetim Fonksiyonları
Üretim faktörleri Y Ö N E T İ C Planlama Organize etme Yürütme Kontrol A M Ç L R İnsan Kaynakları Finansal Kaynaklar Fiziki (Maddi) Bilgi

5 Planlama Planlama, işletmenin amaçlarının ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli yol ve araçların belirlenmesidir.

6 Planlama Planlama işlevinde; İşletmenin amaçlarının belirlenmesi,
Hangi araçlarla bu amaçlara ulaşılacağı, Ne zaman ve hangi sürelerde bunların gerçekleştirileceğinin saptanması Çeşitli seçenekler arasından işletmeyi amaçlarına ulaştıracak plan ve araçlar hususunda seçim kararı verilmesi

7 Planlama Planlama işlevinde; Bilgi toplama Analiz yapma
Varsayımların kurulması Tahmin ve öngörülerin yapılması Seçeneklerin belirlenmesi Karar verme ön plana çıkmaktadır.

8 Organize Etme Organize etme süreci, amaçlara uygun olarak işlerin gruplandırılması, bölümlerin kurulması, yetki ve sorumlulukların belirlenerek verimli çalışmaya uygun bir yapının ve koordinasyonun hazırlanmasıdır.

9 Organize Etme Organize etme safhasında; İşlerin gruplandırılması
Emir komuta düzeninin kurulması Bölümlendirmelerin yapılması Yetki ve sorumlulukların tesbiti Gerekli işgücünün belirlenmesi Yönetim alanı konularının belirlenmesi Merkezi veya yerel yönetim uygulamaları Yönetim kademelerine ve diğer işlere uygun çalışanların seçimi ve atanması hususları ele alınmaktadır.

10 Yürütme Yürütme safhası;
“Düğmeye basma ve işletmeyi amaçlara uygun olarak harekete geçirme” safhasıdır.

11 Yürütme İşletmede işi yapacak olanlar işletmenin çalışanlarıdır.
Yürütme işlevi işi yapacak bu “insanlar” ile ilgilidir. Planlar ne kadar iyi olursa olsun, yapı ne kadar iyi kurulursa kurulsun, işi yapacak çalışanlar iyi yönetilemezse, kişiler verimli çalışamazlarsa, amaçlara etkili ve verimli bir şekilde varabilmek zorlaşır.

12 Yürütme İnsanı anlamak
İyi yöneticilik ve liderlik becerilerine sahip olabilmek Çalışanların amaçlar doğrultusunda verimli bir şekilde performanslarını artırabilmek için gerekli motivasyonu sağlayabilmek İşletmede etkin bir iletişimi gerçekleştirmek bu safhada yapılması gerekli hususlar arasında sayılabilir.

13 Kontrol Kontrol işlevi; Görülen işlerin amaçlara, konulan usul,
prosedür ve standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirlemek ve gerektiğinde düzeltmeler yaparak işlerin amaç ve planlara uygun olarak yürütülmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerin tümünü kapsar.

14 Kontrol Hızlı değişen şartlar ve teknolojiler kontrol işlevinin diğer ilk üç yönetim işlevinin her safhasında yer almasını ve etkili olarak uygulanmasını gerektirmektedir. Çağdaş yönetim yaklaşımları içerisinde kabul edilen ve birçok işletmede uygulanan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) aslında her safhada devamlı kontrol ve geliştirmeye dayanan bir yönetim uygulamasıdır.

15 Organizasyon ve Yönetici
Organizasyon; büyük bir kısmı yüz yüze ilişki içinde bulunmayan çok sayıda insanın karşılıklı olarak üzerinde anlaşmış oldukları amaçlarının bilinçli ve sistematik olarak geliştirilmesi için aralarında kurdukları düzenli ilişki biçimi ve yüklendikleri karmaşık görevler topluluğudur. Yönetici; organizasyonun hedeflerine ulaşmasından sorumlu olan, bu amaçla insan gücünü ve diğer üretim kaynaklarını yöneten kişidir. Mal ve hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilmesini yöneten kişidir.

16 Organizasyonların Temel İşlevleri
Üretim Finans Pazarlama

17 İnsan Kaynakları Kavramı Neyi İfade Eder?
Hedeflere ulaşmak amacıyla kullanılan kaynak En üst yöneticiden en alt kademeye kadar tüm çalışanlar Örgütün bünyesinde bulunan işgücü + potansiyel olarak yararlanılabilecek işgücü

18 İKY’nin İki Temel Amacı:
Verimliliği artırmak İş yaşamının kalitesini yükseltmekle rekabet üstünlüğünü sağlamak

19 İnsan Kaynakları Yönetimi
Doğru İş Doğru Zaman Doğru Yer İNSAN KAYNAKLARI VERİMLİLİK

20 İnsan Kaynakları Yönetimi
“Organizasyon için en etkili işgücünü bulmak, geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak amacıyla ortaya konan faaliyetler bütünüdür.” “Bir organizasyona nitelikli personeli bulmak ve organizasyonda tutmak için yapılan faaliyetlerin toplamıdır.”

21 Human Resources Management 12e Gary Dessler
İKY’nin Kapsamı İş analizleri İşgücü ihtiyacının planlanması Aday belirleme ve seçim Oryantasyon ve eğitim İletişim (mülakat, danışmanlık ve disiplin) İş güvenliği ve iş gören sağlığı İşveren – İş gören ilişkileri İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) HRM involves several processes. The topics we’ll discuss will provide you with concepts and techniques needed to perform the “people” or personnel aspects of your job as a manager. Kariyer yönetimi Performans değerlendirme Ücret yönetimi, sosyal haklar ve teşvikler Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

22 İKY’de yapılan hataların sonuçları:
Yanlış kişi / kişilerin işe alınması Yüksek işgücü devir oranı ve devamsızlık Çalışanlardan yeterince yararlanamama Gereksiz mülakatlarla zamanın boşa harcanması İşletmenin yasalar önünde suçlu duruma düşmesi İşyeri güvenliği ve iş gören sağlığı konularında ihlaller Ücret yönetiminde adaletsiz ve taraflı uygulamalar İşletmeye zarar verecek eğitim eksiklikleri Çalışma düzeni ile ilgili adil / yasal olmayan uygulamalar

23 İK’nı Etkili Kullanmanın Sonuçları
İşgücü devir oranının düşmesi Devamsızlık oranının düşmesi İş kazalarının yol açtığı kayıpların azalması Hatalı üretim miktarının düşmesi Ürün kalitesinin yükselmesi Moral ve motivasyon düzeyinin yükselmesi İşgören – işveren çatışmalarının azalması

24 Büyük Bir İşletmede İK Bölümünün Örgütlenmesi
Genel Müdür Genel Md. Yard. (Hukuk) Genel Md. Yard. (İK) Genel Md. Yard. (Üretim) Genel Md.Yrd. (Pazarlama) Genel Md. Yard. (Finans) Sosyal Yard. Müdürü İşe Alma Müdürü Bilgi Sistem Müdürü Sağlık ve Güvenlik Md. Endüstriyel İlişkiler Md. Eğitim ve Geliştirme Md.

25 İK Bölümünün Organizasyon Şeması
İnsan Kaynakları Müdürü İşe Alma Yöneticisi Ücret ve Sosyal Haklar Yöneticisi Eğitim ve Geliştirme Yöneticisi Endüstriyel İlişkiler Yöneticisi

26 İKY’de Sorumluluklar Etkili bir insan kaynakları yönetimi için;
Üst yönetim, İnsan kaynaklarından sorumlu bölüm ve yöneticisi, Hat (emir-komuta, faaliyet) yöneticileri (line managers) arasında sorumluluğun paylaşılması gerekir.

27 İKY’de Üst Yönetimin Rolü ve Sorumluluğu
Üst yönetim; örgütlerde politikaları ve hedefleri saptayan ve bunları gerçekleştirecek stratejilerin belirlenmesinden sorumlu olan organ ve yöneticilerdir. Günümüzde İKY’nin etkin kullanımı ancak rakiplerden “biraz daha motive ve hevesli” işgücünü yaratmakla olasıdır. Bu da üst yönetimin buna inancı ve bu inancı destekleyen tutarlı ve adil İKY politikaları, planları ve stratejileriyle sağlanır.

28 İK’dan Sorumlu Bölüm ve Yöneticisinin Rolü ve Sorumluluğu
İK Yöneticisinin organizasyonel yapı içinde birbirinden farklı üç işlevi bulunmaktadır: İK departmanı içindeki ve ilgili hizmet alanlarındaki faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, Departmanlar arasındaki personel faaliyetlerinin koordinesini yapmak, İKY konularında işletme üst yönetimine ve hat yöneticilerine (line managers) yardım ve tavsiyelerde bulunmak.

29 Human Resource Managers’ Duties
Human Resources Management 12e Gary Dessler Human Resource Managers’ Duties Line Function Line Authority Implied Authority Staff Functions Staff Authority Innovator/Advocacy Functions of HR Managers Coordinative Function Functional Authority An HR manager directs the activities of the people in the HR department, coordinates organizational-wide personnel activities and provides HRM assistance and advice to line managers. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

30 İK’dan Sorumlu Bölüm ve Yöneticisinin Rolü ve Sorumluluğu
Örgütün hedeflerine uygun İK politikalarının saptanması için araştırma yapmak ve bu bilgileri üst yönetime sunmak, Belirlenen politikalara uygun program ve çalışmaları düzenlemek, yürütmek, bunları denetlemek ve değerlendirmek, İK ile ilgili yenilikleri izlemek ve gerektiğinde uygulamak, Stratejik ortak olarak bilgi ve öğrenmenin yayılmasını sağlamak, İK ile ilgili rutin işleri yaparak diğer yöneticiler üzerindeki iş yükünü hafifletmek.

31 İKY’de Hat Yöneticilerinin Rolü ve Sorumluluğu
İK’nın etkin yönetimi, üst yönetim ve İK departmanı kadar diğer yöneticilere de bağlıdır. İK ile ilgili politika ve programları günlük çalışmalarda uygulayanlar hat yöneticileridir. İK ile ilgili sorunlara gerçek ve etkin çözümler üretebilmek için hat yöneticileri ve İK bölümü arasında sürekli bir diyalog, koordinasyon ve işbirliğine ihtiyaç vardır.

32 İKY’de Hat Yöneticilerinin Rolü ve Sorumluluğu
Doğru personelin işe alınması, İşe yeni başlayan personelin oryantasyonu, Çalışanların eğitim gereksiniminin saptanması ve eğitimi, Çalışanların iş performansının geliştirilmesi, Yaratıcı işbirliğinin ve doğru iş ilişkilerinin tesis edilmesi, İşletme politika ve süreçlerinin yorumlanarak uyarlanması, İşgücü maliyetlerinin kontrol altında tutulması, Çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesi, Departmanda moralin yükseltilmesi ve devamlılığının sağlanması, İş gören sağlığının ve işyeri fiziksel koşullarının korunması.

33 FIGURE 1–3. Employment and Recruiting—Who Handles It
FIGURE 1–3 Employment and Recruiting—Who Handles It? (Percentage of All Employers) Note: Length of bars represents prevalence of activity among all surveyed employers. Source: HR MAGAZINE, BNA/Society for Human Resource Management, Reproduced with permission via Copyright Clearance Center. © 2008 Prentice Hall, Inc. All rights reserved.

34 İKY’ni Şekillendiren Eğilimler
Human Resources Management 12e Gary Dessler İKY’ni Şekillendiren Eğilimler Küreselleşme ve rekabet Teknolojik gelişmeler Yeni düzenlemeler ve serbestlikler İşlerin doğasındaki değişimler İş gücü demografik yapısındaki değişimler Ekonomik sıkıntılar ve eğilimler İKY’ni Şekillendiren Eğilimler Some trends shaping human resource management practices include globalization, technology, deregulation, debt or “leverage,” changes in demographics and the nature of work, and economic challenges. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

35 İKY’ni Şekillendiren Eğilimler
Human Resources Management 12e Gary Dessler İKY’ni Şekillendiren Eğilimler Küreselleşme ve rekabet: Daha fazla küreselleşme Daha fazla rekabet Daha düşük maliyet için daha çok baskı Some trends shaping human resource management practices include globalization, technology, deregulation, debt or “leverage,” changes in demographics and the nature of work, and economic challenges. İş görenlerin daha verimli çalışması Daha kaliteli ve ucuz mal/hizmet Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

36 İKY’ni Şekillendiren Eğilimler
Human Resources Management 12e Gary Dessler İKY’ni Şekillendiren Eğilimler Teknolojik gelişmeler: Organizasyonların network yapıları ve bağlantıları Sanal tasarım ortamları İnternet tabanlı dağıtım sistemleri, Bilgisayar destekli üretim yöntemleri Computer-aided Design (CAD) Just in time (JIT) Computer-aided Materials Management (CAMM) Computer-integrated Manufacturing (CIM) İşletmeleri daha rekabetçi hale getirmiştir. Some trends shaping human resource management practices include globalization, technology, deregulation, debt or “leverage,” changes in demographics and the nature of work, and economic challenges. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

37 İKY’ni Şekillendiren Eğilimler
Human Resources Management 12e Gary Dessler İKY’ni Şekillendiren Eğilimler İş gücü demografik yapısındaki değişimler: Çalışan nüfusun yaş, eğitim, cinsiyet, etnik köken vb. özellikleri zaman içinde değişime uğramaktadır. İşletmeler değişen yapıya uygun politikalar geliştirmektedir. Emekliliği gelen tecrübeli işgücünü elde tutma Esnek kariyer planlamaları Çocuk bakım desteği Yaşlı bakım desteği Esnek çalışma saatleri Some trends shaping human resource management practices include globalization, technology, deregulation, debt or “leverage,” changes in demographics and the nature of work, and economic challenges. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

38 Human Resources Management 12e Gary Dessler
Demographic Trends Table 1-1, from the U.S. Department of Labor’s Bureau of Labor Statistics, shows how quickly the U.S. workforce is becoming older and more multi-ethnic. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

39 İKY’ni Şekillendiren Eğilimler
Human Resources Management 12e Gary Dessler İKY’ni Şekillendiren Eğilimler Ekonomik sıkıntılar ve eğilimler: Küresel ekonomik krizler, eğilimler Bölgesel ekonomik krizler, eğilimler İşletmelerin ekonomik sıkıntıları Ödemeler dengesi Ticari denge Nakit akışı Yatırımlar Some trends shaping human resource management practices include globalization, technology, deregulation, debt or “leverage,” changes in demographics and the nature of work, and economic challenges. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

40 İKY’ni Şekillendiren Eğilimler
Human Resources Management 12e Gary Dessler İKY’ni Şekillendiren Eğilimler İşlerin doğasındaki değişimler: İleri teknoloji kullanımı gerektiren işler Hizmet sektörünün genişlemesi İşlerin yapılışındaki değişiklikler Bilgi ve uzmanlık gerektiren işler. (Beşeri sermaye) Some trends shaping human resource management practices include globalization, technology, deregulation, debt or “leverage,” changes in demographics and the nature of work, and economic challenges. Daha az emek yoğun Daha ileri teknoloji Daha fazla bilgi Daha yüksek beceri düzeyi (beşeri sermaye) Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

41 İKY’ni Şekillendiren Eğilimler
Human Resources Management 12e Gary Dessler İKY’ni Şekillendiren Eğilimler Yeni düzenlemeler ve serbestlikler: Pek çok ülkede; İşletmelerin borçlanması Ticari bankacılık hizmetleri Borsa brokerliği vb. konularda düzenlemeler ve/veya serbestlikler getirilmektedir. Some trends shaping human resource management practices include globalization, technology, deregulation, debt or “leverage,” changes in demographics and the nature of work, and economic challenges. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

42 Human Resources Management 12e Gary Dessler
Trends Shaping Human Resource Management Trends shaping HRM are summarized in Figure 1-4. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

43 Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Yönetimi

44 Strateji: Strateji bir plandır
Strateji: Strateji bir plandır. Çünkü, stratejide de esas olan, arzulanan ve varmak istenilen sonuçlara varmaktır. Stratejik Plan: Bir organizasyonun rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla, kendi kuvvetli ve zayıf tarafları ile bulunduğu çevredeki fırsat ve tehditleri de dikkate alarak yaptığı uzun vadeli planlardır. Stratejik Yönetim: Organizasyonun uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek, ona sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve dolayısıyla ortalama kar üzerinde getiri sağlayabilmek amacıyla, eldeki üretim kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasıdır.

45 Misyon: Organizasyonların en önemli var oluş nedenidir
Misyon: Organizasyonların en önemli var oluş nedenidir. Çalışanlara yol gösteren, yaptıkları işlere anlam kazandıran ve bir organizasyonu benzerlerinden ayırt etmeye yarayan uzun soluklu görev ve amaçlardır. Vizyon: Gelecekteki varılması veya olması arzu edilen bir durumla ilgili rüya veya hayalin ifade edilmiş bir şeklidir. Vizyon, organizasyonların gelecekteki durumlarını sözcüklerle yansıtan bir fotoğraf veya resimdir.

46 Planlama Ana İlkeleri Finansman Planı İş Planı Üretim Planı
Amaç/hedefin belirlenmesi İleriye yönelik tahminlerin geliştirilmesi Amaç/hedefin elde edilmesini sağlayacak hareket tarzlarının/alternatiflerin belirlenmesi Bu alternatiflerin değerlendirilmesi Planın uygulanması Üretim Planı Pazarlama Planı İnsan Kaynakları Planı

47 Stratejik Yönetim Süreci

48 Temel Stratejiler ve Uygulama Düzeyleri
Temel stratejiler; işletmelerde çevresel fırsat ve tehditlere karşı işletmenin kendi varlık ve yeteneklerine uygun olarak gerçekleştirilen ve uygulanan stratejilerdir. Uygulama düzeylerine göre: İşlevsel stratejiler (functional strategies) Rekabet stratejileri (competitive strategies) Kurumsal stratejiler (corporate strategies)

49 Temel Stratejiler İşlevsel Stratejiler: Alt düzey yönetim tarafından belirlenen ve uygulanan (operational level), işletmenin fonksiyonel bölümleriyle ilgili faaliyetler üzerinde, üst düzeyde belirlenen rekabet stratejilerini destekleyici nitelikte stratejilerdir. Rekabet Stratejileri: Ana iş birimleri düzeyinde (business level) belirlenen ve uygulanan, işletmelerin bulundukları sektörde ürün ve hizmet temelinde rakipleriyle nasıl rekabet edebileceği konularında geliştirilen stratejilerdir.

50 Temel Stratejiler Rekabet Stratejileri:
Maliyet Liderliği Stratejisi: Bu strateji, işletmenin faaliyetlerini rakiplerinden daha az maliyetle yapması ve sektör ortalamasının üzerinde getiri elde etmesine yöneliktir. Farklılaştırma Stratejisi: İşletmenin mal ve hizmetlerini diğer benzer mal ve hizmetlerden daha farklı bir şekilde ve daha yüksek fiyatlarla müşterilere sunarak, yine ortalamanın üzerinde getiri elde etmesine yöneliktir. Odaklanma Stratejisi: İki ana rekabetçi stratejinin farklı pazar platformunda (daha belirli ve sınırlı bir aralıkta) uygulanması sonucunda söz konusu olmaktadır.

51 Temel Stratejiler Kurumsal Stratejiler: İşletmenin üst düzey yönetimi tarafından (corporate level), uzun dönemde karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olarak firma değerini yükseltebilmesi için hangi konumda bulunması, hangi iş alanlarında faaliyet göstermesi, bunları nasıl uygulayacağı ile ilgili, daha çok misyon değişikliği içeren konularda geliştirilen stratejilerdir. Çeşitlendirme stratejisi Dikey entegrasyon (bütünleşme) stratejisi Birleştirme (consolidation) stratejisi Coğrafik genişleme stratejisi

52 Human Resources Management 12e Gary Dessler
Type of Strategy at Each Company Level In Figure 3-8 we see the three types of strategies that managers use, one for each level of the company. There is corporate-wide strategic planning, business unit (or competitive) strategic planning, and functional (or departmental) strategic planning. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

53 Human Resources Management 12e Gary Dessler
Linking Company-Wide and HR Strategies Figure 3-10 demonstrates the relationship between human resource strategy and the company’s strategic plans. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

54 Human Resources Management 12e Gary Dessler
Basic Model of How to Align HR Strategy and Actions with Business Strategy Figure 3-11 outlines the basic idea behind strategic human resource management: In formulating human resource management policies and activities, the manager’s aim must be to produce the employee skills and behaviors that the company needs to achieve its strategic aims. Management formulates a strategic plan that implies certain workforce requirements. Given these requirements, human resource management formulates HR strategies (policies and practices) to produce the desired workforce skills, competencies, and behaviors. Finally, the human resource manager identifies the measures he or she can use to gauge the extent to which its new policies and practices are actually producing the required employee skills and behaviors. Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall Copyright © 2011 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall

55 Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi

56 Personel Yönetiminin Uğraş Alanları
İşçi seçimi Sicil Dosyaları Oluşturma Ücret bordroları hazırlama Avans ve ikramiyeler Yıllık izinler Hasta vizite kağıtları Personel devamını izleme İşçi sağlığı ve iş güvenliği SSK, İş-Kur ile ilişkiler Bölge Çalışma Müdürlüğü ile ilişkiler Hizmet içi eğitimler Personel devir hızı izleme Emeklilik, kıdem ve ihbar tazminatı Servis organizasyonu Vardiya organizasyonu Yemek organizasyonu Postalama işlemleri

57 İKY’nin Uğraş Alanları
Bireylerin bilgi eskimesini önlemek amacıyla eğitim ve gelişimleri sağlanır. İnsan ilişkileri, endüstri ilişkileri, çalışanların tatmini, kariyer planları, performans değerlendirmesi, işe alım ve uyum programları gibi insan merkezli işlevler yerine getirilir. Personel yönetimi, endüstri ilişkileri ve davranış bilimleri sentezi uygulanır. Kurumsal kültür yerleştirilmeye çalışılır. Çalışanların ilişkilerinde koordinasyon sağlanmaya çalışılır.

58 İKY’nin Uğraş Alanları
İşyerinde çalışanların ortak hedefler etrafında birleşmeleri sağlanır. Örgüt amaçları ile bireysel amaçlar birlikte irdelenir. İnsan kaynaklarının motivasyon düzeyi yüksek tutulur ve örgütsel değişime hazır hale getirilir. İletişim kanalları aracılığıyla bilgi akışı sağlanır. Çalışanların optimal performans düzeyine ulaşmaları hedeflenir. Gelecekteki organizasyonların gereksinme duyacağı ”bilgi insanı” nı hazırlamak için uygun eğitim olanakları hazırlanır.

59 PY ile İKY Arasındaki Farklılıklar
PERSONEL YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İş odaklı İnsan Odaklı Operasyonel faaliyet Danışmanlık hizmeti Kayıt sistemi Kaynak anlayışı Statik bir yapı Dinamik bir yapı İnsan maliyet unsuru İnsan önemli bir girdi Kalıplar, normlar Misyon ve değerler Klasik yönetim Toplam Kalite Yönetimi İşte çalışan insan İş yönlendiren insan İç planlama Stratejik planlama

60 PY İKY Personel yönetimi organizasyonlarda iş gücü ile ilgili bir dizi teknik konulara eğilmişken, İnsan kaynakları yönetiminin gelişme seyri işletmenin global politika ve başarılara paralel geliştirilen teknik ayrıntıların yanı sıra, işgücü yönetimini daha geniş bir perspektife oturtan firma kültürünün önemli bir parçası olarak yükselmiştir.

61 PY İKY Personel yönetimi kavramı çalışanların günlük meselelerine eğilerek departmansal bir fonksiyonu icra etmeyi hedeflerken, İnsan kaynakları yönetimi işletme başarısı felsefesi ile hareket ederek çalışanlarının meselelerine daha stratejik ve uzun vadeli bakmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi; İşe alma, Ücretlendirme, Eğitim, Organizasyonel Planlama ve Kariyer Yönetimi gibi alt fonksiyonları ayrı ayrı düşünmez. Tüm bu fonksiyonları bir bütün içerisinde dinamik bir sistem olarak kabul eder.

62 PY İKY Personel yönetimi anlayışı temelde işgücü maliyetlerini minimize etme anlayışına dayanmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi ise işgücünü sadece bir maliyet unsuru olarak görmemekte, işgücünün değerlendirmesi gereken değerli bir kaynak ve yatırım unsuru olarak görmektedir.

63 PY İKY İnsan kaynakları yönetimi, yalnızca “line” yönetiminin bildirdiği problemlerin çözümüne yardımcı olmak değil, aynı zamanda problemlerin önceden tespiti, önceliklerin belirlenmesi ve politikaların oluşturulmasında da aktif rol oynar. Personel yönetimi daha ziyade üst yönetim ile çalışanlar arasında arabuluculuk rolünü üstlenirken, insan kaynakları yönetimi üst yönetim ile çalışanların ilişkilerini düzenleme rolünü üstlenmiştir.

64 PY İKY Personel yönetimi, problemleri işletme bünyesi içinde dar kapsamda çözmeye uğraşırken, İnsan kaynakları yönetimi sorumluluğundaki işlemleri dış çevreyi de göz önünde bulundurarak yerine getirir. Açık sistem görüşünü temel alır. Problemleri çözerken yalnızca işletmeye bağımlı kalmaz.

65 Generations in the Workplace
Generation Range of birth years Traditionalist 1925 – 1945 Baby Boomers 1946 – 1964 Generation X 1965 – 1980 Generation Y 1981 – 1995 Generation Z 1996 –

66 Generations in the Workplace

67 İnsan Kaynakları Yönetimi
Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman ÇETMELİ


"İnsan Kaynakları Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları