Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPRAK CANLILARI VE TOPRAK KALİTESİNDEKİ ROLÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPRAK CANLILARI VE TOPRAK KALİTESİNDEKİ ROLÜ"— Sunum transkripti:

1 TOPRAK CANLILARI VE TOPRAK KALİTESİNDEKİ ROLÜ

2 Toprak bilimcileri -Toprağı üç boyutlu ve dinamik bir varlık olarak tanımlarlar -Gerçekten topraklar oluşumlarında etken olan ve kayaçların ayrışması yolu ile meydana gelen mineral parçacıklardan çok farklı fiziksel ve kimyasal özelikler gösterirken, - daha da önemli olarak yaşam süreçlerinin cereyan ettiği biyolojik ve biyokimyasal özellikler de taşırlar.

3 Toprak canlıdır… örneğin, 1g toprakta: >100,000,000 bakteriyel hücre >11,000 bakteri türü Mantar ve daha büyük hayvanlar bulunur.

4 Toprak mikroskopla görülemeyecek kadar küçük mikroplardan solucan gibi daha büyük canlılar için barınak yeridir. Bu organizmaların faaliyeti sonucu verimlilik artar Bir çok bitki besin döngüsünde önemli rol oynarlar Toprak mikroorganizmalarının tümü edafon olarak tanımlanmaktadır.

5 Mikroorganizmalar İçin Habitat Olarak Toprak ve Özellikleri
Genellikle mikroorganizma gruplarının sayıları toprak profili boyunca derinliğe bağlı olarak azalır. Örneğin peat ve orman topraklarında yüzeyde bulunan döküntü katmanının asitliği nedeniyle genel sayısal dağılım azalırken, aside dayanıklı organizmaların sayısında artış görülür. Toprak profilindeki bu genel dağılım mikroorganizmalar ile diğer toprak canlılarına enerji sağlayıcı substratların ve anorganik besin maddelerinin büyük ölçüde toprak yüzeyi yakınında bulunmasından kaynaklanmaktadır

6 Yaşam yeri olarak toprak
Soil particles Plant roots Water

7 TOPRAK ORGANİZMALARI TOPRAK KALİTESİNDE HER YÖNDEN ETKENDİR
strüktür/Aggregasyon Organik madde humifikasyon Toprakta yaşayan Canlılar topluluğu Nitrat yıkanması ayrışma Besin döngüsü

8 Toprakta yaşayan canlıların sınıflandırılması 1-BİTKİSEL KÜÇÜK CANLILAR 2-HAYVANLAR
Toprakta diğer canlılara göre daha fazladır. I-BAKTERİLER -diğer beslek (azot bağlayanlar) -kendi beslek (nitrit,nitrat,kükürt, demir kullananlar) Bakteri-Bacteria

9

10

11 -mayalar ve maya benzeri mantarlar -küf mantarları -şapkalı mantarlar
II-MANTARLAR -mayalar ve maya benzeri mantarlar -küf mantarları -şapkalı mantarlar III-AKTİNOMİSETLER (pH<5 topraklarda faaliyet gösteremez; kısa miseller oluşturur. IV- ALGLER Klorofil kapsarlar,özümleme için toprak yüzeyinde yaşarlar -mavi-yeşil algler -yeşil algler -diatomeler Mantar-Fungi Mantar-Fungi

12 Bakteri küçük, tek hücreli bol Bakteri Mantar Geleneksel tarım çayır
işlenmemiş Mantar orman

13 2-HAYVANLAR I-Protozoalar -kirpikliler -kamçılılar -amibler II-Nematodlar -çürüyen om ile beslenenler -solucan,protozoa,bakteriler üzerinde beslenenler -yüksek bitki köklerinde yaşayanlar III. Solucanlar IV. Diğer büyük hayvanlar -böcek,karınca ,örümcek

14 Toprak hayvanları Pseudoscorpion Termite Earthworm Centipede Snail
Vole Snail

15 makro:göz ile görülebilenler mezo:mikroskop mikro:mikroskop
Mikroorganizmalar: Toprakta oluşan olayların kontrolleri makro:göz ile görülebilenler mezo:mikroskop mikro:mikroskop

16 Mezofauna: toprak parçalayıcılar, patojenler, otçullar

17 Toprak mezofaunası: artıkların ayrıştırılması ve parçalamada
önemli rol Nematodes Mites Protozoa

18 Makrofauna: Toprak ‘mühendisleri’

19 Toprakta Madde Döngüsüne Katılan Ekolojik Gruplar
Bitki kalıntıları Organik döküntü faunası bakteriler mantar Fauna kalıntıları dışkılar Mantar kalıntıları Bakteri kalıntıları protozoa İnorganik besin havuzu Bakteri, mantar Protozoa kalıntıları

20 Topraktaki canlıların önemli rolü
Dekompozisyon (shredding residues) Toprağı karıştırma (aeration) 1 2 Decomposition rate of blue grama (Bouteloua gracilis) foliage with all biota excluded (abiotic), with fauna excluded (+microbes). and with microarthropods included (+mesofauna). Vossbrinck et al (gg) Decomposition rate of blue grama (Bouteloua gracilis)

21 mantar Filament oluşumu -odun ayrıştırma -Mycorrhizal birlik myco (mantar-fungus) + rhiza (kök) (mantar ile bitki arasında simbiyotik oluşum)

22 Roots without mycorrhizae
Source: Harrison et al 1999

23 Roots with mycorrhizae
Roots without mycorrhizae Roots with mycorrhizae Source: Harrison et al 1999

24 Relationship to soil quality?

25 Diversity may be important in response to management
Azaltılmış toprak işleme sürülmüş Yüzey akış Homojen toprak Yüzey akış infiltrasyon infiltrasyon Çok az işlenmiş ve sürülmüş toprak özelliklerini karşılaştırma

26 Organik Madde Ayrışması ve Humus
Toprağın üstüne yığılan veya içine dahil olan her türlü bitkisel ve hayvansal kalıntı karmaşık süreçlerle mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılır. Bunun sonunda başlangıç maddelerinden fiziksel ve kimyasal nitelikleri bakımından çok farklı bir organik madde ortaya çıkar. Kolloidal nitelikli, amorf ve koyu renkli karmaşık bir bileşik olan bu toprak maddesine HUMUS adı verilmektedir

27 Pek çok karasal ekosistemde mikroorganizmalar ile toprak hayvanları,
toplam biyokütlenin sadece küçük bir kısmını oluşturmalarına karşın, metabolik bakımdan çok aktif olmaları nedeni ile kimyasal elementlerin döngü ve değişiminde (turnover and transformation) büyük öneme sahiptirler

28 TOPRAK ORGANİZMALARI Toprak mikroorganizmalarının tümü edafon olarak tanımlanmaktadır. Organizasyon nitelikleri göz önünde bulundurulmaksızın toprak biotası şu alt bölümlere ayrılabilir:

29 Toprak bakterilerinin gelişimlerini etkileyen faktörler
1-oksijen : a-aerob(gaz halindeki oksijenden yaralanma b-Anaerob (oksijenli bileşiklerdeki oksijenden yaralanma) c-fakültatif: her iki oksijen türünden yaralanma 2. nem :yüksek bitkiler için uygun nem düzeyleri bakteriler içinde uygundur. 3. Sıcaklık: C,çok düşük ve yüksek sıcaklıklarda spor oluşturma 4. Organik madde: enerji kaynağı (kendi beslekler kullanır) 5. Değişebilir besin maddeleri ve pH:Ca önemli,pH:6-8 pH 3-10 arasındada yaşayan bakteri vardır

30 Azot bağlayan ortak yaşayan bakteriler-rhizobium nodül oluşumu
Rhizobium-Baklagil ortaklığında N fiksasyonu

31 N noksanlığı görülen topraklarda bakteri aşılaması

32 KİL MİNERALLERİ VE BAKTERİLER

33 Toprak Bakterilerinin enerji kazanım mekanizmaları,Nitrifikasyon I

34 Nitrifikasyon II

35 Ekoloji Toprak mantarları üzerine yapılan araştırmalar, zamanla toprak yüzeyindeki döküntü katmanı üzerinde yaşayan mantar gruplarına, ayrı bir önem vermeye başlamıştır. Bu nedenle ekolojik dağılım olarak döküntü katmanı (litter) ve toprakta yaşayan mantarları ayrı ayrı ele almak gerekmektedir. Aslında bitki döküntü katmanında aktivite gösteren mantar türlerinin önemli bir kısmı bitki üzerinde yaşayan formlardır.

36

37 Mantar aktiviteleri

38 Mantar gövdesi(fruiting body) ve bitki dokuları üzerinde mantar gelişmesi

39 Gövde Yapıları ve Maya


"TOPRAK CANLILARI VE TOPRAK KALİTESİNDEKİ ROLÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları