Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. UbD Refresher Welcome Wednesday 30th November 2011 2 UbD Bilgilerimizi Tazeliyoruz Hoş geldiniz 30 Kasım, Çarşamba 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. UbD Refresher Welcome Wednesday 30th November 2011 2 UbD Bilgilerimizi Tazeliyoruz Hoş geldiniz 30 Kasım, Çarşamba 2011."— Sunum transkripti:

1 1

2 UbD Refresher Welcome Wednesday 30th November 2011 2 UbD Bilgilerimizi Tazeliyoruz Hoş geldiniz 30 Kasım, Çarşamba 2011

3 Today 16:00 to 16:40 – Refresher 16:40 to 17:30 – departmental work 3 Bugün 16:00 – 16:40 arası Bilgilerimizi Tazeleme 16:40 – 17:30 arası Bölüm içi çalışmalar

4 Why UbD? Neden UbD? 4 Consistency - Tutarlılık Focus - Odaklanmak The big picture - Resmin Tamamını Görmek Real life - Gerçek Hayat Future Proofing - Gelecekte uygulanabilirliği Collaboration - İşbirliği

5 Resources/Kaynaklar http://www.hisarplc.weebly.com Zeus (bolumler/PLC) (Link on intranet) (Intranette link) Includes UbD Dictionary & Design Standards checklist! 5 UbD Sözlüğü ve Tasarım Standartları kontrol listesi içinde!

6 Design Standards Checklist Tasarım Standartları Kontrol Listesi 6

7 UbD & Hisar Nearly 70 UbD ‘first draft’ examples We’re on the right track – thank you Yaklaşık 70 adet UbD «ilk taslak» örnekleri Doğru yoldayız - teşekkürler 7

8 Bugün 1. Ve 2. aşamaların tekrar incelenmesi Örnekler 40 dakika 8 Today Review of stage’s 1 & 2 Examples 40 minutes

9 http://www.hisarplc.weebly.com 9 UbD Template UbD Şablonu

10 10

11 Subject/Ders: Class/Sınıf: Theme/Tema: Length/Uzunluk: 11

12 Theme Fairness Struggle Reading for meaning Fate My environment Friendship Courage Rhythm Probability Money, money, money Fitness for life 12 Tema Adaletlilik Mücadele Anlam çıkarmak için okumak Kader Benim çevrem Arkadaşlık Cesaret Ritim Olasılık Para, para, para Yaşamda sağlıklı ve formda olmak

13 Desired Results İstenilen Sonuçlar 13

14 This is okay…but… / Bu iyi…ama… 14

15 Highlight the key content standards 15 Anahtar kazanımları işaretleyin

16 This isn’t so ideal 16 Bu pek uygun değil

17 Looks good / İyi görünüyor 17

18 You can start anywhere… but it has to be cohesive 18 Dilediğiniz yerden başlayabilirsiniz… ama unutmayın bütünle uyum içinde olmalı

19 http://www.hisarplc.weebly.com 19

20 Enduring Understandings Kalıcı Anlamalar 20

21 Listen to this music/ Musical style? What country? Instruments? History? Unit Theme - World Music 21 Müziği dinleyelim Müzik türü? Ülkesi? Enstrümanlar? Tarihi? Ünite Tema – Dünya Müzikleri Paul Simon Graceland That Was Your Mother 

22 22

23 Enduring Understandings An understanding is a specific generalisation, a full-sentence statement that summarises an insight that a student is expected to take away from the work and be able to transfer to other contexts. 23 Kalıcı Anlamalar Anlamak kesin bir genellemedir, öğrencinin yaptığı çalışmadan çıkaracağı ve başka konulara/alanlara aktarabileceği açılımı özetleyen tam bir cümledir.

24 Students will understand that… Öğrencilerin Anlayacakları… Different styles of cultural music can be identified via instrument sounds & voice styles. Farklı kültürel müzikler enstrüman seslerinden ve şarkıcının ses yapısından tanımlanabilir. Music is more than sound, it is full of history. Müzik sadece ses değildir, aynı zamanda tarihle doludur. 24

25 Democracy requires a free and courageous press, willing to question authority. The greatest artists often break with established traditions and techniques to better express what they see & feel. The modern novel overturns many traditional story elements and norms to provide a more authentic and engaging narrative. 25 Demokrasi için yönetimi sorgulayacak özgür ve cesur basına gerek vardır. En büyük sanaçtılar görüp hissettiklerini daha iyi ifade etmek için genelde belirlenmiş gelenek ve tekniklerden farklı bir yön çizerler. Modern roman daha yaşama dair ve kişiyi hikayeye katan anlatım tarzı sağlamak için birçok geleneksel hikaye unsurlarını ve normlarını altüst eder.

26 http://www.hisarplc.weebly.com 26

27 Essential Questions Temel Sorular 27

28 (Science) How can you predict future offspring based on family history? (English/Macbeth) Does power corrupt? (Maths) Why are prime numbers so effective in encryption? (Geography) What story do maps and globes tell us? (History) What constitutes a great leader? (Art) Should art have a message? (Language) Why learn another language? (Sport) What strategies do the top performers and teams use? (Technology) What are the pros and cons of technological progress? (Religion) Why is it important to respect the beliefs of others? 28 (Fen) Aile geçmişine bakarak doğacak çocuklar için tahminde bulunabilir misiniz? (İngilizce/Macbeth) Güç insanı yozlaştırır mı? (Matematik) Şifrelemede asal sayılar neden çok etkili? (Coğrafya) Haritalar ve yer küreler bize neler anlatır? (Tarih) Büyük bir önderin sahip olduğu özellikler nelerdir? (Sanat) Sanat aynı zamanda mesaj da içermeli mi? (Dil) Neden başka bir dil daha öğrenelim? (Spor) Üst seviyelerde bulunan sporcular ve takımlar hangi stratejileri uyguluyorlar? (Teknoloji) Teknoloji alanındaki ilerlemelerin artıları ve eksileri nelerdir? (Din) Başkalarının inançlarına saygı duymak neden önemli?

29 Knowledge/Skills Bilgi / Beceriler 29

30 Knowledge students will know… Bilgi öğrencilerin bilecekleri…. Vocabulary/Kelimeler Terminology/Terminoloji Definitions/Tanımlar Critical details/Kritik ayrıntılar Sequence & timelines/Zaman çizelgesi Important events & people/Önemli olaylar & kişiler Formulas/Formüller Key factual information/Anahtar olgusal bilgiler 30

31 Skills students will be able to… Beceriler öğrencilerin yapabilecekleri…. Basic skills (decoding, arithmetic, computation)/Temel beceriler (çözümleme, aritmetik, bilgisayar) Communicaition skills (listening, speaking, writing)/İletişim becerileri (dinlemek, konuşmak, yazmak) Interpersonal, group skills/Kişilerarası, grup içi beceriler Thinking skills (compare, infer, analyse, interpret)/Düşünme becerileri (kıyaslamak, anlam çıkarmak, analiz etmek yorumlamak) Study skills (notetaking)/Ders çalışma becerileri (not almak) Research, inquiry, investigation skills/Araştırma, sorgulama, inceleme becerileri 31

32 Performance Task Performans Çalışması 32

33 Performance Task Performans Çalışması Other Evidence Diğer Kanıtlar Summative - SonuçFormative - Süreçsel GRASPSQuizzes, workbook, progress tests etc. Quizler, çalıma kitabı, gelişim testleri vb. http://www.hisarplc.weebly.com 33

34 What Next? December 7th 2011 UbD Clinic December 14th UbD unit(s) deadline Zeus\Bolumler\PLC\Aralık 14 - December 14 2011 UbD Plans 2012 Rubicon Atlas Peer reviewing of units 34

35 Sırada ne var? 7 Aralık 2011 UbD Kliniği 14 Aralık UbD ünite(leri) son gün Zeus\Bolumler\PLC\Aralık 14 - December 14 2011 UbD Plans 2012 Rubicon Atlas Meslektaşların birbirlerinin Ünitelerini incelemesi 35

36 Thank You! Now - Departmental Work Department Heads/Principals Please collect units from the stage 36 Teşekkürler! Şimdi- Bölüm içi çalışmalar Bölüm Başkanları / Müdürler lütfen sahnedeki üniteleri alınız


"1. UbD Refresher Welcome Wednesday 30th November 2011 2 UbD Bilgilerimizi Tazeliyoruz Hoş geldiniz 30 Kasım, Çarşamba 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları