Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NARMAN - 2013.  Kanun No: 347328 Eylül 1988 Yayımlandığı Resmi Gazete: 04/10/1988 Sayı: 19949 Muhafazasına Lüzum Kalmayan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NARMAN - 2013.  Kanun No: 347328 Eylül 1988 Yayımlandığı Resmi Gazete: 04/10/1988 Sayı: 19949 Muhafazasına Lüzum Kalmayan."— Sunum transkripti:

1 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NARMAN - 2013

2  Kanun No: 347328 Eylül 1988 Yayımlandığı Resmi Gazete: 04/10/1988 Sayı: 19949 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Tarih: 16/05/1988 Yayımlandığı Resmi Gazete: Sayı: 19816 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 1991/17 sayılı ve 13/8/1991 tarihli Haberleşme Kodu Uygulaması ile ilgili Başbakanlık Genelgesi Yayımlandığı Resmi Gazete: 02/12/2004 Sayı: 25658 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 25/03/2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı Konulu Başbakanlık Genelgesi  Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının 18/10/2012 tarihli ve B.02.0.İGB-542-864 sayılı yazısı  Milli Eğitim Bakanlığının İdari Birim Kimlik Kodu ile ilgili 2012/43 sayılı genelgesi

3 Dosya;  Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubunu, Tümleşik Dosya; Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili tüm belgelerin bir arada tutulduğu dosyayı (Personel Dosyası, Dava Dosyası,Proje Dosyası vb.) Dosya Planı;  Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanterini, Standart Dosya Planı;  2005/7 sayılı Başbakanlık genelgesiyle uygulamaya konulan dosya planını

4 İdari Kimlik Birim Kodu;  Devlet teşkilatı içerisinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarının tüm alt birimleri için ayrı ayrı tanımlanmış 8 haneli tekil ve değişmez (unique) nitelikteki koddur. Dosyalama;  Kurum ve kuruluşlarda teşekkül eden her türlü belgenin kaydedilmesi, işleme alınması ve işi bitince gerektiğinde tekrar başvurmak üzere belli bir düzen içinde saklanması işlemini, Ortak Alan;  Standart dosya planında 000-099 ve 600-999 sayısal aralığındaki Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış dosya planlarını

5 Ana Hizmet Faaliyetleri;  Kurum ve kuruluşların kendilerinin hazırlamakla yükümlü oldukları 100-599 sayısal aralığındaki dosya planlarını Ana Dosya;  Standart dosya planında koyu renkle belirtilip geneli ifade eden alt konulara ait dosyaların içine konulabileceği dosyaları Saklama Kodu;  Standart dosya planı çerçevesinde oluşacak dosyaların saklanma sürelerinin belirtileceği kodları ifade eder.

6 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırladı. 3 Ortak Alanlar (000-099 / 600-999)

7  Her birimde var olması muhtemel dosyalar (mevzuat, faaliyet raporları, istatistikler vb.) için 000-099 sayısal aralığı kullanılmıştır.  Yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimi olarak nitelendirilen birimlere (Teftiş, Hukuk, Personel, Eğitim, İdari İşler, Mali İşler vb.) ait faaliyetler ile her kurum ve kuruluşta benzer faaliyet yürüten birimlere (Dış İlişkiler, Bilgi İşlem vb.) ait faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin açılması gereken dosyalar ise, birim adı belirtilmeksizin faaliyetin adı altında 600-999 sayısal aralığında numaralandırılmıştır.

8 Kurumların her biriminde var olması muhtemel olan bu dosyalar bütün birimlerce kullanılabilir. (000-099 aralığı)

9 600-999 aralığındaki dosyalar bütün birimlerce kullanılabilir

10  Dosya Planlarının 000-099 ve 600-999 sayısal aralığında tanımlanan dosya konuları tüm kurum ve kuruluşlarda aynı; ana hizmet faaliyetlerine ilişkin 100-599 sayısal aralığında yer alan konuların ise kurum ve kuruluşlarda farklı tanımlamaları içeriği unutulmamalıdır.

11  Kurum dışından gelen bir yazıda 100-599 sayısal aralığında tanımlanmış bir dosya numarasının,o kurumun ana faaliyetlerini ihtiva eden bir konu olduğu bilinmeli;bu dosya numarası cevabi yazılarda referans olarak alınmamalıdır.

12 Örnek; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı bir kurumdan gelen 147.04.02.00 dosya numaralı “Dershane Açılması” konulu bir yazının cevabı Müdürlüğümüzden 410.01.00.00 dosya numaralı “Özel Dershane İşleri” konulu bir yazı şeklinde olmalıdır. 147 Eğitim ve Spor Yapıları 410 Özel Yaygın Eğitim Kurumları

13 Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ Saklama Süresi Saklama Kodu 100 Eğitim ve Öğretim İşleri (Genel) 101 Eğitim ve Öğretim Programları15A 01 Okul Öncesi ve İlköğretim Programları 01 Hazırlama/Geliştirme 02 Uygulama 03 Değerlendirme 04 Revizyon 02 Genel Ortaöğretim Programları 03 Mesleki Ortaöğretim Programları 04 Yaygın Eğitim Programları 99 Diğer15C 101.01'in alt açılımları 101.02-101.04 için de aynı usulde uygulanabilecektir. 102 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi5D 103 Ölçme ve Değerlendirme10D 105 Okul, Kurum Açma, Kapatma, Devir, Ad Verme İşleri15A 01 Okul, Kurum, Program Açma/Kapatma/Devir İşlemleri 02 Alan/Dal Açma/Kapatma/Devir İşlemleri 03 Okullara Ad Verme İşlemleri 04 Pansiyon Açma/Kapatma/Kapasite Belirleme İşlemleri 05 Mülga İşlemleri 06 Halk Katkılarına Ait İşlemler 99 Diğer15C 110 Kontenjanların Belirlenmesi5D 01 Okul Düzeyinde 02 Eğitim Bölgesi Düzeyinde 03 Yatılı İlköğretim Öğrenci 04 Yatılı Öğrenci 05 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Alan/Dal 99 Diğer5C 115 Yazılı ve Görsel Eğitim Materyali (Modül)/Ders KitaplarıBC 01 Yazılı ve Görsel Eğitim Materyali (Modül) 02 Temel Ders Kitapları 03 Öğretmen El Kitapları 04 Yardımcı Ders Kitapları 05 MEB Ders Kitaplarının Yazılması 06 İş ve İşlem Yaprakları 99 DiğerBC

14 Ana Dosya 1. Alt Konu2. Alt Konu3. Alt Konu NÜFUS ve VATANDAŞLIK OLAYLARI İŞLERİ (100 - 149) Saklama Kodu 100 Nufus Olayları İle İlgili İşlemler 101 Doğum 01 Saklı Nüfus 02 Ölen Kardeşin Kaydını Kullanma İddası 03 Onsekiz Yaşından Büyük Bulunmuş Özürlü Kişiler 04 Ad ve Soyadı 05 Nüfus Yazımı / Yazım Dışı Kalanlar 99 Diğer 102 Evlenme 01 Mal Bildirimi Başvuru Formu 02 Evliliğin Feshi / İptali 99 Diğer 103 Boşanma 104 Kayıt Düzeltme 01 Dava Takip Dosyası / Tebligatlar 99 Diğer 105 Ölüm 01 Ölüm ve Mirasçı Bildirimleri 02 Gaiplik / Gaipliğin Feshi 03 Vasiyetname Bildirimi / İptali 99 Diğer 106 Diğer Olaylar

15 Ana Konu 1.Alt Konu2.Alt Konu3.Alt Konu İDARİ VE SOSYAL İŞLER 805Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri 01 Belge Yönetimi 01Saklama Süreli Dosya Planı 02Kodlama İşlemleri 02 Arşiv Yönetimi 01Devir-Teslim İşlemleri 02Ayıklama ve İmha İşlemleri 01 Ayıklama ve İmha 02 Uygunluk Görüşü 03Tasnif (Sınıflandırma) İşlemleri 04İnceleme ve Denetleme 05Arşivlerden Yararlanma 99 Diğer Ana konular için 000 sayısal, birinci, ikinci ve üçüncü alt konular için 00 sayısal karakterler kullanılmıştır

16  Dosya planında yer alan konu numaraları, hazırlanan yazının sayı bölümüne, birim kodundan hemen sonra (-) işareti konularak yazılacaktır.  Örnek;  Sayı: 38421890-805.02.01/347  A B C  A:İdari Birim Kimlik Kodu,  B:Dosya Numarası,  C:Evrak Kayıt Numarası.

17 BÖLÜM ADI BÖLÜMÜN İDARİ BİRİM KİMLİK KODU NARMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ38421890 BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ23107736 DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ99759582 DİN ÖĞRETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ35085342 HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ69616045 HUKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ15277979 İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ57346727 İNŞAAT EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ81764610 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ73027310 ORTAÖĞRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ71230671 ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ23133548 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ47641361 STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ93251045 TEMEL EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ81308105

18 EĞİTİM KURUMLARI KURUMUN İDARİ BİRİM KİMLİK KODU HALK EĞİTİM MERKEZİ 68920670 ÖĞRETMEN EVİ VE AKŞAM SANAT OKULU 85222050

19 ORTAÖĞRETİM OKULLARI OKULUN İDARİ BİRİM KİMLİK KODU NARMAN ANADOLU LİSESİ 22698811 NARMAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 45796015 NARMAN TİCARET MESLEK LİSESİ 48461520

20 ORTAOKULLAR OKULUN İDARİ BİRİM KİMLİK KODU NARMAN İMAM HATİP ORTAOKULU 60739829 18 MART ORTAOKULU 99420873 BAŞKALE ORTAOKULU 86773686 GÖLLÜ ORTAOKULU 13268454 KOÇKAYA ORTAOKULU 36810851 KOYUNÖREN ORTAOKULU 58154890 SALİH ZEKİ DİLEK ORTAOKULU 93648958 ŞATSÖ YATILI BÖLGE ORTAOKULU 80677911 SÜTPINAR ORTAOKULU 70592551 ŞEKERLİ ORTAOKULU 56641477

21 İLKOKULLAR-ANAOKULU OKULUN İDARİ BİRİM KİMLİK KODU NARMAN ANAOKULU 77925755 18 MART İLKOKULU 32315632 AŞIK SÜMMANİ İLKOKULU 51308614 BAŞKALE İLKOKULU 14118869 GÖLLÜ İLKOKULU 37283333 KOÇKAYA İLKOKULU 93708436 KOYUNÖREN İLKOKULU 76309883 SÜTPINAR İLKOKULU 87400186 ŞEKERLİ İLKOKULU 88997093

22 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI İLKOKULLAR OKULUN İDARİ BİRİM KİMLİK KODU ALABALIK İLKOKULU 74067471 ALACAYAR İLKOKULU 75636822 GÖKDAĞ İLKOKULU 32560305 MERCİMEKLİ İLKOKULU 62581515 YANIKTAŞ İLKOKULU 59064889 YUKARIYAYLA İLKOKULU 85098988

23 OKUL ÖZEL KODLARI MEB-EK (2) 01 Anasınıfları 02 Ana Okulları 03 Uygulama Sınıfları 04 İlk Öğretim Okulları 05 Liseler 06 Anadolu Liseleri 07 Fen Liseleri İşleri 08 Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri 09 Spor Liseleri 10 Sosyal Bilimler Liseleri 11 Endüstri Meslek Liseleri/Meslek Liseleri 12 Teknik Liseler 13 İkili Mesleki Eğitim Merkezleri 14 Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri 15 Anadolu Meslek Liseleri 16 Anadolu Teknik Liseleri 17 Pratik Sanat Okulları 18 Kız Meslek Liseleri/Meslek Liseleri

24 OKUL ÖZEL KODLARI (DEVAM) MEB-EK (2) 19 Anadolu Kız Teknik Liseleri/Anadolu Teknik Liseleri 20 Kız Teknik Liseleri/Teknik Liseler 21 Anadolu Kız Meslek Liseleri/Anadolu Meslek Liseleri 22 Çok Programlı Liseler (Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret Turizm) 23 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (Erkek Teknik, Kız Teknik, Ticaret Turizm) 24 Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri 25 Pratik Kız Sanat Okulları 27 Ticaret Meslek Liseleri 28 Anadolu Ticaret Meslek Liseleri 29 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 30 Anadolu İletişim Meslek Liseleri 31 Adalet Meslek Liseleri 32 Turizm Eğitim Merkezleri 33 Öğretmen Liseleri İşleri 34 Anadolu Öğretmen Liseleri 35 İmam Hatip Liseleri 36 Anadolu İmam Hatip Liseleri 37 Özel Ana Okulları İşleri 38 Özel Kreşler 39 Özel İlk Öğretim Okulları İşler 40 Özel Orta Öğretim Liseleri İşleri 41 Özel Teknik Öğretim Liseleri İşleri 42 Özel Kız Teknik Liseleri İşleri 43 Meslek Eğitim Merkezleri İşleri 44 Halk Eğitim Merkezleri İşleri 45 Yurt Dışı İlköğretim Okulları 46 Yurt Dışı Anadolu Liseleri 47 Yurt Dışı Anadolu Kız Meslek Liseleri 48 Yurt Dışındaki Özel Okul İşleri 49 İşitme Engelliler İlköğretim Okulu İşlemleri 50 İşitme Engelliler Meslek Liseleri İşlemleri 51 Görme Engelliler İlköğretim Okulu 52 Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları İşlemleri 53 Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri İşlemleri 54 İlköğretim Okulu ve İş Okulu (Eğitilebilir Zihin Engelliler) 55 Eğitim-Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi (Öğretilebilir Zihin Engelliler) 56 İş Eğitim Merkezleri (Bağımsız-Öğretilebilir Zihin Engelliler) 57 Bilim ve Sanat Merkezleri 58 Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri 59 Hastane İlköğretim Okulları 60 Görme Engelliler Basımevi ve Akşam Sanat Okulu 61 Rehberlik ve Araştırma Merkezi

25 Sayı: 22698811-821.04.00.00[06]/345 A B C ANA DOSYA (Kültür, Tanıtım İşleri) 1.Alt Konu (Tur ve Gezi) Narman Anadolu Lisesi 2.Alt Konu 3.Alt Konu (Anadolu Lisesi) A:İdari Birim Kimlik Kodu, B:Dosya Numarası, C:Evrak Kayıt Numarası

26  Örnek  -622.01/69: Talep ve Şikayetler (Bayburt)  -724.01.03/DE: Ülkelerle İşbirliği (Almanya)  -050.02.04[54/351]:54/351 sayılı Yönetim Kurulu Kararı  -641.04[2004/13]:2004/13 no’lu idari dava dosyası  -903.07.02[C-46]:C-46 Sicil Numaralı Selvet Saraç’ın Yurtiçi Görevlendirmesi  -604.02.03[TBAG-719]:TBAG-719 no’lu Tübitak Projesi(izleme ve raporlama)  -604.02.03/06[TBAG-719]:Ankara ili ile ilgili TBAG-719 no’lu Tübitak Projesi  (istisna getirilen ayrımlar /)  (kurumca özel önem arz eden özel kodlar [ ])

27 Sayı: 22698811-821.04.00.00/703 A B C ANA DOSYA (Kültür, Tanıtım İşleri) 1.Alt Konu (Tur ve Gezi) Narman Anadolu Lisesi 2.Alt Konu 3.Alt Konu A:İdari Birim Kimlik Kodu, B:Dosya Numarası, C:Evrak Kayıt Numarası

28 Sayı: 45796015-160.02.02.00[15]/224 A B C Özel Eğit.Reh.Ve Dan. Hiz. Reh. Ve Dan. Hiz. Reh. Programları Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Anadolu Meslek Liseleri A:İdari Birim Kimlik Kodu, B:Dosya Numarası, C:Evrak Kayıt Numarası

29 Sayı: 99420873-225.02.00.00/133 A B C 18 Mart Ortaokulu Ödül ve Disiplin İşleri Disiplin İşleri A:İdari Birim Kimlik Kodu, B:Dosya Numarası, C:Evrak Kayıt Numarası

30 Sayı:51308614-903.03.02.01[A-2530]/612 A B C Aşık Sümmani İlkokulu Personel Özlük İşleri Terfi ve İntibak İşleri İntibak İşleri Hizmet Değerlendirmesi A: İdari Birim Kimlik Kodu, Sicil No B:Dosya Numarası, C:Evrak Kayıt Numarası

31 Sayı: 68920670-198.03.01.00/796 A B C Halk Eğitim Merkezi Eğitimle İlgili Defter,Dosya,Çizelge ve Belgeler Sertifika,Kurs/Tamamlama ve Diğer Belgeler Sertifika A: İdari Birim Kimlik Kodu, B:Dosya Numarası, C:Evrak Kayıt Numarası

32 Sayı: 58154890-746.01.02.02[LIFE IS A MEAL]/234 A B C Koyunören İO AB-Türkiye Mali İşbirliği IPA Katılım Öncesi Mali Araç COMENIUS (Life is a meal) Projeler Proje Raporları A:Birim Kodu, B:Dosya Numarası, C:Evrak Kayıt Numarası

33 Sayı: 93648958-315.02.00.00/AZ/123 A B C Salih Zeki Dilek İO Kardeş Okul Uygulamaları AZARBEYCAN Yurt Dışı A:Birim Kodu, B:Dosya Numarası, C:Evrak Kayıt Numarası

34 Sayı: 80677911-310.04.00.00[4-UÇF]/456 A B C YBO Müsamereler,Yarışmalar Festivaller 4.Uluslararası Çocuk Festivali A:Birim Kodu, B:Dosya Numarası, C:Evrak Kayıt Numarası

35 Sayı: 81308105-105.01.00.00/419 A B C İlçe MEM Okul,Kurum Açma,Kapatma,Devir,Ad Verme İşlemleri Okul,Kurum,Program Açma/Kapatma/Devir İşlemleri A:Birim Kodu, B:Dosya Numarası, C:Evrak Kayıt Numarası.

36 KURUL, KOMİSYON VE TOPLANTI ÖZEL KODLARI MEB-EK (1) 101 Talim Terbiye Kurulu 102 Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu 103 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 104 Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu 105 Öğretmenler Kurulu 106 Zümre Başkanları Kurulu 107 Zümre/Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu 108 Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulu 109 Öğrenci Kurulu 110 Öğrenci-Veli Toplantıları 111 Değerlendirme Kurulu (Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler) 112 Mahalli Heyet Koordinasyon Kurulu 113 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 114 Müdürler Komisyonu 115 İl Milli Eğitim Komisyonu 116 Okul Aile Birliği

37 Sayı: 57346727-903.05.01.00/334 A B C İlçe MEM Personel Özlük İşlemleri İzin İşlemleri Yıllık A:Birim Kodu, B:Dosya Numarası, C:Evrak Kayıt Numarası

38 Genel Açıklamalar  Saklama Kodlarının Açılımı A : Devlet Arşivlerine Gönderilir A1 : Örnek Yıllar Gönderilir A2 : Örnek Seçilenler Gönderilir A3 : Özellikli Olanlar DAGM'ne Gönderilir B : Kurumunda Saklanır C : Ayıklama İmha Komisyonunca Değerlendirilir D : Devlet Arşivlerine Gönderilmez  Planda geçen saklama süreleri, dosyanın kapandığı tarihten itibaren geçen süreyi ifade eder.  100-599 sayısal aralığında tanımlanmamış ana hizmet faaliyetleri için ortak olanlardaki dosya kodları ve saklama süreleri dikkate alınacaktır.  Dosya Planının 2. ve 3. alt bölünmelerinde ihtiyaç halinde "99 Diğer" adıyla dosya açılabilecektir.  MEB EK-1 ve MEB EK-2'de belirlenen okul ve kurul özel kodları, ihtiyaç duyulduğu hallerde köşeli parantez "[ ]" içinde kullanılabilecektir. ÖRNEKLER: 205[04] (İlk Öğretim Okulları kayıt kabul işleri) 821.04[05] (Liseler için il dışı okul gezisi) 050.04.04[101] (Talim Terbiye Kurulu Kararları) 045.02[101] (Talim Terbiye Kurulu Mütalaaları) 050.04.04[105] (Öğretmenler Kurulu Kararları) 050.06.03[114] (Müdürler Komisyonu Tutanakları)

39 Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER Saklama Süresi Saklama Kodu 300 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler (Genel) 305 Öğrenci Meclisleri5D 01 Okul Öğrenci Meclisi 02 İl Öğrenci Meclisi 03 Türkiye Öğrenci Meclisi 99 Diğer5C 310 Müsamereler, Yarışmalar5D 01 Kültürel, Bilgi, Beceri Proje vb. Yarışmalar 01 Özel 02 Resmi 02 Halkoyunları Yarışmaları 03 Müzik Yarışmaları 04 Uluslar Arası Halkoyunları, Müzik Yarışmaları ve Festivalleri 05 Sponsorluk 99 Diğer5C 315 Kardeş Okul Uygulamaları15A 01 Yurt İçi 02 Yurt Dışı 99 Diğer15C 316 Dost Aile Uygulamaları15A 317 Misafir Öğrenci Uygulamaları10D 320 Öğrenci/Çocuk Kulüpleri5D 325 Toplum Hizmeti Çalışmaları5D 330 Spor Faaliyetleri10D 01 İlköğretim Kurumları Arası Spor Yarışmaları 02 Ortaöğretim Kurumları Arası Spor Yarışmaları 03 Dünya Liseler Arası Spor Yarışmaları 04 Sponsorluk 99 Diğer10C 335 İzcilik Faaliyetleri10D 01 İzcilik Kampları 02 İzci Ünitelerinin Kurulması 03 İzci Evleri 04 Arama, Kurtarma, İzci Birliği 05 İl İzci Kurulları 06 İzcilerin Eğitimi 99 Diğer10C 340 Öğrenci Eğitim Faaliyetleri (Kamplar)5D 01 Öğrenci Eğitim Yaz Kampları 02 Öğrenci Eğitim Kış Kampları 03 Uluslar Arası Öğrenci Eğitim Kampları 99 Diğer5D 349 Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerle İlgili Diğer İşler10C Saklama Kodlarının Açılımı A : Devlet Arşivlerine Gönderilir A1 : Örnek Yıllar Gönderilir A2 : Örnek Seçilenler Gönderilir A3 : Özellikli Olanlar DAGM'ne Gönderilir B : Kurumunda Saklanır C : Ayıklama İmha Komisyonunca Değerlendirilir D : Devlet Arşivlerine Gönderilmez

40 Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu ÖĞRENCİ İŞLERİ Saklama Süresi Saklama Kodu 200 Öğrenci İşleri (Genel) 205 Kayıt-KabulBD 210 Nakil ve Geçişler5D 01 Nakiller 02 Okul Türleri Arasında Geçiş 03 Teknik Liseye Geçiş 04 Alana/Dal Değişikliği 99 Diğer5C 215 Denklik İşleriBC 01 Yurtdışı Eğitim Denkliği 02 Mesleki ve Teknik Eğitim Denkliği 99 Diğer10C 220 Devam-Devamsızlık5D 225 Ödül ve Disiplin İşleri15D 01 Ödül İşleri 01 Teşekkür Belgesi 02 Takdirname Belgesi 03 Onur Belgesi 04 Başarı Belgesi 05 Üstün Başarı Belgesi 02 Disiplin İşleri 99 Diğer15D 230 Öğrenci Askerlik İşlemleri5D 235 Yabancı Uyruklu Öğrenciler (İlk ve Orta Öğretim)BC 240 Mezunların İzlenmesi10D Saklama Kodlarının Açılımı A : Devlet Arşivlerine Gönderilir A1 : Örnek Yıllar Gönderilir A2 : Örnek Seçilenler Gönderilir A3 : Özellikli Olanlar DAGM'ne Gönderilir B : Kurumunda Saklanır C : Ayıklama İmha Komisyonunca Değerlendirilir D : Devlet Arşivlerine Gönderilmez

41  Dosya planında “Diğer” (99) adı ile ifade edilen dosya numaraları kullanılarak açılan dosyalar yıl sonunda birimlerince incelenerek, yoğun yazışma sebebiyle plana eklenmesi zorunlu görülen konular belirlenecektir.  Bu tür dosyalar tanımlandığı konu grubunun alt konularından her hangi birini ilgilendirmeyen yazıların dosyalanması amacıyla kullanılmalıdır.

42 Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER Saklama Süresi Saklama Kodu 300 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler (Genel) 305 Öğrenci Meclisleri5D 01 Okul Öğrenci Meclisi 02 İl Öğrenci Meclisi 03 Türkiye Öğrenci Meclisi 99 Diğer5C 310 Müsamereler, Yarışmalar5D 01 Kültürel, Bilgi, Beceri Proje vb. Yarışmalar 01 Özel 02 Resmi 02 Halkoyunları Yarışmaları 03 Müzik Yarışmaları 04 Uluslar Arası Halkoyunları, Müzik Yarışmaları ve Festivalleri 05 Sponsorluk 99 Diğer5C 315 Kardeş Okul Uygulamaları15A 01 Yurt İçi 02 Yurt Dışı 99 Diğer15C 316 Dost Aile Uygulamaları15A 317 Misafir Öğrenci Uygulamaları10D 320 Öğrenci/Çocuk Kulüpleri5D 325 Toplum Hizmeti Çalışmaları5D 330 Spor Faaliyetleri10D 01 İlköğretim Kurumları Arası Spor Yarışmaları 02 Ortaöğretim Kurumları Arası Spor Yarışmaları 03 Dünya Liseler Arası Spor Yarışmaları 04 Sponsorluk 99 Diğer10C 335 İzcilik Faaliyetleri10D 01 İzcilik Kampları 02 İzci Ünitelerinin Kurulması 03 İzci Evleri 04 Arama, Kurtarma, İzci Birliği 05 İl İzci Kurulları 06 İzcilerin Eğitimi 99 Diğer10C 340 Öğrenci Eğitim Faaliyetleri (Kamplar)5D 01 Öğrenci Eğitim Yaz Kampları 02 Öğrenci Eğitim Kış Kampları 03 Uluslar Arası Öğrenci Eğitim Kampları 99 Diğer5D 349 Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerle İlgili Diğer İşler10C Faaliyet grubunun bir parçası olmasına rağmen, faaliyet grubunda sayılan konulardan herhangi birini ilgilendirmeyen yazı kodlamasında ve dosyalamasında kullanılacak

43  Ana hizmet birimlerinin numaralandırıldığı 100-599 sayısal aralığında dosya planından sorumlu birim haberdar edilerek, bu birimlerce,  -Yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerinin numaralandırıldığı 000-099 ile 600-999 sayısal aralığında ise, kurum veya kuruluşların dosya planlarından sorumlu birimlerin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nü haberdar etmesi üzerine bu Genel Müdürlükçe uygun görülen düzeltmeler yapılabilecektir.  Dosya planları için öngörülen değişiklikler yıl sonunda yapılacaktır.  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, ortak kullanıma sunulan “Ortak Alanlar” (000-099/600-999) www.basbakanlik.gov.tr ve www.devletarsivleri.gov.tr web adreslerinde de istifadeye sunulacak olup, bu alanlarla ilgili düzeltmeler anında uygulayıcılar tarafından takip edilebilecektir.

44

45  Üç karakter rakam ile kodlanan dosyalar,o faaliyet grubuna ait konu listesinden herhangi biri veya birkaçına ilişkin yapılan yazışmaların kendi konu numaraları ile dosya açılma yoğunluğuna erişemediği durumlarda dosyalanabilmesine imkan sağlamak amacıyla tanımlanmıştır.Örneğin yıl içerisinde “Personel İşleri”ne ait konularda az sayıda yazışma teşekkül etmesi durumunda ” 900 Personel İşleri” kodu ile açılacak dosyada bu belgelerin toplanması gerekmektedir. 900-929

46  Ana hizmet birimlerinin faaliyetleri neticesinde teşekkül eden belgelerin dosyalanmasında, ana hizmet birimi adı veya ana hizmet faaliyeti altında 100-599 sayısal aralığında listelenen konulardan faydalanılarak; yardımcı hizmet, danışma, denetim veya genel konuları ihtiva eden belgelerin dosyalanmasında ise, 000-099 ve 600-999 sayısal aralığında listelenen konulardan faydalanılarak, dosya açılacaktır.  Planda, koyu renkle yazılı bulunan konular “Genel”i ihtiva etmekte olup, bu numaralarla açılacak dosyalara, alt konuları ihtiva eden yazılar konulabilecektir.  “Genel” adı ile açılan dosyada bulunan alt ve tali konulardaki belgelerin ayırımını sağlamak amacıyla “yarım kapak dosya” veya “ayraç” kullanımı belgenin düzeni ve erişimi açısından olumlu sonuç verecektir.

47

48

49

50

51 901 İş İstekleri 902 Personel Alımı 903 Atama İşleri 903.07 Görevlendir meler 903.06 İşten Ayrılma, İstifa veİşe Son Verme 900-929 Personel İşleri

52  Bir işlemle ilgili yazılar,işlem sonuçlanıncaya kadar “İşlemdeki Yazılar” adı altında açılacak dosyada biriktirilmeli;işlemin tamamlanması halinde,ilgileri ile bir araya getirilerek asıl dosyasına konulmalıdır.

53 T.C. NARMAN KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 38421890 330.02 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ARASI SPOR YARIŞMALARI 2013  Açılacak dosya üzerindeki etiketleme Standart Dosya Planına uygun olarak yapılır.

54  Devlet yazar !  (Devlet için arşiv önemlidir.)  Söze mühür vurulmaz!

55 STANDART DOSYA PLANI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SONA ERMİŞTİR.


"İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NARMAN - 2013.  Kanun No: 347328 Eylül 1988 Yayımlandığı Resmi Gazete: 04/10/1988 Sayı: 19949 Muhafazasına Lüzum Kalmayan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları