Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEPATOBİLİYER HASTALIKLARDA BİYOKİMYASAL TESTLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEPATOBİLİYER HASTALIKLARDA BİYOKİMYASAL TESTLER"— Sunum transkripti:

1 HEPATOBİLİYER HASTALIKLARDA BİYOKİMYASAL TESTLER
Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004

2 Karaciğerin başlıca fonksiyonları

3 Karaciğerin karbohidrat metabolizması ile ilgili fonksiyonları
glikojenin depo edilmesi ve parçalanması glukoneogenez glukozun pentoz fosfat yolunda yıkılımı galaktoz ve fruktozun glukoza dönüştürülmesi glukozun diğer monosakkaridlere ve yağa dönüştürülmesi

4

5 Karaciğerin lipid metabolizması ile ilgili fonksiyonları
yağ asitlerinin sentezi ve oksidasyonu yağ asitlerinden trigliserid oluşumu fosfolipid sentezi lipoproteinlerin sentezi keton cisimlerinin sentezi kolesterol biyosentezi safra asitlerinin ve safranın oluşturulması

6

7 Karaciğerin amino asit ve azot metabolizması ile ilgili fonksiyonları
deaminasyon transaminasyon endojen amino asitlerin sentezi plazma proteinlerinin sentezi üre sentezi ürik asit sentezi kreatinin sentezi porfirin sentezi safra asitleri sentezi

8

9 Karaciğerin bilirubin metabolizması ile ilgili fonksiyonları
bilirubinin oluşturulması bilirubinin alınımı bilirubinin konjugasyonu bilirubinin atılımı

10

11 Karaciğerin hematolojik fonksiyonu
pıhtılaşma faktörlerinden faktör I (fibrinojen), II (protrombin), V, VII, IX ve X sentezi hemoglobinin yıkılımı fetüste eritrositlerin yapılması

12 Karaciğerin ekskresyon fonksiyonu

13 Karaciğerin detoksifikasyon fonksiyonu 1

14 Karaciğerin detoksifikasyon fonksiyonu 2

15 Karaciğerin depolama fonksiyonu
Glikojen Demir ve bakır Vitamin D ve B12

16 Karaciğerin immünolojik fonksiyonu
Kupffer hücreleri, fagositoz, antikor oluşumu ve humoral savunmada rol oynarlar.

17 Karaciğer hastalıklarında patolojiler
hücre harabiyeti kolestaz

18 Karaciğer hücre harabiyeti
Hepatitler Siroz Akut karaciğer nekrozu Şok veya sağ kalp yetmezliğine bağlı olarak ortaya çıkan hepatik konjesyon, uzun süre devam eden biliyer tıkanma da karaciğer hücre harabiyetine neden olabilir

19 Kolestaz İntrahepatik kolestaz Ekstrahepatik kolestaz
Kanda kolesterol artışıyla ksantomatozis, bilirubin artışıyla sarılık, safra asidi artışıyla kaşıntı meydana gelir. yağda çözünen vitaminler emilemez

20 İntrahepatik kolestaz
viral hepatitlerde klorpromazin ve halotan gibi ilaçların etkisiyle alkol etkisiyle gebelikte karaciğer infiltrasyonlarında intrahepatik biliyer atrezi, kolanjitis ve biliyer sirozda ortaya çıkabilir sıklıkla hücre harabiyeti ile birliktedir

21 Ekstrahepatik kolestaz
karaciğer dışı safra yollarında taş, tümör, kist, parazit ve dıştan bası safra yolları atrezisi safranın koyulaşma sendromu safra kanallarının fibrozisi durumlarında ortaya çıkabilir

22 Karaciğer patolojilerini belirleyen testler
karaciğer hücre harabiyetini belirleyen testler kolestazı belirleyen testler karaciğer disfonksiyonunu belirleyen testler karaciğer hastalıklarının etiyolojisini belirleyen testler

23 Karaciğer hücre harabiyetini belirleyen testler
serum trasaminazlarının (ALT ve AST) tayini serum laktat dehidrojenaz (LDH, LD) tayini serum glutamat dehidrojenaz (GLDH) tayini izositrat dehidrojenaz (ICDH) tayini malat dehidrojenaz tayini alkol dehidrojenaz tayini

24 Serum transaminazları (ALT ve AST) 1
Akut viral hepatitte klinik semptomlardan 1-2 gün veya birkaç hafta önce yükselmeye başlar 7-12. günlerde normalin ve bazen 100 katı olmak üzere maksimum olur 2. haftadan itibaren B tipi viral hepatitte daha yavaş olmak üzere düşmeye başlar komplikasyon yoksa 3-5. haftada normal düzeye iner 6 aydan sonra da yüksek olması kronikleşmeyi gösterir

25 Serum transaminazları (ALT ve AST) 2
Fulminan hepatitte ilk 1-2 gün serum transaminazları yüksektir. Sonra sarılık artar fakat transaminazların libere olacağı hücrelerin tükenmesine bağlı olarak serum transaminazlarının aktivitesi düşer Toksik hepatitte ve karaciğeri etkileyen enfeksiyöz mononükleozda da serum transaminazları yükselir. Sirozda ve karaciğer karsinomlarında AST daha fazla olmak üzere serum transaminazları 4-5 kat artabilir, fakat ALT/AST oranı 1’den küçük kalır

26 Serum laktat dehidrojenaz (LDH, LD)
Akut viral hepatitte ALT ve AST’ye göre daha az olmak üzere serum LDH aktivitesi artar; en çok da LDH5 izoenzimi yükselir Akut toksik karaciğer hasarlarında aşırı yüksek serum LDH aktivitesi saptanır Enfeksiyöz mononükleoz ile oluşan hepatik hasarda LDH2 ve LDH5 izoenzimleri birlikte yükselirler Kronik karaciğer hastalıklarında LDH aktivitesinde hafif değişiklikler olabilir Karaciğere metastaz yapmış bir karsinomun varlığında çok yüksek LDH aktivitesi olabilir

27 Kolestazı belirleyen testler
serum alkalen fosfataz (ALP) aktivitesi tayini serum gama glutamiltransferaz (-GT, GGT) aktivitesi tayini serum 5'-Nükleotidaz (5'-NT) aktivitesi tayini serum lösin aminopeptidaz (LAP) aktivitesi tayini

28 Serum alkalen fosfataz (ALP)
Karaciğer hastalıklarında, safra kanaliküllerini örten hücrelerin enzim üretmelerinde artışa bağlı olarak serum ALP aktivitesi yükselir

29 Gama glutamil transferaz (GGT, -GT)
Siroz, metastatik kanser ve hepatik infiltrasyonun saptanması gereken durumlarda karaciğer hastalığının çok daha duyarlı bir göstergesidir Kolestazda serum GGT düzeyi, normalin 5-30 katı artar Alkolik karaciğerde kronik hepatit ve alkole bağlı olmayan siroz olgularına göre yüksek serum GGT düzeyi saptanır Viral hepatitte ılımlı serum GGT artışı olur

30 Serum 5'-Nükleotidaz karaciğer hastalıklarının her türünde ve özellikle parankim hastalıklarında artar.

31 Serum lösin aminopeptidaz (LAP)
kolestazda ve hepatitte artar

32 Karaciğer disfonksiyonunu belirleyen testler
karaciğerin alınım, konjugasyon ve atılım disfonksiyonunu belirleyen testler karaciğerin yapım disfonksiyonunu belirleyen testler karaciğerin çeşitli metabolik fonksiyonlarında bozulmayı gösteren testler karaciğerin detoksifikasyon fonksiyonunu inceleme testi

33 Karaciğerin alınım, konjugasyon ve atılım disfonksiyonunu belirleyen testler
serum safra pigmentleri (bilirubin, safra tuzları) düzeyi tayini idrarda bilirubin ve bilirubin yıkılım ürünü olan ürobilinojen tayini BSP testi indosiyanin yeşili testi

34 Karaciğerin yapım disfonksiyonunu belirleyen testler
serum proteinlerinin tayini karaciğer flokülasyon testleri kanama ve pıhtılaşma zamanı tayini kolinesteraz tayini lesitin kolesterol açil transferaz (LCAT) tayini

35 Karaciğer patolojilerinde serum proteinleri 1
Serum albumin düzeyinde azalma, kronik karaciğer hasarı, portal siroz ve biliyer sirozda görülür. Serum 1-globulin düzeyinde azalma, hepatosellüler yetmezlik ve 1-antitripsin eksikliğinde; artış da doku harabiyetinin olduğu enfeksiyon, ateşli hastalıklar, enflamasyon ve malignite durumlarında görülür. Serum 2-globulin düzeyinde azalma, fulminan karaciğer nekrozunda; artış da kolestaz, enflamasyon ve malignite durumlarında görülür.

36 Karaciğer patolojilerinde serum proteinleri 2
Serum -globulin düzeyinde azalma, hepatosellüler yetmezlikte; artış da kolestaz, enflamasyon ve malignite durumlarında görülür. Serum -globulin düzeyi, bütün karaciğer hastalıklarında artar. Kronik aktif hepatitte IgG artışı, alkolik sirozda IgA artışı, biliyer sirozda IgM artışı önemlidir

37 Karaciğerin çeşitli metabolik fonksiyonlarında bozulmayı gösteren testler
serum glukoz düzeyi tayini oral glukoz tolerans testi galaktoz ve fruktoz tolerans testleri serum NPN bileşiklerinin tayini serum total kolesterol düzeyi tayini serum demir düzeyi tayini

38 Karaciğerin detoksifikasyon fonksiyonunu inceleme testi
Hippürik asit testi

39 Karaciğer hastalıklarının etiyolojisini belirleyen testler
HBsAg ve diğer hepatit markerlerinin tayini, hepatit tanısı için önemlidir. AFP yüksekliği, karaciğer tümörlerinde saptanır. ANA, antimitokondriyal antikor, düz kas antikorları, kronik hepatitte pozitiftir


"HEPATOBİLİYER HASTALIKLARDA BİYOKİMYASAL TESTLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları