Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Plevral Effüzyon Dr. Z. Toros Selçuk. 2 “Plevra” boşluğu seröz zarla kaplı kavite mezotel hücreleri ile döşeli parietal ve viseral plevra arasında subatmosferik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Plevral Effüzyon Dr. Z. Toros Selçuk. 2 “Plevra” boşluğu seröz zarla kaplı kavite mezotel hücreleri ile döşeli parietal ve viseral plevra arasında subatmosferik."— Sunum transkripti:

1 1 Plevral Effüzyon Dr. Z. Toros Selçuk

2 2 “Plevra” boşluğu seröz zarla kaplı kavite mezotel hücreleri ile döşeli parietal ve viseral plevra arasında subatmosferik basınç

3 3 Plevra sıvısı Çok az miktarda sıvı 0.3 ml / kg Hipo-onkotik sıvı1 g / dL Plevral sıvı akımı0.15 ml / kg / saat Miserochi G, Eur Respir J 1997: 10; 219-225

4 4 Plevra sıvısı Parietal plevradan salınım (cephalad) Parietal plevra lenfatiklerinden emilim (caudal) Miserochi G, Eur Respir J 1997: 10; 219-225

5 5 PLEVRAL EFFÜZYON en sık nedenler – ABD. Konjessif kalp yetmezliği Pnömoni Kanser –Pulmoner emboli –Viral hastalıklar –Koroner arter bypass cerrahisi –Siroz + asit Light RW. N Engl J Med 2002: 346: 1971-77

6 6 BELİRTİLER Nefes darlığı Öksürük Sorgulayın : –Göğüs ağrısı –Ateş –Hemoptisi –Geçmiş maruziyetler: asbest, sigara, ilaçlar

7 7 BELİRTİSİZ PLEVRAL EFFÜZYON Benign asbest plevral effüzyon Romatoid plörezi Nefrotik sendrom Hipoalbuminemi Hapsolmuş (trapped) akciğer Urinotoraks Periton dializi Sarı tırnak sendromu Sahn SA. 2003

8 8 TİPİK BELİRTİLİ PLEVRAL EFFÜZYON Bakteriyel pnömoni Lupus plörezisi Post-kardiak hasar sendromu Malign mezotelyoma Malign plevral effüzyon Pulmoner tromboemboli Konjessif kalp yetmezliği

9 9 Plevral sıvı Sorular : Torasentez yapılmalı mı ? Sıvı transüda mı, eksüda mı ? Etiyoloji nedir ? Light RW, Eur Respir J 1997; 10: 476-81

10 10 Torasentez Nedeni bilinmeyen tüm plevral effüzyonlarda indikedir

11 11 Torasentez indikasyonu olmayabilir : Küçük plevral effüzyonlar (kalınlık < 10 mm.) Konjessif kalp yetmezliği (bilateral benzer hacimde effüzyonlar) (ateş / göğüs ağrısı yokluğu)

12 12 Konjessif kalp yetmezliği Bilateral plevral effüzyon> 80 % Benzer hacimde effüzyonlar Diüretikler ile 48 saatte effüzyonların kaybolması> 75 %

13 13

14 14 Konjessif kalp yetmezliği Tanısal torasentez indikasyonları: –Tek taraflı effüzyon –Effüzyon hacimleri farklılığı –Ateş –Plöretik göğüs ağrısı –Kardiomegali olmaması –3 gün diüretik tedavisine rağmen inatçı effüzyon

15 15 Torasentez – kontrindikasyonlar Kontrol edilemeyen kanama diatezi –Antikoagülan / trombolitik ilaç  Trombosit ya da plasma replasmanı İşlem alanında cilt infeksiyonu –Pyoderma, Hespes zoster, vb. Koopere olmayan hasta

16 16 Torasentezin tanısal olduğu hastalıklar Malign hastalıklar Ampiyem Tüberküloz plörezi Fungus infeksiyonları Lupus plörezisi Şilotoraks Ürinotoraks Ösefagus rüptürüne bağlı plevral efüzyonlar

17 17 ŞİLOTORAKS TG düzeyi > 110 mg/dl  şilotoraks 110 > TG > 50  lipoprotein analizi şilomikronlar +  şilotoraks

18 18 TRANSUDA – EKSUDA AYRIMI Light Kriterleri Transuda (üç kriter birden) Eksuda (en az bir) Plevral sıvı/ serum protein oranı < 0.5> 0.5 Plevral sıvı/ serum LDH oranı< 0.6> 0.6 Plevral sıvı LDH< 200> 200

19 19 Light kriterlerine göre eksüda, Klinik tanı transüda ise: Serum albumin – Plevral sıvı albumin > 1.2 gr/dltransuda < 1.2 gr/dleksuda Serum protein – Plevral sıvı protein > 3.1 gr/dltransuda < 3.1 gr/dleksuda

20 20 TRANSÜDA Konjessif kalp yetmezliği Siroz Pulmoner emboli Periton dializi Nefrotik sendrom Urinotoraks Hipotiroidism Meig sendromu

21 21 Eksüda - diğer tanısal testler Tüm hücre sayımı Hücre tipleri ayırımı Gram boyama, vs yaymalar Kültürler Glükoz Sitolojik inceleme Tüberküloz belirleyicileri –(Adenosine deaminase,  -interferon, PCR)

22 22 Plevral sıvıda hücre ayrımı Nötrofiller hakimse  akut olay –Parapnömonik effuzyonlar – en sık –Pulmoner emboli Mononukleer hücreler çoğunlukta ise  kronik olay –Kanser, tüberküloz

23 23 Yayma ve kültürler Aerob ve anaerob ekimler Yatakbaşı ekimler ile verim daha yüksek Kan kültürü şişelerine Özel kültürler –Mycobacteriyel infeksiyonlar –Fungal infeksiyonlar

24 24 Plevral sıvı pH Arter kan gazı cihazında ölçüm Parapnömonik effuzyonlar pH < 7.00drenaj indikasyonu Malign effüzyonlar pH < 7.20yaşam ~ 30 gün plörodesis başarısız

25 25 Plevral sıvı LDH Plevradaki inflamasyonun şiddeti ile orantılı Seri ölçümler

26 26 Plevral sıvı glükozu Kan glükozuna yakındır Pleval sıvı glükozu < 60 mg / dl –Komplike parapnömonik effüzyon –Malign effüzyon –Hemotoraks –Tuberküloz –Romatoid plörezi –Churg-Strauss sendromu, lupus plörezisi

27 27 Plevral sıvı amilaz Yükseldiği durumlar –Pankreatitis –Ösefagus rüptürü Ancak klinik kuşku varsa indikedir !

28 28 Plevral sıvı sitolojisi En yüksek tanı oranı metastatik adenokarsinom Düşük tanı oranları: –Mezotelyoma10 % –Skuamoz hücreli karsinom20 % –Lenfoma25 -50 % –Sarkom25 % Üç ayrı örnek ile en yüksek tanı oranı

29 29 Tüberküloz için belirleyiciler Adenosine deaminase (ADA) > 40 U/L99 %  -interferon> 140 pg / ml Polymerase chain reaction (PCR)

30 30 Plevral sıvı İmmünolojik testler yararlı değildir – tanı için klinik görüntü ve kan serolojisi Tümor belirleyicileri yararlı değildir – çok fazla yalancı (+) ve (-) sonuç

31 31 MALIGN PLEVRAL HASTALIKLAR Malign effüzyon: –Plevral sııvıya malign hücrelerin dökülmesi –Plevra dokusunda malign hücreler Paramalign effüzyonlar –Plevral sıvı –Plevraya doğrudan tümr invazyonu yok –Diğer nedenler ekarte edilmeli Sahn SA. Eur Respir J 1997; 10: 1907-13

32 32 Malign plevral effüzyon Tümörün plevraya doğrudan invazyonu Kapiller geçirgenlikte artış Varlığı ile –Tam tedavi edilemez hastalık –İleri evre hastalık –Sınırlı yaşam süresi beklentisi

33 33 Plevral metastasik hastalık % Akciğer kanseri36 Meme kanseri25 Lenfoma10 Over 5 Mide 2 Bulunamayan 7

34 34 Malign effüzyonlar – tanı yaklaşımı İlk torasentez – sitoloji Sitoloji için ikinci örnek + Kapalı plevral biyopsi Sitoloji için üçüncü örnek + İkinci kapalı plevral biyopsi tanısal

35 35 Tanı konamamış plevral effüzyon malign hastalık şüphesi Sitoloji negatif Kapalı plevral biyopsi negatif Birkaç hafta izlenir ve incelemeler tekrarlanır Torakoskopi Açık plevral biyopsi

36 36 Malign effüzyon - prognoz düşük pH & düşük glükoz –pH < 7.30 –Glükoz < 60 mg/dl –Yaşam süresi2 ay Normal pH and normal glükoz –Yaşam süresi10 ay

37 37 Malign effüzyon - prognoz Kısa yaşam süresi – birkaç ay –Akciğer kanseri –Mide ve over kanseri Uzun yaşam süresi – aylar ve yıllar –Meme kanseri Ortalama yaşam süresi –lenfoma

38 38 Parapneumonic effusion Chest x-ray, USG thoracentesis Very small observe Appearance Gram stain Cultures (aerobic, anaerobic

39 39 Göğüs tüpü indikasyonları Pnömotoraks İnfekte plevral effüzyon (ampiyem) Komplike parapnömonik effüzyon Rekürren plevral effüzyon Hemotoraks Bronko-plevral fistül Plöredesis Torakotomi sonrası göğüs drenajı

40 40 PLEVRA BİYOPSİSİ eksüdatif plevral efüzyonlar –Malign efüzyonlar –Tüberküloz plörezi

41 41 PLEVRA BİYOPSİSİ - kontrindikasyonlar Kanama diatezi –Antikoagülan ilaç alımı –Trombositopeni ( < 50 000 / mm3) Ampiyem Solunum yetmezliği İşlem alanında cilt infeksiyonu Koopere olmayan hasta

42 42 PLEVRA BİYOPSİSİ Malign efüzyonlar –Sitoloji% 57 – 62 –Plevra Biyopsisi% 40 –50 Tek başına% 20 Tüberküloz plörezi –Plevra biyopsisi% 69 (% 50 – 80) –Kültür:pl sıvısı% 25 pl sıvısı + biyopsi% 90

43 43 TORAKOSKOPİ - indikasyonlar  Eksüdatif plevral efüzyonlarda tanı  Plöredesis  Plevral yapışıklıkların açılması  Pnömotoraks  İnterstisyel akciğer hastalıklarında biyopsi  ??? Sempatektomi  ??? Perikardial pencere açılması

44 44 MEDİKAL TORAKOSKOPİ Tanı oranı (%) Plevral efüzyon 95 – 98 Tüberküloz94 TB kültür pozitifliği78 Malign efüzyon95 Malign mezotelyoma98

45 45 Torakoskopi veya açık plevra biyopsisi sonrası yaklaşık % 15 hastaya tanı konamaz Light RW. N Engl J Med 2002; 346: 1971


"1 Plevral Effüzyon Dr. Z. Toros Selçuk. 2 “Plevra” boşluğu seröz zarla kaplı kavite mezotel hücreleri ile döşeli parietal ve viseral plevra arasında subatmosferik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları