Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETİK VE KAMU YÖNETİMİNDE ETİK, KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU VE ETİK ÜZERİNE MEVZUAT DOKUZ EYLÜL ÜNV. İİBF. KAMU YÖNETİMİ BÖL. Yrd.Doç.Dr. Ayşe YILDIZ ÖZSALMANLI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETİK VE KAMU YÖNETİMİNDE ETİK, KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU VE ETİK ÜZERİNE MEVZUAT DOKUZ EYLÜL ÜNV. İİBF. KAMU YÖNETİMİ BÖL. Yrd.Doç.Dr. Ayşe YILDIZ ÖZSALMANLI."— Sunum transkripti:

1 ETİK VE KAMU YÖNETİMİNDE ETİK, KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU VE ETİK ÜZERİNE MEVZUAT DOKUZ EYLÜL ÜNV. İİBF. KAMU YÖNETİMİ BÖL. Yrd.Doç.Dr. Ayşe YILDIZ ÖZSALMANLI 26.5.2010,İzmir

2 ETİK VE KAMU YÖNETİMİNDE ETİK (KAVRAMSAL YAKLAŞIM) Etik, kamu gücünde keyfi kullanımlara karşı denge unsuru olarak, hükümetlere ve kurumlarına güven oluşmasında önemlidir. Günümüzde kamu örgütleri ve kamu yönetiminin işleyişinde bir “güven açığı” vardır. Bu, kamu görevlilerinin uygunsuz davranışlarından, büyük yolsuzluklara kadar uzanabilir. Gelişmiş Batı ülkeleri dâhil, birçok ülke kamu hizmetine yakışır şekilde davranılmadığı şaibesinden uzak kalamamıştır. Devlet yönetiminde etik ve etik standartlar, kamusal / siyasi yaşamda önemli bir konu olmuştur. Yönetsel etik, yönetsel kararların verilmesinde tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayanmayı, bireylerin varlık ve kişiliklerine saygı duymayı, herkes için en iyi olacak eylemlerin seçilmesini ve bu eylemlerde; adalet, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, sorumluluk, açıklık, sevgi, hoşgörü gösterme gibi evrensel değerleri temel almayı sağlayan ve yöneticilere kamu hizmetlerini sunarken eylemlerinde yol gösterici, rehber olan davranış ilkelerini içermektedir Yolsuzluklara Yol Açan Davranışlar: 1.Yapılan işlem/ davranışın “yasadışı” olması 2. “Etik dışılık” (etik kural, ilke ya da değerlere aykırılık) 3. “Uygunsuzluk (teamül veya uygulamaya aykırılık) Yolsuzluğun belirleyici özelliği, kamu makamı, rolü ya da kaynaklarının özel çıkarlar için kötüye kullanılmasıdır. Ancak kamu alanında "vakaların çoğu yasadışı fiillerden çok, güç, manipülasyon, haksızlık ve bazı siyasi ve idari kurumlarda sık görülen, kuralların çarpıtılması ile ilgilidir."

3 Kamu çalışanları, gündelik çalışmaları sırasında kamu kaynaklarının yönetilmesi, vatandaşlarla ilişkiler ve politika oluşturma işlevleri gibi bazı durumlarda takdir yetkisi kullanırlar. Kamu sektöründe etik, bir durum değil bir faaliyettir. Etik davranışın desteklenmesi, sadece uyulması gereken kuralların listesi/ulaşılması gereken bir statünün belirlenmesi değildir. Devletin işleyişinin temelini oluşturan ve devam eden yönetim sürecidir. Kamu Örgütlerinde Etik İlkeleri Yaygınlaştırmak İçin İlkeler Açık iletişim, yaratıcılık ve kendini işe adama bakımından gerekli düzenlemelerin yapılması, Kamu yararını kurumsal bir takım alışkanlıkların önüne geçirmek, Etik davranışı geliştirecek ve birey ile örgütlere, yaptıkları işlerden sorumlu olabilecekleri prosedürleri kurmak, Liyakat ilkesini titizlikle uygulamak, Örgütsel sorumluluğu geliştirerek, kontrol ve denetim yöntemlerini objektif olarak tespit etmek, Etiği benimseme, yaygınlaştırma ve periyodik bir dergi gibi yayımlama konusunda organizasyonları teşvik etmek. E-devlet uygulamalarını genişletmek.

4 Etik, insanlar arasındaki davranış standartlarının belirlenmesi, ahlaki bir yargı/felsefe çalışmasıdır. Etik olarak adlandırılan ahlak felsefesinin çalışmalarına konu olan tutum ve davranışların genel özelliği,ahlakın da temel özelliğidir. Etik, çalışma alanı olarak kendine, baskı altında kalmaksızın yapılan eylemleri seçmiştir. Etik kurallar, piyasanın tam rekabet ortamında, düzgün bir şekilde çalışması için yasalara ek olarak, toplumsal değer yargılarına uygun bir şekilde geliştirilmiş kurallar bütünüdür. Etik, doğru /yanlış davranışın teorisi olurken, ahlak onun pratiği olabilmektedir. Ahlaki değil de etik ilkelerden; etik değil de ahlaki davranış biçiminden söz edilebilir. Etik, bir kişinin belli bir durumda ifade etmek istediği değerlerle ilgili iken; ahlak bunu yaşama geçirme biçimi olmaktadır. Ahlak, bir örgüt içinde etiğin kurumsallaşması için, örgütün genel değerler sistemi ve amaçlarını tanımlayan, verilen kararların bu ilkelere uygunluğu için rehberlik eden mekanizmadır. İş etiği, iş dünyasında ahlaki ilkeleri ve standartları kapsayan davranış biçimidir. İş etiği doğruyu ve yanlışı/iyiyi ve kötüyü gösteren ahlaki kurallarla, standartlarla ilgili çalışmaları kapsar.

5 KAMU YÖNETİMİ ETİĞİ Etik kavramı Yunanca, karakter ve davranış anlamına gelen “etos” sözcüğünden türetilmiş olup, felsefenin, ahlaki değerleri inceleyen dalıdır. Ahlak kavramının İngilizce karşılığı olan “morality” ise, Latince “moralis” sözcüğünden türetilmiş olup, görgü ve gelenek anlamlarına gelmektedir. Ahlak, bireyin doğru/ yanlış davranışlar arasında bir ayrım yapabilme becerisine sahip olmasıdır. Ahlaki davranış, bireyin, toplumun iyi/ doğru saydığı kimi standartlara uygun davranmasıdır. Ahlak, insanların kendisine göre yaşadıkları bir ilkeler topluluğu, bir kurallar toplamıdır. Böylece bir meslek ahlakından, bir siyasal ahlaktan ve hatta evlilik ahlakından söz edilebilir. Etik ise ahlaktan farklı olarak, bu tür davranışları felsefi olarak inceleyen ve açıklamaya ve değerlendirmeye çalışan felsefi soruşturma alanıdır. Etik, insana ne yapması/ ne yapmamasını öneren bir dizi değerler bütünüdür. Bu değerleri ödevler, erdemler, ilkeler ve toplumun çıkarlarıdır. Ödev, kişinin işgal ettiği rolden beklenen davranışlardır. Erdem, iyi bir insanı tanımlayan özelliklerin tümüdür. İlke, davranışları biçimlendiren temel doğrulardır. Toplumun çıkarı ise toplumun genelinin yararına olan her türlü eylemdir. Bu değerler bütünü, etik davranışın çerçevesini belirlemektedir. Kamu görevlilerinin davranışlarında iki temel etken rol oynar: yasalar, etik değerler. Yasalar, kamu görevlilerinin davranışlarını dışsal olarak belirlemekte ve denetlemekte iken, etik değerler, davranışı içsel olarak yönetip, denetlemektedir. Bunlar, kamu görevlilerini kamu yararı için eylemde bulunmaya zorlamaktadır. Kamu yönetimi etiği, kamu çalışanının her türlü davranışını yasalara, etik kodlara ve çeşitli kurallara göre yapmasıdır. Kamu görevlilerinin davranışlarının içsel belirleyicisi olarak ele alırsak, kamu yönetimi etiği, kamu görevlilerinin eylemlerini, bireysel ahlaki değerleri referans alarak yapmasıdır. Önemli olan, kamu görevlisinin ahlaki gelişmişlik düzeyidir. Kamu yönetimi etiği, kamu görevlilerinin görev alanları ile ilgili her türlü eylemi, yasa ve bireysel ahlaki değerlerini bir potada eriterek yapmasıdır.

6 Uluslararası alanda kamu yönetiminde kabul görmüş etik davranış ilkeleri; tarafsızlık, hukukilik, dürüstlük, bütünlük, liyakat, nesnellik, sadakat, liderlik, saydamlık, hesap verebilirlik, profesyonellik, eşitlik, süreklilik, saygınlık ve güvendir. Etik davranış kodları, açık ve sade anlatımları, çalışanların hak ve yükümlülüklerini net olarak ortaya koyan yapıları sebebiyle yaygınlaşa gelmiştir. Kamu yönetiminde çıkar çatışması kamu görevlisinin, kendisi, yakınları/özel bir yakınlık/ ilişkisi olduğu kişi, şirket ve kuruluşların devletle olan ilişkilerinde bir görev/rol üstlenmesi ve kişisel menfaatin kamu menfaatiyle çatışmasıdır. Çıkar çatışması hallerinin açıklanması, kabul görmüş düzenlenme biçimlerinin aktarılması, yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve çağdaş çıkar çatışması politikasının ortaya konulması çağdaş bir kamu politikasına ihtiyaç duyan ülkemiz için gereklidir. Kamu görevlisinin etik ilkelere bağlılıkla yükümlü olması gerekliliğinin yanı sıra, özel sektörün de bu konuda hassasiyet sergilemesi ve ilişkilerini etik ilkelere göre sürdürmesi gerekmektedir.

7 Kamu Yönetiminde Etik Altyapı ve Etik Davranışı Etkileyen Unsurlar –siyasi irade, –etkili bir yasal altyapı, –etkin hesap verme mekanizmaları, –uygulanabilir davranış kuralları, –mesleki sosyalleştirme mekanizmaları, –kamu yönetiminde uygun çalışma koşulları, –etik konularda eşgüdüm sağlayan kuruluşların varlığı ve –kamu görevlilerini denetleyen etkin bir sivil toplum (medya dahil). –Bir ülkede kamu görevlisine etik bilincinin aşılanması için yapılması gereken çalışmaların başında eğitim gelir. Eğitimle, etik davranış kodları ve kuralları işlevsel hale gelir. Kamu yönetiminde etik dışı faaliyetler, vatandaşların devlete olan güvenini azaltmakta, devletin kamu ihtiyaçlarını karşılamasındaki etkinliğini düşürmekte, sosyal ve ekonomik kurumların verimli ve etkin bir şekilde çalışmasını engellemekte ve kaynak dağılımını bozucu etkilerde bulunmaktadır. Etik dışı faaliyetlerin yaygın olduğu ülkemizde, bazı çıkar grupları ve kamu görevlileri, geniş toplum kesimlerinin refahının azalması pahasına tatmin edilmektedir. Etik dışı faaliyetler ve “yolsuzluklar” sorunu, AB’nin tam üyeliğimize bakışında ciddi bir rahatsızlıktır. Uluslararası Saydamlık Örgütü’nün yolsuzluk indeksinde Türkiye 2005’te 159 ülke arasında 65. sıradadır.

8 Etiğin temelinde sorumluluk duygusu vardır. Bireyin etik sorumluluklarını yerine getirmesi, etik davranışları oluşturur. Etik davranışları belirleyen etik ölçüler, zaman içerisinde toplumsal dinamiklere paralel değişebilir. Günümüzde etiğe olan ilgi artışı, bazı mesleklerde karşılaşılan etik sorunların artması/ artan sorunların farkına varılmasının sonucudur. Tıp etiği, bilimsel(akademik) etik, eğitimde etik, çevre etiği, işletme/iş/ticaret etiği, siyaset etiği / yönetim etiği günümüzde en fazla sözü edilen meslek etikleri. Demokratik değerlerin geldiği nokta kamu yönetiminin etik yönünü gündeme getirmiştir. Günümüzde kamu yönetimi, teknik, siyasa ve etik bir olgudur. Kamu yönetiminde kamu yararı ilkesinin yanında, yurttaşa güven verilmesi ilkesi, kamu yönetimi etiğinin önemli bir parçasıdır. Yönetimde hızlı değişim sürecinin yaşandığı günümüzde, yönetilenlerin beklentileri de değişmiştir. Mesleki ve toplumsal değişmeler, yöneticileri etik sorunlara daha duyarlı olmaya sevk etmektedir. İyi yönetim olabilmesi için, insan faktörünün iyi olması ve yasal düzenlemelerin yanında siyasal ve yönetsel ahlak anlayışının da yerleşmesi gerekir. Hukuk kurallarının var olması, onlara uyulması anlamına gelmemekte, iş görenler etik değerler açısından yeterince gelişmemişse, yasalar bireylerin etik davranışlar göstermelerini sağlayamamaktadır. Aslında örgütllerde, kültürlerinin ürünü ve iş görenlerin belirli davranış kalıplarını benimsemelerini sağlayan, yazılı olmayan kuralları vardır. Ancak, örgüt kültürünün etik davranışlar açısından tanımlanarak yazılı hale getirilmesi gerekir. Kamu yönetiminde etik; iş ahlakı, örgüt kültürü, yönetsel ahlak gibi çeşitli kavramlarla ifade edilebilir. Bu kavramların temelindeki yönetim etiği, kişilerin algılamalarına göre değişen ahlakın belli bir örgüt içersinde, o örgütçe belirlenmiş kurallarla beslenerek ortaya çıkmış biçimidir. Yönetsel etik, örgüt kültürünün bir parçası olmadan önce de vardı. Kamu yönetiminde etiğin olumsuz algılanması etiğin negatif anlamı, olumlu algılanması ise pozitif anlamıdır. Kamu yönetiminde etiğin pozitif anlamı, aslında olması gereken ve doğru olan yönetsel ahlak anlayışıdır.

9 ETİK DIŞI DAVRANIŞLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR Etik dışı davranışlar, ayrımcılık yapmak, adam kayırmak, rüşvet vermek/ almak, yıldırma politikaları uygulamak, görevi ihmal etmek, başkalarını sömürmek, bencillik etmek, yolsuzluk yapmak, işkence/ eziyet çektirmek, dalkavukluk yapmak, iş ilişkilerine politika karıştırmak, hakaret ve küfür etmek, bedensel ve cinsel tacizde bulunmak, kötü alışkanlıklar edinmek, görev ve yetkiyi kötüye kullanmak, dedikodu yapmak, katı davranmaktır. Yaşanan çıkar çatışmaları sonucu ortaya çıkan etik sorunlar ise o işletme/kuruluşun imajını zedelemekte ve konumunu olumsuz etkilemektedir. Etik sorunları en aza indirmek için, öncelikle çıkar çatışmaları iyi anlaşılmalıdır. Kişilerin bireysel etik değerleri ile örgütlerin ve toplumun değerleri arasındaki çatışma sonucu etik sorunlar oluşmaktadır. Öyleyse temelde var olan etik çatışmadır ve 3 başlıkta incelenebilir: KİŞİSEL-ÖRGÜTSEL DÜZEYDE YAŞANAN ÇIKAR ÇATIŞMASI KAYNAKLI ETİK SORUNLAR Bu çatışma, bir kişinin bireysel etik değerleri ile örgütün ve örgütteki diğer kişilerin etik değerleri arasındaki farklılıktan oluşur. Örgütsel değerler doğrudan, bireyin kişisel değerleriyle çatışmaktadır. Kişiler, örgüt içerisinde bir sosyalleşme sürecinden geçmeden önce böyle sorunlarla daha sık karşı karşıya kalabilmektedirler. KİŞİSEL-TOPLUMSAL DÜZEYDE YAŞANAN ÇIKAR ÇATIŞMASI KAYNAKLI ETİK SORUNLAR Toplumsal değerlerden farklı değerlere sahip kişiler, toplumun değerler sistemine karşı gelecek olursa, toplum dışına itilebilir, hatta bazı durumlarda yasal olarak suçlanıp hapse de atılabilirler. Çünkü toplumsal değerler genellikle yasalarda ve düzenlemelerde de yer alırlar. Kişisel değerler toplumsal değerlerin bir parçasıdır. Bu nedenle, eğer toplumsal değerler kişinin bireysel çıkarlarını maksimize etmeyi teşvik ediyorsa, yani bencilliği onaylıyorsa, sonuçta bireyler de aynı değerleri kabul edecektir. Ayrıcalığın bir hak olarak görüldüğü bir ülkede ise yolsuzluğun görülmesi doğaldır. Bu nedenle öncelikle toplumsal değerlerin sorgulanması ve bu bozulmanın nedenlerinin ortaya konulması gerekmektedir. ÖRGÜTSEL-TOPLUMSAL DÜZEYDE YAŞANAN ÇIKAR ÇATIŞMASI KAYNAKLI ETİK SORUNLAR Bir örgütte var olan normlar ve değerler, toplumda kabul görmüş değerlerle uyuşmuyorsa, çatışma oluşabilir. Özellikle, bir işletme, piyasaya yeni bir ürünü sürerken toplumla karşı karşıya gelebilir.

10 TC.BAŞBAKANLIK KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU 5176 sayılı Kanun kapsamındaki konularda her türlü kararları almak ve uygulamak üzere BK tarafından atanan 11 üyeden oluşur. Kurul üyeleri, - Bakanlık görevi yapmış olanlar arasından bir üye, - İl belediye başkanlığı yapmış olanlar arasından bir üye, - Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeliği görevlerinden emekliye ayrılanlar arasından üç üye, - Müsteşarlık, büyükelçilik, valilik, bağımsız ve düzenleyici kurul başkanlığı yapmış /bu görevlerden emekliye ayrılanlardan üç üye, - Üniversitelerde rektörlük veya dekanlık görevlerinde bulunmuş öğretim üyeleri veya bunların emeklileri arasından iki üye, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında en üst kademe yöneticiliği yapmış olanlar arasından bir üye olmak üzere 11 üye. Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi dolan üyeler Bakanlar Kurulu'nca yeniden seçilebilirler. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartları kaybetmeleri halinde, atandıkları usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Üyeler, görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmaları halinde ise Başbakan onayıyla görevden alınır. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde BK’nca yeniden atama yapılır. Kurul, Başkanın daveti üzerine en az altı üyeyle toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile karar verir. Toplantı kararları ilgililere duyurulur. Kurul ayda dört defa toplanır. Kurul Başkan ve üyelerinin toplantılara katılmaları esastır. Arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Kurulun sekretarya hizmetleri Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

11 Kamu Görevlileri Etik Kurulu Görev Yetkileri Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirlemek, Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla re'sen/ yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makama bildirmek, Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak/ yaptırmak/ bu konudaki çalışmalara destek olmak. Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemek. 25.5.2004 tarih ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere kurulmuştur. Kurul üyeleri; biri kurul başkanı olmak üzere, Bakanlar Kurulu tarafından seçilmekte ve atanmaktadır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve Üyeliklerine, mezkur Kanunun 2. maddesi gereğince BK’nun 10.8.2004 tarihli ve 2004/7791 sayılı kararıyla atama yapılmış ve Kurul ilk toplantısını 29.9.2004 günü gerçekleştirmiştir. Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, KİT’ler, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idarele, bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon vb. adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli Kanun kapsamındadır. Cumhurbaşkanı, TBMM üyeleri, BK üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversiteler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

12 08/01/20102010/3“Dürüstlük ve tarafsızlık” (Yönetmelik m.9), “Saygınlık ve Güven” (m.10), “Çıkar çatışmasından kaçınma” (m.13), “Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması” (m.14), “Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı” (m.16), “Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan” (m.18) Adem SAÇAN, Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi eski Kaymakamı08/01/2010 25/09/200925/09/20092009/37"Dürüstlük ve Tarafsızlık" (Yönetmelik m.9) Ahmet KÜÇÜKLER, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı 05/11/200905/11/20092009/40"Saygınlık ve Güven" (Yön. md. 10), Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı (Yön. md. 15), "Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu" (Yön. md. 20) Sedat YILDIRIM, Uşak İli Sivaslı İlçesi eski kaymakamı 09/10/20092009/38"Amaç ve Misyona Bağlılık" (Yön. md. 8), "Saygınlık ve Güven" (md. 10), "Çıkar Çatışmasından Kaçınma" (md. 13) ve "Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu" (m.20) Veysel UYAR, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı 11/06/20092009/23Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı (Yön. md. 15) Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı (Yön. md. 16)11/06/2009 Hüseyin GEMİ, Denizli Serinhisar Belediye Başkanı 06/05/200906/05/20092009/19 Saygınlık ve Güven (Yön.md.10) Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı (Yön. md.16) Erdal GÜLDEREN, Petrol İşleri Genel Müdürü 23/1/2009 2009/1 *Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı (Yön.md.15)23/1/2009 1)Kazım ÇALIŞKAN, Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2)Adnan TOP, Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü 3)Ahmet Eray ATAY, Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. Genel Müdürü 26/12/200826/12/2008 2008/206*Çıkar Çatışmasından Kaçınma (Yön. md.13) *Dürüstlük ve Tarafsızlık (Yön. md.9) Aytaç DURAK, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı : HEDİYE ALMA YASAĞI 2008/1HEDİYE ALMA YASAĞI KAMU KONUTLARININ TAHSİS İŞLEMLERİ 32008/2 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ Kurul 5176 sayılı Kanun'un 3. maddesi ile kendisine verilen “kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak” görev ve yetkisi çerçevesinde; kamuoyuna yansıyan olumsuzlukların iyileştirilmesi ve kamu görevlilerine yönelik itibar ve güvenin arttırılması için önem arz eden genel nitelikli çeşitli konularda etik ilkelere uygun bir işleyişin sağlanması amacıyla “ilke kararları” almaktadır; Bu kararlar, Kurul Başkanının imzası ile “genelge” halinde tüm kamu görevlilerine duyurulmaktadır. İHLAL EDİLEN ETİK İLKELER VE KURUL KARARLARI

13 İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na 5176 sayılı Kanun ile “kamuda etik kültürünü yerleştirme” görev ve sorumluluğu verilmiştir. Kurul, bu çerçevede çeşitli çalışmalar yapmakta/ yaptırmakta/ yapılacak çalışmalara destek olmaktadır. Ayrıca merkezi ve yerel yönetimler ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruşları bünyesinde oluşturulan etik komisyonlarınca, aynı doğrultuda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan bir ilk uygulama/ iyi uygulama niteliği taşıyanlar: *Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Telefon Görüşmelerine İlişkin UygulamasıÇevre ve Orman Bakanlığı'nın Telefon Görüşmelerine İlişkin Uygulaması *Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele Dürüstlük ve Etik İlkeler SeminerleriGümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele Dürüstlük ve Etik İlkeler Seminerleri *“Tunceli İli Pertek İlçesi Etik Komisyonu tarafından düzenlenmesi kararlaştırılan 25 Mayıs Etik Günü Etkinlikleri”“Tunceli İli Pertek İlçesi Etik Komisyonu tarafından düzenlenmesi kararlaştırılan 25 Mayıs Etik Günü Etkinlikleri” *“Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Defterdar Yardımcılığı Sınavı”na girecek adayların sorumlu oldukları konular arasına 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun'a yer verilmesi“Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Defterdar Yardımcılığı Sınavı”na girecek adayların sorumlu oldukları konular arasına 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun'a yer verilmesi *Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurulu Tarafından Orman Fakültesi Ekolojik Park Alanında "Etik Hatıra Ormanı".

14 Hem Kurul tarafından çeşitli eğitimler ve etik liderlik seminerleri düzenlenmekte, hem de diğer kurum/kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere destek olunmaktadır. Kurulumuzun Faaliyetleri Diğer Kurumların Faaliyetleri Etik Eğiticileri Eğitim Materyali Yolsuzluk Algılaması-Akademik Araştırma Çalışmaları EĞİTİMLER/ SEMİNERLER

15 Bakanlıkta Özel Telefonlar Cepten, Hürriyet Gazetesi/ 22.04.2010 *Kitap ve Takvim Hediye OlabilirKitap ve Takvim Hediye Olabilir Akşam Gazetesi- 03.04.2010*“20 lira Bahşiş Rüşvet Sayılmaz” başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.Akşam Gazetesi- 03.04.2010“20 lira Bahşiş Rüşvet Sayılmaz” başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiyeegitim.com - 02.04.2010*Yolsuzluk ve TürkiyeTürkiyeegitim.com - 02.04.2010Yolsuzluk ve Türkiye Radikal / Metin Ercan/ 31.03.2010 *Yolsuzlukla mücadelenin neresindeyiz?Yolsuzlukla mücadelenin neresindeyiz? Akşam Gazetesi / İsmail Küçükkaya/ 26.03.2010 *Kayıt dışının nedeni vergi yüküKayıt dışının nedeni vergi yükü Ortadoğu Gazatesi / 17.03.2010 *Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, ‘Kamu Görevlileri Etik Rehberi' hazırladı Türkyurdu / 12.02.2010Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, ‘Kamu Görevlileri Etik Rehberi' hazırladı *NTV'ye Etik Davranış Ödülü ntvmsnbc / 18.01.2010NTV'ye Etik Davranış Ödülü *Toplumsal Etik Derneği'nden İHA'ya Ödül İhlas Haber Ajansı /Toplumsal Etik Derneği'nden İHA'ya Ödül *Etikte Son Nokta: Lokum Bile Yasak Hürriyet/ 30.01.2010Etikte Son Nokta: Lokum Bile Yasak *Kaymakamın Keyfi Yanına Kâr Kalmadı Hürriyet / 29.01.2010Kaymakamın Keyfi Yanına Kâr Kalmadı Hürriyet / 29.01.2010 *Kaymakamın, Oğlunu İşe Alması Etik Bulunmadı Samanyolu.com / 28.01.2010*Bu Nasıl Kaymakam? Cumhuriyet / 28.01.2010 Kaymakamın, Oğlunu İşe Alması Etik Bulunmadı Samanyolu.com / 28.01.2010Bu Nasıl Kaymakam? Cumhuriyet / 28.01.2010 *Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Küçükler'e 'etik dışı davranış' cezası verildi Zaman / 17.01.2010Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Küçükler'e 'etik dışı davranış' cezası verildi Zaman / 17.01.2010 *Erzurum Belediye Başkanı Ayrımcılık Yaptı, Radikal / 16.01.2010Erzurum Belediye Başkanı Ayrımcılık Yaptı, Radikal / 16.01.2010 *Kamuda Hediye Lokum Bile Yasak Hürriyet / 28.12.2009Kamuda Hediye Lokum Bile Yasak Hürriyet / 28.12.2009 *Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Kamuda Etik Kültürü ve Bilinci Geliştirilecek Son Dakika/ 15.07.2009Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Kamuda Etik Kültürü ve Bilinci Geliştirilecek *Etik mi, Değil mi? Yeni Asır / 09.07.2009Etik mi, Değil mi? *İşçiye Evinde Temizlik Yaptıran Genel Müdüre 'Etik' Cezası Zaman Gazetesi/ 17.06.2009İşçiye Evinde Temizlik Yaptıran Genel Müdüre 'Etik' Cezası *Genel Müdür Eve İş Değil, İşçi Getirmiş! Radikal Gazetesi/ 15.06.2009Genel Müdür Eve İş Değil, İşçi Getirmiş! BASINDAN HABERLER

16 *Yolsuzluğa Karşı Etik Proje Denge Gazetesi/04.06.2009Yolsuzluğa Karşı Etik Proje *ETİK LİDERLİK SEMİNERİ YAPILDI Samsun Bülten/ 02.06.2009ETİK LİDERLİK SEMİNERİ YAPILDI *Samsun'da Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Kapsamında Etik Liderlik Semineri düzenlendi Samanyoluhaber / 01.06.2009Samsun'da Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Kapsamında Etik Liderlik Semineri düzenlendi *Vatandaşların çoğu, tapu sicil müdürlüklerinde hediye ve bahşişin yaygın olduğunu düşünüyor, Netgazete / 28.05.2009 *AB ve Türkiye, "Türkiye'de yolsuzluk" konulu araştırmayı kamuoyuyla paylaşıyor, Euractiv / 27.05.2009 *Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini kabul etti, Türk Medya / 26.05.2009 *Kamu Görevlileri Etik Kurulu'ndan araştırma, Turknet / 26.05.2009Kamu Görevlileri Etik Kurulu'ndan araştırma *'Etik Haftası'nda rüşvet masaya yatırıldı, Radikal/ 26.05.2009'Etik Haftası'nda rüşvet masaya yatırıldı *8 Bürokrat Bayi Parasıyla Rixos'ta kaldı, Etik Kurulu Resmi Gazete'de teşhir etti, Hürriyet/ 08.03.20098 Bürokrat Bayi Parasıyla Rixos'ta kaldı, Etik Kurulu Resmi Gazete'de teşhir etti *Kamu Etik Kurulu, Durak'ın eşine ait arsada yapılan imar planı değişikliğini `etik` bulmadı /Tümgazeteler/ 27.01.2009Kamu Etik Kurulu, Durak'ın eşine ait arsada yapılan imar planı değişikliğini `etik` bulmadı *Etik Liderlik, Maraş Gündem/ 11.03.2009Etik Liderlik *Şaşaalı rektör kalmayacak Akşam Gazetesi Tarih: 02.12.2008Şaşaalı rektör kalmayacak Akşam Gazetesi Tarih: 02.12.2008 *Öğretmenlere Pahalı Hediye Yasağı, Ögretmenlersitesi.com Tarih:11.11.2008 *Dünyayı Etik Kurtaracak, Turklider.org Tarih: 02.11.2008 *10 tane Kamu Etik Kurulu olsa ne fayda.., Gözlem Tarih: 29.08.2008 *Başbakanlık Yolsuzluğu Akademik Olarak Araştıracak, Sabah Tarih:01.08.2008Başbakanlık Yolsuzluğu Akademik Olarak Araştıracak *Kamuda Etik Anlayışı Masaya Yatırıldı, Hürriyet Tarih: 25.06.2008 *Ankara'daki Sempozyumlardan İzlenimler, İkizdere.net Tarih: 10.06.2008 *Malatya Güncel Haber Tarih: 28 Mayıs 2008, “Kamuda Etik Kültürü” konferansı düzenlendiMalatya Güncel Haber Tarih: 28 Mayıs 2008 *Kamu yönetiminde “etik” konusu tartışıldı, Anadolu Üniversitesi e-gazete Tarih: 21 Mayıs 2008Kamu yönetiminde “etik” konusu tartışıldı *Türkiye'nin en etik ilçesi Pertek, Radikal Tarih: 23 Mayıs 2008

17 *Vekillere 'etik kurul' geliyor Sabah Tarih: 23.05.2008Vekillere 'etik kurul' geliyor *Etik ilkelerde uluslararası standartlar tartışılacak Stargazete.com Tarih: 20 Mayıs 2008Etik ilkelerde uluslararası standartlar tartışılacak *"Sdü'de Etik Hatıra Ormanı Oluşturuldu" Haberler.com Tarih: 25 Nisan 2008"Sdü'de Etik Hatıra Ormanı Oluşturuldu" *25 Mayıs Etik Günü TNN Haber Tarih: 1 Nisan 200825 Mayıs Etik Günü *Etik Kurul Lojman Tahsisine El Koydu Son Dakika Tarih: 19 Şubat 2008Etik Kurul Lojman Tahsisine El Koydu *Etik Kurul, lojman problemine el koydu Zaman Gazetesi Tarih: 18 Şubat 2008Etik Kurul, lojman problemine el koydu *CHP; ‘Bahşişçi Genel Müdür'ün peşinde' Sıcak Gündem Tarih:18 Şubat 2007 *Kamu Görevlileri Etik Kurulu: Bahşiş rüşvetin yolunu açar Hürriyet Gazetesi Tarih:14 Şubat 2008 *Kayıt dışı yolsuzluktur Star Gazetesi Tarih: 08.02.2008 *Başbakan: "Yolsuzlukla mücadelemiz sürecek" TGRT Haber Tarih: 08.02.2008 *Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi... Yeni Şafak Tarih: 08.02.2008 *Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi 8Sutun.com Tarih: 01.02.2008 *Yolsuzlukla Mücadelenin Neresindeyiz? Akşam Gazetesi Tarih: 29.01.2008 *Memurlara Etik Dersi Bugün Gazetesi Tarih: 28 Ocak 2008 *Yolsuzlukla Mücadele Projesi TGRT Haber Tarih: 21 Ocak 2008 *Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Çalışma Toplantısı Hürriyet Gazetesi Tarih: 21 Ocak 2008 Proje *'Temiz Ülke' Sıralamasında Türkiye 64.Sırada Zaman Gazetesi Tarih: 21 Ocak 2008 *Yolsuzluğun Önlenmesi İçin 1.5 Milyon Euroluk Proje Haberler.com Tarih: 21 Ocak 2008CHP; ‘Bahşişçi Genel Müdür'ün peşinde'Kamu Görevlileri Etik Kurulu: Bahşiş rüşvetin yolunu açarKayıt dışı yolsuzlukturBaşbakan: "Yolsuzlukla mücadelemiz sürecek"Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi...Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik ProjesiYolsuzlukla Mücadelenin Neresindeyiz?Memurlara Etik DersiYolsuzlukla Mücadele ProjesiYolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Çalışma Toplantısı'Temiz Ülke' Sıralamasında Türkiye 64.SıradaYolsuzluğun Önlenmesi İçin 1.5 Milyon Euroluk Proje

18 *Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Kasıtlı rüşvet haberleri iyileştirme çalışmalarını zora sokuyor Memurlar.net / 21.12.2009Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Kasıtlı rüşvet haberleri iyileştirme çalışmalarını zora sokuyor Memurlar.net / 21.12.2009 *İş Ahlâkı Kriz Zamanında Çok Konuşuluyor, Sonra Unutuluyor Zaman / 20.12.2009İş Ahlâkı Kriz Zamanında Çok Konuşuluyor, Sonra Unutuluyor Zaman / 20.12.2009 *Kaymakamın Vedası Etik Bulunmadı Yenişafak / 18.12.2009Kaymakamın Vedası Etik Bulunmadı Yenişafak / 18.12.2009 *Sedat Yıldırım'a Etik Cezası Çıktı Habertürk / 19.12.2009 Sedat Yıldırım'a Etik Cezası Çıktı Habertürk / 19.12.2009 *Etik Liderliğe Aykırı Hürriyet / 19.12.2009Etik Liderliğe Aykırı Hürriyet / 19.12.2009 *Yolsuzluk için etik projesi Ekotrent / 25.11.2009Yolsuzluk için etik projesi *Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Star / 25.11.2009Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi *Etik Liderlik Semineri Başladı- Gaziantep Urfa Gündem/ 17.11.2009Etik Liderlik Semineri Başladı- Gaziantep

19 *Uyar, Etik İlkelere Aykırı Davrandı Sondakika.com / 03.11.2009Uyar, Etik İlkelere Aykırı Davrandı *SGK Başkan Yardımcısı da Bunu Yaparsa? Zaman / 03.11.2009SGK Başkan Yardımcısı da Bunu Yaparsa? *SGK Başkan Yardımcısı Uyar Etik Davranmadı Cumhuriyet / 03.11.2009SGK Başkan Yardımcısı Uyar Etik Davranmadı *"Daha Temiz Bir Kamu Sektörü"... ERYILMAZ: "Bahşiş de, Rüşvete Giden Bir Yoldur“ Alomaliye / 26.10.2009"Daha Temiz Bir Kamu Sektörü"... ERYILMAZ: "Bahşiş de, Rüşvete Giden Bir Yoldur“ *Kamu Görevlileri Etik Kurulu Bölgesel Etik Semineri Yapıldı Malatya Güncel/ 15.10.2009Kamu Görevlileri Etik Kurulu Bölgesel Etik Semineri Yapıldı *Kamuda "Etik Lider" yetiştirilecek GüneşTV/ 15.10.2009Kamuda "Etik Lider" yetiştirilecek *Bölgesel Etik Liderlik Seminerleri/Diyarbakır Medya73/ 15.10.2009Bölgesel Etik Liderlik Seminerleri/Diyarbakır *Devlet Bakanı Arınç, RTÜK üyelerine Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nu adres gösterdi BigHaber/ 08.10.2009Devlet Bakanı Arınç, RTÜK üyelerine Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nu adres gösterdi *Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç'ın katılımları ile "Kamuda ve Toplumda Etik Algılaması Konferansı" düzenlendi, Anadolu Ajansı/08.10.2009Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç'ın katılımları ile "Kamuda ve Toplumda Etik Algılaması Konferansı" düzenlendi *Nevşehir'de "Kamu Etiği Ve Etik Liderlik" Konulu Seminer Haberciniz/ 08.09.2009Nevşehir'de "Kamu Etiği Ve Etik Liderlik" Konulu Seminer *Nevşehir'de Eğitimcilere “Kamu Etiği ve Etik Liderlik ” Semineri Haber 50/ 08.09.2009Nevşehir'de Eğitimcilere “Kamu Etiği ve Etik Liderlik ” Semineri *Etik Liderlik Programının 5. Toplantısı Trabzon'da Yapıldı Karadeniz'den Günebakış 30.07.2009Etik Liderlik Programının 5. Toplantısı Trabzon'da Yapıldı *Kamuda Etik Bilinci Geliştirilecek Erzurum Gazetesi/ 16.07.2009Kamuda Etik Bilinci Geliştirilecek

20 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK REHBERİ-9.2.2010 „. İçindekilerden Bazıları.Gorev ve Yetkilerin Menfaat Sağlama Amacıyla Kullanılması „. Hediye Alma „. Kamu Kaynaklarını Kullanarak Hediye Verme „. Yasadışı Nufuz Kullanma (Kanunsuz Emir) 15. Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı 16. Savurganlıktan Kacınma 17. Bağlayıcı Acıklamalar ve Gercek Dışı Beyan 18. Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık 19. Yoneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu 20. Mal Bildiriminde Bulunma 21. Etik Eğitimi 22. Etik Davranış İlkelerine Aykırılık İddiasıyla Başvuru Hakkı 23. Kamu Gorevlilerinden Beklenen Başlıca Etik Davranışlar 24. Kamu Yoneticilerinden Beklenen Etik Davranışlar 25. Kamu Gorevlileri Etik Sozleşmesi 26. Başvurulabilecek Kaynaklar

21 İLETİŞİM Kamu Gorevlileri Etik Kurulu Başbakanlık Yeni Bina (DPT Binası), Necatibey Caddesi No:108, Kat:1, Yucetepe Ankara Tel : 150 http://www.basbakanlik.gov.tr/bimer/index.htm e-posta : etikkurul@basbakanlik.gov.tr www.etik.gov.tr

22 BAŞVURU 5176 sayılı Kanunun 4.md uyarınca, bu Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula başvurulabilir. (Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversiteler bu Kanun hükümlerinin kapsamı dışındadır.) :::: Yetki alanına giren en az genel müdür, eşiti ve üstü kamu görevlileri BAŞVURU ŞARTLARI (Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik) Elektronik ortamda yapılacak başvurular Başvuru usulü- Madde 33 : Başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri/ iş adresi ile imzayı kapsayan dilekçelerle, en az genel müdür ve Kurulca genel müdür düzeyinde oldukları kabul edilen EK-2 listede bulunan unvanlarda bulunanlar için Kurul Başkanlığına, diğer görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapılır. Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir. Madde 34: Başvurunun; gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılması halinde, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresi belirtilir. Türkiye'de oturan yabancıların bu yolla yaptıkları başvurularda, pasaport numarası ve uyruğu gösterilir. Elektronik posta yolu ile yapılacak başvurularda, başvurunun Kurulun elektronik posta adresine ulaştığı tarih başvuru tarihidir. Başvuru için e-mail : etikkurul@basbakanlik.gov.tretikkurul@basbakanlik.gov.tr

23 :: DUYURULAR *Yerel Yönetimler ve Etik Sempozyumu (17 Mayıs 2010)Yerel Yönetimler ve Etik Sempozyumu (17 Mayıs 2010) *III. Ulusal Etik Haftası- Etik Kültürünün Geliştirilmesinde Kamu Yönetimi-Özel Sektör İşbirliği SempozyumuIII. Ulusal Etik Haftası- Etik Kültürünün Geliştirilmesinde Kamu Yönetimi-Özel Sektör İşbirliği Sempozyumu *I. Yerel Yönetimler ve Etik Sempozyumu- Marmara Üniversitesi- 17.05.2010I. Yerel Yönetimler ve Etik Sempozyumu- Marmara Üniversitesi- 17.05.2010 *Eskişehir Valiliği'nde Etik Liderlik Semineri Gerçekleştirildi / 12.04.2010Eskişehir Valiliği'nde Etik Liderlik Semineri Gerçekleştirildi / 12.04.2010 *Kitap ve Takvim Hediye Olabilir Akşam Gazetesi- 03.04.2010Kitap ve Takvim Hediye Olabilir Akşam Gazetesi- 03.04.2010 *“20 lira Bahşiş Rüşvet Sayılmaz” başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiyeegitim.com - 02.04.2010“20 lira Bahşiş Rüşvet Sayılmaz” başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiyeegitim.com - 02.04.2010 *Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı İle İlgili Olarak 2 Nisan 2010 Tarihli Akşam Gazetesi'nde Çıkan Habere İlişkin Açıklama (02.04.2010)Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı İle İlgili Olarak 2 Nisan 2010 Tarihli Akşam Gazetesi'nde Çıkan Habere İlişkin Açıklama (02.04.2010) *Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2009 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı 27.01.2010Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2009 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı 27.01.2010 *Pursaklar Kaymakamlığı'nda "Etik ve Etik Kültürün Geliştirilmesi Semineri" Gerçekleştirildi /14.01.2010Pursaklar Kaymakamlığı'nda "Etik ve Etik Kültürün Geliştirilmesi Semineri" Gerçekleştirildi /14.01.2010 *Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Kamu Etiği ve Etik Liderlik Semineri Gerçekleştirildi / 29.12.2009Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Kamu Etiği ve Etik Liderlik Semineri Gerçekleştirildi / 29.12.2009 *Tapu Hizmetleri ve Etik Akademik Araştırmasına İlişkin Basın Duyurusu 14/12/2009Tapu Hizmetleri ve Etik Akademik Araştırmasına İlişkin Basın Duyurusu *Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi; Kapanış Konferansı / 25 Kasım 2009Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi; Kapanış Konferansı / 25 Kasım 2009 *MENA Bölgesel Etik Konferansı / 26-27 Ekim 2009MENA Bölgesel Etik Konferansı / 26-27 Ekim 2009 *AB 2009 İlerleme Raporu YayımlandıAB 2009 İlerleme Raporu Yayımlandı *Kamuda ve Toplumda Etik Algılaması Konferansı/ 8 Ekim 2009Kamuda ve Toplumda Etik Algılaması Konferansı/ 8 Ekim 2009 *Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi; Tıbbi Etik Proje YarışmasıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi; Tıbbi Etik Proje Yarışması *"Türkiye'de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi" Akademik Araştırma Çalışmaları"Türkiye'de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi" Akademik Araştırma Çalışmaları *II. Ulusal Etik Haftası- Kamuda ve Toplumda Etik Algılaması KonferansıII. Ulusal Etik Haftası- Kamuda ve Toplumda Etik Algılaması Konferansı *Ankara Üniversitesi-Kamu Kesiminde Hizmetiçi Eğitim Çalıştayı (29 Mayıs 2009)Ankara Üniversitesi-Kamu Kesiminde Hizmetiçi Eğitim Çalıştayı (29 Mayıs 2009) *Bölgesel Etik Liderlik Seminerleri Düzenleniyor- 2009Bölgesel Etik Liderlik Seminerleri Düzenleniyor- 2009

24 *Sayın Melih Aşık'ın 14.02.2009 tarihli Milliyet Gazetesi'ndeki Yazısına İlişkin Tekzip YazısıSayın Melih Aşık'ın 14.02.2009 tarihli Milliyet Gazetesi'ndeki Yazısına İlişkin Tekzip Yazısı *"Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi " Eğiticilerin Eğitimi (MART-NİSAN 2009)"Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi " Eğiticilerin Eğitimi (MART-NİSAN 2009) *Etik Liderlik Seminerleri (17-18-19-20 Mart 2009)Etik Liderlik Seminerleri (17-18-19-20 Mart 2009) *TEKEL A.Ş.'nin Bazı Yöneticileri Hakkındaki "Etik İhlal Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandıTEKEL A.Ş.'nin Bazı Yöneticileri Hakkındaki "Etik İhlal Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı *Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Etik Eğitimleri yapıldı, (23-24 Şubat 2009)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Etik Eğitimleri yapıldı, (23-24 Şubat 2009) *Gazi Üniversitesi Hastanesi 75. Yıl Konferans Salonu'nda "Üniversiteler'de Billim ve Bilim Etiği'nin Önemi" Konulu Konferans Düzenlenecektir (11 Mart 2009)Gazi Üniversitesi Hastanesi 75. Yıl Konferans Salonu'nda "Üniversiteler'de Billim ve Bilim Etiği'nin Önemi" Konulu Konferans Düzenlenecektir (11 Mart 2009) *Yasama ve Yargı Etiği Alanındaki Gelişmeler Uluslararası Konferansı (18 Şubat 2009)Yasama ve Yargı Etiği Alanındaki Gelişmeler Uluslararası Konferansı (18 Şubat 2009) *Yargı Etiği Çalışma Toplantısı (17 Şubat 2009)Yargı Etiği Çalışma Toplantısı (17 Şubat 2009) *Yasama Etiği Çalışma Toplantısı (16 Şubat 2009)Yasama Etiği Çalışma Toplantısı (16 Şubat 2009) *TBMM'DE Etik Eğitimleri Devam EdiyorTBMM'DE Etik Eğitimleri Devam Ediyor *TBMM, Etik Davranış Eğitimlerine Öncülük EdiyorTBMM, Etik Davranış Eğitimlerine Öncülük Ediyor *Etik İlkelerin İhlaline İlişkin Kurul Kararı (27 Ocak 2009)Etik İlkelerin İhlaline İlişkin Kurul Kararı (27 Ocak 2009) *Akademik Araştırma Çalışmaları YaptırılıyorAkademik Araştırma Çalışmaları Yaptırılıyor *Etik Liderlik Seminerleri (8 Ocak 2009- 27 Ocak 2009)Etik Liderlik Seminerleri (8 Ocak 2009- 27 Ocak 2009) *Kamu Etiği Sempozyumu 25-26 Mayıs 2009Kamu Etiği Sempozyumu 25-26 Mayıs 2009 *Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi "Eğiticilerin Eğitimi“Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi "Eğiticilerin Eğitimi“ * Etik Komisyonlarının Etkinliği Semineri (14.11.2008) Etik Komisyonlarının Etkinliği Semineri (14.11.2008) *Etik Kurulu Başkanı ve Üyeleri atandı (11.09.2008)Etik Kurulu Başkanı ve Üyeleri atandı (11.09.2008) *Araştırma Duyurusu (05.09.2008)Araştırma Duyurusu (05.09.2008) *Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Akademik AraştırmalarıYolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Akademik Araştırmaları *Araştırma Duyurusu (21.06.2008)Araştırma Duyurusu (21.06.2008) *Etik İlkelere İlişkin Uluslararası Standartlar Konferansı (27 Mayıs 2008)Etik İlkelere İlişkin Uluslararası Standartlar Konferansı (27 Mayıs 2008) *“25 Mayıs Etik Günü” *Biyoetik Kurulları Harmonizasyon Sempozyumu“25 Mayıs Etik Günü” Biyoetik Kurulları Harmonizasyon Sempozyumu *22 Şubat 2008 Tarihli Hürriyet Gazetesinde Yer Alan “Etik-metik” Başlıklı Köşe Yazısına İlişkin Düzeltme22 Şubat 2008 Tarihli Hürriyet Gazetesinde Yer Alan “Etik-metik” Başlıklı Köşe Yazısına İlişkin Düzeltme *"Etik Günü ve Haftası Etkinlikleri" için bir toplantı düzenlendi"Etik Günü ve Haftası Etkinlikleri" için bir toplantı düzenlendi *Projenin Çalışma Toplantıları GerçekleştirildiProjenin Çalışma Toplantıları Gerçekleştirildi *Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Çalışma Toplantıları (21-23-24 Ocak 2007)Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi Çalışma Toplantıları (21-23-24 Ocak 2007) *Proje Açılış Konferansı Gerçekleştirildi (07 Şubat 2008)Proje Açılış Konferansı Gerçekleştirildi (07 Şubat 2008) *Proje Açılış KonferansıProje Açılış Konferansı

25 KANUNLAR 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik GENELGELER VE İLKE KARARLARI Başbakanlık Genelgeleri 2004/27 ; Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2005/16 ; Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, Seyahatler ve Hediye Uygulaması Kurul Genelgeleri/ İlke Kararları2005/16 ; Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, Seyahatler ve Hediye Uygulaması 2007/1 ; Hediye Alma Yasağı 2008/1 ; Kamu Konutlarının Tahsis İşlemleri 2008/2 ; 24 Kasım Öğretmenler Günü

26 ETİK KOMİSYONLARI Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği T.B.M.M. Genel Sekreterliği Başbakanlık Bakanlıklar Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Üst Kurullar Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Üst Birlikleri Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları Valilikler İl Özel İdareleri Kaymakamlıklar Büyükşehir Belediyesi Başkanlıkları Belediye Başkanlıkları Etik Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerinde bir değişiklik halinde yeni başkan/üye isimlerinin, özgeçmiş ve iletişim bilgilerinin 1 ay içinde, Kurula bildirilmesi gereklidir.

27 İLGİLİ BAĞLANTILAR Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Toplumsal Etik Derneği Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği Tüketici Dernekleri Federasyonu Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği Yolsuzlukla Mücadele Derneği Soysal Bilimler Araştırmaları Derneği Türkiye Biyoetik Derneği Türkiye Bilimler Akademisi Uluslararası Kuruluşlar Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu OECD Sigma (Support for Improvement in Governance and Management) OECD “Ethics and Corruption in the Public Sector” Council of Europe “Legal Cooperation” Council of Europe “Action Against Economic Crime” GRECO United Nations “Ethics Links and Contacts” United Nations “Governance and İnstitution-Building”

28 Dünya'daki Benzer Kurumlar Hollanda Ulusal Etik Ofisi (The Netherlands National Integrity Office) Hollanda Ombudsmanı Japonya Kamu Etik Kurulu ( National Public Service Ethics Board) Letonya Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (Corruption Prevention and Combatting Bureau) Letonya Ombudsmanı A.B.D. Washington Federe Devleti Etik Kurulu (Washington State Executive Ethics Board) İrlanda Kamuda Standartlar Komisyonu (Standards in Public Office Commission)İrlanda Kamuda Standartlar Komisyonu (Standards in Public Office Commission ABD Kamu Etik Ofisi (United States Office of Government Ethics)ABD Kamu Etik Ofisi (United States Office of Government Ethics İngiltere Kamu Yaşamında Standartlar Komitesi (Committee on Standards in Public Life)İngiltere Kamu Yaşamında Standartlar Komitesi (Committee on Standards in Public Life Hong Kong-ICAC- Yolsuzlukla Mücadele Bağımsız Komisyonu (Independent Commission Against Corruption)Hong Kong-ICAC- Avustralya ICAC- Yolsuzlukla Mücadele Bağımsız Komisyonu (Independent Commission Against Corruption)Avustralya ICAC- Yolsuzlukla Mücadele Bağımsız Komisyonu (Independent Commission Against Corruption) Butan Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (Anti-Corruption Commission of Bhutan) Diğer Linkler Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi- Project on Ethics for the Prevention of Corruption in TurkeyYolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi- Project on Ethics for the Prevention of Corruption in Turkey OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi Koordinasyonu Uluslararası Saydamlık Örgütü (Transparency International)Uluslararası Saydamlık Örgütü (Transparency International Küresel Dürüstlük Kuruluşu (Global Integrity) Etik Türkiye Platformu Kayıt Dışı Ekonomi Takip Merkezi Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA) Birleşmiş Milletler Kamu Yönetimi AĞI Office of the Prime Minister of Malaysia

29

30 ETİK KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNDE KAMU YÖNETİMİ-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU Ankara'daki kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları etik komisyonu başkan ve üyeleri ile etik eğiticilerinin, STK temsilcilerinin ve akademisyenlerin katılımları ile 25 Mayıs 2010 tarihinde saat 13.30'da Sayıştay Konferans Salonu'nda, TOBB ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın katkılarıyla. KAMU ETİĞİ VE ETİK LİDERLİK SEMİNERİ, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (24 ARALIK 2009) Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bilal Eryılmaz, Bakanlık üst düzey yöneticilerine yönelik bir seminer. "YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ“, KAPANIŞ KONFERANSI (25 Kasım 2009) Kurulun 2007 Kasımdan itibaren AB ve Avrupa Konseyi ile birlikte yürütmekte olduğu "Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi" Kapanış Konferansı. BÖLGESEL ETİK LİDERLİK SEMİNERİ, GAZİANTEP (17-20 Kasım 2009) Yolsuzluğun Önlenmesi İçin düzenlenen Bögesel Etik Liderlik Seminerlerinin 10.su.

31 25 Mayıs-1 Haziran, Etik Günü ve Haftası -Basın Duyurusu-25 Mayıs-1 Haziran, Etik Günü ve Haftası -Basın Duyurusu- I. Yerel Yönetimler ve Etik Sempozyumu (17.05.2010) Ocak-Şubat-Mart 2010 Dönemi Haber Bülteni Yayınlandı (07.04.2010)Ocak-Şubat-Mart 2010 Dönemi Haber Bülteni Yayınlandı (07.04.2010) Kitap ve Takvim Hediye Olabilir, 03.04.2010 - Akşam Kitap ve Takvim Hediye Olabilir, 03.04.2010 - Akşam Gazetesi Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı İle İlgili Olarak 2 Nisan 2010’da Akşam Gazetesi'ndeki Habere İlişkin Açıklama (02.04.2010) Kamu Görevlileri Etik Rehberi Yayımlandı (09.02.2010) 25 Mayıs Etik Günü Pulu

32 Teşekkür ederim.


"ETİK VE KAMU YÖNETİMİNDE ETİK, KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU VE ETİK ÜZERİNE MEVZUAT DOKUZ EYLÜL ÜNV. İİBF. KAMU YÖNETİMİ BÖL. Yrd.Doç.Dr. Ayşe YILDIZ ÖZSALMANLI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları