Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYA KİMYASAL BAĞLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYA KİMYASAL BAĞLAR."— Sunum transkripti:

1 KİMYA KİMYASAL BAĞLAR

2 Kimyasal Bağ Nedir? Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir.Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler. Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısına eşittir.

3 İYONİK BAĞ İyonik bağ, zıt ve eş yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik kuvvetlere dayanan bir kimyasal bağ türüdür. En dıştaki elektron kabukları tamamen dolu olan atomlar oldukça kararlı durumdadırlar, başka atomlarla bileşik oluşturma eğilimi göstermezler. Sadece soy gazların en dış elektron kabukları tamamen doludur, diğer tüm elementlerin dış kabuklarında eksik elektron bulunmaktadır. Oysa atom, tüm elektron kabuklarının dolu olması yönelimindedir ve eğer dolu değilse bunu sağlamaya yönelecektir. Bu konumda atomun başına iki farklı olay gelebilir, dış kabuktaki elektronlardan kurtularak zaten dolu olan bir alttaki kabuğu son kabuk haline getirmek ya da dış kabuğu dışarıdan elektron alarak tamamlamak.

4 SODYUM VE KLOR ATOMLARI ARASINDA İYONİK BAĞ OLUŞUMU

5 LİTYUM VE FLOR ATOMLARI ARASINDA İYONİK BAĞ OLUŞUMU

6 MAGNEZYUM VE FLOR ATOMLARI ARASINDAKİ İYONİK BAĞ OLUŞUMU

7 Lewis elektron-nokta Yapısı
Atomların son katmanında bulunan elektron sayılarının nokta şeklinde gösterilmesiyle oluşan yapılardır.

8

9 Lewis elektron-nokta Yapısı Örnekleri

10 KOVALENT BAĞ Kovalent bağ, iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağ'ın bir tanımıdır. Genellikle bağ, ortaya çıkan molekülü bir arada tutan ortak çekim gücü olarak tanımlanabilir. Paylaşılan elektron ya da elektronlar, her iki çekirdek etrafında dolanacaklar, iki çekirdek arasındaki bölgede daha uzun süre bulundukları için bu bölgede (-) yüklü bir alan yaratacaklardır. Bu alan, her iki çekirdeğe bir çekme kuvveti uygulayarak bir bağ yaratır.

11 HİDROJEN VE OKSİJEN ATOMLARI ARASINDAKİ KOVALENT BAĞ OLUŞUMU

12 KARBON VE OKSİJEN ATOMLARI ARASINDA KOVALENT BAĞ OLUŞUMU

13

14 Oksijen atomları arasında kovalent bağ oluşumu

15 POLAR KOVALENT BAĞ HCl, H2O, NH3 gibi moleküller farklı cins atomlardan oluşmuş moleküllerdir. Burada atomların çekirdekleri farklı büyüklükte olduğundan ortaklaşa kullanılan elektronlara uygulanacak çekim kuvveti de farklı olacaktır.

16 HCl Hidrojen Klorür CO2 Karbon dioksit :C O: CO Karbon monoksit

17 F: .. .. H .. POLAR KOVALENT BAĞ

18 APOLAR KOVALENT BAĞ O2, N2, H2 molekülleri aynı cins atomlardan oluşmuş iki atomlu moleküllerdir. Bu moleküllerde ortaklaşa kullanılan elektronlar her iki atom çekirdeği tarafından eşit oranda çekilir. Çünkü çekirdek yükleri aynıdır. Bu şekilde atomlar arasında elektronların eşit oranda çekilmesiyle oluşan bağa apolar kovalent bağ denir. Apolar bağ kutupsuz bağ demektir.

19 APOLAR KOVALENT BAĞ ÖRNEĞİ
.. .. . . : . : . H Cl H Cl .. .. +

20 APOLAR KOVALENT BAĞ OLUŞUMU

21 Sayıöneki - Ametal + Sayıöneki - Ametalin iyon adı
KOVALENT BAĞLI BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Kovalent bağlı bileşikler adlandırılırken sayılar kullanılır. Adlandırmada takip edilecek kural: Sayıöneki - Ametal + Sayıöneki - Ametalin iyon adı Bileşikteki ilk elementten 1 tane ise sayı kullanılmaz. Ancak 2.elementten 1 tanede olsa sayı kullanılır.

22 SF6 :Kükürtheksaflorür CS2 : Karbondisülfür N2O : Diazotmonoksit
ÖRNEKLER: CO2:Karbondioksit CO:Karbonmonoksit N2O3 :Diazottrioksit SF6 :Kükürtheksaflorür CS2 : Karbondisülfür N2O : Diazotmonoksit N2O3 : Diazot trioksit PCl5 : Fosfor pentaklorür

23

24

25 İYONİK BAĞLI BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİ VE ADLANDIRILMASI
İyonik bileşiklerde ‘+’ yüklü önce ‘-’ yüklü iyon sonra yazılır.Bileşikler nötr maddelerdir yüklerinin toplamının sıfıra eşit olması gerekir.Bu işi kolay yapmak için çaprazlama kuralı uygulanır.

26 MgCl2 Mg+2 Cl-1 ÖRN: Mg+2 ile Cl-1 (-2)+(-1).2=0 ÖRN: Al+3 ile N-3
(+3)+(-3)=0

27 METALİN İYON ADI + AMETALİN İYON ADI
İyonik Bileşikler Adlandırılırken Dikkat Edilecek Kural METALİN İYON ADI + AMETALİN İYON ADI ÖRNEKLER: Mg+2 Cl-1 =Magnezyumklorür 2 Al2O3=Alüminyumoksit

28 METALİK BAĞ Metal atomlarını bir arada tutan güçlü
etkileşimlere Metalik Bağ denir.Metal atomlarının son katmanında 3’ten faz- la é bulunmaz.Bu durum son katman- daki elektronların serbest hareket et- mesini sağlar.Elektronların serbest ha- reket etmesini sağlar.Bu durum é deni- zini oluşturur.é denizi içerisinde artı yüklü metal katyonların düzgün bir şe- kilde dizilmesi metalik bağı oluşturur.

29 İyonlaşma enerjisi azaldıkça metalik bağlar zayıflamakta ve değerlik elektronları sayısı artıkça metalik bağ kuvveti artmaktadır.

30 HİDROJEN BAĞI Elektronegatigliği yüksek N,O ve F elementlerinin hidrojen ile yapmış olduğu NH3 , H2O ve HF.Bu üç bileşikte görülen moleküller arası zayıf etkileşim Hidrojen Bağıdır.Zayıf etkileşimler içersisinde en kuvvetli bağ Hidrojen Bağıdır.

31 Hidrojen Bağı Gösterimi

32 Van Der Waals Bağı Pozitif olarak yüklenmiş  molekülün  bir kısmı ve  negatif olarak yüklenmiş ikinci molekülün  bir kısmı arasındaki kısa süreli zayıf çekim kuvvetidir. Molekülde elektronların yoğun olduğu taraf kısmen negatif, diğer taraf da kısmen pozitif yükle yüklenir. Pozitif ve negatif yüklü kısımları arasındaki kuvvetlerin etkisi ile moleküller arasında oluşan bağlara van der waals bağları denilmektedir.


"KİMYA KİMYASAL BAĞLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları