Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

I. DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLER İ SAVAŞIN BAŞLAMASI YILMAZ AYDIN 20120906009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "I. DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLER İ SAVAŞIN BAŞLAMASI YILMAZ AYDIN 20120906009."— Sunum transkripti:

1 I. DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLER İ SAVAŞIN BAŞLAMASI YILMAZ AYDIN 20120906009

2 I.Dünya Savaşı Avrupa’nın göbe ğ inde başlamasına ra ğ men dünyanın dört bir yanından katılan ülkeler ile beraber sömürge ülkelerinin de katılımıyla dünya savaşı adını almıştır. Birinci dünya savaşının başlama nedeni ise bir Sırp gencinin Avusturya-Macaristan krallı ğ ının prensine yaptı ğ ı suikastten sonra başlamıştır. I.Dünya savaşı 28 Temmuz 1914’de başlayıp 11 Kasım 1918’de bitmiştir. İ ttifak Devletleri: Almanya, Osmanlı Devleti, Bulgaristan, Avusturya-Macaristan. İ tilaf Devletleri: Britanya, Fransa, İ talya, Rusya, Sırbistan-Karada ğ, Belçika, ABD, Yunanistan, Japonya, Portekiz, Romanya ve sömürge ülkeler (Afrika, Kıbrıs, Arap ülkeleri, Avustralya ve Yeni Zelanda vs).

3 Temel Nedenleri: 1789 Fransız ihtilali’nin getirmiş oldu ğ u sonuçlardan özgürlük ve milliyetçilik fikirleri imparatorlukların yıkılmasına sebep olacaktır. Milliyetçilik; İ talya ve Almanya’nın siyasi birliklerini tamamlamalarına sebep olmuştur. Sanayi inkılabı sonucunda do ğ an hammadde ve pazar arayışı, sömürgecilik ve ekonomik rekabeti getirmiştir.

4 Özel Nedenleri: 1. Almanya ve İ ngiltere arasındaki ekonomik rekabet (en önemli neden). 2. Fransa’nın 1871 Sedan savaşında Almanya’ya kaptırdı ğ ı Alsas-Loren kömür havzasını geri almak istemesi. 3. Rusya’nın panslavist politikasından, Avusturya-Macaristan’ın ve Almanya’nın rahatsız olması.

5 Alsas-Loren Kömür Havzası (madenleri) Fransa Almanya

6 AvusturyaRusya BALKANLARDA ÇIKAR ÇATIŞMASI

7 4. Rusya’nın Osmanlı toprakları üzerindeki emelleri ve sıcak denizlere inme politikası. 5. Sömürgeci devletler arasına girmeye çalışan Almanya ve İ talya’nın politikaları. 6. Avusturya-Macaristan’ın, Bosna -Hersek’i ilhakının Sırbistan ile arsında yarattı ğ ı gerginlik. 7. Avusturya-Macaristan veliahtının Saraybosna’da bir Sırplı tarafından öldürülmesi. (Görünen nedendir ve Savaşı başlatan olaydır).

8 I.DÜNYA SAVAŞI; Almanya ve İ ngiltere’nin aynı bölgeleri hammadde ve pazar kayna ğ ı olarak kullanmak istemeleri sonucu ortaya çıkan bir savaştır. VURGU: “Hammadde ve pazar paylaşımı” BUNA GÖRE: I.Dünya Savaşı: Sömürgecilik savaşıdır. I.Dünya Savaşı: Sanayi Devrimi’nin etkisi ile ortaya çıkmıştır.

9 İ NG İ LTERE REVAL GÖRÜŞMELER İ İ LE; Rusya’ya bo ğ azları verdi ve onu Balkanlarda serbest bıraktı. BU DURUM İ NG İ LTERE’N İ N; Osmanlı ile ilgili politikasının de ğ işti ğ inin, Osmanlı’yı koruma politikasından vazgeçti ğ inin, Ayrıca; İ ngiltere’nin Rusya ile ittifak kurdu ğ unun da kanıtıdır.

10 JEOPOL İ T İ K KONUMUN ÖNEM İ ; Almanya, Osmanlı Devleti ile birlikte savaşa girmek istiyordu. AMAÇ: “Jeopolitik” konumdan faydalanmak. BU DURUM ALMANYA’nın; * Bo ğ azları ve sömürge yollarını denetim altına almak istedi ğ inin göstergesidir. * Böylece Almanya rakiplerine karşı askeri ve siyasi üstünlük sa ğ layacaktı.

11 İ tilaf Devletlerinin Osmanlıyı Kabul Etmeme Nedenleri: 1. Osmanlı, askeri ve ekonomik yönden zayıflamıştı. 2. Osmanlı toprakları paylaşılmak isteniyordu. 3. Rusya’nın Osmanlı üzerindeki emelleri ve İ ngiltere’nin Rusya’yı kaybetmek istememesi. 4. Osmanlı’nın, kapitülasyonlar, Ege adaları, Mısır sorununun çözülmesini istemesi.

12 Osmanlı’nın Almanya’yı Tercih Nedenleri: 1. Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi. 2. Turan idealini gerçekleştirme düşüncesi. 3. Almanya’nın savaşı kazanaca ğ ına kesin gözüyle bakılması. 4. Yalnızlık politikasından kurtulmak istemesi. 5. Kapitülasyonlardan dolayı İ ngiltere ve Fransa’nın baskısı. 6. İ ttihatçı Subayların Alman hayranlı ğ ı. 7. Yunan “Megalo İ deası”nı engellemek.

13 Almanların Osmanlı’yı Savaşa Çekme Nedenleri: 1. Yeni cepheler açmak, kendi yüklerini hafifletmek. 2. Osmanlı’nın jeopolitik konumu. 3. Halifelik nüfuzundan faydalanmak (cihad) 4. Petrol bölgelerini kontrol altına almak. 5. İ ngilizlerin, sömürgeleri ile olan ba ğ larını koparmak. 6. Osmanlı’nın asker potansiyelinden faydalanmak. 7. Bo ğ azları kontrol altında tutmak ve Rusya’ya yardım edilmesini önlemek.

14 RUSYAİNG. İtalya Almanya

15 Savaşa Giriş: Alman, Goben ve Breslav isimli savaş gemileri İ ngiliz donanmasından kaçarak Osmanlı’ya sı ğ ındı. Yavuz ve Midilli isimlerini alan gemiler daha sonra Rus limanlarını bombaladı (23 Ekim 1914).

16 Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesinin Sonuçları: 1. Yeni cepheler açıldı, savaş alanı genişledi. 2. Almanya kısmen rahatladı. 3. İ ngiltere Kıbrıs’ı topraklarına kattı ğ ını açıkladı. 4. Osmanlı, kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdı ğ ını ilan etti. 5. Osmanlı, İ tilaf devletleri arasında gizli anlaşmalar ile paylaşıldı.

17 OSMANLI DEVLET İ I.DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA; Kapitülasyonları ve Duyun-u Umumiye İ daresini kaldırdı. BU DURUM: Osmanlı Devleti’nin savaşa tam ba ğ ımsızlı ğ ını sa ğ lamak için girdi ğ ini göstermektedir. Yani Osmanlı, savaşa ekonomik ve siyasi ba ğ ımsızlı ğ ını sa ğ lamak için girmiştir.

18 CEPHELER KANAL CEPHESİ HİCAZ-YEMEN CEPHESİ SURİYE-FİLİSTİN CEPHESİ IRAK CEPHESİ KAFKAS CEPHESİ

19 ÇANAKKAL E

20

21 M.Kemal Cephede

22 Çanakkale Savaşları: Sebep: İ ngiltere’nin, bo ğ azları ele geçirerek Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım yetiştirmek. Sonuçları: 1. Savaş en az iki yıl uzadı. 2. Bulgaristan, Osmanlı yanında savaşa girdi. 3. İ ngiltere ve Fransa’nın itibarı sarsıldı. 4. Gizli antlaşmalar gündeme geldi. 5. Rusya yardım alamayınca Çarlık rejimi zor duruma düştü ve 1917 Bolşevik ihtilaline zemin hazırlanmış oldu. 6. M. Kemal, başarılarından dolayı milli mücadeleye lider olacaktır.

23

24 1915 TEHC İ R (Ermeni Göçü)

25 I.DÜNYA SAVAŞI BAŞLAYINCA; İ ngilizler ve İ tilaf devletleri Çanakkale’ye saldırdılar. AMAÇLARI (Sebepleri) ??? 1. Rusya’ya yardım ulaştırıp savaşa devam etmelerini sa ğ lamak. 2. Savaşa girmemiş olan Balkan Devletleri’ni İ tilaf devletlerinin yanına çekmek. 3. İ stanbul’u alıp Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak.

26 BU DURUM İ T İ LAF DEVLETLER İ N İ N; I.DÜNYA Savaşı’nı kısa sürede sonuçlandırmak istedi ğ inin kanıtıdır.

27 I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları: İ ki taraflar arasında yapılan anlaşmalar sonrası ittifak devletleri teker teker savaştan çıkmışlardı. Bunlardan ilki Bulgaristan ile 29 Eylül 1918 tarihinde Selanik’te, ikincisi Osmanlı Devleti ile 30 Ekim 1918’deMondros limanında, üçüncüsü ise Avusturya-Macaristan imparatorlu ğ u ile 3 Kasım 1918’de Villa Guisti’de ve son olarak Almanya ile 11 Kasım 1918 günü Rethonders’de anlaşılan anlaşmalar ile kabul edilmiştir.

28 Resmi rakamlara göre dünya savaşına katılan asker sayısı 65 milyonu geçiyordu ve bunlardan toplam 8 – 9 milyon civarında ölü bulunuyordu ve yaklaşık olarak 21 milyon üzeri yaralı ve son olarak da 8 milyon civarında kayıp ve esir bulunuyordu. İ ttifak devletlerinde Almanya’nın kayıpları nerdeyse Türkiye’nin iki katıydı. Türkiye’nin askeri kayıpları 1.300.000 iken Almanya’nın askeri kayıpları ise 3.750.000 civarındaydı.

29 1. Yaklaşık 10 milyon insan öldü. 2. Bazı büyük devletler yıkıldı, yeni devletler kuruldu (Avusturya, Macaristan, Yugoslavya, Polonya, Çekoslovakya). 3. Bazı devletlerde rejim de ğ işikli ğ i oldu (Rusya’da Komünizm, İ talya’da Faşizm, Almanya’da Nazizm, Türkiye’de Cumhuriyet). 4. Yeni silahlar kullanıldı (Uçak, Tank, Denizaltı). 5. Kurtuluş savaşına sebep olmuştur. 6. II. Dünya savaşına sebep olmuştur. 7. Milletler Cemiyeti kurulmuştur.Cemiyet-i Akvam

30 Gizli Antlaşmalar (Osmanlı’yı Paylaşma Tasarıları) 1915 Bo ğ azlar Antlaşması: Rusya’yı kendi yanlarında tutabilmek için İ ngiltere ve Fransa tarafından İ stanbul, Bo ğ azlar ve Marmara kıyıları Rusya’ya vaat edilmiş. 1915 Londra Antlaşması: 12 Ada ve Güneybatı Anadolu İ talyanlara vaat edilerek İ talya’nın İ tilaf devletleri’nin yanına geçti ğ i antlaşmadır. 1916 Sykes-Picot Antlaşması: İ ngiltere ve Fransa’nın Osmanlı topraklarını paylaştıkları antlaşmadır. Çukurova, G.Do ğ u Anadolu, Musul ve Suriye çevresi Fransızlara, Irak İ ngilizlere bırakılacak, di ğ er bölgelerde ise bir Arap devleti kurulacaktır.

31 1916 Petrograt Antlaşması: D.Anadolu ve Trabzon’a kadar olan Karadeniz kıyıları daha önceki bölgelere ek olarak Rusya’ya bırakılmıştır. 1916 Mac-Mahon Antlaşması: İ ngilizlerin Mısır valisi Mac- Mahon ile Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında yapılmıştır. Arapların Osmanlı Devletine isyan etmelerine karşılık ba ğ ımsız bir Arap devleti vaat edilmiştir. 1917 Saint Jean de Maurienne Antlaşması: Rusya’nın savaştan çekilme ihtimali üzerine İ talya’nın önemi artmış ve önceki bölgelere ek olarak Batı Anadolu da İ talyanlara vaat edilmiştir. Not: Rusya’da Bolşevik ihtilali sonunda kurulan yeni rejim tarafından gizli antlaşmalar dünya kamuoyuna duyurulmuş, böylece uygulama alanı bulamamışlardır.

32 Wilson İ lkeleri (8 Ocak 1918): ABD başkanı Wilson, barışı korumak için 14 maddelik ilkeleri yayınladı. 1. Bo ğ azlar bütün devletlere açık olacaktır. 2. Savaş sonrası toprak işgali olmayacak. 3. Ma ğ lup devletlerden savaş tazminatı alınmayacak. 4. Gizli antlaşmalar iptal edilecek. 5. Alsas-Loren, Fransa’ya verilecek. 6. Cemiyet-i Akvam (Milletler Cemiyeti) kurulacak. 7. Sömürgecilik yapılmayacak. 8. Her millet gelece ğ ini kendisi tayin edebilecek, Türkler ve azınlıklar ço ğ unlukta oldukları yerlerde ba ğ ımsız devlet kurabilecekler.

33 TEŞEKKÜRLER YILMAZ AYDIN 20120906009 SOSYAL B İ LG İ LER Ö Ğ RETMENL İĞİ


"I. DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLER İ SAVAŞIN BAŞLAMASI YILMAZ AYDIN 20120906009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları