Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Etik Eğitim Programı "Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür." Mustafa Kemal ATATÜRK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Etik Eğitim Programı "Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür." Mustafa Kemal ATATÜRK."— Sunum transkripti:

1 Etik Eğitim Programı "Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür." Mustafa Kemal ATATÜRK

2 ETİK EĞİTİMİ STRATEJİLERİ
Merkez Teşkilatı Yöneticilerinin Eğitiminin Mevcut Formatörlerce yürütülmesi, İl Formatörlerinin (Eğiticiler)  Yetiştirilmesi, Birimlerin  Hizmet içi Eğitim Kurs ve seminerlerinde  2 Saatlik  ETİK EĞİTİMİ verilmesi, Bu Eğitimlerin  2 yılda bir tekrarlanması ve sürekli hale getirilmesi, 2009 yılında MEB Merkez Teşkilatı personeli için Etik Eğitimlerine Başlanması,

3

4 ETİK NEDİR? Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’ belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik, aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir.

5 Etik, günümüzde çeşitli mesleklerin yürütülmesinde esas alınan değerlerin başında gelmektedir. Siyasette, yönetimde, yargıda, ticaret hayatında, tıpta, eğitimde, bilim, sanat ve basın-yayın alanlarında, hem mesleğin icra edildiği toplumun genel etik değerlerinden, hem de o meslekle ilgili evrensel kabul görmüş belli bazı ilkelerden etkilenen etik ilke ve değerler ön plana çıkmaktadır.

6 Bir meslek etiği olarak kamu yönetimi etiği de, yönetim alanında, doğru davranışlara ulaşmak için gerekli olan ilke ve standartları ifade etmektedir. Yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerler şöyledir: İyi davranışta bulunma ve kişisel davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik ederler,

7 Devlete ve kamu görevlilerine olan güveni artırırlar, yönetimin meşruiyetini geliştirirler ve devlet-halk bütünleşmesini sağlarlar, Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler,

8 Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterirler,
Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler, Kamu hizmetlerinin maliyetlerini düşürürler ve hizmet kalitesini yükseltirler.

9 ETİK-AHLAK Etik (ethos), genel anlamıyla iyi-kötü, doğru-yanlış ile ilgili değerler, ilkeler ve kurallar demektir. Etik, ahlakın temellerini inceleyen felsefenin bir dalıdır. Etik, ahlak ilkelerinin tümüdür. Etik, meslek ahlakı, ilkeleri ve kurallarıdır. Etik değerler ve ilkeler, daha evrensel bir nitelik gösterir.

10 ETİK-HUKUK HUKUK, yasalar çerçevesinde ne yapılabileceğini;
ETİK ise, ne yapılması gerektiğini belirtir. Hukuk, etik denizinde yüzer, BÜYÜK ÖLÇÜDE ETİĞE DAYANIR. Hukukun amacı, adaleti gerçekleştirmektir. Etiğin amacı,iyiye ve doğruya ulaşmaktır. Hukuk kuralları, dışa dönüktür, yazılıdır, resmidir-devlet tarafından oluşturulur, yaptırımı vardır.

11 YOZLAŞMA VE ETİK Yozlaşma, yasalara ve hizmet standartlarına uymamanın yanında, etik ilkelere uymamayı da içeren bir kavramdır. Siyaset, yönetim ve yargı, hem kurum olarak hem de aktörler olarak bütün ülkelerde güven kaybıyla karşı karşıya bulunmaktadır.

12 YÖNETİMDE YOZLAŞMA Yönetimde yozlaşma, kamu görevlilerinin gerek kendi inisiyatifleriyle gerekse hizmetten yararlananların teşvikiyle etik davranış ilkelerini ve hukuku ihlal edecek şekilde, özel çıkar, tercih, prestij veya belirli bir grubun çıkarı için kamusal gücü kullanarak ortaya koydukları her türlü davranış ve yöntemdir. Yozlaşma; siyasi partiler, seçilmişler, kamu görevlileri, çıkar ve baskı grupları ile seçmenler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkar.

13 YÖNETSEL YOZLAŞMA BİÇİMLERİ
Adam kayırmacılığı Akraba, eş-dost kayırmacılığı (Nepotizm),hemşehricilik, Siyasal kayırmacılık (siyasal patronaj) Hizmet kayırmacılığı Lobicilik Aracılar yoluyla işlerin yürütülmesi Rant kollama ve vurgunculuk Rüşvet /zimmet Hediye alma Verimsizlik, etkinsizlik, israf Yetersiz hazırlanma, Sorumluluktan kaçma/sorumluluğu yayma Değişime gönülsüzlük/direnç

14 YOZLAŞMANIN SONUÇLARI
Yönetime karşı güven krizi, yabancılaşma sorunu, İsraf, hizmetlerin pahalılaşması, gelir dağılımında bozulma Kamu görevlilerin liyakatsizliği. Etik değerlerin itibardan düşmesi. Sosyal dokunun zayıflaması. Yozlaşma, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi, hukuk devletini zayıflatır.

15 Kamu Yönetimi Etiğinin Tarihsel Gelişimi
Kamu Yönetimi (KY) Etiği Modern Devlet Anlayışı ile ilintilidir. Dönem : 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı Dönüşüm : Sanayi Toplumuna Geçiş Ekonomik Yapı-Boyut: Tarım toplumundan, özel sektör öncülüğünde seri üretimli sanayi ekonomisine geçiş. Toplumsal Yapı-Boyut: Toprağa bağlı köylüden, kentli işçi sınıfına; küçük esnaftan girişimci sınıfa geçiş. Siyasal Yapı-Boyut: Monarşiden meclisli, partili, seçime dayalı bir devlet sistemine geçiş. “Vatandaş” kavramının çıkışı. İdari Yapı/Boyut(Bürokrasi): Monarşiye hizmet eden ve sadık olan görevliden kamuya hizmet eden (yani modern devletin görevlisi olan) görevliye geçiş.

16 Dönem : 20. yüzyıl sonu ve 21. yüzyıl başı
Dönüşüm : Sanayi Ötesi Bilgi-İletişim-Hizmet Toplumuna ve Transnasyonel-Küresel İlişkilerin yaygınlaştığı Sisteme Geçiş Ekonomik Yapı/Boyut: Bilgi-İletişim ve Hizmet ağırlıklı; küreselleşmeye önemli ölçüde entegre olmuş; serbest piyasa ağırlıklı bir model. Siyasal Yapı/Boyut: Sürekli katılıma dayalı, insan hakları ağırlıklı liberal demokrasiye yönelik bir model. Toplumsal Yapı/Boyut: Hizmet sektöründe çok çeşitli profesyonel iş görenlerin olduğu, insan haklarının ön plana çıktığı; sivil toplum kuruluşları da dahil çok aktörlü örgütlenmelerin ve etkinliklerin başatlaştığı bir model. İdari Yapı/Boyut (Yeni Bürokrasi): Üretmekten çok düzenleyici ve denetleyici olma; Bizzat yürütmekten çok yetkilendirici olma; Kuralcılıktan çok misyon bağlamında sonuçlara odaklanma; Elitlikten çok katılımcı olma ve ilgili tarafları dikkate alma özelliklerine dayalı bir model. ÖZETLE, KAMU YÖNETİMİ İÇİN YENİ İŞLEVLER-YÖNTEMLER-SORUMLULUKLAR SÖZ KONUSUDUR.

17 KAMU YÖNETİMİNDE ETİK Kamu yönetiminde etik, kamu görevlilerinin, karar alırken ve kamu hizmetlerini yürütürken uymaları gereken tarafsızlık, dürüstlük, adalet, saydamlık ve hesap verebilirlik gibi bir takım ahlaki değerler ve ilkeler bütününe denir. Bu değer ve ilkeleri benimseyen, karar ve işlemlerinde uygulayan yönetime, ETİK YÖNETİM denir.

18 KAMU YÖNETİMİNDE ETİĞİN ÖNEMİ
Kamu hizmetleri, vatandaşların vergileriyle yerine getirilmektedir. Vatandaşlar, düşük maliyetli ve kaliteli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet etmektedir. Bu anlamda kamu hizmeti bir “emanet”tir. Kamu görevlileri, bu emanetin bilincinde olarak, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmeli; görevlerini yerine getirirken ve takdir yetkilerini kullanırken mesleki etik ilke ve standartlara bağlı kalmalıdır.

19 Bazı durumlarda, yasalar ve diğer hukuki düzenlemeler, bir kurumda ortaya çıkan ahlak dışı davranışların tanımlanmasında yetersiz kalabilmektedir. Böylesi yasal boşlukların bulunduğu “gri alanlar”da, karşılaşılan ikilemlerin çözümünde kamu görevlilerine yardımcı olacak etik ilke ve standartlar, en az yasalar kadar önemlidir.

20 Yasa ile ahlakın birbiriyle örtüşmesi gerekmektedir; ancak ahlaki olan bir şey her zaman yasal değildir, yasal olan bir şey de her zaman ahlaki olmayabilir. Kamu görevlileri, etik ikilem içeren durumlarda, vicdanlarının sesini dinlemeli, problemlere tarafsız, adil ve dikkatli bir şekilde yaklaşmalıdır. Kamu görevlilerinin, sadece rüşvet, zimmet, kayırmacılık vb. gerçek yolsuzluklardan değil, halkın güven duygusunu zedeleyecek yolsuzluk şüphelerinden de kendilerini korumaları gerekmektedir.

21 Mevcut denetim yöntemleri, yönetim süreci içinde ortaya çıkan kötü yönetim uygulamalarını ve yolsuzlukları önlemede yetersiz kalmaktadır. Mevcut yöntemlerle yolsuzluklar, ancak ortaya çıktıktan sonra tespit edilebildiğinden, israf olan kamu kaynaklarını geri kazanmak çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu durumda yolsuzluğu ortaya çıkmadan önlemeye yönelik bir araç olan etik denetimi büyük önem kazanmaktadır.

22 Kamu Görevlilerinin Karşılaşabilecekleri Etik İkilemler
Kamu görevlilerinin günlük hayatlarında sıklıkla karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri pek çok etik ikilem bulunmaktadır. Bunları 4 grupta ele almak mümkündür:

23 1. ikilem türü, önlerindeki seçeneklerin hiç birisinin tam manasıyla tatmin edici olmadığı, onların içinden en az kötü ya da diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumudur. Örnek; Yıkılan bir köprünün yenisinin yapılması için açılan ihalede, tam anlamıyla yeterli şartları taşımayan firmaların bulunması ancak yeni ihale için yeterli zamanın olmadığı durumda; kamu görevlisi, yeterli şartları taşımayan firmalar içinde, diğerlerine göre en iyisini seçmek durumundadır.

24 2. ikilem türü, seçeneklerin birden fazlasının ya da tamamının kendi başına iyi olduğu ve birisinin seçilmesi durumunda diğerinden vazgeçilmesinin gerektiği bir durumdur. Burada kamu görevlisi, “en iyi”ler arasında bir seçim yapmak durumundadır. Örnek; Bir kamu görevine atamada, aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan, yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birisinin tercih edilmesi, böyle zor bir seçimi gerektirmektedir.

25 3. ikilem türü, farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesidir. Burada en fazla kişiyi memnun edecek bir kararın verilmesi gerekmektedir. Örnek; Bir kamu arazisinin, özel sektöre yatırımı teşvik amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilmesi, bazı yerel topluluk üyelerini çevre kirliliği açısından rahatsız edebilecek, bazılarına da yeni iş imkânları temin edebilecektir. Bazıları kararı ekonomik gelişme yönünde olumlu olarak değerlendirirken, bazıları ise yolsuzluk olarak nitelendirebilecektir.

26 4. ikilem türü, verecekleri kararın muhtemel sonucundan, kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz- dolaylı ya da dolaysız etkilenmeleri durumudur. Böyle bir durumda, “çıkar çatışması” söz konusu olmaktadır. Karardan etkilenebilecek kamu görevlilerinin, karar verme sürecine katılmamaları gerekmektedir. Örnek; Bir yöneticinin, amcasının arsasının da bulunduğu bir yerin kamulaştırılmasına karar verecek bir kurulun içinde yer alması.

27 Salih MEMECAN

28 ETİK MEVZUATI KANUNLAR
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ( )   2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (13 Nisan 2005). GENELGELER 2006/44 Etik Davranış İlkeleri 2010/23 Etik Eğitim Verilmesi AYRICA: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ( )

29 Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun kuruluşuna ilişkin 5176 sayılı Kanun, TBMM'de 25 Mayıs 2004 tarihinde kabul edilmiştir. 2008 yılından itibaren her yıl ülke genelinde 25 Mayıs gününün “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.

30 Yönetmeliklerin ortak amacı, kamu hizmetinde etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken izlemesi gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere göre hareket etmelerine yardımcı olmak ve toplumun kamu idaresine olan güvenini artırmaktır.

31 Kamu görevlileri, görevlerini yürütürken Yönetmelikte belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler, kamu görevlilerinin istihdamını düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir parçasını oluşturur.

32 Kamu Görevlileri Etik Kurulu
11 üyeden oluşan Kurulun önemli işlevleri şunlardır: Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla re’sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak, Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermek, Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulamasını izlemek, Kurum ve kuruluşların, etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak görüş bildirmek.

33 KURULUN ÜYE YAPISI Başkan ve üyeler Bakanlar Kurulu kararıyla atanıyor. Eski Bakanlardan 1 Eski İl belediye başkanlarından 1 Yargıtay, Danıştay, Sayıştay emekli üyelerinden 3 Eski Müsteşar, Büyükelçi, Vali ve Üst Kurul Başkanlarından 3 Eski Rektör ve Dekanlardan 2 Meslek kuruluşlarının eski tepe yöneticilerinden 1 Toplam 11 üyeden oluşur

34 ETİK KURULUN YETKİ ALANI DIŞINDAKİLER
CUMHURBAŞKANI TBMM ÜYELERİ BAKANLAR KURULU ÜYELERİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ YARGI MENSUPLARI ÜNİVERSİTELER

35 YETKİ ALANINDAKİ GÖREVLİLER
En az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri (genel müdür, müsteşar), Kimlerin genel müdür eşiti sayılacağı kurul tarafından belirlenir.

36 BİLGİ VE BELGE İSTENMESİ
Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kurulun başvuru konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, bu kanunun kapsamındaki kuruluşlardan ve özel kuruluşlardan ilgili temsilcileri çağırıp bilgi alma yetkisine sahiptir.

37 ETİK KURULA BAŞVURU HAKKI
Madde sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye'de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler. Herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunup da başvuru nedeni sayılan etik ilkelerden birisine aykırı davranıldığına tanık olan yabancı, başvuru hakkı açısından Türkiye'de oturuyor kabul edilir. Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz.  Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan ve başvuranın kimliği tespit edilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. Daha önce Kurulca incelenmiş şikayet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelenemez.

38 YAPTIRIM Kurul, başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin, etik davranış ilkelerine aykırı işlem veya eylemi olduğunu tespit etmesi ve bu kararın kesinleşmesi halinde, bu durumu başbakanlık, kurul kararı olarak resmi gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurur.

39 ETİK KOMİSYONLARI Etik komisyonları, kurum içinden en az üç kişiden oluşmaktadır. Etik komisyonunun üyeleri, üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.

40 MEB ETİK KOMİSYONU Başkan: Recep IŞIK Müsteşar Yardımcısı
Üye   : Necmettin YALÇIN    Personel Genel Müdürü Üye   : Hüseyin ÇALIK   Yükseköğretim Genel Müdürü Üye   : Dr. Ruhi KILIÇ    Özel Eğitim Reh.ve Dan Hiz. Genel Müdürü Sekreterya: Yüksel ÖZDAMGACI Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

41 MEB ETİK KOMİSYONU KURULUŞ AMACI
5176 Sayılı Kanun ve “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 29 maddesi  gereği kurulmuştur. Bakanlığımızda Etik Kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

42 Dürüstlük demişken - Dilbert
Radikal-çevrimiçi Dilbert                                                                                                                                                                                                Çizer: Scott Adams - Web Sitesi:

43 ETİK İLKELER Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Halka hizmet bilinci Hizmet standartlarına uyma Amaç ve misyona bağlılık Dürüstlük ve tarafsızlık Saygınlık ve güven Nezaket ve saygı Yetkili makamlara bildirim Çıkar çatışmasından kaçınma Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı Savurganlıktan kaçınma Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu Eski kamu görevlileriyle ilişkiler Mal bildiriminde bulunma

44 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık,katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi, Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

45 Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi, Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim. Kapsam içerisindeki kamu görevlileri, bir ay içinde,"Etik Sözleşme" belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Bu belge, personelin özlük dosyasına konur.

46 ETİK KARAR ALMA Adım 1: Karar Alma Sorununu Tanımla
Adım 2: Paydaşları Tanımla ve Değerlendir Adım 3:Temel İlke, Kanun, Yönetmelik ve Politikaları Tanımla Adım 4: Alternatif Kararları Tanımla ve Değerlendir Adım 5: Farklı Bir Görüş Araştır Adım 6: Bir Karar Alıp Eyleme Geç 46

47 HANGİ NOKTADA DURUYORSUNUZ? UYGULAMA YÖNERGESİ
Lütfen size dağıtılan karar kartlarını okuyarak, her birini her durumda, çoğu durumda, bazı durumlarda ve hiçbir durumda kutucuklarından hangisine yerleştirmek istediğinize karar veriniz. Her bir karar kartında yer alan ifadenin, hangi kutucuğa uygun düştüğüne karar verdikten sonra, bu karar kartının numarasını ilgili kutucuğa işaretleyiniz. Çalışmanızı tamamladıktan sonra, yanınızda oturan katılımcı ile hangi karar kartını hangi kutucuklara yerleştirdiğinizi karşılaştırınız. Kutucuklara yerleştirdiğinizi ifadelerin aynı olanlarını her ikiniz de koyu renk kalemle üzerinden giderek işaretleyiniz. Farklı kutucuklara yerleştirdiğiniz karar kart numaralarını gözden geçirerek, niçin böyle bir karar verdiğinizi her karar kartı için kısaca tartışınız. Tartışmanızın ardından değiştirdiğiniz karar kart numaralarını farklı bir kalemle yeniden yazınız. Değiştirdiğiniz karar sayısını belirtiniz. TEŞEKKÜRLER

48 Kamu görevlisinin hediye kabul etmesi yanlıştır.
kKKKKAKKAKKKKKKKKKKKKKKarar KARAR KARTI 1 KARAR KARTI 2 KARAR KARTI 3 KARAR KARTI 4 Kamu görevlisinin hediye kabul etmesi yanlıştır. Kamu görevlisinin işe geç gelip erken ayrılması yanlıştır. Kamu görevlisinin yakınlarına öncelik tanıması yanlıştır. Kamu görevlisinin işyerinde internette gazete okuması yanlıştır.

49 kKKKKAKKAKKKKKKKKKKKKKKarar
KARAR KARTI 1 KARAR KARTI 5 KARAR KARTI 6 KARAR KARTI 7 KARAR KARTI 8 Kamu görevlisinin görevi dışında unvanını kullanarak iş görmesi yanlıştır. Kamu görevlisinin hafta sonu çalışmak için dizüstü bilgisayarı eve götürmesi yanlıştır. Kamu görevlisinin meslektaşlarını hatasından dolayı vatandaşların önünde eleştirmesi yanlıştır Kamu görevlisinin işyerinde kendi telefonu bile olsa uzun süre görüşme yapması yanlıştır.

50 Etikte Son Nokta: Lokum Bile Yasak
Etik Kurulu Başkanı Prof.Bilal Eryılmaz, Hürriyet’e konuştu: Kamuda hediye limiti sıfır, lokum bile yasak. Siyasilerin 10 kat asgari ücret limitini değiştirmek için çalışma yapıyoruz. Kamu görevlisi, düğününü aile içinde yapabilir Öğretmenler Günü hediyesi beyaz eşyaya çıktı, bakanlık üstüne gitmede cesur değil. Yılın dürüst bürokratını seçeceğiz. ÖZETLE 22 BİN MÜFETTİŞ VAR YİNEDE YOLSUZLUK BİTMİYOR

51 Kamu Görevlileri Etik Kurulu
SONUÇ İşyerinde alınması gereken kararlar kişisel değerler kadar, kamu sektörü veya örgütsel değerlere de uygun olmalıdır. Günlük yaşamda, değerleri yaşamak ve de diğerlerinin yaşamasını teşvik etmek etik bir kültürü geliştirmenin en etkili yoludur. En uygun kararı almamızda bize yardımcı olan kılavuz değer ve ilkeler bulunmaktadır. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik bu değer ve ilkeleri açıklar. Kamu Görevlileri Etik Kurulu

52 Vicdanınız kılavuzunuz olsun…
Son söz Günlük hayatta ve kamu hizmetinin sunumu esnasında karşılaşacağınız ahlaki belirsizliklerde Vicdanınız kılavuzunuz olsun…

53 Zaman ayırdığınız için TEŞEKKÜR EDERİZ


"Etik Eğitim Programı "Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür." Mustafa Kemal ATATÜRK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları