Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yürürlükteki Mevzuat çerçevesinde İşçilerin/tüm çalışanların İSG açısından İSG açısından görev ve yükümlülükleri, hakları 15 Haziran 2014 Güvencesizler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yürürlükteki Mevzuat çerçevesinde İşçilerin/tüm çalışanların İSG açısından İSG açısından görev ve yükümlülükleri, hakları 15 Haziran 2014 Güvencesizler."— Sunum transkripti:

1 Yürürlükteki Mevzuat çerçevesinde İşçilerin/tüm çalışanların İSG açısından İSG açısından görev ve yükümlülükleri, hakları 15 Haziran 2014 Güvencesizler Atölye Çalışması

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul T.: 20/6/2012 (30 Haziran 2012 günlü 28339 sayılı R.Gazete) 15 Haziran 2014

3 5 Bölüm ve 39 asıl 8 geçici Maddeden oluşmaktadıroluşmaktadır.

4 Amaç..İşyerlerindeiş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için..İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek

5 Kapsam Bu Kanun; kamu ve özel sektöre aitBu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine,bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzereçırak ve stajyerler de dâhil olmak üzeretüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızınfaaliyet konularına bakılmaksızınuygulanır (madde 2 – (1)(madde 2 – (1)

6 Yürürlük Bu Kanunun;Bu Kanunun; a) 6 ve7 inci maddeleri;a) 6 ve7 inci maddeleri; 1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri içinaz tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1.7.2016 tarihinden itibaren1.7.2016 tarihinden itibaren 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1.1.2014 tarihinden itibaren1.1.2014 tarihinden itibaren

7 Yürürlük 3) Diğer işyerleri içinyayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, 3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ileb) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,altı ay sonra,yürürlüğe girer. madde 38 – (1) madde 38 – (1)

8

9

10

11 İGU/İGT +İH/Sağlık Personeli Sendika/Çalışan temsilcileri Destek elemanları Deneyli/tecrübeli işçiler/çalışanlar Diğer işçiler/çalışanlar

12 görev ve yükümlülükler Tüm işçiler/çalışanlar Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

13 görev ve yükümlülükler İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

14 görev ve yükümlülükler b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek. c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

15 görev ve yükümlülükler işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak. Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

16 görev ve yükümlülükler Tecrübeli/deneyli işçiler Tecrübeli/deneyli işçiler………….. Risk değerlendirmesi ekibinde yer alarak, ekibe bilgi ve deneyleri doğrultusunda katkıda bulunmak

17 görev ve yükümlülükler Destek elemanları Destek elemanları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi

18 görev ve yükümlülükler Destek elemanları ….. Risk değerlendirmesi ekibinde yer alarak, ekibe bilgi ve deneyleri doğrultusunda katkıda bulunmak

19 görev ve yükümlülükler Sendika temsilcileri Sendika temsilcileri….. Risk Değerlendirmesi Ekibinde yer almak. İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna katılmak

20 Risk değerlendirmesi Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar

21 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ..amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir...amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

22 Risk değerlendirmesi ekibi a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

23 Tehlike Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli Risk Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali

24

25 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

26 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.

27 Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar.

28 Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur...alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

29 İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

30 İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur.

31 Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur: a) İşveren veya işveren vekili, a) İşveren veya işveren vekili, b) İş güvenliği uzmanı, b) İş güvenliği uzmanı, c) İşyeri hekimi, c) İşyeri hekimi, ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci. f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

32 Haklar Tüm işçiler/çalışanlar Tüm işçiler/çalışanlar 1-Sağlık gözetimi hakkı 2-Bilgilenme hakkı a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler.

33 Haklar 3-Görüş belirtme ve katılım hakkı a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması. b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması.

34 Haklar 4-Çalışmaktan kaçınma hakkı Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

35 Haklar Destek elemanları Destek elemanları…. bilgilere ulaşma hakkı Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere ulaşma hakkı

36 Haklar Çalışan/Sendika temsilcileri Çalışan/Sendika temsilcileri…. 1-Bilgiye ulaşma hakkı Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere ulaşma hakkı

37 Haklar Sendika temsilcileri Sendika temsilcileri 2- Görüş belirtme hakkı 2- Görüş belirtme hakkı a) İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi. b) Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi.

38 Haklar Sendika temsilcileri Sendika temsilcileri Görüş belirtme hakkı c) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi ç) Çalışanların bilgilendirilmesi d) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması

39 Haklar Sendika temsilcileri Sendika temsilcileri 3-Önlem alınmasını isteme hakkı tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Soma Holding İlan Verdi İşçi Arıyor 100 yeni işçi alınması için Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesinde ilan verildiği ortaya çıktı. 0 Mayıs 2014 Salı 16:03

54

55 İş kazası değil, iş cinayeti… 2013 yılında en az 1235 işçi yaşamını yitirdi...

56 2014 Ocak 87 Ocak 87 Şubat 77 Şubat 77 Mart 117 Mart 117 Nisan 115 Nisan 115 Mayıs 414 Mayıs 414 (20 Mayıs dahil) -------------------- 810 işçi 810 işçi yaşamını yitirdi yaşamını yitirdi

57

58

59

60

61

62

63


"Yürürlükteki Mevzuat çerçevesinde İşçilerin/tüm çalışanların İSG açısından İSG açısından görev ve yükümlülükleri, hakları 15 Haziran 2014 Güvencesizler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları