Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Chapter 5 Overview The principles of pipelining A pipelined design.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Chapter 5 Overview The principles of pipelining A pipelined design."— Sunum transkripti:

1 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Chapter 5 Overview The principles of pipelining A pipelined design of SRC Pipeline hazards Instruction-level parallelism (ILP) Superscalar processors Very Long Instruction Word (VLIW) machines Microprogramming Control store and micro-branching Horizontal and vertical microprogramming

2 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Bölüm 5 Genel Bakış Pipeline mimarisinin esasları SRC nin pipeline tasarımı Pipeline riskleri Instruction-level parallelism (ILP) Superscalar işlemciler Very Long Instruction Word (VLIW) makineleri Microprogramming Control store ve micro-branching Horizontal(Yatay) ve vertical(Dikey) microprogramming

3 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.1 Executing Machine Instructions vs. Manufacturing Small Parts

4 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall The Pipeline Stages 5 pipeline stages are shown 1. Fetch instruction 2. Fetch operands 3. ALU operation 4. Memory access 5. Register write 5 instructions are executing shr r3, r3, 2;storing result in r3 sub r2, r5, r1;idle, no mem. access needed add r4, r3, r2;adding in ALU st r4, addr1;accessing r4 and addr1 ld r2, addr2;instruction being fetched

5 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Pipeline Aşamaları 5 pipeline aşaması 1. Fetch instruction 2. Fetch operands 3. ALU işlemleri 4. Bellek erişimi 5. Register yazma 5 komut işleniyor shr r3, r3, 2; sonuç r3 e depolanır sub r2, r5, r1; idle, bellek ulaşımına gerek yok add r4, r3, r2; ALU da toplama st r4, addr1; r4 ve addr1 e ulaşılması ld r2, addr2; komutun getirilmesi

6 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Notes on Pipelining Instruction Processing Pipeline stages are shown top to bottom in order traversed by one instruction Instructions listed in order they are fetched Order of insts. in pipeline is reverse of listed If each stage takes one clock: - every instruction takes 5 clocks to complete - some instruction completes every clock tick Two performance issues: instruction latency, and instruction bandwidth

7 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Pipeline Komut İşleme Pipeline stages are shown top to bottom in order traversed by one instruction Komutlar fetch edildiği sırada listelenir. Pipeline da komutlarun sırası listenin tersinedir. Eğer her aşama bir clock tutarsa: - her komut 5 clock da tamamlanır - her clock da komut bitimi İki performans konusu: komut gecikme süresi, ve komut bant genşiliği

8 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Dependence Among Instructions Execution of some instructions can depend on the completion of others in the pipeline One solution is to “stall” the pipeline early stages stop while later ones complete processing Dependences involving registers can be detected and data “forwarded” to instruction needing it, without waiting for register write Dependence involving memory is harder and is sometimes addressed by restricting the way the instruction set is used “Branch delay slot” is example of such a restriction “Load delay” is another example

9 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Komutlar Arasındaki Bağımlılık Pipeline da bazı komutların işlenmesi, diğerlerinin bitimine bağlıdır. Bir çözüm “stall” (bekletme) dir İlk aşamalar, sonrakiler işlemlerini bitirirken, beklerler. Register ları içeren bağlılıklar, register yazması beklenmeden, tespit edilebiilir ve veri kendine ihitiyaç olunan komuta forward edilir. Bellek içeren bağlılıklar daha zordur ve kullanılacak komut kümesi yolunda kıstlamalar oluşturabilir. “Branch delay slot” bu tip bir kıstlamaya örnek olabilie. “Load delay” bir diğer örnektir

10 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Branch and Load Delay Examples Branch Delay Load Delay brz r2, r3 add r6, r7, r8 st r6, addr1 This inst. always executed Only done if r3  0 ld r2, addr add r5, r1, r2 shr r1,r1,4 sub r6, r8, r2 This inst. gets “old” value of r2 This inst. gets r2 value loaded from addr Working of instructions not changed, but way they work together is

11 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Branch ve Load Gecikme Örnekleri Branch Gecikmesi Load Gecikmesi brz r2, r3 add r6, r7, r8 st r6, addr1 Bu komut herzaman işlenir Sadece r3, 0 olmazsa (r3  0) ld r2, addr add r5, r1, r2 shr r1,r1,4 sub r6, r8, r2 Bu komut r2 nin eski değerini alır Bu komut addr den r2 ye yüklenen değeri alır Komutların çalışması değişmez, fakat birlikte çalışma yolu değişebilir.

12 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Characteristics of Pipelined Processor Design Main memory must operate in one cycle This can be accomplished by expensive memory, but It is usually done with cache, to be discussed in Chap. 7 Instruction and data memory must appear separate Harvard architecture has separate instruction & data memories Again, this is usually done with separate caches Few buses are used Most connections are point to point Some few-way multiplexers are used Data is latched (stored in temporary registers) at each pipeline stage—called “pipeline registers.” ALU operations take only 1 clock (esp. shift)

13 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Pipeline İşlemci Tasarımının Özellikleri Ana bellek tek cycle da işlenmeli Pahalı bellek kullanılması gerekir, fakat Bu işlem cache ile genelde yapılır, to be discussed in Chap. 7 Komut ve veri belleği ayrı görülmelidir Harvard mimarisi ayrı komut ve veri belleklerine sahiptir. Bu genelde ayrı cache lerde yapılır. Az miktar da veri yolu kullanılır Pek çok bağlantı point to point dir. Bazı few-way multiplexers(çoklayıcı) kullanılır. Veri, her pipeline aşamasında tutulur (geçici registera depolanır) —called “pipeline registers.” ALU işlemleri sadece 1 clock alır. (esp. shift)

14 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Adapting Instructions to Pipelined Execution All instructions must fit into a common pipeline stage structure We use a 5 stage pipeline for the SRC 1) Instruction fetch 2) Decode and operand access 3) ALU operations 4) Data memory access 5) Register write We must fit load/store, ALU, and branch instructions into this pattern

15 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Komutların Pipeline Olarak İşlenmeye Adapte Edilmesi Bütün komutlar genel bir pipeline aşama yapısına uymak zorundadır. Biz SRC için 5 aşamalı pipeline mimarisi kullancağız 1) Instruction fetch 2) Decode ve operand ulaşımı 3) ALU işlemleri 4) Veri Belleğine Ulaşım 5) Register yazma Biz load/store, ALU ve branch komutlarını bu yapıya uyğun hale getireceğiz.

16 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.2 ALU Instructions fit into 5 Stages Second ALU operand comes either from a register or instruction register c2 field Op code must be available in stage 3 to tell ALU what to do Result register, ra, is written in stage 5 No memory operation

17 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.2 ALU Komutu 5 aşamada İkinci ALU işlemi register dan veya c2 den gelebilir. Op code 3. aşamada ALU ya ne yapılacağını söylemesi için hazır olmalıdır. Somuç registeri ra ya 5. aşamada yazılır. Bellek işlemi yoktur.

18 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.4 Load and Store Instructions ALU computes effective addresses Stage 4 does read or write Result reg. written only on load

19 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.4 Load ve Store Komutları ALU computes effective addresses Aşama 4 read veya write yapar Sonuç reg. Sadece load da yazılır.

20 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.6 SRC Pipeline Registers and RTN Specification The pipeline registers pass info. from stage to stage RTN specifies output reg. values in terms of input reg. values for stage Discuss RTN at each stage on blackboard

21 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.6 SRC Pipeline Registers and RTN Specification pipeline registerlar aşamadan aşamaya bilgi geçirirler. RTN aşamlar için output reg. değerlerini, input reg değerleri açısından belirtir. Discuss RTN at each stage on blackboard

22 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Global State of the Pipelined SRC PC, the general registers, instruction memory, and data memory is the global machine state PC is accessed in stage 1 (& stage 2 on branch) Instruction memory is accessed in stage 1 General registers are read in stage 2 and written in stage 5 Data memory is only accessed in stage 4

23 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Pipeline SRC de Global State PC, the general registers, komut belleği, and veri belleği global makine durumudur. PC ye aşama 1 de ulaşılır. (& aşama 2 on branch) Komut belleğine ye aşama 1 de ulaşılır. Genel registers aşama 2 de okunur ve aşama 5 de yazılır. Veri belleğine sadece aşama 4 de ulaşılır.

24 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Restrictions on Access to Global State by Pipeline We see why separate instruction and data memories (or caches) are needed When a load or store accesses data memory in stage 4, stage 1 is accessing an instruction Thus two memory accesses occur simultaneously Two operands may be needed from registers in stage 2 while another instruction is writing a result register in stage 5 Thus as far as the registers are concerned, 2 reads and a write happen simultaneously Increment of PC in stage 1 must be overridden by a successful branch in stage 2

25 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Pipeline: Global State e ulaşımda ki Kısıtlamalar Neden ayrı komut ve veri bellekleri kullandığımızı gördük Bir load veya store komutu stage 4 de veri belleğine ulaşırken, aşama 1 de bir komut a ulaşılır. Böylece iki bellek ulaşımı eş zamanlı meydana gelir. Aşama 2 de register ların 2 tane operand ihtiyacı varken, bir diğer komut aşama 5 de sonuç register ına veri yazar. Böylece 2 read ve 1 write işlemi eş zaamnlı olarak gerçekleşir. Aşama 2 deki başarılı bir branch işlemi, aşama 1 de PC nin artırılmasını zorunlu kılar.

26 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.7 Pipeline Data Path & Control Signals Most control signals shown and given values Multiplexer control is stressed in this figure

27 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.7 Pipeline Data Path & Control Signals Pek çok kontrol sinyali ve değerleri Çoklayıcı kontrolü bu figürde ön plana çıkartılmıştır.

28 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Example of Propagation of Instructions Through Pipe It is assumed that R[11] contains 512 when the brl instruction is executed R[6] = 4 and R[8] = 5 are the add operands R[5] =16 for the ld and R[12] = 23 for the str 100:addr4, r6, r8;R[4]  R[6] + R[8]; 104:ldr7, 128(r5);R[7]  M[R[5]+128]; 108:brlr9, r11, 001;PC  R[11]: R[9]  PC; 112: strr12, 32; M[PC+32]  R[12];...... 512:sub... next instruction

29 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Pipe İşleminde komutların yayılmasına örnekler brl komutu işlendiği zaman, R[11] in 512 içermesi beklenir R[6] = 4 ve R[8] = 5 add operandlarıdır. R[5] =16 ld için ve R[12] = 23 str için 100:addr4, r6, r8;R[4]  R[6] + R[8]; 104:ldr7, 128(r5);R[7]  M[R[5]+128]; 108:brlr9, r11, 001;PC  R[11]: R[9]  PC; 112: strr12, 32; M[PC+32]  R[12];...... 512:sub... Sonraki komut

30 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.8 Cycle 1 add Enters Pipe Program counter is incremented to 104 512:sub......... 112: strr12, #32 108:brlr9, r11, 001 104:ldr7, r5, #128 100:addr4, r6, r8

31 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.8 Cycle 1 add Enters Pipe PC 104 e artıtılır. 512:sub......... 112: strr12, #32 108:brlr9, r11, 001 104:ldr7, r5, #128 100:addr4, r6, r8

32 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.9 Cycle 2 ld Enters Pipe add operands are fetched in stage 2 512:sub......... 112: strr12, #32 108:brlr9, r11, 001 104:ldr7, r5, #128 100:addr4, r6, r8

33 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.9 Cycle 2 ld Enters Pipe Aşama 2 de add operandları getirildi. 512:sub......... 112: strr12, #32 108:brlr9, r11, 001 104:ldr7, r5, #128 100:addr4, r6, r8

34 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.10 Cycle 3 brl Enters Pipe add performs its arithmetic in stage 3 512:sub......... 112: strr12, #32 108:brlr9, r11, 001 104:ldr7, r5, #128 100:addr4, r6, r8

35 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.10 Cycle 3 brl Enters Pipe Aşama 3 de add aritmetik işlemini yerine getirir 512:sub......... 112: strr12, #32 108:brlr9, r11, 001 104:ldr7, r5, #128 100:addr4, r6, r8

36 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.11 Cycle 4 str enters pipe add is idle in stage 4 Success of brl changes program counter to 512 512:sub......... 112: strr12, #32 108:brlr9, r11, 001 104:ldr7, r5, #128 100:addr4, r6, r8

37 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.11 Cycle 4 str enters pipe add aşama 4 deki gibi aynıdır Brl PC yi 512 ye değiştirir. 512:sub......... 112: strr12, #32 108:brlr9, r11, 001 104:ldr7, r5, #128 100:addr4, r6, r8

38 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall add completes in stage 5 sub is fetched from loc. 512 after successful brl 512:sub......... 112: strr12, #32 108:brlr9, r11, 001 104:ldr7, r5, #128 100:addr4, r6, r8 Fig 5.12 Cycle 5 sub Enters Pipe

39 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall add aşama 5 de tamamlanır Brl den sonra, sub 512 location ından alıp getirilir. 512:sub......... 112: strr12, #32 108:brlr9, r11, 001 104:ldr7, r5, #128 100:addr4, r6, r8 Fig 5.12 Cycle 5 sub Enters Pipe

40 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Functions of the SRC Pipeline Stages Stage 1: fetches instruction PC incremented or replaced by successful branch in stage 2 Stage 2: decodes inst. and gets operands Load or store gets operands for address computation Store gets register value to be stored as 3rd operand ALU operation gets 2 registers or register and constant Stage 3: performs ALU operation Calculates effective address or does arithmetic/logic May pass through link PC or value to be stored in mem.

41 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall SRC Pipeline Aşamalrının Fonksiyonları Aşama 1: komutun alıp getirilmesi (fetch) PC arttırılır veya aşama 2 de başarılı bir branch (dallanma) ile yenilenir. Aşama 2: komutun decode edilmesi ve operandların alınması Load veya store, adres hesaplaması için operandalrı alır Store 3. operand olarak depolancak register değerini alır ALU işlemi 2 register veya 1 register ve 1 sabit alır. Aşama 3: ALU işleminin gerçekleştirilmesi Effective adres hesaplanır veya arithmetic/logic işlemler yapılır PC veya bellekde depolanmış degere geçiş olabilir.

42 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Functions of the SRC Pipeline Stages (continued) Stage 4: accesses data memory Passes Z4 to Z5 unchanged for non-memory instructions Load fills Z5 from memory Store uses address from Z4 and data from MD4(no longer needed) Stage 5: writes result register Z5 contains value to be written, which can be ALU result, effective address, PC link value, or fetched data ra field always specifies result register in SRC

43 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall SRC Pipeline Aşamalrının Fonksiyonları Aşama 4: veri belleğine ulaşılması Bellek kullanılmayan komutlarda Z4 ve Z5 değişmeden geçilir. Store, Z4 den adres ve MD4 den veriyi kullanır Aşama 5: sonuç registerin yazılması Z5 yazılacak değeri tutar, bu değer ALU result, effective address, PC link value, veya fetched data olabilir. SRC de ra alanı genelde sonuç register olarak belirtilir.

44 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Dependence Between Instructions in Pipe: Hazards Instructions that occupy the pipeline together are being executed in parallel This leads to the problem of instruction dependence, well known in parallel processing The basic problem is that an instruction depends on the result of a previously issued instruction that is not yet complete Two categories of hazards Data hazards: incorrect use of old and new data Branch hazards: fetch of wrong instruction on a change in PC

45 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Komutlar Arasındaki Bağlılıklar in Pipe: Hazards Pipeline da komutlar paralel olarak işletilir. Paralel işlemede, bu durum komutların birbirine bağlılık problemine sebep olur. Temel problem, bir komutun çalışmasının, çalışmasını bitirmemiş başka bir komutun işlenmesi sonucu ortaya çıkacak olan sonuca bağlı olmasından ileri gelir. Hataları iki kategoride inceleriz Veri hazards: eski ve yeni verinin yanlış kullanımı Dallanma (Branch) hazards: PC de ki değişim sonucunda yanlış komutun fetch edilmesi

46 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall General Classification of Data Hazards (Not Specific to SRC) A read after write hazard (RAW) arises from a flow dependence, where an instruction uses data produced by a previous one A write after read hazard (WAR) comes from an anti- dependence, where an instruction writes a new value over one that is still needed by a previous instruction A write after write hazard (WAW) comes from an output dependence, where two parallel instructions write the same register and must do it in the order in which they were issued

47 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Veri Hazard larının Genel Sınıflandırılması A read after write hazard (RAW) arises from a flow dependence, bir komutun bir önceki komut tarafından oluşturulan veriyi kullanması gereken durumda oluşur. A write after read hazard (WAR) comes from an anti-dependence, bir komutun yeni bir değeri bir yere yazarken, oradan hala bir önceki komutun değer alması gerekiyorsa oluşur. A write after write hazard (WAW) comes from an output dependence, iki paralel komutun aynı registera yazma durumları varsa, bu işlemleri işleme sırasına göre yapmalrı gerekir.

48 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Detecting Hazards and Dependence Distance To detect hazards, pairs of instructions must be considered Data is normally available after being written to reg. Can be made available for forwarding as early as the stage where it is produced Stage 3 output for ALU results, stage 4 for mem. fetch Operands normally needed in stage 2 Can be received from forwarding as late as the stage in which they are used Stage 3 for ALU operands and address modifiers, stage 4 for stored register, stage 2 for branch target

49 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Hataların Tespit Edilmesi ve Bağımlılık Mesafesi Hataların ayıklanması için komut çifti bilinmelidir Veri normalde reg. e yazıldıktan sonra uygun olur. “Forwarding” işlemi aşamalarda gerektiği anda en erken biçimde yapılmalıdır aşama 3 ALU sonucu için output, aşama 4 bellek fetch için Operandlar normalde aşama 2 için ihtiyaç olurlar Can be received from forwarding as late as the stage in which they are used Aşama 3 ALU operandları ve adres modifierları için, aşama 4 depolama register için, aşama 2 branch target için

50 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Data Hazards in SRC Since all data memory access occurs in stage 4, memory writes and reads are sequential and give rise to no hazards Since all registers are written in the last stage, WAW and WAR hazards do not occur Two writes always occur in the order issued, and a write always follows a previously issued read SRC hazards on register data are limited to RAW hazards coming from flow dependence Values are written into registers at the end of stage 5 but may be needed by a following instruction at the beginning of stage 2

51 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall SRC de Veri Hataları Bütün veri bellek ulaşımı aşama 4 de olduğu için, bellek yazma ve okuma ardışık olur ve hata oluşma riski azalır. Bütün register lara son aşamada yazma işlemi olduğundan; WAW ve WAR hataları oluşmaz İki yazma genelde işleme sırasında göre olur, ve bir write genelde bir önceki işlenen read işlemini takip eder. Register verisi üzerindeki SRC hataları RAW hatası ile sınırlıdır. Aşama 5 in sonunda register lara yazılan değerler bir sonraki komutda aşama 2 nin başında ihtiyaç duyulabilirler.

52 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Possible Solutions to the Register Data Hazard Problem Detection: The machine manual could list rules specifying that a dependent instruction cannot be issued less than a given number of steps after the one on which it depends This is usually too restrictive Since the operation and operands are known at each stage, dependence on a following stage can be detected Correction: The dependent instruction can be “stalled” and those ahead of it in the pipeline allowed to complete Result can be “forwarded” to a following inst. in a previous stage without waiting to be written into its register Preferred SRC design will use detection, forwarding and stalling only when unavoidable

53 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Register Data Hazard Problemleri için Muhtemel Çözümler Tespit Edilmesi: The machine manual could list rules specifying that a dependent instruction cannot be issued less than a given number of steps after the one on which it depends This is usually too restrictive İşlemler ve operandlar her aşamada bilindiği için, bir sonraki aşamada ki bağımlıklık tespit edilebilir. Doğrulanması: Bağımlı komut bekletilmelidir (stall) ve those ahead of it in the pipeline allowed to complete Sonuç, bir önceki aşamda registerlara yazma işlemi beklenmeden bir sonraki komuta iletilmelidir.(forwarding) Tercih edilen SRC tasarımı detection, forwarding ve stalling kullacaktır.

54 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall RAW, WAW, and WAR Hazards RAW hazards are due to causality: one cannot use a value before it has been produced. WAW and WAR hazards can only occur when instructions are executed in parallel or out of order. Not possible in SRC. Are only due to the fact that registers have the same name. Can be fixed by renaming one of the registers or by delaying the updating of a register until the appropriate value has been produced.

55 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall RAW, WAW, ve WAR Hazards RAW hazards nedenseldir: biri bir değeri kullanmamalıdır, o değer oluşturulmadan önce WAW ve WAR hazards sadece komutlar paralel ve ya sıra dışında çalıştırıldıklarında oluşur. SRC de mümkün değildir. Sadece register ların aynı isimlerde olması durumuda Bir register ın yeniden adlandırılmasıyla veya register ın güncellenmesini uyğun değerin üretilmesine kadar erteleterek düzeltilir.

56 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Tbl 5.1 Instruction Pair Hazard Interaction Classaluloadladrbrl N/E6/46/56/46/2 ClassN/L alu2/3 load2/3 ladr2/3 store2/3 branch2/2 4/14/24/14/1 4/24/34/24/1 Result Normally/Earliest available Value Normally/ Latest needed Instruction separation to eliminate hazard, Normal/Forwarded Latest needed stage 3 for store is based on address modifier register. The stored value is not needed until stage 4 Store also needs an operand from ra. See Text Tbl 5. Instruction separation is used rather than bubbles because of the applicability to multi-issue, multi-pipelined machines. Read from Reg. File Write to Reg. File

57 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Tbl 5.1 Instruction Pair Hazard Interaction Classaluloadladrbrl N/E6/46/56/46/2 ClassN/L alu2/3 load2/3 ladr2/3 store2/3 branch2/2 4/14/24/14/1 4/24/34/24/1 Result Normally/Earliest available Value Normally/ Latest needed Instruction separation to eliminate hazard, Normal/Forwarded Store için en son ihtiyaç duyulan aşama 3 adres modifier register a bağlıdır. Depolanan değer aşama 4 e kadar ihtiyaç olunmaz. Store ra dan bir operand a ihtiyaç duyar. See Text Tbl 5. Komut ayrıştırma baloncukların yerine kullanılır, multi-issue, multi-pipeline makinelerinin uygulanabilirlikleri sebebiyle. Read from Reg. File Write to Reg. File

58 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Delays Unavoidable by Forwarding In the column headed by load, we see the value loaded cannot be available to the next instruction, even with forwarding Can restrict compiler not to put a dependent instruction in the next position after a load (next 2 positions if the dependent instruction is a branch) Target register cannot be forwarded to branch from the immediately preceding instruction Code is restricted so that branch target must not be changed by instruction preceding branch (previous 2 instructions if loaded from mem.) Do not confuse this with the branch delay slot, which is a dependence of instruction fetch on branch, not a dependence of branch on something else

59 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Forwarding ile önlenemeyen Gecikmeler Load sütununda, forwarding olmasına ragmen, yüklenen değerin bir sonraki komut için hazır olmayacağını görüyoruz. restrict compiler load dan sonra bağımlı bir komut koymazlar (eğer bağımlı komut branch ise sonraki 2 pozisyon için) Hedef reg., önceki komutdan branch e forward edilmeyebilir. Kode kısıtlanmıştır, böylece dallanma hedefi, önceki branch e göre değişmemelidir. (eğer bellekden yüklendiyse önceki 2 komut) Bunu, dallanma gecikmesiyle karıştımaynız. which is a dependence of instruction fetch on branch, not a dependence of branch on something else

60 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Stalling the Pipeline on Hazard Detection Assuming hazard detection, the pipeline can be stalled by inhibiting earlier stage operation and allowing later stages to proceed A simple way to inhibit a stage is a pause signal that turns off the clock to that stage so none of its output registers are changed If stages 1 & 2, say, are paused, then something must be delivered to stage 3 so the rest of the pipeline can be cleared Insertion of nop into the pipeline is an obvious choice

61 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Hata Tespitinde Pipeline ı Bekletme Hata tespitini düşünün, pipeline ilk aşamaların işlemini azlatmak ve sonraki aşamları ilerletmek için bekletilsin. Bir aşamayı engellemenin basit yolu durma sinyali dir. Bu sinyal a aşama için clock u durdurur ve o aşamanın output reg. lerinin değişmesini önler. Eğer aşama 1 ve 2 durdurulursa, pipeline ın geri kalan kısmı temizlenir. Pipeline a nop göndermek belirli bir tercih olabilir.

62 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.14 Stall Due to a Dependence Between Two alu Instructions

63 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Restrictions Left If Forwarding Done Wherever Possible 1) Branch delay slot The instruction after a branch is always executed, whether the branch succeeds or not. 2) Load delay slot A register loaded from memory cannot be used as an operand in the next instruction. A register loaded from memory cannot be used as a branch target for the next two instructions. 3) Branch target Result register of alu or ladr instruction cannot be used as branch target by the next instruction. br r4 add... ld r4, 4(r5) nop neg r6, r4 ld r0, 1000 nop br r0 not r0, r1 nop br r0

64 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Restrictions Left If Forwarding Done Wherever Possible 1) Branch delay slot Branch den sonraki komut herzaman işlenir, branch başarılı olsun ya da olmasın. 2) Load delay slot Bellekden yüklenen register bir sonraki register in operand ı olarak kullanılmayabilir. Bellekden yüklenen bir reg. bir sonraki komut için dallanma hedefi olmaz. 3) Branch target Alu ve ladr komutları sonuç reg. bir sonraki komut için dallanma hedefi olmaz. br r4 add... ld r4, 4(r5) nop neg r6, r4 ld r0, 1000 nop br r0 not r0, r1 nop br r0

65 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Instruction Level Parallelism A pipeline that is full of useful instructions completes at most one every clock cycle Sometimes called the Flynn limit If there are multiple function units and multiple instructions have been fetched, then it is possible to start several at once Two approaches are: superscalar Dynamically issue as many prefetched instructions to idle function units as possible and Very Long Instruction Word (VLIW) Statically compile long instruction words with many operations in a word, each for a different function unit Word size may be 128 or 256 or more bits.

66 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Komut Düzeyi Paralelliği Komutlaral dolu bir pipeline her clok cycle da en fazla bir komut bitirir. Sometimes called the Flynn limit Eğer multiple fonksiyon birimleri ve komutları fetch edildiyse, bir kerede birden fazlasına başlanması mümkün olur. İki yaklaşım vardır: superscalar Dynamically issue as many prefetched instructions to idle function units as possible ve Very Long Instruction Word (VLIW) Statically compile long instruction words with many operations in a word, each for a different function unit Word size may be 128 or 256 or more bits.

67 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Character of the Function Units in Multiple Issue Machines There may be different types of function units Floating point Integer Branch There can be more than one of the same type Each function unit is itself pipelined Branches become more of a problem There are fewer clock cycles between branches Branch units try to predict branch direction Instructions at branch target may be prefetched, and even executed speculatively, in hopes the branch goes that way

68 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Character of the Function Units in Multiple Issue Machines Farklı fonksiyon brimleri vardır Floating point Integer Branch Birden fazla aynı tip olabilir Her fonksiyon birimi kendinden pipeline edilmiştir Branch ler daha çok problem olurlar Branchler arasında daha az clock cycle ları vardır Branch birimleri dallanma yönünü tahmin etmeye çalışırlar Dallanma hedefindeki komutlar prefetch edilebilr, ve kurgusal olarak işlenebilirler

69 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Figure 5.16: Structure of the Dual-Pipeline SRC

70 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Figure 5.19: Dual-Issue SRC Pipelines and Forwarding Paths

71 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Microprogramming: Basic Idea Control unit job is to generate the sequence of control signals How about building a computer to do this? StepConcrete RTNControl Sequence T0.MA  PC: C  PC+4;PC out, MA in, Inc4, C in, Read T1.MD  M[MA]: PC  C;C out, PC in, Wait T2.IR  MD;MD out, IR in T3.A  R[rb];Grb, R out, A in T4.C  A + R[rc];Grc, R out, ADD, C in T5.R[ra]  C;C out, Gra, R in, End Recall control sequence for 1-bus SRC

72 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Microprogramming: Basic Idea Kontrol biriminin görevi kontrol sinyalleri dizisinin oluşturulmasıdır Bunu yapacak bir bilğisayar nasıl yapılır? StepConcrete RTNControl Sequence T0.MA  PC: C  PC+4;PC out, MA in, Inc4, C in, Read T1.MD  M[MA]: PC  C;C out, PC in, Wait T2.IR  MD;MD out, IR in T3.A  R[rb];Grb, R out, A in T4.C  A + R[rc];Grc, R out, ADD, C in T5.R[ra]  C;C out, Gra, R in, End Kontrol dizisini 1-bus SRC için yeniden çağıralım

73 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall The Microcode Engine A computer to generate control signals is much simpler than an ordinary computer At the simplest, it just reads the control signals in order from a read only memory The memory is called the control store A control store word, or microinstruction, contains a bit pattern telling which control signals are true in a specific step The major issue is determining the order in which microinstructions are read

74 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall The Microcode Engine Kontrol sinyalleri olşturan bir bilgisayar, normal bir bilgisayara göre daha basittir. Basit olarak, sadece kontrol sinyallerini bellekten bir read ile okur. Bellek, control store (kontrol deposu) olarak adlandırılır. control store word, veya microinstruction, belirli bir basamak için kontrol sinyallerinin dogruluğunu söyleyen bit pattern leri içeriler Ana işlem microinstruction ların okunma sırasına kara verilmesidir.

75 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.22 Block Diagram of a Microcoded Control Unit Microinstruction has branch control, branch address, and control signal fields Micro-program counter can be set from several sources to do the required sequencing

76 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.22 Block Diagram of a Microcoded Control Unit Microinstruction; branch control, branch address, ve control signal alanlarına sahiptir. Micro-program counter beklenen dizilemeyi yapamak için pekçok kaynaktan set edilebilir.

77 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Parts of the Microprogrammed Control Unit Since the control signals are just read from memory, the main function is sequencing This is reflected in the several ways the  PC can be loaded Output of incrementer—  PC+1 PLA output—start address for a macroinstruction Branch address from  instruction External source—say for exception or reset Micro conditional branches can depend on condition codes, data path state, external signals, etc.

78 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Microprogrammed Control Biriminin Parçaları Kontrol sinyalleri sadece bellekten okunduğu için, ana fonksiyon bunların sıralanmasıdır This is reflected in the several ways the  PC can be loaded Output of incrementer—  PC+1 PLA output—macroinstruction için başlangıç adresi  instruction için branch adresi External source— exception ve reset için Micro durumlu branch ler durum kodlarına, veri yolu durumuna, harici sinyalere...v.b. şeylere bağlıdır.

79 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Contents of a Microinstruction Main component is list of 1/0 control signal values There is a branch address in the control store There are branch control bits to determine when to use the branch address and when to use  PC+1

80 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Microinstruction İçeriği Ana component 1/0 kontrol sinyal değerleridir. control store da bir tane branch adresi vardır.  PC+1 ve branch adreslerinin ne zaman kullanılacağına karar vermeye yarayan branch kontrol bit leri vardır.

81 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Figure 5.23: Layout of the Control Store Common inst. fetch sequence Separate sequences for each (macro) instruction Wide words

82 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Figure 5.23: Control Store un Tasarımı Genel komut fetch dizisi Her komut için ayrık diziler Wide words

83 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall In horizontal microcode, each control signal is represented by a bit in the  instruction In vertical microcode, a set of true control signals is represented by a shorter code The name horizontal implies fewer control store words of more bits per word Vertical  code only allows RTs in a step for which there is a vertical  instruction code Thus vertical  code may take more control store words of fewer bits Horizontal Versus Vertical Microcode Schemes

84 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall horizontal microcode da,  instruction daki her kontrol sinyali bir bit ile ifade edilir vertical microcode da, doğru kontrol sinyali kümesi daha kısa bir kod ile ifade edilir horizontal ismi daha az kontrol deposu word lerinin word başına daha fazla bit ile ifade edilmesi anlamını taşır. Vertical  code sadece vertical  instruction kodunda bir basamaktaki RT lere izin verir. Böylece, vertical  code daha az bit ile daha fazla kontrol deposu word ü alabilir. Horizontal Versus Vertical Microcode Schemes

85 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Fig 5.25 A Somewhat Vertical Encoding Scheme would save (16+7) - (4+3) = 16 bits/word in the case illustrated

86 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Saving Control Store Bits With Horizontal Microcode Some control signals cannot possibly be true at the same time One and only one ALU function can be selected Only one register out gate can be true with a single bus Memory read and write cannot be true at the same step A set of m such signals can be encoded using log 2 m bits (log 2 (m+1) to allow for no signal true) The raw control signals can then be generated by a k to 2 k decoder, where 2 k ≥ m (or 2 k ≥ m+1) This is a compromise between horizontal and vertical encoding

87 S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Horizontal Microcode ile Kontrol Deposu Bit lerinin Korunması Bazı kontrol sinyalleri muhtemel olarak aynı zamanda doğru olmayabilir. One and only one ALU function can be selected Sadece bir out gate register doğru olabilir single bus ile. Bellek read ve write aynı basamakta doğru olmayabilirler. m sinyal kümesi log 2 m kullanılarak encode yapılabilir. (log 2 (m+1) to allow for no signal true) raw control sinyalleri k to 2 k decoder ile oluşturulabilir, 2 k ≥ m olmak şartıyla (veya 2 k ≥ m+1) Bu vertical ve horizontal encode lama arasındaki uyumdur.


"S 2/e C D A Computer Systems Design and Architecture Second Edition© 2004 Prentice Hall Chapter 5 Overview The principles of pipelining A pipelined design." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları