Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarihi Savaşın Nedenleri Savaşın Nedenleri Katılan Devletler Katılan Devletler Askerin Mektubu Askerin Mektubu Taraflar Askerin Yemek Menüsü Askerin Yemek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarihi Savaşın Nedenleri Savaşın Nedenleri Katılan Devletler Katılan Devletler Askerin Mektubu Askerin Mektubu Taraflar Askerin Yemek Menüsü Askerin Yemek."— Sunum transkripti:

1

2 Tarihi Savaşın Nedenleri Savaşın Nedenleri Katılan Devletler Katılan Devletler Askerin Mektubu Askerin Mektubu Taraflar Askerin Yemek Menüsü Askerin Yemek Menüsü

3 Çanakkale Sava ş ı, I. Dünya Sava ş ı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İ mparatorlu ğ u ile İ tilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İ tilaf Devletleri; Osmanlı İ mparatorlu ğ u'nun ba ş kenti konumundaki İ stanbul'u alarak İ stanbul ve Çanakkale bo ğ azlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir tarımsal ve askeri ticaret yolu açmak, Alman müttefiklerinden birini sava ş dı ş ı bırakarak İ ttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Bo ğ azı'na girmi ş lerdir. Ancak saldırıları ba ş arısız olmu ş ve geri çekilmek zorunda kalmı ş lardır. Sava ş sonucundan iki taraf da çok a ğ ır kayıplar vermi ş tir.

4 Osmanlı İ mparatorlu ğ u, Almanya'nın Rusya'ya sava ş ilan etti ğ ı 1 A ğ ustos 1914'ün hemen ertesi günü, Almanya ile bir ittifak antla ş ması imzalamı ş tır. Bu antla ş ma, İ mparatorluk'un eninde sonunda Almanya'nın ana gücü olu ş turdu ğ u İ ttifak Devletleri safında fiilen sava ş a girece ğ i anlamına gelmektedir. Enver Pa ş a, fiilen sava ş a girmeyi, seferberli ğ in tamamlanmamı ş olması ve Çanakkale Bo ğ azı savunmasının tamamlanmaması gibi gerekçelerle ertelemeye çalı ş mı ş tır. Ancak Almanya, bir an önce sava ş a fiilen girilmesi için baskılarını sürdürmü ş tür. Bu baskılar, Akdeniz'de İ ngiliz donanması önünden çekilen Goeben ve Breslau sava ş gemilerinin İ stanbul'a gelmesiyle bir oldu bittiye getirilmi ş ti. Daha sonra Osmanlı Donanması'na ba ğ lı bir grup gemiyle Karadeniz'e açılan bu gemiler 27 Ekim 1914 tarihinde Rus limanlarını bombalayınca Rusya, Osmanlı İ mparatorlu ğ u'na sava ş ilan etmi ş tir.

5 Birle ş ik Krallık Donanma Bakanı Winston Churchill,1914 yılı Eylül ayında Çanakkale Bo ğ azı'nın donanmayla geçilerek İ stanbul'un i ş galini öngören bir planı Ba ş bakan Herbert Asquith'e vermi ş tir. Plan, çe ş itli evrelerden geçerek uygulamaya kondu ve Birle ş ik Krallık ve Fransa gemilerinden olu ş an bir donanmanın Bo ğ az'a geni ş çaplı ilk saldırıları 1915 Ş ubat ayında ba ş latıldı. En güçlü saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygulamaya konuldu. Ancak Birle ş ik Donanma a ğ ır kayıplara u ğ radı ve deniz harekatından vaz geçilmek zorunda kalındı.

6 1-) Osmanlı Devleti kaybetti ğ i toprakları geri almak istemesi 2-) İ ngiliz ve Fransızların İ stanbul’u ele geçirmek istemesi 3-) Anadoludaki petrol yataklarını ele geçirmek. 4-) Osmanlı devletinin avrupaya açılmasını engelemek. 5-) iki Alman gemisinin Akdeniz’de İ ngiliz ve Fransız donanmasından kaçarak Türk bayra ğ ı altında Rus limanlarını bombalaması. 6-) Osmanlı Devleti’nin bu sebeplerden dolayı sava ş a girmek zorunda kalması ve müttefiki oldu ğ u Almanya’nın sava ş ı kazanacaklarına inanması

7 Alman İmparatorluğu Avusturya Macaristan İmp. Osmanlı İmparatorluğu Britanya Hindistan'ı Yeni Zelanda Fransa Avustralya Britanya İmparatorluğu Birleşik Krallık

8 Kınalı Kuzu Yozgat’ın Sorgun kazasının Karayakup köyünden cepheye gelen Murat, bölükteki tıbbiye ö ğ rencilerinden Ş ükrü’ye bir mektup yazdırır : “Anacı ğ ım karde ş lerimi askere gönderirken ba ş ına kına koyma...Zabit efendi bana sordu cevap veremedim.Karde ş lerim de cevap veremeyip mahcup olmasınlar.” Bir müddet sonra Murat’ın anasından cevabi mektup yeti ş ir : “Ey o ğ lum, gözümün nuru Murat’ım ! Zabit efendiye selam söyle...Biz kurbanlık koçları kınalar öyle kurban ederiz.Sen dört karde ş in arasında kurbansın.Sen İ smail’sin(as).Sen orada ş ehit olacaksın in ş allah.Kurbanlık koçlar nasıl kınalanırsa, ben de onun için senin saçını kınalayıp gönderdim.” Ve mektup Çanakkale’de Murat’a ula ş tı ğ ında, Murat’ın kınalı ba ş ı çoktan Allah'ına kurban gitmi ş tir bile...

9

10 İ ngiltere Fransa Rusya İ ngiltere Fransa Rusya Almanya Avusturya-Macaristan İ talya Almanya Avusturya-Macaristan İ talya

11 43. Alay 1. Piyade Taburu 1. Bölük, 1917 yılı yemek listesi; 15 Haziran Sabah: Üzüm ho ş afı. Ö ğ len: Yok. Ak ş am: Ya ğ lı bu ğ day çorbası ve ekmek. 26 Haziran Sabah: Yok. Ö ğ len: Yok. Ak ş am: Üzüm ho ş afı, ekmek. 18 Temmuz Sabah: Üzüm ho ş afı. Ö ğ len: Yok. Ak ş am: Yarım tayın ekmek. 8 A ğ ustos Sabah: Yarım ekmek. Ö ğ len: Yok. Ak ş am: Ş ekersiz üzüm ho ş afı, ekmek yok 21 Temmuz 1917\'den itibaren ordu emriyle ekmek istihkakı 500 grama indirilmi ş tir.

12

13 http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/272487- canakkale-savasinin-nedenleri- nedir.html#ixzz2GH7HCTrr http://www.wikipedia.com.tr


"Tarihi Savaşın Nedenleri Savaşın Nedenleri Katılan Devletler Katılan Devletler Askerin Mektubu Askerin Mektubu Taraflar Askerin Yemek Menüsü Askerin Yemek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları