Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İLİŞKİLERİN YÖNETİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İLİŞKİLERİN YÖNETİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 HALKLA İLİŞKİLERİN YÖNETİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Halkla ilişkiler, kurumun iç ve dış çevreleri arasında karşılıklı iletişimin ve işbirliğinin sağlama çabası olarak, her şeyden önce, kurum yöneticilerinin üstlenmek zorunda oldukları bir görevdir. XX. Yüzyılda gerek kamu kesiminde gerek özel kesimde yapılan faaliyetler ve hizmetler hem artmış hem de çeşitlenerek karma karışık bir yapıya bürünmüştür. Bu tür faaliyetlerin etkin bir şekilde yapılması ve ekonomi sağlanabilmesi için kuruluşların, kişilerin yaptığı veya yapacağı çalışmalar için halkın desteğine, ilgisine ve katkısına ihtiyacı olmuştur. Bunun yanında günümüz insanının ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini, aklından nelerin geçtiğini henüz bilebilecek ne bir makine ne de bir beyin bulunmamış olması yönetimin çaresizliğini daha da artırmaktadır. Bu sebeple yönetim çareyi bu insanlara yaklaşmakta, onlarla sıcak, canlı, dürüst ilişkiler kurmak suretiyle ayakta durmaya çalışmaktadır.

2 Günümüzde insanlar artık kuruluşlardan belli görevleri bekleyen bu görevlerin sebep ve sonuçlarını araştıran, görevlerin yerine getirilmemesi halinde de hesap soran bir yapıdadır. Diğer yönden insanların belirli konularda önbilgiye sahip olması yönetimin işini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Toplum bireyleriyle her basamakta girişilen bu olumlu, iyi niyete dayalı ilişkiler daha sonraları yönetime ve teşkilatın çevresine destek olarak geri dönmektedir. Halkla ilişkiler çağdaş yöneticilik anlayışının temel unsurudur.

3 İşletme Çalışanı Açısından Halkla İlişkiler
Halkla ilişkiler faaliyetleri, sadece halkla ilişkiler uzmanlarınca yürütülmez. Yöneticisinden en küçük çalışanına kadar bu konuda görev düşmektedir. İşletmeyi bir bütün olarak düşünmeliyiz. Zira halk; çoğunlukla, kendisi ile doğrudan muhatap olacak bir kasiyer, hizmetli, sürücü, santral operatörü veya herhangi bir çalışanı ile işletmeyi özdeşleştirecek işletmenin bütünü olarak kabul edecektir. Çalışanların her biri işletmenin temsilcisidir. Her temsilci, halk nezdinde, işletmenin imajını yansıtmaktadır. Mağazanın kasasında hizmet veren bir çalışanın bir müşterisi ile olan ilişkisi bazen sadece o müşterinin bir daha hiç o mağazaya gelmemesine sebep olabilir Çalışanların bu anlamda sorumlulukları tam olarak üstlenmesi gerekir. İşletme ve kurumlarda halkla ilişkiler açısından önemsiz bir çalışan yoktur. Çalışanlar içinde önemsiz bir halkla ilişkiler gayreti yoktur.

4 Halkla İlişkilerde Ortak Prensipler
İlk kez halkla ilişkiler çalışmalarına girişen işletmelerin karşısındaki en büyük zorluk halkla ilişkilerin neler yapabileceğini ve neler yapamayacağını kavramaktır. A. Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Sağladığı Yararlar: Kurum içi ve Kurum Dışı çevre ile iletişim sağlar. Kamuoyu oluşturan güçlerle güven ilişkisi kurulmasını sağlar. Tartışmayı, tavır ve yaklaşımlarda değişikliğe teşvik eder. Halkın (hedef kitlenin) ilgisini uyandırır. Halkla ilişkilerde çift yönlü bir iletişim söz konusudur. Halkla ilişkiler çalışmaları; bilimsel, planlı ve sürekli çalışmalardır ve sabır ister.

5 B. Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Olmaması Gerekenler
Gerçek Dışı ve Saptırılmış Bilgiler Kullanmak: Yalan söylemek ve saptırılmış bilgi kullanmak, kurumun itibarını yok eder. Halkla ilişkilerin amacı etkileme ve ikna etmek ise, güven ortamının sağlanması temel şarttır. O halde bu ortamı ortadan kaldıracak her türlü eylem ve davranıştan kaçınmak ve mutlaka halka gerçekleri yansıtmak gereklidir. Tutarsız Davranmak ve Eleştirilere Kapalı Olmak: Sağlıklı ve istikrarlı ilişkilerin temelinde tutarlı olmak vardır. Çok sık söylem değiştirmek veya çelişkili sloganlar kullanmak bir işletme için güvenirlik açısından önemli bir kaybı da beraberinde getirir.

6 HALKLA İLİŞKİLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Halkla ilişkiler faaliyetleri; gerek bu faaliyetleri uygulayan birey, grup veya örgüt yapısının nitelikleri, teşkilatlanması çalışmaların bilimselliğinden gerekse faaliyetlerin yönlendirildiği hedef kitle profilinin sosyo-ekonomik yapısından, sosyo-kültürel yapısından ve diğer çevre faktörlerinden etkilenir. Bu faktörleri, halkla ilişkiler faaliyetlerini uygulayanlar ve çevresel faktörler olarak iki grupta incelemek mümkündür.

7 Çalışanların Niteliği
Halkla ilişkiler Örgüt içi Faktörler Çalışanların Niteliği Uygun Teşkilatlanma Yönetimin Becerisi Mali Durum

8 Halkla İlişkiler Birimi Çalışanlarının Yeterliliği: Bu faaliyetlerden arzu edilen verimin alınması için, özellikle planlama olmak üzere faaliyetlerin uzmanlar tarafından yürütülmesi zorunludur. Bu nedenle, bu işte görev alacakların alan ile ilgili özel eğitim almaları ve görev tanımlamalarına uygun ehil kişiler olmaları önemlidir. Uygun Teşkilatlanma: İşletme kurum ve kuruluşlar, halka ilişkiler faaliyetleri için, hacimleri, ihtiyaçları, bütçeleri ve hedeflerine paralel olarak en uygun bir organizasyonu oluşturmak durumundadırlar. Yönetim Becerisi: Üst düzey yöneticilerin konuya gereken önemi vermemesi yada yanıltıcı, aksatıcı ve yanlış müdahalelerle faaliyetleri bilimsel zemininden uzaklaştırmaları rasyonel karar almamaları da halkla ilişkiler faaliyetlerini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Mali Durum: Uygulayıcılar açısından sayılabilecek son faktör finansal destek durumudur.

9 Toplumun Ekonomik Yapısı Toplumun Eğitim Düzeyi
Çevresel Faktörler Halkla ilişkiler Toplumun Ekonomik Yapısı Toplumun Eğitim Düzeyi Toplumun Kültürel Yapısı Siyasal ve Ekonomik Sistem

10 Toplumun Ekonomik Yapısı: Bireyler ihtiyaçlarını karşılamak için gelirleri oranında tüketim malzemelerini yönelirler ve hizmet alırlar. Fert başına düşen milli hasılanın yüksek olduğu ülkelerde refah seviyesi daha yüksektir ve tüketim daha yaygındır. Bu ülkelerde veya bölgelerde arz ve talep hacminin büyüklüğüne veya üretici/satıcı ile tüketici/alıcı çokluğuna paralel olarak halkla ilişkiler ihtiyacı da değişkenlik gösterir. Örneğin, bugün ABD’de ki halkla ilişkiler faaliyetlerinin hacmi ile ülkemizi kıyaslarsak bu farkı açık olarak hissedebiliriz. Toplumun Kültürel Yapısı: Hedef kitlenin kültürel yapısının etkisini vurgulamak için konuyu mizahi bir örnekle açıklayarak akılda kalmasına katkı sağlayalım. Bir meşrubat pazarlama temsilcisi, Arabistan'daki görevinden hayal kırıklığı ile dönmüş ve niye başarılı olmadığını arkadaşlarına anlatmış: -Beni Arabistan'a ilk gönderdiklerinde iki sorun vardı. Arapça bilmiyordum. Halkta da okuma-yazma öyle iyi değildi. Bu yüzden, onlara vermek istediğim mesajı yan yana üç resim halinde düzenledim. Birinci resimde bir arap.. Çölde kumların üzerinde sürünüyor, susuzluktan kavrulmuş, ölmek üzere. İkinci resimde, arap, kumların arsında bulduğu meşrubatı içiyor. Üçüncüde adam dipdiri, ayakta, canlı ve neşeli… -Eee, harika fikir. Anlamadılar mı? -Anladılar anladılar ama.. Sorun da bu. Araplar sağdan sola okurlarmış meğer!

11 Toplumun Eğitim Düzeyi: Hedef kitle olarak alınan halkın eğitim düzeyi, düzenlenecek halkla ilişkiler kampanyalarını ve gönderecek mesajların seviyesini doğrudan etkiler. Hedef kitlenin kırsal kesim olması, üniversite çevresi olması veya memur kesim olması gibi değişik eğitim düzeylerine ahenkli çalışmalar yapmak zorunludur. Siyasi Rejim ve Ekonomik Sistem: Halkla ilişkiler faaliyetleri, demokrasi ile idare edilen, serbest piyasa ekonomisinin hakim olduğu sistemlerde özgürce yapılabilir. Bu sistemde olmayan veya bu sisteme uymayan rejim ve ekonomilerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin bilimsel ve özgürce uygulanması olası değildir. HALKLA İLİŞKİLERDE ÖRGÜT/ŞİRKET İMAJININ ÖNEMİ Kamuoyunda iyi ve başarılı bir «firma imajı» yaratan işletme her zaman için kazançlı olur. Halk tarafından takdir edilen, tüketici haklarına saygılı, güvenilir bir firmanın elde edeceği olumlu etkilerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

12 Firma yeni bir ürününü piyasaya çıkarttığında rahatlıkla piyasada ürünü için alıcı bulabilir. Çünkü hedef kitlenin o firmaya ve onun ürünlerine güveni vardır. Hatta bu ürünün fiyatı benzer piyasa ürünlerinin fiyatından biraz yüksek olsa bile tüketici yine de güven duyduğu firmanın ürününü almayı tercih edebilir. Eleman ihtiyacı olduğunda sorun yaşamaz. Çünkü çalışanları için, imajı güçlü olan bu firmanın elemanı olmak bir ayrıcalıktır. Yeni işe başlayacak kişilerde, bu firmanın adını taşıyan kartvizite sahip olabilmek için daha yüksek ücret alabilecekleri yerleri rahatlıkla gözden çıkarabilirler. Ülke genelinde yaşanabilen ekonomik krizlerde, birçok işletme buhrandan etkilenebilir ve bazı işletmelerin ayakta kalması mümkün olmayabilir. Ancak, güçlü imaja sahip işletmeler böyle bir durumda ne diğer işletmelere oranla daha şanslı olacaklar ve ayakta kalmayı başaracaklardır. Sonuç olarak, halkla ilişkiler, iyi bir kurumsal imaj yaratma ve tanıtım tekniklerinden yararlanarak, işletmeni çeşitli kitlelerle olan diyaloğunu geliştirmeyi hedefleyen anlam ve uygulamaları içerir.

13 Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerinde olmaz?
Dürüstlük ve güven vericilik Gerçeği yansıtan bilgi akışı Tutarlı davranış Eleştirilere kapalı olmak Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerini etkileyen faktördür? Yönetimin becerisi Halkla ilişkiler birimi çalışanlarının yeterliliği Uygun teşkilatlanma Hepsi


"HALKLA İLİŞKİLERİN YÖNETİMDEKİ YERİ VE ÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları