Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞE BAŞLAMAYI BİLDİRME V.U.K. Madde 153 Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlayanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar: 1. Vergiye tabi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞE BAŞLAMAYI BİLDİRME V.U.K. Madde 153 Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlayanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar: 1. Vergiye tabi."— Sunum transkripti:

1 İŞE BAŞLAMAYI BİLDİRME V.U.K. Madde 153 Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlayanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar: 1. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı; 2. Serbest meslek erbabı; 3. Kurumlar vergisi mükellefleri; 4. Kollektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları.

2 İŞE BAŞLAMANIN BELİRTİLERİ Tüccarlarda (V.U.K. Madde 154) Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez); İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak; Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak. Serbest Meslek Erbabında (V.U.K. Madde 155) Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel iş yerleri açmak; Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden alametleri asmak; Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak; Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere kaydolunmak. (Mesleki teşekküllere kaydolunanlardan görevleri veya durumları icabı bilfiil mesleki faaliyette bulunmayacak olanlar bildirmelerinde bu ciheti de açıklarlar. )

3 İŞE BAŞLAMANIN BELİRTİLERİ ( T.T.K. MADDE 14) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını,sirküler,gazete,radyo ve sair ilan vası- talariyle halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek keyfi- yeti ilan etmiş olan kimse fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. Bir ticari işletme açmış gibi,ister kendi adına,ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukukan var sayılmıyan diğer bir şirket adına (Ortak sıfatıyla) muamelelerde bulunan kimse,hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı tacir gibi mesul olur.

4 Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir. İŞ YERİ (V.U.K. MADDE 156)

5 TİCARİ İŞLETME (T.T.K. MADDE 11) Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler,ticari işletme sayılır. TACİR (T.T.K. MADDE 14) Bir ticari işletmeyi,kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir. HÜKMİ ŞAHISLAR (T.T.K. MADDE 18) Ticaret şirketleriyle,gayesine varmak için ticari bir işletme işleten dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince hususi hukuk hükümleri dai resinde idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet,vilayet,bele- diye gibi amme hükmi şahısları tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler dahi tacir sayılırlar.

6 DEĞİŞİKLİKLERİ BİLDİRMELER (V.U.K. MADDE 157-170) İşe Başlamanın Bildirilmesi (işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde) Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi İş Değişikliklerinin Bildirilmesi İşletmede Değişikliğin Bildirilmesi İşi Bırakmanın Bildirilmesi (Olayın vuku tarihten itibaren  Tasfiye ve İflas otuz gün içinde)  Ölüm Bina ve arazi değişiklikleri (vuku tarihinden başlayarak iki ay ) Bildirmeler yazılı yapılır ve posta ile taahhütlü olarak gönderilmelidir.

7 DEFTER TUTMA (V.U.K. MADDE 171-170) Maksat 1.Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tesbit etmek; 2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek; 3. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek; 4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek; 5. Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını (Emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve incelemek. Defter Tutacaklar 1. Ticaret ve sanat erbabı; 2. Ticaret şirketleri; 3. İktisadi kamu müesseseleri; 4. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler; 5. Serbest meslek erbabı; 6. Çiftçiler..

8 DEFTER TUTMA (V.U.K. MADDE 171-174) İstisnalar 1.Gelir vergisinden muaf olan esnaf ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler; 2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları basit usulde tesbit edilenler. 3. Kurumlar vergisinden muaf olan: a) İktisadi kamu müesseseleri; b) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler Hesap Dönemi Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12'şer aylık özel hesap dönemleri belli edebilir. Yeniden işe başlama veya işi bırakma hallerinde, hesap dönemi içinde bir yıldan eksik olan faaliyet süresi, hesap dönemi sayılır..

9 DEFTER TUTMA (T.T.K. MADDE 66) Her tacir, ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak münasebetlerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri tesbit etmek maksadıyla, işletmesinin mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri ve bilhassa, diğer kanunların hükümleri mahfuz kalmak üzere, aşağıdaki defterleri Tutacakları Defterler Türkçe olarak Tacir hükmi şahıs ise 1.Yevmiye defteri, 2.Defteri kebir, 3.Envanter defteri 4.Karar defteri

10 MUHASEBE USULÜNÜ SEÇMEKTE SERBESTLİK (V.U.K. MADDE 175) Mükellefler yazılı maksat ve esaslara uymak şartıyla, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim etmekte serbesttirler. DEFTER TUTMA BAKIMINDAN TÜCCARLAR (V.U.K. MADDE 176-178) I'inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına gör; II'inci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre. DEFTER TUTARLAR

11  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 1.1.2005’den itibaren 88.000, - YTL veya satışları tutarı itibaren 120.000, - YTL lirayı aşanlar  2.Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 48.000, - YTL) aşanlar;  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 88.000, - YTL lirayı aşanlar,  4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);  5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerininin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);  6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler. (V.U.K. MADDE 177)

12 İKİNCİ SINIF TÜCCARLAR (V.U.K. MADDE 178) 1. 177'inci maddede yazılı olanların dışında kalanlar; 2. Kurumlar Vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilenler. Yeniden işe başlayan tücarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar II'nci sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler.

13 SINIF DEĞİŞTİRME (V.U.K.MADDE 179-180) (I)'inciden (II)'nc iy e geçiş (II)'nciden (I)'inciye geçiş 1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa, veya; 2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse. İHTİYARİ SINIF DEĞİŞTİRME (V.U.K MADDE 181) II'nci sınıf tüccarlar diledikleri takdirde bilanço esasına göre defter tutabilirler. 1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden % 20'yi aşan bir nispette düşük olursa, veya; 2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse.


"İŞE BAŞLAMAYI BİLDİRME V.U.K. Madde 153 Aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlayanlar keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar: 1. Vergiye tabi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları