Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Mustafa Erkan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Bo ğ az A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Mustafa Erkan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Bo ğ az A.D."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Mustafa Erkan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Bo ğ az A.D.

2  Normal postür ve hareketin s ağ lanmasında üç önemli sistem vardır. Bunlar:  Vestibüler Sistem  Vizüel Sistem (Göz ve göz kasları)  Proprioseptif sistem lerdir (Eklem kapsülleri, tendonlar, kaslardan kalkan uyarılar)

3  Vestibüler End Organ  Semisirküler kanallar  Utrik ulus  Sakk ulus  VIII. Kafa çiftinin vestibüler kısmı (Sup., İ nf., Post.)  Ponstaki vestibüler çekirdekler (Deiters, Bechterew, Schwalbei, Spinal)

4 14-15-16 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

5 14-15-16 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

6 14-15-16 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

7

8 14-15-16 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

9 14-15-16 KASIM 2008 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR

10  Bir hareket hallüsinasyonu olarak tanımlanır. Hasta gözü açıkken eşyanın kendisinin etrafında döndü ğ ünden, gözü kapalı iken ise kendisinin eşyanın etrafında döndü ğ ünden şikayet eder.  Ayrıca; düşme, sallanma gibi şikayetlerle de kendini belli edebilir.

11  Kişi ile çevresi arasındaki oriyantasyon bo z uklu ğ unun subjektif yansıması olarak da tanımlanabilir.  Vestibüler end organ, vestibüler sinir, vestibüler çekirdeklerdeki patolojilerle, çekirdeklerin kortikal ba ğ lantılarındaki patolojilerin bir semptomudur.

12  Sersemleme, baygınlık, şuur bulanıkl ığı, kendini boşlukta hissetme, dengesizlik, itilme, çekilme gibi şikayetlerle karakterize olan “Dizziness” tan ayırt edilmelidir.  Dizziness, vestibüler aparatın çok hafif patolojileri ile vücudun di ğ er bölgelerinin patolojilerinin sonucu olarak ortaya çıkar.

13  Hikaye  Baş dönmesi ile başvuran bir hastanın araştırılmasında ilk adım detaylı bir sorgulama olmalıdır. Dikkatli bir hikaye kaydı, baş dönmesinin teşhis ve ayırıcı teşhisinde en önemli kaynaktır.  Öncelikle hastad a gerçek bir baş dönmesi mi vardır, yoksa itilme, çekilme, düşme hissi gibi semptomlar mı vardır sorusuna cevap aranmalıdır.

14  Hikaye  Daha sonra işitme ile ilgili problemlerin eşlik edip etmedi ğ i araştırılmalıdır. E ğ er beraberinde işitme kaybı, kulakta u ğ ultu, çınlama vars a olay genellikle gerçek vertigodur.  Üçüncü olarak baş dönmesinin şekli araştırılmalıdır. Baş dönmesi devamlı mıdır, yoksa ani olarak mı ortaya çıkmıştır. Veya tam bir iyileşme periyodunu mu takip etmektedir.

15  Hikaye  Pozisyon de ğ işikli ğ i ile meydana gelmekte yahut artmakta mıdır? Veya belirli pozisyonlarda mı ortaya çıkmaktadır?  E ğ er belirli kalıplar çıkarsa vücut baştan sona araştırılmaz

16  Hikaye Ayrıca baş dönmesinin şiddeti araştırılmalıdır.  Bulantı-kusmaya sebep olan şiddetli vertigo, merkezi sinir sisteminin akut hastalı ğ ı olmaması haline sıklıkla vestibüler sistemin end-organ hastalı ğ ının varlı ğ ını gösterir.

17  Hikaye  Öz ve soy geçmiş araştırılmalıdır  Sigara, alkol, ilaç kullanımı sorgulanmalı, kulak hastalıkları ve operasyonları, kafa travması, hipertansiyon, diabet, kalp ve damarsal hastalıklar, endokrin ve metabolik hastalıklar not edilmelidir.

18  Fizik Muayene  Fizik muayenenin baş dönmesi olan hastalardaki önemi tartışmalıdır. Ancak bazı bulgular baş dönmesinin sebebi hakkında önemli ipuçları verebilir  Tam bir KBB muayenesi yapılmalı, kraniyal sinirler, nistagmus, denge ve koordinasyon araştırmaları eksiksiz yapılmalıdır  Lüzumu halinde nöroloji, göz, dahiliye ve di ğ er konsültasyonlar istenmelidir

19  Fizik Muayene  Kulak muayenesi, baş dönmesinin sebebinin tesbitinde önemli bir yere sahiptir. Buşon, yabancı cisim, kul a k zarı çökmeleri, orta kulak travması, hafif vertigo sebebi olabilir.  Kr. s üp. o titis m edia baş dönmesinin muhtemel bir sebebi olabilir.  Pozitif fistula testi, kulak kuru da olsa, baş dönmesinin altta yatan sebebi olarak de ğ erlendirilmelidir

20  Fizik Muayene  Baş dönmesi olan hastalardaki en önemli kulak araştırması, kula ğ ın fonksiyonel muayenesidir. Hemen o an d a ve mevcut imkanlarla kohleanın, labirentin ve VIII. kafa çiftinin fonksiyonları araştırılmalıdır. İ şitme problemleri olmasa da diyapozon testleri ve odyometri yapılmalıdır.

21  Fizik Muayene  Baş dönmesi olan hastada en önemli ve en güvenilir objektif fizik bulgu, gözlerin istem dışı ritmik hareketleri olarak tarif edilen nistagmustur.

22  Fizik Muayene  Nistagmusun muayenesi, nonspesifik ve spesifik olmak üzere iki grupta toplanır  Nonspesifikler  Elektronistagmografi  Rotasyon Testi  Postürografi  Spesifikler  Hall - Pike Manevrası (BPPV’de)  Pressür (fistula) Testi (Perilenf Fistülünde)

23  Fizik Muayene  Elektronistagmografi altı testi ihtiva eder  1. Saccade Test  2. Tracking Test  3. Optokinetik Test  4. Gaze Test  5. Pozisyonel Test  6. Kalorik Test

24  Fizik Muayene  İ lk muayene esnasındaki en önemli fizik bulgu, karşıya bakışla ortaya çıkan spontan nistagmustur. Yana bakışla ortaya çıkan nistagmus, uzun sürmezse ve alışılmadık bir tipte de ğ ilse fizyolojiktir.

25  Fizik Muayene  Spontan vertikal veya spontan diagonal olan, her iki gözde de ğ işik istikamette tesbit edilen nistagmus, merkezi sinir sistemi patolojilerinde ortaya çıkar. Ayrıca vertikal nistagmusun, perilenfatik fistülde de görüleceği unutulmamalıdır.  Uzun süre kullanılan veya yüksek dozda alınan barbitüratlar nistagmus oluşturabilir.

26  E ğ er bir hastadaki bulgular, klasik vertigo tanımına uymuyorsa ve bulgular dizzinessi destekliyorsa bütün dikkatin sadece işitme ve labirent fonksiyonları üzerine yo ğ unlaştırılması yanlış bir yaklaşım olur. Zira dizziness ’ ı olan hastaların büyük bir kısmında fonksiyonel kulak muayenesi normaldir.

27  Dizzinessi olan hastalarda tabes dorsalis, pernisiyöz anemi gibi propriyoseptif sistemi tutan bir hastalıktan şüpheleniliyorsa, tam kan sayımı, serolojik testler ve nöroloji konsültasyonu istenmelidir.

28  Arteriyoskleroz, hipertansif kardiyovasküler hastalıklar, post u r a l hipotansiyon, paroksismal atriyal fibrilasyon, yetmezlikle beraber olan aortik stenoz, aterosklerotik kalp hastalı ğ ı atakları ( Adam-Stokes) tespit edilenler için kardiyoloji konsültasyonu istenir.

29  Migren ve hipoglisemide ani dizziness hasıl olabilir.  Petit mal epilepsinin yegane semptomu olabilir  Merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarında ortaya çıkabilir.  K İ BAS’ın da yaygın bir semptomu olarak görülebilir.

30  Enflamasyonlar  İ MMÜN  Otoskleroz  Otoimmün iç kulak hastalı ğ ı  Bell Paralizisi  Herpes Zoster Otikus  Cogan Sendromu

31  Enflamasyonlar  Enfeksiyonlar  Bakteriyel  Sifili tik  Viral

32  Vasküler Orijinliler  Beyin sapı vasküler bozuklukları  Lateral meduller sendrom (Wallenberg)  Lateral pontomeduller sendrom  Serebellar infarktüs ve hemoraji  İ ntralabirentin hemoraji ve iskemi  Migren

33  Menier e  Yaşlılık  BPPV  MSS Dejeneratif Hastalı ğ ı  Konjenital Hastalıklar  Arnold – Chiari Sendromu  Mondini Sendromu

34  Tümörler  Pontoserebellar köşe tümörü  Glomus tümörü  Temporal kemi k karsinomu  MSS tümörleri

35 Travma  Labirent sarsıntısı (concussion)  Temporal Kemik Travması  Otitik barotravma  Perilenf fistülü  Servikal problemler  Aminoglikozitler  Kemoterapötik ajanlar  Salisilatlar

36  Sistemik Hastalıklar  Diabetes Mellitus  Multipl Skleroz  Paget Hastalı ğ ı

37  Medikal Tedavi  Semptomatiktir. Etyoloji tespit edilen vakalarda, spesifik tedavi endikedir. Etyolojisi tespit edilmeyen akut, şiddetli vertigo ata ğ ı durumlarında, hasta karanlık bir odada sırtüstü yatırılır ve ani kafa hareketlerinden sakınması söylenir. V estibüler semptomlara karşı ilaçlarla mücadele başlatılır.

38  Medikal Tedavi  Vestibüler semptomların tedavisinde kullanılan başlıca ilaç grupları  Antikolinerjikler (atropin)  Efedrin  Antihistaminikler  Fenotiazinler (Proklorperazin ve klorpromazin)  D iazepam

39 Epidemiyoloji Son 1 yılda EÜTF KBB poliklini ğ ine baş dönmesi şikayetiyle başvuran hastalar BPPV34%55.8 Vestibüler Nörit7%11.5 Meniere6%9.8 Santral Patoloji9%14.8 Pernis i yöz Anemi1%1.6 İ ntoksikasyon(Karba mazepin) 1%1.6 Normal3%4.9 Toplam61

40 Santral Patolojiler Serebellar İ nfarkt3 Akustik Nörinom1 Multiple Sklerozis1 Araknoid Kist1 Di ğ er3 Toplam9

41 Çeşitli Çalışmalardaki Görülme Sıklığı  BPPV % 39  Vasküler vertigolar % 20  Meniere hastalı ğ ı % 9  Vestibüler nörit % 6  Nörinom ve di ğ er tümörler % 2  Di ğ er % 24

42  BPPV (%39)  Vertigoların en sık nedenidir  50 yaş civarında artış gösterir  Anamnez ile hasta tarafından kolaylıkla tanımlanabilir  Baş pozisyonunun de ğ iştirilmesi ile k ısa süreli (bir kaç dakika) şiddetli vertigo görülür

43  BPPV  Aniden ortaya çıkar.  Harakete ba ğ lı dır.  İ şitme ile ilgili veya nörolojik bir belirti yok.  Tetikleyici hareketin hasta tarafından tekrarlanması ya da Dix-Hallpike manevrası ile başlatılan nistagmus dışında klinik muayene normaldir.  Tekrar l ayan ve sekel bırakan formlar dışında birkaç ayda iyileşir.

44  BPPV  Kanalolitiazis ve kupulolitazis teorilerinin yanısıra  Travmatik, infeksiyoz, vasküler ya da yaşlanmaya ba ğ lı meydana gelen bir labirent patolojisidir.

45  BPPV  Teşhis  Hall-Pike manevrası patognomoniktir  Tedavi  Epley Manevrası  Singüler nörektomi  VIII. sinirin mikrovasküler dekompresyonu  Fizik tedavi

46  Meniere Hastalığı (%9)  Tarihçe  1861, Prosper Meniere, hastalı ğ ı tanımladı.  1926 İ lk Endolenfatik kese ameliyatı Portmann tarafından uygulandı.  1937’de Hallpike ve Cairns baş dönmeleri olan 2 hastalarını Vestibulernörektomi için Nöroşirurjiyenlere tevdi ettiler.  Histopatolojik bulgular ilk kez bu hastaların temporal kemiklerinde tesbit edildi.  1938, Yamakawa hastalı ğ ın histopatolojik bulgularını tesbit etti.  1965, Schuknecht ve Kimura Endolenfatik kanalı ve keseyi tahrip ederek kobaylarda ilk kez endolenfatik hidrops meydana getirdiler.  1965 Dohlmann endolenfatik aralı ğ a perilenf doldurarak vestibuler paralizi oluşturdu.

47  Meniere  Hastalı ğ ın triadı  Nöbet tarzında baş dönmesi  Tinnitus  Dalgalı sensörinöral işitme kaybı olup, Bazı vakalarda kulakta dolgunluk hissi de mevcuttur

48  Meniere  Gerçek Meniere hastalı ğ ında endolenfatik hidropsun sebebi belli de ğ ildir ve idiyopatik Meniere hastalı ğ ından bahsedilir. Sebep bilinirse, sekonder endolenfatik hidrops diye adlandırılır (Meniere Sendromu).  Bilinen sebepler arasında;  Temporal kemik travmaları  Enfeksiyonlar ( viral, sifilitik, bakteriyel)  İ mmunite  Allerji  Otoskleroz  Tümörler  Perilenfatik fistül  Yapısal nedenler ( Endolenfatik kanal darlı ğ ı vs) sayılabilir.

49  Meniere  Tanı Kriterleri  1995’de AAO’nin denge ve işitme komitesi Menier e Hastalı ğ ı (MH)’nın tanı kriterlerini yeniden tesbit etmiştir. Buna göre;  Kesinkes MH:  Kesin MH bulguları  Histopatolojik biyopsi sonuçları  Kesin MH:  20 dk’dan uzun süren en az iki vertigo ata ğ ı  İ şitme kaybının en az bir defa tesbiti  Kulakta u ğ ultu ve dolgunluk bulunması  Bunları yapabilecek di ğ er hastalıkların ekarte edilmesi  Muhtemel MH:  Tek bir vertigo ata ğ ı  İ şitme Kaybının en az bir defa tesbiti  Kulakta u ğ ultu ve dolgunluk bulunması  Bunları yapabilecek di ğ er hastalıkların ekarte edilmesi  Olabilir MH:  İ şitme kaybı olmadan vertigo ata ğ ı  Dalgalı ya da sabitleşmiş sensörinöral işitme kaybı ve dengesizli ğ in bir arada olması (vertigo ata ğ ı YOK)

50  Meniere Hastalığı  Medikal Tedavi  Streptomisin: Streptomisin ve di ğ er aminoglikozitlerin ototoksisk tesirleri yıllardır bilinmektedir. Bu tesirlerinden dolayı vestibüler end-organın tahribinde kullanılırlar. E ğ er doz iyi ayarlanabilirse, streptomisinin ana tesiri vestibüler end-organın tahribi ile sınırlı kalır.

51  Menier e Hastalı ğ ı  Cerrahi Tedavi  Endolenfatik – mastoid şant  Kohleotomi  K ohleosakkulotomi

52  Menie re Hastalı ğ ı  Destrüktif Müdahaleler  Labirentektomi  Vestibüler nörektomi  IV streptomisin veya lokal gentamisin tatbiki

53  Menier e Hastalı ğ ı  Profilaksi  Su-tuz kısıtlaması  Diüretikler  Semptomatik

54  Vestibüler Nörit (%6)  Vertigo nedenli doktor başvurularının % 6’sını temsil etmektedir  30 ve 50 yaş arasında sık görülür  Her yaşta ortaya çıkabilir  Cinsiyete göre de ğ işiklik göstermez  Sıklıkla infeksiy ö z kaynaktan şüphe edilse de v asküler ya da immünolojik mekanizmalar da suçlanmaktadır.

55  Vestibüler Nörit  Vertigo aniden ortaya çıkar.  Hastanın ayakta durmasını engelleyecek şekilde, şiddetlidir.  Başın pozisyonundan bağımsız olarak süreklilik gösterir.  Herhangi bir işitme kaybı, çınlama ya da nörolojik belirti genellikle yoktur.  Başın pozisyonundan bağımsız bitmek bilmeyen, başlangıçta ipsilateral sonrasında kontrolateral şiddetli bir nistagmus vardır.

56  Vestibüler Nörit  Yaklaşım  Hastanın izole edilmesi  Sedasyon  İV yolla antivertijinöz  Mümkün olduğunca erken mobilizasyon


"Prof. Dr. Mustafa Erkan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Bo ğ az A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları