Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın BİROL TERLEMEZ 2014 KAMU İHALE SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın BİROL TERLEMEZ 2014 KAMU İHALE SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın BİROL TERLEMEZ 2014 KAMU İHALE SİSTEMİ

2 2 Kamu ihalesi İdare tarafından idari görevleri yerine getirmek ve halka hizmet sunmak için gerek duyulan yapım işleri de dahil olmak üzere mal ve hizmetlerin satın alınmasıdır

3 3 Türk ihale sisteminin gelişimi Cumhuriyet Öncesi Dönem 1857 tarihli Nizamname Cumhuriyet Dönemi 661 sayılı Müzayede, Münakaşa ve İthalat Kanunu 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

4 4 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye’deki Kamu ihaleleri alanındaki mevcut düzenlemelerin, AB müktesebatı ile uyumlu olmadığı, Kamu ihaleleri alanındaki uygulamaları yönlendirecek ve denetim sürecine etkinlik kazandıracak bağımsız bir otoritenin bulunmaması, Kamu alımları sisteminde reform

5 5 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir

6 6 Dünya uygulamaları Uncitral Model Kanunu (Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu) Dünya Bankası Dünya Ticaret Örgütü AB Kamu Alımları Direktifleri

7 7 AB kamu alımları düzenlemeleri AT Antlaşması Usuli ve Maddi İçeriğe Yönelik Direktifler mal, hizmet ve yapım işleri alımlarına ilişkin 2004/18/EC sayılı Direktif Su, enerji, ulaştırma ve posta hizmetleri sektöründe yer alan kuruluşların alımlarına ilişkin 2004/17/EC sayılı (Utilities) Direktifi İhtilaf Giderici Direktifler 89/665 sayılı, mal alım ve yapım işleri için 92/13 sayılı Su, Enerji, Ulaşım ve İletişim Sektörlerinde

8 8 Kamu İhale Kurumu 2004/18 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifine de uygun olarak uyuşmazlıkların çözümünde konunun gerektirdiği uzmanlığa sahip olan bağımsız bir idari organ oluşturulmuştur. Kamu İhale Kurumu

9 9 Kamu alımlarına ilişkin mevzuatı hazırlamak, geliştirmek, uygulamayı yönlendirmek, Kanun kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin şikayetleri inceleyip sonuçlandırmak üzere, kurulmuştur. Kurum, düzenleyici ve denetleyici bir kurum, bağımsız bir idari otoritedir. Kamu İhale Kurumu

10 10 Kurumun karar organı Kamu İhale Kurulu’dur ve 9 üyeden oluşur Kurul üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Bir üye birden fazla seçilebilir Bakanlar Kurulu, Kurul Başkanını ve İkinci Başkanını da atar Kurul Başkanı, Kurumun da başkanıdır Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Maliye Bakanlığıdır Kamu İhale Kurumu

11 Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. Kurum, Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur. 11

12 Kurumun Görevleri 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirmek, İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde, idarece yapılan işlemlerin Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak, Yapılan ihaleler ve sözleşmelerle ilgili istatistikler oluşturmak ve yayımlamak,

13 Kurumun Görevleri İhale mevzuatı ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası alanda koordinasyonu sağlamak, Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak, Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, İhale ilanları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek, Kamu İhale Bültenini yayımlamak, Yerli isteklilerin, yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak, 4735 sayılı Kanunda belirtilen düzenlemeler uyarınca sözleşme sürecine ilişkin yetkiler

14 14 Kurum mevzuatı KANUNLAR 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Diğer Kanunlar YÖNETMELİKLER Uygulama Yönetmelikleri Muayene ve Kabul Yönetmelikleri İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik Elektronik İhale Yönetmeliği

15 15 Kamu İhale Kurulunun görevleri İnceleme görevi: Şikayet /itirazen şikayet İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurulardır.

16 16 Kamu İhale Kurulunun görevleri İtirazen şikayet başvuruları Kurul tarafından; İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlemi İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerinin iptali Şikâyetin uygun bulunmadığı kararlarından biri verilir.

17 17 Kamu İhale Kurulunun görevleri Kurulun Düzenleme Görevleri 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurum yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı hükme bağlanmıştır. Kurulun Yönetsel Görevleri Kurul tarafından, Kuruma ve personele ilişkin mali, idari ve hukuki konularla ilgili kararlar alınmakta ve ilgili mevzuatın verdiği diğer görevler de yerine getirilmektedir.

18 18 4734 sayılı Kanunun kapsamı Sadece harcamaya konu işler Kanun kapsamındadır. Kamu hukukuna tabi olan veya kamu kaynağı kullanan veya kamu denetiminde olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri yer alır.

19 19 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler Kamu iktisadi teşebbüsleri Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile bağımsız bütçeli kuruluşlar Yukarıda sayılanların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler

20 20 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri. Ancak, TMSF ve bu Fonun hisselerine sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ve bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketler ((e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır. Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketlerin özel kanunları yürürlüğe konuluncaya kadar Kanunun 3/g maddesi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabidir.

21 21 4734 sayılı Kanun kapsamında olmayan alımlar Kat ve/veya arsa karşılığı yapım işleri İdarelerin kamu kaynağı kullanımını gerektirmeyen işleri İdareler arası kaynak aktarımları İdarelerin bankalar aracılığı ile yapacakları fatura tahsilat işleri

22 22 4734 sayılı Kanundaki istisnalar Kanun kapsamındaki idarelerce işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları, Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya mevzuat uyarınca gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen mal ve hizmet alımları ile yapım işleri

23 23 4734 sayılı Kanundaki istisnalar Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı ihale usul ve esaslarının uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri; İdarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri; yurtdışında bulunan nakil vasıtalarının o yerden sağlanması zorunlu mal veya hizmet alımları,

24 4734 sayılı Kanundaki istisnalar Bu Kanun kapsamına giren kuruluşların; ceza infaz kurumları, tutukevleri iş yurtları kurumları, kamuya ait huzurevleri ve yetiştirme yurtları, üretim yapan okullar ve merkezler, tarım enstitü ve üretme istasyonları ile DMO dan yapacakları alımlar, Yük,yolcu ve liman hizmetleri için TCDD den, araştırma geliştirme projeleri için TÜBİTAK tan, et ürünleri için Et ve Balık Kurumundan ve monoblok tekerlek için MKE den yapılacak alımlar 24

25 25 4734 sayılı Kanundaki istisnalar Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımları, Kamu iktisadi teşebbüsleri ile Kanun kapsamındaki diğer idarelerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte yada ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerin yapacakları, yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 7.264.940 TL nı aşmayan mal veya hizmet alımları,

26 26 4734 sayılı Kanundaki istisnalar Sağlık hizmeti sunan idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları,

27 27 4734 sayılı Kanundaki istisnalar Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri kapsamında, acil müdahale plânlarının hazırlanması ve bir olay meydana geldikten sonra kirliliğe müdahale ve acil müdahale plânlarının icrası için acil olarak ihtiyaç duyulabilecek hizmet alımı ile araç, gereç ve malzeme alımı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları,

28 4734 sayılı Kanundaki istisnalar Tanık korumaya ilişkin gerekli mal ve hizmet alımları Botaş tarafından yapılacak doğalgaz alımları Ulusal amaçlı savunma, güvenlik, insani yardım gibi durumlarda ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara ilişkin alımlar ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kanuna tâbi değildir. 28

29 29 Temel ilkeler Saydamlık Kural olarak bütün alımların ihale yoluyla ve en uygun yöntemle yapılması ve ihalelerin ilan yoluyla kamuoyuna duyurulmasını, ihalenin istekliler başta herkes önünde açık olarak yapılmasını, ihaleye ilişkin kararların yazılı ve gerekçeli olmasını ve ihale sonuçlarının da kamuoyuna duyurulmasını ifade eder

30 30 Temel ilkeler Rekabet İdarelerin, ihalelerde rekabetin gerçekleşmesine yönelik olarak gerekli ortamı sağlaması, rekabeti engelleyici davranışlardan ve düzenlemelerden kaçınması, fiyatların oluşmasında hiçbir müdahale olmaksızın serbestçe belirlenmesini ifade eder.

31 31 Temel ilkeler Eşit muamele İhale dokümanında herkese fırsat eşitliği sağlayan düzenlemelere yer verilmesi, katılmak isteyenlere eşit davranılması, kamu alımlarının yabancı isteklilere de açık olmasını (ayrımcılık yapılmaması) ifade eder.

32 32 Temel ilkeler Güvenirlik İdarelerce, ilan yapıldıktan sonra, ihaleye katılım kuralları, usulü, tekliflerin türü, tekliflerin değerlendirilmesi gibi hususlarda değişiklik yapılamaması, aynı şekilde isteklilerin de süreç içerisinde sundukları teklifleri geri alamamasını ifade eder.

33 33 Temel ilkeler Gizlilik İsteklilerin iş ve iş kalemleri ile teknik ve mali yapılarına ilişkin bilgiler ile yaklaşık maliyetin teklifler açıklanana kadar açıklanamaması gibi hususları ifade eder.

34 34 Temel ilkeler Kamuoyu denetimi Kamu kaynaklarının kullanımı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi, ihale öncesinde, ihale sırasında ve ihale sonrasında saydamlığın sağlanması amacıyla, yapılan ihalelere ilişkin işlemlerin açık olması, sonuçların ilanı ve bu surette kamuoyu önünde hesap verilebilmesini ifade eder.

35 35 Temel ilkeler İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması; İhalelerin, işin özelliği ve niteliği dikkate alınarak, en uygun fiyatla temini mümkün zamanda yapılması, bir ihtiyacın daha ucuz ve daha kaliteli temin edebilmek amacıyla, arz ve talep şartları göz önünde bulundurularak, ihalesinin gerçekleştirilmesini ifade eder.

36 36 Temel ilkeler Kamu kaynakların etkin ve verimli kullanılması; Verimlilik harcanan paranın karşılığında en iyi değerin elde edilmesidir. Kamu alımlarında etkinlik ihtiyaç duyulan mal ve hizmeti ve yapım işini ekonomik açıdan en avantajlı fiyattan almayı gerektirmektedir. Kamu yararı gözetilerek öncelikler tespit edilmek suretiyle maksimum dönüşümü sağlayacak şekilde harcamalar yapmaktır.

37 37 Temel ilkeler Aralarında kabul edilebilir, doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Ekonomik ve teknik olarak bir bütünlüğün olması halinde alımlar arasında doğal bağlantının bulunduğu kabul edilir. Yapım işlerinde proje bütünlüğü içinde gerçekleştirilecek işler veya mal ve hizmet alımlarında ise bir bütünü oluşturan mal ve hizmet alımları “aralarındaki doğal bağlantı”yı oluşturmaktadır.

38 38 Temel ilkeler Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri kısımlara bölünemez. Ekonomik ve teknik anlamda bütünlük arz eden alımlar bölünemez Temel ihale usulü, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulüdür. Diğer usullere Kanunda belirtilen koşullar varsa başvurulabilir ÇED raporu olmadan ihaleye çıkılamaz, ancak doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz

39 39 Temel ilkeler Ödeneği olmayan iş için ihaleye çıkılamaz. İhale konusu işin mali yıl içinde tamamlanması esastır;  İstisnalar;  Ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. (5018/27-28 md.)  Yatırım işlerinde proje maliyetinin % 10’u oranında başlangıç yılı ödeneği ayrılması zorunlu olup, daha sonraki yıllar için planlanmış ödenek dilimleri azaltılamaz.

40 40 Temel ilkeler Çerçeve anlaşmanın yapılmasına ilişkin ihalelerde ödenek şartı aranmaz. KİT’ler bütçelerinde öngörülmesi kaydıyla, 3 yıllık hizmet alımı ihalesi yapabilirler. Belediyeler Kanununda sayılan hizmetler için süresi 3 yılı aşmamak kaydıyla yıllara yaygın ihaleler yapabilirler.

41 41 Temel ilkeler Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkılamaz. 22-d ve 21/f bendine göre yapılacak alımların tutarı, o alım için bütçeye konulan ödeneğin %10’unu aşamaz İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.

42 Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın İhtiyaç İhale Dokümanı İhale Onayı Teklif Zarfı Tekliflerin Alınması Teklif Değerlendirme Sözleşme Teslim Muayene Kabul Ödeme Garanti İhale Hazırlık Süreci İhale Süreci Sözleşme Süreci İdare Piyasa İhale Sürecinin Tanımlanması

43 43 İhale süreci 1- İhtiyacın ortaya çıkması, 2- İhale dokümanının hazırlanması, 3- Yaklaşık maliyetin tespiti, 4- İhale usulünün tespiti, 5- İhale ve ön yeterlik dokümanlarının hazırlanması, 6- İhale onayının alınması,

44 44 İhale süreci 7- İhale komisyonunun kurulması 8- İhale ilanı, 9- İhale ve ön yeterlilik dokümanlarının satın alınması, değişiklik ve açıklama yapılması, 10- Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi, 11- İhalenin sonuçlandırılması ve sözleşmenin imzalanması,

45 45 İhtiyacın ortaya çıkması Kamu alım süreci ihtiyacın ortaya çıkmasıyla başlar. Bu ihtiyaç idarenin görev veya hizmet gerekleri doğrultusunda önceden planlanmış olmalıdır. İhtiyacın doğru tespit edilmesi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını,kaynakların verimli ve etkin kullanılması ilkelerine de hizmet eder.

46 İhale Dokümanının hazırlanması  İhale dokümanında 1. İdari şartname 2. Sözleşme tasarısı, 3. Teknik şartname (yapım işlerinde proje dahil) 4. Diğer belge ve bilgiler (standart formlar, birim fiyat tarifleri vs.) bulunur.  İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.  İhale sürecinde dikkat edilecek diğer hususlar 46

47 İhale Dokümanının hazırlanması  İhale dokümanının hazırlanmasında ilgili Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan tip şartnameler, standart formlar, tip sözleşme, (Hizmet İşleri ve Yapım İşleri Genel Şartnameleri) ve Kurum tarafından çıkarılan diğer mevzuat esas alınır.  Hizmet İşleri ile Yapım İşleri Genel Şartnameleri doküman satın alanlara verilmeyecektir. 47

48 İhale Dokümanının hazırlanması  İhale dokümanı; ilk ilan tarihine kadar, davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar hazırlanır. Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde, ön yeterlik ve ihale dokümanı, ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır. İdareler tarafından ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı EKAP üzerinden hazırlanır. İdare, ihale dokümanının çıktılarının her sayfasını onaylar, Bu asıl nüshanın ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 48

49 İhale Dokümanının hazırlanması  İhale dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur.  Ancak, ihale yabancı isteklilere açık ise dokümanın tamamı veya bir kısmı Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanabilir.  Dokümanınla ilgili anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır. 49

50 İhale Dokümanının hazırlanması Ekonomik ve mali yeterlik belgeleri -Bankalar nezdindeki durumu gösterir belge -Bilanço ve eşdeğer belgeler -Gelir tablosu/taahhüt altında veya bitirilen işlerin tutarlarını gösteren belgeler Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri -İş deneyim belgeleri/benzer işlerin belirlenmesi -Organizasyon yapısı ve personel durumu belgeleri -Makine-ekipman durumuna ilişkin belgeler -Kalite, ar-ge belgeleri, standart belgeleri, kapasite belgeleri, sertifikalar, numune ve kataloglar 50

51 İhale Dokümanının hazırlanması Fiyat farkı verilip verilmeyeceği Kısmi teklif alınıp alınmayacağı (yeterlik kriterlerine etkisi) İhalenin iş ortaklığına açık olup olmayacağı Alt yüklenici çalıştırılıp çalıştırılmayacağı Çalışılmayacak sürelerin belirtilmesi zorunluluğu Teklif geçerlik süresinin belirlenmesi 51

52 52 İhale Dokümanının hazırlanması İhtiyacın niteliklerinin detaylı olarak tespit edilmesi zorunludur. Tespit edilen bu özelliklere ve teknik kriterlere teknik şartnamelerde yer verilir. Teknik şartnamelerde idarenin isteğinin açık, net ve tereddüte yer vermeyecek şekilde belirtilmesi gerekir. Belirlenecek teknik kriterlerin, kamu alımlarına ilişkin temel ilkelere uyumlu olması esastır.

53 İhale Dokümanının hazırlanması Geçici teminat mektubu geçerlik tarihinin belirtilmesi Dokümanın posta yoluyla satılıp satılmayacağı (doküman bedelinin hesaplanması ve belirtilmesi) Ceza hükümlerinin belirlenmesi (makul ceza) 53

54 Teknik Şartname  İhalelerde teknik şartname hazırlanması zorunludur.  Teknik şartnamede malın, hizmetin veya yaptırılacak işin teknik kriterleri ve özellikleri gösterilir.  Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. 54

55 Teknik Şartname  Teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.  Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. 55

56 56 Teknik Şartname Teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, işin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, danışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyla hazırlattırılabilir. Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz.

57 57 Yaklaşık maliyetin tespiti İhaleden önce idarece, uygulama yönetmeliklerine göre ayrıntılı fiyat araştırması yapılarak KDV hariç yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte hesap cetvelinde gösterilir. Ödenek belirlenirken yaklaşık maliyet tutarına KDV de dahil edilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

58 Yaklaşık maliyetin tespiti  Yaklaşık maliyet; Ön ilan yayımlanmadan önce tahmini alım miktarı/yapı tekniği ve fiziki miktarı esas alınarak hesaplanır.  Yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi alım miktarı ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanabilir.  Kısmi teklife açık ihalelerde, yaklaşık maliyet işin tamamı dikkate alınarak her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere hesaplanır. 58

59 Yaklaşık maliyetin tespiti  Yaklaşık maliyet teklif fiyatlarının açıklandığı oturumda teklif fiyatlarıyla birlikte bir tutanağa bağlanarak isteklilere açıklanır. (teklif zarfları kontrol edildikten sonra zarflar açılmadan ve teklif fiyatları açıklanmadan)  Pazarlık usulü ile yapılan ihalede, son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır.  Teknik şartname danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılırsa yaklaşık maliyet de bu kapsamda hazırlattırılabilir. (aynı istekliye) 59

60 60 Yaklaşık maliyetin kullanıldığı alanlar  Katılım kriterleri  İlan süresi ve ilan yerleri  İhalenin yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanması  Ödenek  İsteklilerden gelen tekliflerin karşılaştırılması  Aşırı düşük teklif sorgulaması  İşin bütçesinin programlaması

61 61 Eşik değerler İlanlarla ilgili uygulamada yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler; a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında 868.486 TL, b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında 1.447.479 TL, c) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde 31.844.702 TL.

62 62 Eşik değerler Katılım kriterleri ve ilan süreleri ve ilan yapılacak yerler eşik değerlere göre belirlenmektedir. Eşik değerlerin altındaki ihalelerin sadece yerli isteklilere açık olması, üzerindeki ihalelerde ise yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması olanağı getirilmiştir.

63 63 İhale usulünün tespiti Açık İhale Usulü Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Danışmanlık hizmeti alımları dışında temel ihale usulü açık ihale usulüdür. Kanunda açıkça farklı bir düzenleme getirilmedikçe, ihalelerin bu usule göre yapılması zorunludur. Açık ihale usulünde asgari teklif verme ve asgari geçerli teklif sayısı öngörülmemiştir.

64 64 İhale usulünün tespiti Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir. Bu usulde, zorunlu olan ön yeterlik değerlendirilmesi sonucunda idarece davet edilen adaylar teklif verebilirler. Ancak ihaleye davet edilen aday sayısı 5'ten az ise veya teklif veren istekli sayısı 3'ten az ise ihale iptal edilir. Danışmanlık hizmeti alımlarında temel ihale usulü belli istekliler arasında ihale usulüdür.

65 65 İhale usulünün tespiti Pazarlık Usulü Pazarlık usulüyle alım yapılabilmesi için aşağıdaki şartların oluşması gereklidir. a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması, b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

66 66 İhale usulünün tespiti c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması, e) İhale konusu mal alımının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi, f) İdarelerin, yaklaşık maliyeti 157.923 TL. na kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları,

67 Yeterliğe İlişkin İlkeler  Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.  Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve aranılacak kriterlerin, ilan ile idari şartnamede belirtilmesi zorunludur. 67

68 Yeterliğe İlişkin İlkeler  İdareler, ön yeterlik ilanı ile dokümanda belirtilen yeterlik kriterlerini karşılayan adayların tamamını teklif vermeye davet edebilir veya  ilan ve dokümanda yeterlik kriterleri yanında sıralama kriterlerine de yer vererek sadece sıralama listesine giren adayları davet edebilir. 68

69 Yeterliğe İlişkin İlkeler  Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işlerinin ihalesi her durumda belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılabilir.  Ancak yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit ve bu değerin altında kalan yapım işleri ile her türlü mal ve hizmet işlerinde ihalenin belli istekliler ihale usulü ile yapılabilmesi için; işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamaması şarttır. 69

70 Yeterliğe İlişkin İlkeler  Belli istekliler arasında ihale usulünde, belli sayıda isteklinin davet edilmesinin öngörüldüğü durumlarda teklif vermeye davet edilecek aday sayısı (en az 5) ve sıralama kriterleri ile puanlama yöntemi ön yeterlik şartnamesinde belirtilir.  Sıralama kriterleri, ilgili Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile mesleki ve teknik yeterlik kriterleri arasından idarelerce belirlenecektir. 70

71 Yeterliğe İlişkin İlkeler  Mal ve Hizmet için;  Puanlama ve değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.  Ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ilişkin puanların toplamı; asgari 10, azami 40 puan olabilir.  Mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin puanların toplamı; asgari 60, azami 90 puan olabilir.  Yeterlik kriterlerinden her birine en fazla 25 puan verilebilir.  Yapım işlerinde ise; puanlama kriterleri, tip ön yeterlik şartnamesinin puanlama kriterleri başlıklı (7.9.) maddesine uygun olarak idarelerce düzenlenecektir. 71

72 Yeterliğe İlişkin İlkeler  Puanlama yapılması durumunda adaylar en yüksek puan alandan başlanarak listeye alınır.  Puanların eşit olması durumunda eşit puana sahip adayların tamamı listeye alınır.  Yeterliği belirlenen aday sayısı teklif vermeye davet edilecek aday sayısından az ise yeterliği tespit edilen tüm adaylar teklif vermeye davet edilecektir (en az 5), 72

73 Yeterliğe İlişkin İlkeler  İhalenin iptal edilmesi nedeniyle belli istekliler arasında ihale usulü ile yeniden ihaleye çıkılması durumunda, ön yeterlik dokümanında yeterlikleri tespit edilenler arasından davet edilmesi öngörülecek aday sayısı, iptal edilen ihalede öngörülen sayıdan az olamaz.  Örneğin; İlk ihalede davet edilecek aday sayısı 7 kişi ise ikinci ihalede bu sayı yine en az 7 olacaktır. 73

74 Yeterliğe İlişkin İlkeler  Belli istekliler arasında ihale usulünde, ihaleye davet edilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması durumunda ihale iptal edilir.  Teklif veren istekli sayısı üçten az ise ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilenlerin tamamı tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir. 74

75 Yeterliğe İlişkin İlkeler  Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21. maddesinin a,d ve e bentlerine göre yapılan ihalelerde;  Bankalardan temin edilecek belgeler, iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyimini gösteren belgelerde aranılacak yeterlik kriterleri yaklaşık maliyet esas alınarak parasal tutar olarak belirlenecektir. 75

76 76 İhale onayının alınması Her ihaleye çıkılmadan önce ihale yetkilisinin onayı alınması zorunludur. İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

77 İhale onayının alınması  Ön ilan yapılacak ise ihale onay belgesi ön ilandan önce ihale yetkilisinin onayına sunulur.  Bu belgeye sadece yaklaşık maliyet hesap cetvelinin eklenmesi yeterlidir.  İhale ilanı yayımlanmadan önce, yeniden ihale onay belgesi hazırlanarak ihale yetkilisinin onayına sunulur. 77

78 İhale onayının alınması  Ön ilan, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı yayımlanmadan önce Kurumdan ihale kayıt numarası (İKN) alınır.  İlan yapılmaksızın gerçekleştirilen ihalelerde (21/b,c,f) ise davet yazısı gönderilmeden önce Kurumdan İKN alınır.  İKN, ön ilan yapılan haller dahil her ihale için bir kez alınacaktır. 78

79 79 İhale komisyonunun kurulması  İhale yetkilisi ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç 3 gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.  İhale komisyonu en az 5 kişiden oluşur.  Üyelerden en az ikisi ihale konusu işin uzmanı olacaktır. (Danışmanlıkta mali üye hariç hepsi uzman olacak)  Bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur.

80 İhale komisyonunun kurulması  Asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.  İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz. 80

81 İhale komisyonunun kurulması  Komisyon idarenin personelinden oluşturulur.  İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz.  Yeterli sayıda veya nitelikte personel yoksa Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.  Komisyon eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Üyeler kararlarda çekimser kalamaz. (eksik üye ile karar alınamaz) 81

82 İhale komisyonunun kurulması  Alınan kararlar, komisyon üyelerinin ad ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır.  İhale komisyonu üyeleri, muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir.  Ancak kontrol teşkilatında yer alan görevliler, muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar. 82

83 İhale İşlem Dosyası (İİD)  Her iş için bir İİD düzenlenir.  Dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre ihale süreci ile ilgili belgeler yer alır. (onay belgesi, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan teklifler, ihale komisyonu tutanak ve kararları. vs)  İİD’nin birer örneği, ilan veya davet tarihini izleyen 3 gün içinde ihale komisyonunun asıl üyelerine verilir.  Gerek görüldüğünde yedek üyelere de İİD’nin birer örneği verilebilir. 83

84 84 İhale ilanı Yaklaşık maliyeti Kanunda yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden; 1) Açık ihale usulünde ilânlar, ihale tarihinden en az 40 gün önce, 2) Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az 14 gün önce, 3) Pazarlık usulünde ilânlar, ihale tarihinden en az 25 gün önce, Kamu İhale Bülteninde (KİB) en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

85 85 İhale ilanı Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az 40 gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

86 İhale ilanı  İhale ve ön yeterlik ilanı, Yönetmelik ekinde yer alan standart formlar kullanılarak yayımlanır.  İlanlarda yer alan bilgiler ihale dokümanındaki düzenlemelere uygun olmalıdır.  İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.  İlan metinleri ilanın yayımlanacağı yerlere yeterli süre öncesinde gönderilmelidir.  Bütün ilanların EKAP’ta yayımlanması (4734 Ek Md: 1) zorunludur 86

87 87 İhale ilanı İhalelere katılacak isteklileri davet niteliğinde olan ilânlarda gerekli bilgilerin edinilmesine olanak sağlamak amacıyla, ihale konusu işi tanımlayacak hususlar ile isteklilerin yeterliğinin tespiti için istenilen belgelere ilişkin bilgiler belirtilir. Kanunun 62/(f) bendine göre, ihale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. Kanunun 62/ İlân sürelerinin hesaplanmasında, ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır; ihale günü ve son başvuru günü ise, dikkate alınmaz.

88 88 İhale ilanı Yaklaşık maliyeti Kanunda belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;  Yaklaşık maliyeti 94.751 TL na kadar olan mal veya hizmet alımları ile 189.511 TL na kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 7 gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,  Yaklaşık maliyeti 94.751 TL ile 189.511 TL. arasında olan mal veya hizmet alımları ile 189.511 TL. ile 1.579.327 TL arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 14 gün önce KİB ninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

89 89 İhale ilanı Yaklaşık maliyeti 189.511 TL. üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile 1.579.327 TL üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az 21 gün önce KİB ninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur. Bu Kanun uyarınca yapılacak bütün ilanlar aynı zamanda EKAP da yayımlanır.

90 90 İhale ilanı İlan yayımlandıktan sonra hatalı hususların varlığının tespiti halinde 10 içinde hatalı hususlar ilan yoluyla düzeltilebilir. İhalelerin sonuçları, Kanunun 42. maddesine göre gönderilenler hariç, en geç 15 gün içinde Kuruma bildirilir. Bu sonuçlardan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olanlar Kurum tarafından KİB nde yayımlanır.

91 İhale ilanı İlanların, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi halinde, ilan süresi 7 gün kısaltılabilir. İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde, 40 günlük davet süresi 5 gün kısaltılabilir. İdareler, yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihaleler için KİB nde ön ilan yapabilirler. Uluslararası ilan yapılan haller dahil ön ilan yapılması halinde 40 günlük ilan ve davet süresi 24 güne kadar indirilebilir. 91

92 İhale ilanı Ön ilan yapılan hallerde, süre indiriminden faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tarihinden itibaren en az 40 gün sonra yayımlanması gerekir. Ön ilanlar KİB ninde ücretsiz yayımlanır. Ön ilan yapılmış olması idareye ihale yapma yükümlülüğü getirmez. Ön ilan yapılan hallerde ihalenin açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usullerinden biriyle gerçekleştirilmesi zorunludur. 92

93 Düzeltme İlanı  İlan süresi 40 ve 25 gün olan ihalelerde 15 gün içerisinde düzeltme ilanı yapılabilir.  Diğer ilanlarda 10 gün içinde düzeltme ilanı yapılabilir  Düzeltme ilanı, düzeltme ilan formu kullanılarak hatalı ilanın yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanır. 93

94 94 İhale dokümanlarının görülmesi ve alınması İhale dokümanı ücretsiz görülebilir, ancak ihaleye katılabilmek için ihale dokümanı satın alınması zorunludur.  İhale dokümanları güvenliğin sağlanması kaydıyla CD. ortamında da verilebilir.  Doküman bedeli basım maliyetini aşmayacak şekilde belirlenmelidir. İdareler, ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının satın alan aday ve/veya isteklilerin standart formları kullanmak suretiyle kaydını tutar.

95 İhale dokümanlarının görülmesi ve alınması  Doküman bedelinin önceden idare hesabına havale edilmesi kaydıyla doküman; iadeli taahhütlü posta, acele posta veya kargo yoluyla satın alınabilecektir. (İdarenin öngörmesi durumunda )  Ön yeterlik ve ihale ilanında veya davet yazısında doküman bedelinin (posta veya kargo masrafları dahil) yatırılacağı banka hesap numarası belirtilecektir. 95

96 İhale dokümanlarının görülmesi ve alınması  Dokümanın posta ve kargo yoluyla satın almak isteyenler doküman bedelini idarenin hesabına yatıracaktır.  İhale veya son başvuru tarihinden en az 5 gün önce doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte idareye faksla veya posta yoluyla talebini iletir. 96

97 İhale dokümanlarının görülmesi ve alınması  İdare, talebin alındığı tarihi izleyen 2 iş günü içinde dokümanı gönderir. (dokümanın satın alındığına ilişkin idare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek)  Dokümanın satın alınma tarihi, dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarihtir.  İdare, dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı sorumlu tutulamaz. 97

98 İhale dokümanında değişiklik ve açıklama yapılması  İlan yapıldıktan sonra dokümanda değişiklik yapılmaması esastır.  Teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler idarece tespit edilir yada istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilir ise, zeyilname ile dokümanda değişiklik yapılabilir. 98

99 99 İhale dokümanında değişiklik ve açıklama yapılması İhaleden önce idareler gerekli gördüğü takdirde veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel hatalı hususların bulunması halinde ihaleyi gerekçesini belirtmek suretiyle iptal edebilirler. Bu durum isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Ancak, ihale öncesinde ihale dokümanındaki maddi ve teknik hataların zeyilname düzenlenmesi yoluyla düzeltilerek ihaleye devam edilmesi imkanı da bulunmaktadır. İlandaki eksikler zeyilnameye konu edilemez. İhale dokümanı ile ilgili olarak yazılı olarak açıklama talebinde bulunabilir.

100 İhale dokümanında değişiklik ve açıklama yapılması  Zeyilnamenin ihale veya son başvuru tarihinden en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilmesi şarttır. Aksi takdirde değişiklik yapılamaz. (ilan geçersiz sayılarak yeniden ihale yapılır)  Doküman satın alan yoksa ihale tarihine kadar zeyilname ile değişiklik yapılabilir. 100

101 İhale dokümanında değişiklik ve açıklama yapılması  Maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler ilanda da bulunuyor ise düzeltme ilanı yapılmadan zeyilname yapılamaz. (Düzeltme ilanı yapılamaması durumunda ihale iptal edilecektir.)  İhale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 20 gün zeyilname ile ertelenebilir.  Tekliflerini vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınır. 101

102 İhale dokümanında değişiklik ve açıklama yapılması  Şikayet üzerine yapılan incelemede; idarece dokümanda düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir 102

103 İhale dokümanında değişiklik ve açıklama yapılması  Dokümanda açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale tarihinden 20 gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir.  Daha sonra yapılacak olan açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.  İdarenin açıklaması, açıklama yapılan tarihe kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. 103

104 İhale dokümanında değişiklik ve açıklama yapılması  Açıklama ihale tarihinden en az 10 gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılmalıdır.  Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.  Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale dokümanı alanlara bu doküman ile birlikte verilir. 104

105 Kısmi Teklif  Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde;  Her kısmın yaklaşık maliyeti ayrı ayrı belirlenecek, ancak istenecek belgeler işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak belirlenecektir.  Her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilir  İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır. 105

106 Kısmi Teklif  Aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. Örneğin; Üç kısım var. İdare benzer iş tanımını bütün kısımlar için geçerli olacak şekilde belirleyecektir.  İsteklilerden %50 oranında iş deneyim belgesi istenildi.  İstekliler teklif verilen tüm kısımlar için geçerli olmak üzere bir adet iş deneyimini gösteren belge sunacaklar.  Sunulan iş deneyim belgesi teklif verilen her kısım için verilen teklif tutarının %50 sinden az olamayacaktır. 106

107 Kısmi Teklif  Birden fazla kısmın aynı istekli üzerinde kalması durumunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır.  Kısmi teklife açık olan ihalelere yönelik şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılmadan başvurulan kısım için sözleşme imzalanamaz. Ancak başvuruya konu edilmeyen diğer kısım/kalem veya gruplara ilişkin sözleşmeler imzalanabilir. 107

108 İhalede İstenecek Belgeler  Yerli istekli  a) Türk vatandaşları b)Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler Gerçek kişilerin yerli istekli olduğunu tevsik için nüfus cüzdan suretini sunmaları gerekmemektedir. 108

109 İhalede İstenecek Belgeler  Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.  Bu belgeler  Tüzel kişiliğin ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge ve  Ticaret merkezini gösterir ticaret sicil gazetesi vb dir.  Tüzel kişilerden yerli istekli olduklarına ilişkin ayrıca bir belge istenilmeyecektir. 109

110 Belgelerin Sunuluş Şekli  Belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri sunulacaktır.  İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretleri sunulabilir.  Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunludur.  Sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. 110

111 Belgelerin Sunuluş Şekli  Yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işleminin ne şekilde gerçekleştirileceği,  Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işleminin ne şekilde gerçekleştirileceği,  Kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi, Yönetmeliklerde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 111

112 Ortak Girişim (İş Ortaklığı)  İş ortaklıkları her türlü ihaleye katılabilir.  Ortaklar hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.  İş ortaklığı pilot ortağın da belirlendiği “İş Ortaklığı Beyannamesini” teklifle birlikte vermek zorundadır. 112

113 Ortak Girişim (İş Ortaklığı)  İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilir.  Bütün ortakların hisse oranları eşit ise veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortaklar var ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenecektir.  Örneğin; a) %40, b) %40, c)%20 hisseye sahip bir iş ortaklığında (a) veya (b) den birisi pilot ortak olacaktır. 113

114 Ortak Girişim (İş Ortaklığı)  Ortakların hisse oranları ile pilot ortak iş ortaklığı beyannamesinde gösterilecektir  İhale iş ortaklığına kalırsa sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur.  Sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir. 114

115 Ortak Girişimler (Konsorsiyum)  İş farklı uzmanlıklar gerektiriyor ise konsorsiyumların ihaleye katılması öngörülebilir.  Bu durumda işin uzmanlık gerektiren kısımlarının ilan ve dokümanda belirtilmesi zorunludur.  Konsorsiyumlar tarafından yeterlik belgelerinin nasıl sunulacağı idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ayrıca belirtilir. 115

116 Ortak Girişimler (Konsorsiyum)  Konsorsiyumların katılabileceği ihalelerde konsorsiyum ortağı tarafından birden fazla kısma teklif verilebilir.  Konsorsiyum koordinatör ortağın da belirlendiği “Konsorsiyum Beyannamesi ” ni teklifle birlikte vermek zorundadır. 116

117 Ortak Girişimler (Konsorsiyum)  İhale konsorsiyum üzerinde kalırsa sözleşme imzalanmadan önce noter onaylı konsorsiyum sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur.  Sözleşmede, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve işin yerine getirilmesinde, koordinatör ortak aracılığıyla aralarında koordinasyonu sağlayacakları belirtilir. 117

118 118 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi Tekliflerin hazırlanması İsteklilerin, idari ve teknik şartnameler ile istenilen, ihaleye katılımda aranacak zorunlu belgeler ile mali ve ekonomik yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri tekliflerine eklemeleri gerekmektedir. İdari şartnamede belirtilen teklif geçerlik süreleri dikkate alınarak, teklif mektupları ve geçici teminatlar hazırlanmalıdır.

119 119 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi  Başvuru ve teklif mektupları standart formlar esas alınarak hazırlanır.  Teklif mektubunun taşıması gereken şartlar - Yazılı olmalı ; - İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği belirtilmeli - Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmalı - Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalı. - Gerçek kişilerin TC Kimlik nosu, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmeli - Ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalı (bir. fiyat tek.cetveli de imzalı olacak)

120 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi  Ortak girişimde; Teklif mektubu ortakların tamamınca veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.  Konsorsiyumlarda a) Ortaklar teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. b) İşin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif edilen bedellerin toplamı konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur. 120

121 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi  Teklif mektubu standart formuna uygun olmalı aksi durum teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksikliktir.  Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektupları değiştirilemez düzeltilemez veya eksiklikleri giderilemez  Teklif mektubu usulüne uygun değil ise teklif değerlendirme dışı bırakılır. 121

122 122 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi  Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. (ilan ve idari şartnamede)  Bu süre, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. (teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, )  Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

123 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi  Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusu, ve dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; Teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; EAEAT sahibi veya EAEAT ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabilir. 123

124 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi  İdarece bu durumda ihale üzerinde kalan istekliye sözleşme imzalayıp imzalamayacağı hususu sorulmaksızın sadece teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir.  Bu durumda sözleşmeyi imzalamayan isteklilerin (sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından) geçici teminatı irat kaydedilmeyecek ve yasaklamaya ilişkin hükümler de uygulanmayacaktır. 124

125 125 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi Teklif fiyata dahil olan masraflar İsteklilerin, sözleşmenin uygulanması sırasında ödemesi gereken ve idare tarafından belirlenmiş her türlü gider teklif fiyata dahildir. Bu gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hâlinde, istekliler tarafından teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir.

126 126 Teminatlar  İhalelerde teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere geçici teminat, ihale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6 sı oranında kesin teminat alınır. Yapım işlerinde ihalenin sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde kesin teminat sınır değerin % 6 sı oranında alınır.  Teminatlar: a) Türk parası (saymanlık ya da muhasebe. müd.ne yatırılır) b) Teminat mektupları ve c) Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler (saymanlık ya da muhasebe. müd.ne yatırılır)

127 127 Teminat  Teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde standart forma uygun olması zorunludur. Aksi halde teminat mektupları geçerli kabul edilmez.  Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. (teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere)  Süresiz geçici teminat mektupları da kabul edilecektir.

128 Teminat  Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi (garanti süresi) dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.  Ortak girişimde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 128

129 129 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi  Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. (aslı veya noter onaylı örnekleri veya aslı idarece görülmüştür diye şerh düşülen suretleri)  Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılır.  Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.

130 130 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi  Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir.  Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.  Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.

131 131 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi  Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır.  Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.  Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

132 132 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi  İhale saatinde ihaleye başlanır ve teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilir ve hazır bulunanlara duyurulur.  İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler.  Bu incelemede, teklif zarflarının usulüne uygun olup olmadığına bakılır. Usule olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

133 133 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi  Teklif zarfları kontrol edildikten sonra zarflar açılmadan yaklaşık maliyet açıklanır. (Uygun zarf yoksa açıklanmaz.)  Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.  İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir.  Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir.

134 134 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi  İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Tutanağın onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.  Tekliflerin açılması aşamasında, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz.  Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.

135 135 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi  Öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.  Belge eksikliği tamamlatılmayacaktır.  Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde eksikliklerin giderilmesi için en az 2 iş günü süre verilecektir.

136 136 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi  Verilen sürede bilgi eksikliğini tamamlamayanların başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bırakılıp geçici teminatı gelir kaydedilecektir  İlk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilecektir.

137 137 Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi  İsteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile  Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenecektir  Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

138 Bildirim ve Tebligatlar  Aday veya istekliler tarafından kabul edilmiş olması şartıyla e-posta veya faks yoluyla da tebligat yapılabilecektir. Bunu doküman satın alındığına ilişkin formda, başvuru veya teklif mektubunda taahhüt edilebilecektir.  Tebligat iadeli taahhütlü mektupla yapılırsa mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün (yabancıda19.gün) tebliğ tarihi sayılır. Tebligat daha önce muhataba ulaşmış ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 138

139 Bildirim ve Tebligatlar  E-posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.  Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur.  Teyit işlemi: tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olmasını ifade eder. 139

140 Bildirim ve Tebligatlar  E-posta ve faksla yapılan bildirimler bildirim tarihini ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.  E-posta ile yapılacak bildirimler İdarenin resmi e- posta adresi kullanılarak yapılacaktır.  Ortak girişimlerde bildirim pilot veya koordinatör ortağa yapılacaktır.  İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda (sadece dokümanın posta yoluyla talebi faksla yapılabilir) e-posta ve faks kullanılamaz. 140

141 141 Aritmetik Hata  Birim fiyat teklif cetvelindeki aritmetik hatanın idareler tarafından resen d ü zeltilmesi uygulamasına son verilmiştir.  Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

142 142 Aşırı Düşük Teklifler  İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder.  Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.  Değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

143 143 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.  İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.  Fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilecektir.

144 144 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı  Yapım ve hizmet alımlarında yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı öngörülmüş ise %15 oranına kadar fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.  Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanır.

145 145 Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı  Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, öncelikle fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur daha sonra ise yerli istekliler lehine fiyat avantajı dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

146 Tekliflerin Eşit Olması  Yapım ve hizmet işlerinde;  Fiyatların eşit olması durumunda EAEAT isteklilerin tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarları dikkate alınmak suretiyle belirlenir.  İş ortaklığında, pilot ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarı, konsorsiyumda ise koordinatör ortağın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belge tutarı dikkate alınır. 146

147 Tekliflerin Eşit Olması  Mal alımlarında;  Fiyat dışı unsurlar, yerli istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı olması ile iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı, değerlendirme kriteri olarak öngörülebilir.  Fiyat dışı unsurlar ile yerli istekli tarafından teklif edilen malın yerli malı olmasının değerlendirme kriteri olarak öngörülmesi idarenin takdirindedir.  Ancak, her ihalede, tekliflerin eşitliği durumunda iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarının bir değerlendirme kriteri olarak düzenlenmesi zorunludur. 147

148 Tekliflerin Eşit Olması  Hizmet ve yapımda;  EAEAT’in fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli EAEA teklif sahibi olarak belirlenir.  Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak EAEA teklif belirlenir. 148

149 Tekliflerin Eşit Olması  Mal Alımlarında;  EAEAT’in fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli EAEA teklif sahibi olarak belirlenir.  Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak EAEA en avantajlı teklif belirlenir.  Fiyat dışı unsurların da eşit olması durumunda EAEA teklif sahibi, yerli malı teklif eden yerli isteklidir. İsteklilerin teklif ettikleri malın yerli malı olmaması veya birden fazla isteklinin teklif ettiği malın yerli malı olması durumunda, iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarı esas alınarak EAEA teklif sahibi belirlenir. 149

150 Bütün Tekliflerin Reddi ve İhalenin İptal Edilmesi  İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.  İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilecektir. 150

151  Yapılan değerlendirmeler sonucu ihale EAEA teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.  İhale yetkilisinin onayından önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. 151 İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması-Yasaklılık Teyidi

152  Her iki istekli de yasaklı ise ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.  İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. 152

153 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi  İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.  İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. 153

154 Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi  İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.  İhale sonucunun isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21/b ve c bentlerine göre yapılan ihalelerde 5 gün, diğer hallerde ise 10 gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. 154

155 Sözleşmeye Davet  İhale sonucunun isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21/b ve c maddesine göre yapılan ihalelerde 5, diğer hallerde ise 10 gün geçtikten sonra,  Ön mali kontrolün yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren;  3 gün içinde içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir 155

156 Sözleşmeye Davet Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur. 156

157 Sözleşmenin İmzalanmaması  İhale üzerinde kalan istekli, sözleşme imzalamaz ise (mücbir sebep halleri dışında) 1- Geçici teminatı gelir kaydedilir 2- İhalelere katılmaktan yasaklanır.  Diğer yasal yükümlülükler yerine getirildi ancak Kanunun 10. maddesi kapsamında taahhüt edilen durumu tevsik amacıyla sunulan belgeler taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içeriyor; 1-Geçici teminatı gelir kaydedilir 2- Ancak hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmez. 157

158 İkinci Teklif Sahibinin Sözleşmeye Davet Edilmesi  İhale üzerinde kalan istekli ihale tarihinde Kanunun 10. maddesinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermez ya da sözleşme imzalamaz ise;  EAEA ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.  İkinci istekli de sözleşmenin imzalanması koşullarını yerine getirmediği taktirde ihale iptal edilir. (geçici teminatı gelir kaydedilir) 158

159 Sözleşme Yapılmasında İdarenin Sorumluluğu  İdarenin sözleşme yapılmasında yükümlülüğünü yerine getirmez ise istekli, Kanunun sözleşmeye davet maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren; en geç 5 gün içinde, 10 gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.  Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. 159

160 İhale Sonucunun İlanı  İhale sonucu, sözleşmenin imzalanmasından sonra KİB ninde yayımlanır.  İdare, ihale konusu işin önem ve özelliğine göre ihale sonucunu, yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazetelerde veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir. 160

161 161 BİROL TERLEMEZ 2014 TEŞEKKÜRLER


"Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın BİROL TERLEMEZ 2014 KAMU İHALE SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları