Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OLTU HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ STRUCTURAL EVOLUTION OF THE OLTU BASIN Hüseyin YILMAZ - Ali YILMAZ C.Ü. Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OLTU HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ STRUCTURAL EVOLUTION OF THE OLTU BASIN Hüseyin YILMAZ - Ali YILMAZ C.Ü. Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü,"— Sunum transkripti:

1 OLTU HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ STRUCTURAL EVOLUTION OF THE OLTU BASIN Hüseyin YILMAZ - Ali YILMAZ C.Ü. Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 58140, Sivas,Türkiye. C.Ü. Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 58140, Sivas, Türkiye.

2 Doğu Anadolu ve çevresinin yalınlaştırılmış haritası ve inceleme alanının konumu.

3 Oltu havzasının jeoloji haritası ve jeolojik kesiti (Özdemir, 1981; Konak vd., 2001; MTA, 2002; Yılmaz vd., 2003 ve yeni gözlemler

4

5 Yayönü topluluk: Üst Jura-Alt Kretase yaşlı kırıntılı-karbonat ardalanması oldukça ileri düzeyde deformasyona uğramış yayönü istif. Yer yer çökelimle yaşıt slump yapıları yaygın.

6 Alicik köyü kuzeydoğusundaki ofiyolitli karışık: Jura-Kretase volkanitleri, kireçtaşlarıyla ve serpantinleşmiş peridotitler.

7 Kampaniyen yaşlı delta çökelleri (Yay önü havza) ve Maastrihtyen- Paleosen yaşlı sığ denizel karbonat ara katkılı kırıntılılar (Atlılar formasyonu) arasındaki açısal yumsuzsuzluk (Erzurum-Olur yöresi).

8 Aşağı Çamlı doğusunda Paleosen-Eosen yaşlı birimler ve ofiyolitli karışık ilişkisi (Bakış kuzeydoğuya). Ofiyolitli karışık Üst Paleosen-Alt Eosen çakıltaşı- kumtaşı ardalanması (Bahçelikışla f.)- Türbiditik kumtaşı -silttaşı (Vişneli f.)

9 Ofiyolitli karışık Üst Paleosen-Alt Eosen yaşlı kırıntılı birimleri tektonik olarak üzerliyor (Aşağı Çamlı kuzeyi, bakış doğuya). Ofiyolitli karışık Üst Paleosen-Alt Eosen çakıltaşı- kumtaşı ardalanması (Bahçelikışla f.)- Türbiditik kumtaşı -silttaşı (Vişneli f.)

10 Oligo-Miyosen kırıntılı birimleri (Deliktaş f.) Alt Eosen kırıntılılarını (Vişneli f.)uyumsuzşlukla örtüyor (Çengelli köyü ve doğusu) Geç Oligosen-Erken Miyosen çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı, silttaşı, tüf ve kireçtaşı (Deliktaş f.) Alt Eosen türbitik kumtaşı-silttaşı (Vişneli f. ) Çengelli köyü

11 Çengelli köyünün kuzeydoğusunda Alt Eosen, Oligo-Miyosen üzerine bindiriyor (yerel tektonik). Geç Oligosen-Erken Miyosen çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı, silttaşı, tüf ve kireçtaşı (Deliktaş f.) ) Alt Eosen türbitik kumtaşı-silttaşı (Vişneli f. )

12 Foto 202: Foto 204: Jura-Kretrase Yay önü toplulukğu uyumsuzlukla üzerleyen Eosen yaşlı birimler (Dağdibi köyü doğusu, bakış kuzeye) Jura-Kretrase yay önü topluluk Orta Eosen çakıltaşı- kumtaşı-silttaşı (Dağdibi f.) Üst Eosen bazaltik- andezitik lav, piroklastik ve volkanoklastikler (Karataş f.

13 Geç Oligosen-Erken Miyosen çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı, silttaşı, tüf ve kireçtaşı (Deliktaş f.) Üst Eosen bazaltik-andezitik lav, piroklastik ve volkanoklastikleri (Karataş f.) uyumlu olarak üzerliyor (Dağdibi köyü doğusu, bakış kuzeye). Üst Eosen bazaltik- andezitik lav, piroklastik ve volkanoklastikler (Karataş f.) Geç Oligosen-Erken Miyosen çakıltaşı, kumtaşı, çamurtaşı, silttaşı, tüf ve kireçtaşı (Deliktaş f.)

14 Geç Oligosen polijenik taban çakıltaşı (Deliktaş f.) Ofiyolitli karışık Ofiyolitli karışık ve Oligo-Miyosen arasındaki uyumsuzluk ilişkisi (Aşağı Çamlı batı-kuzeybatısı, bakış batıya).

15 Kanatlarda Oligo-Miyosen yaşlı istif ve çekirdekte ise melanjdan oluşan devrik antiklinal (Dağdibi köyü doğusu, bakış kuzeydoğuya). Ofiyolitli karışıktan oluşan çekirdek Oligo-Miyosen yaşlı kırıntılı istif

16 Geç Oligosen-Erken Miyosen yaşlı kırıntılılar(Deliktaş f.) içindeki bazaltik-andezitik volkanikler (Narman volkaniti) (Oltu-Bahçecik'in hemen güneyi, bakış doğuya). Geç Oligosen-Erken Miyosen yaşlı kırıntılılar(Deliktaş f.) Olivinli ve ojitli bazalt-ojitli andezit (Narman volkaniti –Deliktaş f.) Geç Oligosen-Erken Miyosen yaşlı kırıntılılar(Deliktaş f.)

17 Susuz köyü batısında Oligo-Miyosen karasal kırıntılılardaki (Susuz f.) açık kömür işletmesi (bakış kuzeybatıya). Geç Oligosen- Erken Miyosen yaşlı volkanik arakatkılı kırıntılılar (Deliktaş f.) ve üzerindeki kömürlü kırıntılı karbonatlı birim (Susuz f.) geçişi (Alicik doğusu bakış güneye).

18 Oligo-Miyosen karasal, jips arakatkılı kırıntılı birimde (Tuztaşı f.) yatık kıvrımlı katmanlar (Acısu T güneyi, bakış kuzeybatıya). Aynı birimde kuzeye dalımlı, yataya yakın bindirme düzlemleri boyunca güneye itilmeler, güneye dalımlı kıvrımlar, kıvrımlı-kırıklı yapılar (Oltu kuzeyindeki Oltu-Ardahan çevre yolunun 200m kuzeyi, bakış kuzeydoğuya)

19 Üst Miyosen bazaltik ve andezitik lav ve piroklastikler (Penek formasyonu), Oligo- Miyosen karasal kırıntıları (Paşalı f.) açısal uyumsuzlukla üzerlemektedir. (Paşalı doğusunda Penek köyü yakınları, batıdan doğuya bakış.. Oligo-Miyosen karasal kırıntılıları (Paşalı f.) Üst Miyosen bazaltik ve andezitik lav ve piroklastikler (Penek formasyonu)

20 Foto 224: Oltu kuzeyindeki Oltu-Ardahan çevre yolunda Pliyo- Kuvaterner çökeller (Büyükdere formasyonu) Üst Miyosen çökelleri üzerinde uymsuzlukla yer almaktadır.

21 Foto 223: Oltu'nun hemen kuzeyinde Oltu-Narman yolunun Narman'a doğru çıkışında çakıltaşı-kumtaşı-silttaşı ardışımından oluşan Üst Miyosen-Alt Pliyosen çökellerindeki kumtaşlarındaki çapraz tabakalanma.

22

23 Deprem odak mekanizması çözümleri inceleme alanındaki fayların ters bileşenli KD-GB doğrultulu sol yanal doğrultu atımlı faylar olduğunu göstermektedir (Görgün vd., 2011).

24


"OLTU HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ STRUCTURAL EVOLUTION OF THE OLTU BASIN Hüseyin YILMAZ - Ali YILMAZ C.Ü. Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları