Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Ahmet GENÇ Sigortacılık Genel Müdür V. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Şubat 2005 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Ahmet GENÇ Sigortacılık Genel Müdür V. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Şubat 2005 Ankara."— Sunum transkripti:

1 Dr. Ahmet GENÇ Sigortacılık Genel Müdür V. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü @ Şubat 2005 Ankara

2

3

4

5

6 Gündem~ DASK Nedir? Niçin Gerekli? Sistemin Kuruluşu & İşleyişi Göstergeler

7 DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu ~ nedir? I

8 :: DASK> Doğal Afet Sigortaları Kurumu Zorunlu deprem sigortası yapmak üzere 587 sayılı KHK ile kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz bir kurumdur.

9 Zorunlu Deprem Sigortası Köy yerleşim alanları ve kamu binaları hariç olmak üzere ülkedeki tüm meskenlere yönelik olarak 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren uygulamaya konmuştur.

10 DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu ~ niçin gerekli? II

11 Türkiye’nin Deprem Riski > Deprem riski: Türkiye genelinin% 92’si Nüfusun% 95'i Büyük sanayi merkezlerinin% 98’i Barajların % 93’ü > 117 Hasarlı Deprem (1902-2000) Richter 5.0+ (magnitüd) > Doğal afetlerin %67’si depremler

12 Depremlerde Kayıp ve Hasar (17 Ağustos ve 12 Kasım 1999) Ölü Sayısı18.373 Yaralı Sayısı48.901 Yıkık-Ağır HasarlıKonut93.618 İşyeri15.182 Orta HasarlıKonut 104.693 İşyeri16.199 Az HasarlıKonut 113.382 İşyeri14.657 ToplamKonut 311.693 İşyeri46.038 ~ 6.2 milyar dolar

13 DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu ~ kuruluş & işleyiş III

14 Süreç Hazırlık Çalışmaları: Mayıs 1998 Batı Karadeniz Bölgesi sel felaketi ve Haziran 1998 Adana-Ceyhan depremi sonrası başlatılmıştır. Karar Aşaması: 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi. Yasal Düzenleme: 587 sayılı KHK (R.G.: 27.12.1999) Kuruluş Aşaması: 9 Ay (27.12.1999 - 27.09.2000) İlk Sigorta: 27.09.2000

15 Dünya Uygulamaları TÜRKİYEABD - KALİFORNİYAYENİ ZELANDA ADIDoğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) California Earthquake Authority (CEA) New Zealand Earthquake Commission (EQC) K.YILI200019961993 - Bugünkü yapılanma (1944-Fon şeklinde kuruluş) TÜRÜZorunluİhtiyariYangın poliçesi ekinde zorunlu SERMAYE -700 milyon $1,5 milyar NZD YÖNTEMSigorta şirketleri yoluyla KAPSAMKonut / Deprem Konut / deprem, yer kayması,… FİYAT2%15 (%10 seçimlik)1% Değişken Fiyat (Max: Binde 5) Değişken Fiyat (Max: Binde 5,25) Sabit Fiyat: Onbinde 6

16 Amaç  Konut sahiplerine ödenebilir bir prim karşılığında asgari bir güvence sağlamak  Devletin depremden kaynaklanan (afet konutları vb.) mali yükünü azaltmak  Yurtiçinde risk paylaşımı sağlamak, riskin belli bir kısmını reasürans yoluyla uluslararası piyasalara transfer etmek  Sigorta sistemini sağlıklı yapı üretiminde bir araç olarak kullanmak  Deprem hasarlarının telafisi için gerekli uzun vadeli kaynak birikimini sağlamak  Toplumda sigorta bilincinin yerleşmesine katkıda bulunmak

17 Genel Olarak...  ZDS teminatı DASK tarafından sunulmaktadır.  Sigorta şirketleri ve acenteleri, ZDS’nin sadece pazarlamasını yapmaktadır. Bu hizmet karşılığında prim üzerinden %12,5 (İstanbul) ve %17,5 (diğer iller) oranında komisyon ödenmektedir.  Hasar ödemeleri doğrudan DASK tarafından yapılmaktadır.  Sigortalı, zorunlu kısmın (85 milyar TL) üzeri için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı ek teminat alabilmektedir.

18 ZORUNLU 85 milyar TL üzeri için İHTİYARİ 85 milyar TL’ye Kadar DASK Yönetim Kurulu DASK Yönetim Kurulu Milli Re Kurum İdarecisi Reasürans Piyasası Reasürans Piyasası Risk Transferi DASK YönetimPazarlama Sigorta Şirketleri ve Acenteler Sigorta Şirketleri ve Acenteler Sigortalı ZDS Sistemi

19 Hazine Müsteşarlığı Dünya Bankası Sigortacılık Genel Müd. DASK ve İlgili Kurumlar Yönetim Kurulu Kurum İdarecisi Milli Re DASK Sigorta Şirketleri Hasar Eksperleri Fon Yönetim Şirketleri Reasürans Danışmanı Bilgi İşlem & Tanıtım

20 ZDS Kapsamındaki Binalar Genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan tüm özel meskenler:  Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler  Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

21 Kapsam Dışında Kalan Binalar  Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar  Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar  27/12/99 tarihinden sonra inşa edilmiş ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar  634 sayılı Kanunu tabi olsun veya olmasın tamamı ticari veya sinai amaçla kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari binalar, eğitim binaları vs.) 7269 kapsamında

22 Yaptırımlar Tapu tescil işlemi yapabilmek için ZDS poliçelerinin ibrazı gerekmektedir (29 Kasım 2000). Devletin, 7269 sayılı Kanundan ve diğer kanunlardan doğan konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ortadan kalkmıştır (27 Mart 2001). Su ve doğalgaz abonelik işlemlerinde ZDS aranacak (pilot uygulamalar). Elektrik, telefon, kablo TV vb. abonelik işlemlerinde ZDS aranacak (Kanunun çıkması bekleniyor).

23 ZDS Teminatı Kapsanan Riskler:  Deprem  Deprem sonucu yangın  Deprem sonucu infilak  Deprem sonucu yer kayması nedeniyle sigortalı binalarda ve temellerinde oluşan maddi zararlar Azami Sigorta Bedeli: 85 Milyar TL Muafiyet: %2

24 Sigorta Bedelinin Tespiti SB = Brüt Yüzölçüm (m²) x m² Gösterge Bedeli m² Gösterge Bedeli Betonarme : 380 milyon TL Yığma Kagir: 270 milyon TL Diğer: 145 milyon TL Azami Sigorta Bedeli: 85 milyar TL

25 Doğal Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı ~ ile öngörülen değişiklikler neler? IV

26 Yeni Tasarıyla Öngörülen Temel Değişiklikler (özet tablo) Mevcut DurumTasarı‘daki Durum DASK, sadece zorunlu deprem sigortası için teminat vermektedir. DASK, Bakanlar Kurulu'nun uygun görmesi halinde, diğer doğal afetler (sel gibi) için de zorunlu teminat sunabilir. DASK, ihtiyari teminat sunmamaktadır.DASK, zorunlu teminat sunduğu sigortalar için ihtiyari teminat sunabilir. Teminat sadece DASK tarafından verilmekte olup sigorta şirketlerinin rolü sadece pazarlama fonksiyonu ile sınırlıdır. Bakanlar Kurulu, Kanun kapsamındaki zorunlu veya ihtiyari sigortalar için sigorta şirketlerinin kendi nam ve hesaplarına teminat vermelerine karar verebilir. Sigorta şirketleri dışındaki kuruluşlar satış kanalı olarak kullanılmamaktadır. Kurum, sigorta sözleşmesi yapma yetkisini, kendi nam ve hesabına olması kaydıyla, sigorta şirketlerine ve diğer kuruluşlara devredebilir Sigorta şirketleri sadece pazarlama işlevini yerine getirdikleri için zorunlu deprem sigortası primleri kendi istihsalleri içerisinde yer almamaktadır. Kendi nam ve hesaplarına Kanun kapsamındaki zorunlu sigortaları satan sigorta şirketleri söz konusu rizikoların tamamını DASK'a reasüre etmek durumundadırlar. Bu itibarla DASK hem reasürans, hem de retrosesyon işlemi yapabilecektir. DASK, 7 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Yönetim Kurulu üye sayısı 5'e düşürülmüştür.

27 Kapsamdaki değişiklikler - 1  587 sayılı KHK’nın kapsamında sadece zorunlu deprem sigortası bulunmaktadır.  Ülkeminizin karşı karşıya bulunduğu diğer doğal afet risklerine karşı da zaman içerisinde zorunlu sigorta teminatı sunulması ihtiyacı doğabileceği için Tasarı’daki kapsamı genişletilmiştir. Nitekim, sel felaketi için zorunlu sigorta sunulması konusunda güçlü bir talep bulunmaktadır.

28 Kapsamdaki değişiklikler - 2  587 sayılı KHK uyarınca DASK sadece zorunlu sigorta için teminat sunmakta olup, ihtiyari herhangi bir teminat vermemektedir.  Sistemin faaliyete geçtiği 2000 yılından bu yana vatandaşlarımızdan gelen talepler olumlu olarak değerlendirilerek, zorunlu olarak teminat sunulan sigortalar için DASK tarafından ihtiyari olarak da teminat verilmesi Tasarı’ya eklenmiştir.

29 Teminat sunumuna ilişkin değişiklikler – 1  587 sayılı KHK uyarınca sigorta şirketlerinin DASK sistemindeki rolü sadece pazarlama ile sınırlı olup bu işlevleri için %12,5 ve %17,5 (İstanbul ve diğer bölgeler için) oranında komisyon almaktadırlar.  Sigorta sektörünün söz konusu sisteme daha etkin bir şekilde katkı sağlayabilmelerini teminen, Bakanlar Kurulu’nun tespit edeceği sigorta şirketlerinin kendi nam ve hesaplarına zorunlu sigortaları (Tasarı’da bahsi geçenler) satabilmelerine olanak sağlanmıştır. Ancak söz konusu rizikoların tamamı DASK’a reasüre edilmek zorundadır.

30 Teminat sunumuna ilişkin değişiklikler – 2  587 sayılı KHK uyarınca zorunlu deprem sigortasının pazarlanması sadece yetkili sigorta şirketleri tarafından yapılabilmektedir.  Pazarlama işlevinin daha esnek ve güçlü bir zemine sahip olması amaçlanarak, söz konusu pazarlama işlevini yetkili diğer kuruluşların da (bankalar, diğer finans kuruluşları vb.) yapabilmesine Tasarı’daki düzenleme ile olanak sağlanmıştır.

31 Teminat sunumuna ilişkin değişiklikler – 3  587 sayılı KHK uyarınca DASK, zorunlu deprem sigortası teminatı sunmakta ve bu riziko için reasürans koruması satın alabilmektedir.  Sigorta şirketlerinin kendi nam ve hesaplarına Tasarı kapsamındaki zorunlu sigortaları satabilmelerinin ve buna ilişkin rizikoların tamamını DASK’a reasüre etmelerinin doğal sonucu olarak DASK reasüransın yanı sıra retrosesyon (reasüre edilmiş işlerin reasüre edilmesi) da yapababilecektir.

32 Teminat sunumuna ilişkin değişiklikler - özet Reasürans Piyasası Reasürans Piyasası Risk Transferi DASK YönetimPazarlama Sigorta Şirketleri (DASK nam ve hesabına) Sigorta Şirketleri (DASK nam ve hesabına) Sigortalı Sigorta Şirketleri (Kendi nam ve hesaplarına) Sigorta Şirketleri (Kendi nam ve hesaplarına) Yetkili Kuruluşlar (DASK nam ve hesabına) Yetkili Kuruluşlar (DASK nam ve hesabına) Retrosesyon Piyasası Retrosesyon Piyasası

33 Yönetim Kuruluna ilişkin değişiklik  587 sayılı KHK uyarınca DASK, 7 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir.  Daha verimli ve esnek bir yönetim yapısı için söz konusu Kurul 5 kişiden oluşacak şekilde düzenlenmiştir. KHK’daki düzenlemede yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ve Kurum İdarecisi temsilcileri Tasarı’daki Yönetim Kurulu’nda yer almamışlardır.

34 DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu ~ göstergeler VI

35 Gelirler  Prim Gelirleri  Yatırım Gelirleri  Dünya Bankası katkısı  İhtiyaç durumunda borçlanma  Cezalar

36  Reasürans Primi Ödemeleri  Tazminat Ödemeleri & Hasar Tespit Masrafları  Komisyon (Sigorta Şirketleri)  İşletme ücreti (Milli Re)  Reklam ve Tanıtım giderleri  Bilişim sistemi  Danışmanlık Hizmetleri & Bilimsel Çalışmalar (Reasürans, risk modellemesi)  Çeşitli Giderler (Yönetim Kurulu, poliçe basımı vb.) Giderler

37 ► Genel Bilgiler ( 30 Kasım 2005 tarihi itibari ile ) Yetkili Şirket Adedi:25 Yürürlükteki Toplam Poliçe Adedi: 2.370.298 Yürürlükteki Toplam Teminat (YTL): 92.117.805.335,00 Tahakkuk Eden Toplam Prim(YTL): 155.026.302,75 Tahakkuk Eden Top. Komisyon (YTL): 24.208.401,50 Ortalama Teminat (YTL): 38.863,39 Ortalama Prim (YTL): 65,40 Yıllık Artış Oranı (%): 15,07 TCMB Dolar Kuru (hafta ort.)(YTL): 1,35858

38 ► Yatırım Tutarı TL Hesaplar Toplamı:245.587.537,34 $ Hesaplar Toplamı :58.280.062,34 Genel Toplam (YTL):303.867.599,68

39

40 :::: İller Bazında Poliçe Üretimi ŞEHİR POLİÇE ADEDİ (2005) POLİÇE(%)PRİMTEMİNAT POLİÇE ADEDİ (2004) POLİÇE ARTIŞ ORANI (%) ADANA 36.124 1,522.654.260,341.730.224.920,00 27.982 29,10 ADIYAMAN 4.009 0,17249.031,80142.350.265,00 2.860 40,17 AFYON KARAHİSAR 17.641 0,741.247.793,24597.109.195,00 15.528 13,61 AKSARAY 4.970 0,2191.190,28187.763.160,00 4.190 18,62 AMASYA 6.992 0,29570.537,37241.974.315,00 6.383 9,54 ANKARA 267.711 11,296.080.407,6510.670.645.215,00 224.790 19,09 ANTALYA 53.906 2,273.088.959,142.138.774.185,00 39.669 35,89 ARDAHAN 393 0,0222.335,4812.823.860,00 289 35,99 ARTVİN 2.207 0,0957.357,5180.960.135,00 1.270 73,78 AYDIN 38.210 1,613.041.888,411.343.585.600,00 29.774 28,33 AĞRI 1.734 0,0788.357,6948.317.835,00 1.871 - 7,32 BALIKESİR 66.502 2,815.055.924,552.215.981.910,00 49.358 34,73 BARTIN 2.895 0,12232.406,67101.533.635,00 2.040 41,91 BATMAN 2.076 0,09124.603,4377.667.100,00 1.480 40,27 BAYBURT 354 0,0112.686,3712.354.015,00 332 6,63 BOLU 16.311 0,691.454.168,56650.497.020,00 15.577 4,71 BURDUR 5.854 0,25510.093,76206.845.040,00 4.804 21,86 BURSA 84.073 3,557.147.909,623.224.081.380,00 80.805 4,04 BİLECİK 4.626 0,20332.918,39171.726.195,00 4.319 7,11 BİNGÖL 3.906 0,16350.106,74155.210.545,00 2.188 78,52 BİTLİS 1.441 0,0681.674,5839.675.120,00 848 69,93 DENİZLİ 29.402 1,242.891.483,491.284.775.505,00 25.274 16,33 DÜZCE 8.925 0,38771.065,49340.018.495,00 5.665 57,55 DİYARBAKIR 7.942 0,34526.017,66319.103.980,00 5.381 47,59 EDİRNE 17.921 0,76565.624,35676.744.685,00 15.622 14,72 ELAZIĞ 10.218 0,43742.203,75451.511.250,00 6.536 56,33 ERZURUM 11.201 0,47772.296,09487.447.125,00 9.738 15,02 ERZİNCAN 8.422 0,36740.702,41288.729.360,00 7.070 19,12 ESKİŞEHİR 46.457 1,962.626.350,601.561.101.200,00 46.268 0,41 GAZİANTEP 14.543 0,61542.738,73607.237.315,00 12.083 20,36 GÜMÜŞHANE 1.034 0,0447.777,8437.785.695,00 468 120,94 GİRESUN 5.349 0,23137.523,12194.824.070,00 5.084 5,21 HAKKARİ 1.014 0,04106.309,8140.115.880,00 231 338,96 HATAY 16.740 0,711.392.091,21620.526.385,00 13.387 25,05 ISPARTA 9.098 0,38761.665,79308.349.095,00 8.024 13,38 IĞDIR 959 0,0464.025,6440.146.055,00 1.193 - 19,61 K.MARAŞ 5.549 0,23426.115,86206.869.900,00 3.645 52,24 KARABÜK 4.638 0,20379.895,50165.752.145,00 3.895 19,08 KARAMAN 3.470 0,1564.640,69145.413.550,00 1.901 82,54 KARS 1.462 0,0689.681,0453.474.325,00 1.092 33,88 KASTAMONU 7.290 0,31543.844,26275.267.945,00 5.899 23,58 KAYSERİ 31.314 1,321.063.006,371.281.053.535,00 20.108 55,73 KIRIKKALE 4.778 0,20315.329,46143.810.735,00 2.247 112,64 KIRKLARELİ 13.480 0,57290.895,54526.020.280,00 11.211 20,24 KIRŞEHİR 5.296 0,22402.304,42173.179.660,00 4.192 26,34 KOCAELİ 74.703 3,156.274.952,012.843.494.045,00 55.885 33,67 KONYA 32.494 1,371.014.016,321.254.165.320,00 30.675 5,93 KÜTAHYA 10.024 0,42676.825,84357.947.430,00 8.392 19,45 KİLİS 578 0,0215.804,5914.439.255,00 537 7,64 MALATYA 8.740 0,37843.687,46368.706.650,00 5.729 52,56 MANİSA 23.011 0,971.887.105,22810.271.515,00 16.698 37,81 MARDİN 2.178 0,0969.676,2873.523.980,00 1.505 44,72 MERSİN 42.660 1,801.354.144,411.767.408.740,00 31.261 36,46 MUĞLA 49.022 2,073.881.460,841.699.769.165,00 39.609 23,76 MUŞ 1.162 0,0598.512,8743.665.190,00 702 65,53 NEVŞEHİR 5.871 0,25165.719,41165.793.400,00 3.593 63,40 NİĞDE 4.926 0,21102.698,07181.588.100,00 3.022 63,00 ORDU 7.547 0,32294.532,87318.042.375,00 6.314 19,53 OSMANİYE 4.073 0,17330.787,77153.225.800,00 3.505 16,21 RİZE 4.645 0,20100.978,51183.261.030,00 1.668 178,48 SAKARYA 33.909 1,432.908.729,771.268.891.975,00 31.970 6,07 SAMSUN 15.815 0,67871.564,85589.640.915,00 11.832 33,66 SİNOP 4.551 0,19132.907,64172.947.545,00 2.651 71,67 SİVAS 7.953 0,34280.646,62280.647.190,00 6.173 28,84 SİİRT 1.064 0,0469.496,1029.572.930,00 844 26,07 TEKİRDAĞ 56.778 2,402.773.418,512.249.447.195,00 53.018 7,09 TOKAT 7.969 0,34601.556,82255.990.300,00 6.835 16,59 TRABZON 14.404 0,61324.418,94588.467.385,00 8.814 63,42 TUNCELİ 1.407 0,0693.456,3556.385.110,00 1.156 21,71 UŞAK 6.299 0,27414.621,65245.850.915,00 5.256 19,84 VAN 2.320 0,10148.915,6890.054.475,00 2.335 - 0,64 YALOVA 22.651 0,961.763.320,39794.086.640,00 21.261 6,54 YOZGAT 4.438 0,19164.266,99151.925.635,00 3.922 13,16 ZONGULDAK 10.453 0,44703.723,48408.911.100,00 8.042 29,98 ÇANAKKALE 17.831 0,751.447.795,46629.786.635,00 15.415 15,67 ÇANKIRI 4.174 0,18313.296,48138.182.610,00 3.038 37,39 ÇORUM 14.811 0,62959.119,45566.915.280,00 9.783 51,40 İSTANBUL 786.227 33,1758.452.103,3731.454.652.240,00 771.475 1,91 İZMİR 190.583 8,0416.513.636,757.409.966.085,00 149.455 27,52 ŞANLIURFA 6.236 0,26198.907,27208.431.110,00 4.680 33,25 ŞIRNAK 354 0,0121.297,0112.391.255,00 252 40,48 TOPLAM 2.370.298 100,00144.596.687,2785.792.926.325,00 2.059.873 15,07

41 BÖLGELERE GÖRE ÜRETİMADETORAN (%)PRİMORAN (%)TEMİNATORAN (%) Akdeniz174.0047,3410.518.118,286,787.132. 224.065,007,74 Doğu Anadolu53.7192,274.157.252,792,682.148.538.155, 002,33 Ege430.69418,1735.610.739,9922,9715.96 5.257.320,0017,33 Güney Doğu Anadolu39.6401,671.902.585,671,231.512.441.815, 001,64 Karadeniz136.1905,758.196.065,255,295.1 85.143.400,005,63 Marmara1.112.19946,9281.957. 667,4152,8743.838.931.270,0047,59 İç Anadolu423.85217,8812.683.873,368,1816.335.269. 310,0017,73 TOPLAM2.370.298100,00155.026.302,75100,0092.117.805.335,00100,00RİSK BÖLGELERİNE GÖRE ÜRETİMADETORAN (%)PRİMORAN (%)TEMİNATORAN (%) 1.Derece1.181.28049,84101.465.665,3365,45 45.107.244.010,0048,97 2.Derece620.89926,1938. 722.172,9924,9824.305.726.180,0026,39 3.Derece 190.6518,046.707.531,184,337.840.083.280,008,51 4.Derece362.22415,287.895.821,925,0914.346.629.990,0015,57 5.Derece15.2440,64235.111,330,155 18.121.875,000,56 TOPLAM2.370.298100,00155.026.302,75100,0092.117.805.335,00100,00 YAPI TARZINA GÖRE ÜRETİMADETORAN (%)PRİMORAN (%)TEMİNATORAN (%) ÇELİK,BETONARME KARKAS2.200.09992,82145.865.222,8694,0988.63 6.913.805,0096,22 YIĞMA KAGİR YAPILAR124.7655,267.351.950,544,742.997.815.7 50,003,25 DİĞER YAPILAR45.4341,921.809.129,351,17483.075.780, 000,52 TOPLAM2.370.298100,00155.026.302,75100,0092.117.805.335,00100,00

42 DEPREMLERE GÖRE HASAR ÖDEMELERİ (30.11.2005)DEPREMİN OLUŞ TARİHİDEPREMİN OLUŞ YERİBÜYÜKLÜKDOSYA SAYISIÖDENEN TOPLAM TAZMİNAT (YTL)15.12.2000AFYON KARAHİSAR / BOLVADİN5.8623.022,002000 YILI TOPLAM 623.022,0017.01.2001 OSMANİYE / MERKEZ4.91960,0029.05.2001 ERZURUM / PASİNLER4.62815,0022.06.200 1BALIKESİR / SAVAŞTEPE5.02537,5025.06.20 01OSMANİYE / MERKEZ5.512744.020,4026.06. 2001İZMİR / MERKEZ3.915.724,2011.07.200 1ERZURUM / PASİNLER5.4108.206,2530.07.2 001YALOVA / MERKEZ3.81372,0009.08.2001 OSMANİYE / MERKEZ4.041.275,0026.08.200 1DÜZCE / YIĞILCA5.42820,0012.09.2001S İİRT / PERVARİ4.511.421,0018.10.200 1ADANA / MERKEZ4.93914.540,2531.10.2 001OSMANİYE / MERKEZ5.213933.715,0028.11. 2001ERZURUM / PASİNLER3.931.580,0002.12.20 01HAKKARİ / MERKEZ4.213.000,0002.12.200 1VAN / MERKEZ4.538.580,0015.12.200 1BİTLİS / AHLAT3.911.680,0017.12.2001İ ZMİR / MENEMEN3.81250,002001 YILI TOPLAM 338127.496,6022.01.2 002ANTALYA / MERKEZ5.222.811,5022.01.200 2MANİSA / TURGUTLU4.731.654,6031.01.2 002OSMANİYE / MERKEZ3.9419.678,4003.02.20 02AFYON KARAHİSAR / SULTANDAĞI6.01.4262.167.64 1,6928.02.2002HAKKARİ / MERKEZ4.827.500,0028.02.200 2TEKİRDAĞ / MARMARA EREĞLİSİ4.82524.347,9001.03. 2002MANİSA / SALİHLİ3.611.236,5011.03.2002 HATAY / MERKEZ4.21150,0004.04.2002 BURDUR / MERKEZ4.232.015,5001.05.200 2MERSİN / MERKEZ4.11400,0003.05.2002 HAKKARİ / ÇUKURCA5.0323.520,0012.05.2 002AFYON KARAHİSAR / SULTANDAĞI4.41611.710,1023.05.2002İZMİR / KARABURUN4.62566,4023.05. 2002K.MARAŞ / ANDIRIN4.81150,0020.06.2002 AFYON KARAHİSAR / BOLVADİN3.943.213,2828.06.2 002AFYON KARAHİSAR / SULTANDAĞI4.5157.016,2030. 07.2002DENİZLİ / MERKEZ4.511.590,6510.08.200 2MALATYA / ARGUVAN4.0410.365,0018.08.2 002ERZURUM / ŞENKAYA4.722.158,6029.09.20 02ADANA / KARAİSALI3.844.108,5019.11.2 002ADIYAMAN / ÇELİKHAN4.613.000,002002 YILI TOPLAM 15582.284.834,8227.0 1.2003TUNCELİ / PÜLÜMÜR6.5168291.355,0021. 02.2003AFYON KARAHİSAR / MERKEZ3.6189.191,4927.02.20 03ANKARA / ÇAMLIDERE4.03941,0016.03.2 003HAKKARİ / ŞEMDİNLİ4.8844.588,0009.04.2 003ANTALYA / MERKEZ4.81154,6810.04.2003İ ZMİR / URLA5.61.7311.883.848,7018.04.2003İZMİR / URLA4.83948.006,1701.05.2003 BİNGÖL / MERKEZ6.44672.828.877,6604. 05.2003İZMİR / URLA4.422.871,1021.05.2003Bİ NGÖL / GENÇ4.528.350,0009.06.2003B ALIKESİR / BANDIRMA5.111.156,0006.07.2 003ÇANAKKALE / GELİBOLU5.31311.391,5013.07.2003MALATYA / PÜTÜRGE5.71184,2026.07.2003 DENİZLİ / BULDAN5.62636.306,8531.07.20 03AFYON KARAHİSAR / SULTANDAĞI4.431.910,5003.1 0.2003ESKİŞEHİR / MERKEZ4.2108.103,9019.11.20 03OSMANİYE / MERKEZ4.02385,0024.11.2003İ ZMİR / MERKEZ3.531.473,9016.12.200 3İZMİR / DİKİLİ4.641.975,0023.12.2003B URSA / KELES4.81970,002003 YILI TOPLAM 25035.182.040,6506.0 1.2004MALATYA / PÜTÜRGE4.8530.627,6022.01.2 004KONYA / TUZLUKÇU4.51550,0008.02.20 04ANKARA / HAYMANA4.534.783,0023.02.2 004ADANA / CEYHAN3.51962,0026.02.2004 ADIYAMAN / ÇELİKHAN5.0534.373,4003.03. 2004BİNGÖL / SANCAK4.526.353,0024.03.2004 İZMİR / ÇANDARLI4.82820.522,3028.03.2004ERZURUM / AŞKALE5.3215221.397,9001.04. 2004ERZURUM / AŞKALE4.64964.788,8014.04.20 04BOLU / MERKEZ4.61111.145,3316.05.2 004YALOVA / MERKEZ4.2139.369,8412.06.20 04ELAZIĞ / MADEN4.422.803,0015.06.2004 ÇANAKKALE / GÖKÇEADA5.169.584,4002.07. 2004AĞRI / DOĞUBAYAZIT5.01829.542,30 03.07.2004AFYON KARAHİSAR / SULTANDAĞI4.364.146,0003.0 7.2004MUĞLA / BODRUM4.3414.427,2017.07.20 04BİNGÖL / SANCAK4.02950,0021.07.2004A ĞRI / DOĞUBAYAZIT3.742.494,0021.07.2004KIRIKKALE / KESKİN4.400,0030.07.2004AĞ RI / DOĞUBAYAZIT4.61817.576,00 04.08.2004MUĞLA / GÖKOVA5.41740.303,0109.08.2 004AĞRI / DOĞUBAYAZIT4.07962.998,10 11.08.2004ELAZIĞ / SİVRİCE5.51955.632,3018.08.20 04MERSİN / ERDEMLİ4.6412.268,5024.08.2 004AĞRI / DOĞUBAYAZIT3.71751,0007.0 9.2004AFYON KARAHİSAR / BOLVADİN4.427.055,0029.09.2 004İSTANBUL / ADALAR4.02229.189,5004.10.2 004ANTALYA / KORKUTELİ4.11107,0004.12.2 004ERZURUM / KANDİLLİ4.4118.989,0014.12.2 004ÇORUM / SUNGURLU3.91220,0021.12.20 04MUĞLA / ULA5.13463.507,9030.12.2004A NKARA / ÇUBUK4.621.275,002004 YILI TOPLAM 586768.692,3811.01.2 005MUĞLA / MİLAS5.159.850,0014.01.2005M UĞLA / ULA4.11922,0017.01.2005ERZU RUM / AŞKALE4.167.410,0024.01.2005 ANTALYA / KAŞ5.5188,0025.01.2005ADAN A / MERKEZ4.166.661,5025.01.200 5HAKKARİ / MERKEZ5.525275.923,5029.01. 2005DENİZLİ / ÇİVRİL4.123.821,5029.01.2005İ ZMİR / SEFERİHİSAR4.4150176.954,3 003.02.2005HAKKARİ / MERKEZ4.5865.619,0006.03.20 05HAKKARİ / ÇUKURCA4.152181.631,4014.0 3.2005BİNGÖL / KARLIOVA5.96184.795,2223.0 3.2005BİNGÖL / KARLIOVA5.56732.950,1228.0 3.2005HAKKARİ / MERKEZ3.81010.187,7023.04.2 005AĞRI / DOĞUBAYAZIT3.9127137.698, 1030.04.2005ÇORUM / MERKEZ4.71570,0012.05.2005 TOKAT / REŞADİYE4.962.015,0015.05.20 05AFYON KARAHİSAR / ÇOBANLAR4.555.021,5031.05.2 005HAKKARİ / BAĞIŞLI4.07055.714,9005.06.20 05HAKKARİ / MERKEZ4.680129.769,8006.06. 2005BİNGÖL / KARLIOVA5.7100160.174,7020.06.2005BURSA / HARMANCIK4.212.444,0024.0 7.2005HATAY / ERZİN4.119.176,0031.07.2005A NKARA / BALA5.3119.674,2004.08.2005B ALIKESİR / GÖMEÇ4.199.488,6006.08.2005 ANKARA / BALA4.654.132,0009.08.2005ÇA NKIRI / ORTA4.711.758,0010.08.2005Bİ NGÖL / KARLIOVA4.22473.851,2017.1 0.2005İZMİR / UZUNKUYU5.9339549.390,461 8.10.2005ELAZIĞ / HIDIRBABA4.2713.241,0021.10.2005İZMİR / SEFERİHİSAR5.96641.004.805, 8231.10.2005İZMİR / SEFERİHİSAR4.81632.105,700 2.11.2005İZMİR / UZUNKUYU3.91233.203,80200 5 YILI TOPLAM 18733.091.049,02TO PLAM: 686411.477.135,47

43 YILLARA GÖRE HASAR ÖDEMELERİ (23.11.2005)YILDEPREM SAYISIDOSYA SAYISIÖDEME(YTL)20001623.022,0020011733 8127.496,602002211.5582.284.834,822003202.503 5.182.040,65200431586768.692,3820053218733.09 1.049,02TOPLAM:121686411.477.135,47

44 25.4.2003 - v.3.1

45 Teşekkürler

46

47 25.4.2003 - v.3.1 Teşekkürler


"Dr. Ahmet GENÇ Sigortacılık Genel Müdür V. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Şubat 2005 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları