Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HAZIRLAYAN ELİF ER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HAZIRLAYAN ELİF ER"— Sunum transkripti:

1 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HAZIRLAYAN ELİF ER

2 DÖNEM NASIL BAŞLAMIŞ? Genç Kalemler dergisinin 1911’ de Selanik’te yayımlanmaya başlanması, Tanzimat edebiyatında ilk işaretleri görülen Türkçülük hareketlerini de hızlandırmıştır. Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler ’in ilk sayısında yayımladığı Yeni Lisan makalesiyle “sade Türkçe” bir dava olarak ilk kez bu dergide ele alınmış olur

3 Genç Kalemler’ in ardından çıkan Türk Yurdu ve Yeni Mecmua gibi dergiler, Ziya Gökalp’ in sosyolojik çalışmaları, Halide Edip’in Yeni Turan romanı Türkçülük akımın gelişmesini, edebiyat ortamının değişmesini ve Milli Edebiyat Akımı’nın doğuşunu Sağlar. Batı taklitçiliğinden kaçınarak, milli konulara yönelme, yeni ve milli bir edebiyat ortaya koyma amacı güdülmüştür.

4 “Toplum için sanat” anlayışı çerçevesinde eserler ortaya konmuştur.
Şiir dili olarak İstanbul Türkçesi esas alınmış ve şiirler sade bir Türkçeyle yazılmıştır. Halk edebiyatı esas alınmış ve sadece hece ölçüsü kullanılmıştır. Tam ve zengin uyağın yanında yarım uyak da kullanılmıştır. Halkın yaşamı ve sorunlarının yanı sıra bireysel konular da işlenmiştir. Roman ve hikayelerde toplumsal konulara realist bir bakışla yer verilmiştir.

5 Bu dönemle birlikte hikaye ve romanlarda İstanbul dışına çıkılmış ve Anadolu anlatılmıştır.
Anadolu’nun edebiyata girmesiyle birlikte memleket edebiyatı da başlamıştır. Tiyatroda bu dönemle birlikte canlanmalar görülür. Özel ve resmi (Darülbedayi) tiyatrolar kurulmuştur. İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci ve Musahipzade Celal sadece tiyatro eserleri vermişlerdir. Edebiyat tarihi ve eleştiri alanlarında Fuat Köprülü, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin gibi isimler eserler ortaya koymuşlardır.

6 Dönemin Sanatçıları: Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin,Falih Rıfkı Atay, Aka Gündüz, Peyami Safa

7 MiLLİ MÜCADELE DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

8 Milli Mücadele Dönemi Turk Edebiyatı romanlarında işgal altındaki kentler (İstanbul, Izmir...), aydın-halk çatışması, yanlış batılılaşma işlenmiş, idealize tipler yaratılmıştır. (Dönemin önemli romancıları: Halide Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Refik Halit...) Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı hikayelerinde savaşa ait gözlemler, Türk insanının, askerinin kahramanlığı ve fedakarlığı anlatılmıştır. (Dönemin önemli hikayecileri:Halide Edip, Yakup Kadri)

9 Dergi ve gazetelerde Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen makale, fıkra ve denemeler kaleme alınmış, halkı coşturucu söylevler verilmiştir. (Dönemin önemli makale, fıkra ve deneme yazarları, söylevcileri : Yakup Kadri Ruşen Eşref, Yahya Kemal, Falih Rıfkı, Halide Edip, Hamdullah Suphi, Mehmet Akif...)

10 DÖNEMİN ÖNE ÇIKAN YAZARLARI

11 Maupassant tarzı olay hikayeciliğinin bizdeki en büyük ismidir.
ÖMER SEYFETTİN (1884 — 1920) Maupassant tarzı olay hikayeciliğinin bizdeki en büyük ismidir. Hikayeciliği meslek olarak gören ilk sanatçıdır. Genç Kalemler dergisinde yayımlanan “Yeni Lisan” makalesiyle dilin sadeleştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Uzun cümlelerden, söz oyunlarından, yabancı sözcük ve tamlamalardan kaçınmış, konuşma ve yazı dili arasında bir uyum kurmaya çalışmıştır. “Toplum için sanat” anlayışıyla milli değerlere yönelmenin önderliğini yapmıştır. Realist bir yazardır. HikayeIerinde milIi bilinci uyandırma ve güçlendirme amacı taşımıştır.

12 ALİ CANİP YÖNTEM ( ) Fecr-i Ati topluluğundan Genç Kalemler dergisine geçmiştir. Hem heceyi hem de aruzu kullanmıştır. Eleştirileri, makaleleri ve edebiyat tarihi araştırmalarıyla tanınmıştır. ESERLERİ: Şiir: Geçtiğim Yol Makale: Mil Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım Antoloji: Türk Edebiyatı Antolojisi

13 ZİYA GÖKALP (1876—1924) Türkçülük akımını sistemleştiriştir ve Türk milliyetçiliği fikrini “Türkiyecilik”, “Oğuzculuk ve Türkmencilik”, “Turancılık” devrelerine ayırmıştır. Şair ve yazar kimliği kadar sosyolog olarak da önemlidir; sosyoloji çalışmalarında Emile Durkheim’den etkilenmiştir. Türk sosyolojisinin kurucusu olarak görülmüştür. İslamiyet öncesi Türk tarihiyle ilgili araştırmalar yapmıştır. Konuşma dilinin aynı zamanda yazı dili olmasını, edebi eserlerde İstanbul ağzının esas alınmasını ve heceyi kullanmak gerektiğini savunmuştur.

14 MEHMET EMİN YURDAKUL (1869— 1944) “Türk Şairi”, “MilIi Şair” unvanlarıyla anılmıştır. Milli duyguları dile getirdiği ilk şiiri Cenge Giderken’le heceyle şiir yazma eğiliminin öncülüğünü yapmıştır. Anadolu insanının acılarını, düşmana karşı mücadelesini coşkun bir dille anlatan ilk şairdir. Bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullanmıştır.

15 AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU (1860— 1927)
Önceleri Servet-i Fünun topluluğu içinde yer aldı. Yeni Lisan hareketini benimsedikten sonra milli konularda sade bir dille eserler yazmıştır. ESERLERİ: Hikaye: Haristan ve Gülistan; Çağlayanlar Roman: Gönül Hanım

16 MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ (1890— 1927)
Edebiyata Fecr-i Ati’yle ve şiirle girdi, sonraları Milli Edebiyat’a katıldı. Türk kültürü, dili ve uygarlığıyla ilgili önemli çalışmalar yaptı. Türk edebiyat tarihi alanında dünyaca ünlü bir bilim adamıdır. Ordinaryüs Profesör ünvanını almıştır. Hoca Ahmet Yesevi ve Yunus Emre’yi tanıttı.

17 HALİDE NUSRET ZORLUTUNA
Kurtuluş Savaşı yıllarında yayımlanan “Git Bahar” şiiriyle ünlenmiştir. Heceyle, sade bir dille, anlaşılır şiirler yazmıştır. Cumhuriyet sonrasında da “Hisar” dergisi çevresinde bulunmuştur ESERLERİ: Şiir: Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü

18 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU (1889— 1974)
Eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat’tan Cumhuriyet dönemine geçirdiği dönüşümleri anlatmıştır. Fecr-i Ati’den Milli edebiyata geçen bir sanat çizgisi izlemiştir. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarını, Türk toplumunun yaşamını ve sorunlarını işledi. Romanlarını sağlam bir teknikle kaleme almış, karakterleri başarıyla canlandırmıştır. “Toplum için sanat” anlayışıyla ağır olan dilini sadeleştirmiştir.

19 HALİDE EDİP ADIVAR (1884—1964) Roman, hikaye ve anı türlerinde eserler vermiştir, Tekniği zayıf olmakla beraber tasvir ve tahlilleri güçlü romanlarıyla tanınmıştır. Süssüz, kısa cümleli romanlarında güçlü kişilikli kadın kahramanlar ön plandadır. Aşk ve kadın psikolojisini işlediği ilk romanlarından (Handan, Seviye Talip.. .) sonra Türkçülük hareketinin ve MilIi mücadelenin etkisiyle toplumsal konulara yönelmiştir. Kurtuluş Savaşı sürecini anlattığı Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye gibi romanlarıyla sevilmiştir. Ateşten Gömlek Türk edebiyatında Kurtuluş Savaşını işleyen ilk romandır.

20 REFİK HALİT KARAY (1888— 1966) Deneme, fıkra, mizah, hiciv, roman ve hikaye türlerinde eserler vermiştir. Türkçeyi büyük bir ustalıkla kullanmıştır. Beyrut ve Halep’te 15 yıl sürgün hayatı yaşamıştır. Sürgün hayatında tanıdığı Anadolu’yu ve Anadolu dışındaki yerleri anlamıştır. Türk edebiyatında bir yazarın Anadolu’yu yakından tanıyarak, içinde bulunarak Anadolu’yu anlattığı ilk hikayeler olan Memleket Hikayeleri ile tanındı. “Kirpi” takma adıyla mizahi hicivler yazmıştır. Realizmden etkilenmiştir.

21 REŞAT NURİ GÜNTEKİN (1889— 1956)
Roman, öykü, gezi, eleştiri ve tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Sade bir dille yazdığı eserlerinde Türkçeyi tüm canlılığıyla kullanmıştır. İstanbullu idealist bir genç kızın, Feride’nin, öğretmen olarak gittiği Anadolu’da yaşadıklarını anlattığı Çalıkuşu’yla sevilmiştir. Yaprak Dökümü’nde Batılılaşmanın Türk aile yapısı üzerindeki olumsuz etkisini; Yeşil Gece’de Kurtuluş Savaşı yılları ve sonrasında dini istismar eden kişilerin eleştirisini romanlaştırır.

22 PEYAMİ SAFA (1889— 1961) Psikolojik roman türünün usta ismidir. Roman tekniği oldukça gelişmiştir. Batılı olamayan ama Doğulu da kalamamış Türk toplumunu konu edinmiştir; bu konu Fatih Harbiye romanında daha da öne çıkar. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu hasta bir gencin psikolojisini anlattığı otobiyografik bir romandır, Olaylardan çok psikolojik tahlillere önem vermiştir. Ekonomik nedenlerle kaleme aldığı eserlerinde Server Bedi takma adını kullanmıştır.

23 BEŞ HECECİLER (Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafiz Çamlıbel) Şiire aruzla başlamışlardır. Özellikle Ziya Gökalp’ ten etkilenerek Milli edebiyat akımına yönelmişlerdir. Anadolu’yu ve Anadolu insanının yaşamını coşkuyla yansıtmışlardır. Süsten uzak, günlük konuşma dıliyle şiirler yazmışlardır. Ağırlıklı olarak hece ölçüsünü ve dörtlüğü kullanmışlardır.

24 BEŞ HECECİ YAZARLARDAN BAZILARI

25 HALİT FAHRİ OZANSOY (1891 — 1971)
Aruzla şiire başlamış sonraları heceyle şiirler yazmış ve Beş Hececiler’e katılmıştır. Bir öğretmen olan şair, şiirlerinde aşk, ölüm, hüzün konularını sıkça işlemiştir. ESERLERİ: Şiir: Cenk Duyguları, Rüya, Efsaneler Tiyatro: Sönen Kandiller (Manzum) Roman: Sulara Giden Köprü Anı: Edebiyatçılar Geçiyor

26 ENİS BEHİÇ KORYÜREK (1892— 1949)
Şiire arzula başlamış Ziya Gökalp’ in etkisiyle heceyi kullanmaya başlamıştır. “Gemiciler” şiiri başta olmak üzere, Türk denizciliğiyle ilgili şiirleriyle tanınmıştır. Son yıllarında tasavvufi şiirler de yazmıştır. ESERLERİ: Şiir: Miras, Güneşin Ölümü, Varidat-ı Süleyman (Tasavvufi)

27 YISUF ZİYA ORTAÇ (1895— 1967) Hem heceyle hem de aruzla şiirler yazmıştır. Türk edebiyatının önemli mizah yazarlarındandır. Akbaba adlı mizah dergisini çıkarmıştır. ESERLERİ: Şiir: Akından Akına, Cenk Ufukları, Yanardağ, Kuş Cıvıltıları (Çocuk Şiirleri) Anı: Portreler, Bizim Yokuş (Gazetecilik Anıları) Roman: Göç, Uç Katlı Ev Fıkra: Beşik, Ocak, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Gezi Yazısı: Göz Ucuyla Avrupa

28 ORHAN SEYFİ ORHON (1890— 1972) Şiire aruzla başlamış sonraları heceyle yazmaya başlamıştır. Hece ölçüsüyle gazel biçiminde şiirler de yazmıştır. “Peri Kızı ile Çoban Hikayesi” adlı manzum masalıyla sevilmiştir. Mizah çalışmaları da vardır. ESERLERİ: Şiir: Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, Gönülden Sesler Mizah-hiciv hikayeIeri: Asri Kerem, Düğün Gecesi Makaleleri: Dün-Bugün-Yarın Fıkra: Kulaktan Kulağa

29 FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL (1898 — 1914)
Aruz ölçüsüyle yazdığı ilk şiirlerden sonra daha çok heceyi kullanmaya başlamıştır. Aruzu tamamıyla terk etmeyen şair her iki vezni de ustaca kullanmıştır. “Sanat” adlı şiiriyle “memleketçi edebiyat” anlayışının öncülüğünü yapmıştır Hem bireysel duygularını hem de memleket konularını şiirlerinde işlemiştir.

30 MEHMET AKİF ERSOY ( ) İstiklal Marşı’nın şairidir. Şiirlerinde güzellikten çok doğruluğa önem verir: “Sözüm doğru olsun, odun gibi olsun tek.” demiştir. Toplumcu bir sanattan yanadır. Toplumun içinde bulunduğu sıkıntılardan İslamiyetle kurtulabileceğini savunmuştur. İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitleri şiirinde olduğu gibi kahramanlıkları milli ve dini duygularla anlatmıştır.

31 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ BAĞIMSIZ YAZARLARINDAN BAZILARI

32 YAHYA KEMAL ( ) Divan şiiriyle Batı şiirini ustalıkla kaynaştırmıştır. Fransız tarihçi Albert Sorel’in etkisiyle Türk tarihine yönelmiştir. Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamıştır. Hece ölçüsüyle yazdığı tek şiiri Ok’tur. Şiirlerinde İstanbul sevgisi öne çıkar. Klasik Türk müziğine hayranlığıyla da tanınır. İstanbul, aşk, tabiat, ölüm, musiki, sonsuzluk, rintlik, deniz başlıca konularıdır.

33 Aruzla ve divan nazım şekilleriyle modern şiirler yazmıştır.
Dili mükemmel kullanmaya, sözcük seçimine, dize bütünlüğüne, ahenge ve kat iyeye büyük önem vermiştir. Parnasizmin bizdeki temsilcisidir. Nev Yunanilik (Neo Klasik) ve sembolizmden de etkilenmiştir. Bütün kitapları öldükten sonra yayımlanmıştır.

34 KONUYLA İLGİLİ SORULAR
1. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’ ait değildir? A) Eski Şiirin Rüzgarıyla B) Kendi Gök Kubbemiz C) Süleymaniye Kürsüsünde D) Siyasi ve Edebi Hatıralarım E) Eğil Dağlar

35 2. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa’ya ait değildir?
A) Bir Tereddüdün Romanı B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu C) )Matmazel Noraliya’ nın Koltuğu D) Kendi Gök Kubbemiz E) Fatih-Harbiye

36 3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde heceyi kullanmıştır. B) Ömer Seyfettin, olay hikayeIeri kaleme almıştır. C)Yeni Lisan makalesi Genç Kalemler’de yayımlanmıştır. D) Efruz Bey’in yazarı Ali Canip Yöntem’dir. E)Ziya Gökalp, sosyoloji alanındaki çalışmalarıyla da tanınır,

37 4. Aşağıdaki şairlerden hangisi Beş Hececiler içerisinde yer almaz?
A) Yusuf Ziya Ortaç B) Orhon Seyfi Orhon C) Enis Behiç Koryürek D) Cevdet Kudret Solok E) Halit Fahri Ozansoy

38 5. Aşağıdakilerden hangisinde Halide Edip Adıvar’ın “anı” türündeki eserleri bir arada verilmiştir?
A) Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabedler B) Türkün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev C) Kubbede Kalan Hoş Seda, İzmir’den Bursa’ya D) Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye E) Sinekli Bakkal, Handan

39 6. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel’in bir eseridir?
A) Miskinler Tekkesi B) Canavar C) Miras D) Yalnızız E) Çağlayanlar

40 12. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?
A) Fehim Bey ve Biz-Abdülhak Şinasi Hisar B) Safahat- Mehmet Akif Ersoy C) Aziz İstanbuI-Yahya Kemal Beyatlı D) Fatih — Harbiye - Peyami Safa E) Çankaya - Halide Edip Adıvar

41 7. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait değildir?
Kaşağı B) Pembe İncili Kaftan C) Beyaz Lale D) Bahar ve Kelebekler E) Kızıl Elma

42 8. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun farklı türdeki bir eseridir?
A) Yaban B) Nur Baba C) Sodom ve Gomore D) Kiralık Konak E) Okun Ucundan

43 9. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?
A) Abdülhak Şinasi Hisar- Boğaziçi Mehtapları B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Haristan ve Gülistan C) Mehmet Fuat Köprülü - Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar D) Orhan Seyfi Orhon - Peri Kızı ile Çoban Hikayesi E) Halit Fahri Ozansoy -Çoban Çeşmesi


"MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ HAZIRLAYAN ELİF ER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları