Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YİRMİNCİ YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YİRMİNCİ YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI"— Sunum transkripti:

1 YİRMİNCİ YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI
A) MİLLİ EDEBİYAT Genç Kalemler Topluluğu (1911) Beş Hececiler Topluluğu (1911) B) CUMHURİYET SONRASI TÜRK EDEBİYATI ( ) Yedi Meşaleciler (1928) Garipçiler (1941) Soyutçular (1950 sonrası) C) BAĞIMSIZLAR D) GÜNÜMÜZ TÜRK EDEBİYATI (1960 sonrası)

2 MİLLİ EDEBİYAT (1911) Milli edebiyat dönemi içinde “Genç Kalemler” ve “Beş Hececiler” olmak üzere iki topluluk yer alır: Genç Kalemler Topluluğu Mehmet Emin Yurdakul’un hece ölçüsüyle ve arı bir Türkçeyle yazdığı şiirlerden etkilenen Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem 1911’de Genç Kalemler dergisini çıkardılar. Bunlara kısa bir süre sonra Ziya Gökalp katıldı. Fuat Köprülü’ nün Türk dili edebiyatı çalışmaları, bu topluluğun ileri sürdüğü Milli edebiyat görüşünün gelişmesini sağladı. Milli edebiyat, başlangıçta bir “dil” hareketi olarak doğmuş; daha sonra bir edebiyat ve sanat hareketi olarak gelişmiştir.

3 DİL ANLAYIŞLARI Milli edebiyatçıların başlattıkları dil hareketine “Yeni Lisan” denir. Ömer Seyfettin’in 1911 yılında Genç Kalemler dergisinde yazdığı “Yeni Lisan” adlı makalesinde, dil konusuyla ilgili belirlediği ilkeler şunlardır: Türkçeye girmiş yabancı dil kuralları atılmalıdır. Arapça ve Farsça kökenli olup dilimize girmiş sözcüklerden konuşma dilinde yaygınlaşmış olanları “Türkçeleşmiş” sayılmalı ve kullanılmalıdır. Arapça ve Farsça sözcükler, Türkçe söyleniş biçimleriyle yazılamalıdır. Terim değerindeki Arapça sözcükler korunmalıdır. Yazı dilinde İstanbul ağzı temel alınmalıdır. Türkiye Türkçesine diğer Türk lehçelerinden sözcük alınmamalıdır.

4 SANAT ANLAYIŞLARI Hece ölçüsü ulusal ölçüdür. Aruz yerine bu ölçü kullanılmalıdır. Konular, yerli hayattan ve ulusal tarihten seçilmelidir. Edebiyat dili sade olmalı, anlatımda yalınlık temel alınmalıdır. Doğu ve Batı taklitçiliğinden vazgeçilmelidir. Edebiyatta “halka doğru” düşüncesi temeldir. Edebiyat halka açılmalı; halkın yaşamını , duygu ve düşüncelerini işlemelidir. Milli edebiyat topluluğu, çalışmalarını 1914 yılında patlak veren I. Dünya Savaşı sırasında da sürdürür. 1918’den sonra , işgal yılları ve kurtuluş Savaşı sırasında ulusal nitelikli eserler verilir.

5 ÖRNEK SORU: Aşağıdakilerden hangisi, M. Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’in ortak özelliğidir? Fecr-i Ati topluluğu’na dahil olmaları Genç Kalemler hareketinin başında bulunmaları Hem nesir hem de nazım alanında eser vermelri Fikir adamı kişiliklerinin, sanatçı kişiliklerinden güçlü olması Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları Mehmet Emin Yurdakul, henüz Genç Kalemler dergisi çıkmadan hece ölçüsüyle ulusal şiirler yazıyordu. Başlangıçta Fecr-i Ati topluluğunda yer alan Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin’in başlattığı Genç Kalemler hareketine sonradan katıldı. Mehmet Emin şair, Ömer Seyfettin öykücüdür. Ziya Gökalp ise daha çok düşünce adamı olup hem şiir hem de düzyazı yazmıştır. Dolayısıyla yanıt…

6 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SANATÇILARI
MEHMET EMİN YURDAKUL ( ) Milli edebiyat topluluğu (Genç Kalemler – 1911) oluşmadan önce hece ölçüsüyle epik – lirik anlayışla şiirler yazmıştır. Bu açıdan “ulusçuluk” akımının öncüsü sayılan M. Emin Yurdakul’un başlıca eserleri şunlardır: Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Ordunun Destanı, Tan Sesleri, Zafer yolunda Mustafa Kemal, Ankara (şiir); Türk’ün Hukuku, Dante’ ye (düzyazı)

7 ZİYA GÖKALP ( ): Şiiri, düşüncelerini halka yaymak için bir araç olarak kabul eden sanatçı, bu türde sanatsal yönden güçlü ürünler vermemiştir. Daha çok Türkçülük düşüncesini sistemleştiren bir düşünür ve sosyolog olarak tanınmıştır. Önceleri, bütün dünya Türklerini bir bayrak altında toplamayı amaçlayan “Turancılık ”görüşüne bağlıyken, sonraları “Türkiye Türkçülüğü” düşüncesine yönelir. Günlük konuşma diliyle yazı dilinin birleştirilmesi gerektiğine inanan sanatçı eserlerinde bunu başarıyla uygular. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanan Ziya Gökalp (Turan adlı şiiri hariç), konu olarak daha çok eski Türk tarihine, İslameyiet önçesi dönemlere yönelir. Ayyrıca yurt, millet, ahlak, din ve uygarlık gibi konuları da eğitici bir yaklaşımla ele alır. Eserleri: Şiir: Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat Nesir: “Türkçülüğün Esasları”, “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak”; “Türk Medeniyeti Tarihi”, “Malta Mektupları”.

8 REFİK HALİT KARAY ( ): Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminin en ünlü öykü ve roman yazarlarındandır. Önce Fecr-i Ati edebiyatına 1917’den sonra ise Milli Edebiyata katılır. Kurtuluş Savaşı’na karşı yazılarından dolayı tutklanacağı zaman Halep’e kaçar. Çıkarılan bir af üzerine 1938’de Türkiye’ye döner. Anadolu gerçeğinin ilk olarak onun “Memleket Hikayeleri” adlı yapıtıyla edebiyata girdiği kabul ediler. Güçlü bir gözlemci olan yazar, betimlemelerinde de nesneldir. Realist bir anlayışa sahip olan yazarın sade bir dili ve yalın bir anlatımı vardır. Mizah ve eleştiri onun yapıtlarının ayrılmaz unsurlarıdır. Öykü ve romandan başka, anı, deneme, fıkra ve tiyator türlerinde de eserler vermiştir. Eserleri: Öykü: Memleket Hikayeleri , Gurbet Hikayeleri Roman: Sürgün , Hilgün, Bugünün Saraylısı, İstanbul’un bir Yüzü......             Kirpinin dedikleri (Mizah yazıları).

9 HALİDE EDİP ADIVAR ( ) Daha çok İngilizi edebiyatındaki romanlardın etkilenen sanatçının eserlerini üç grupta inceleyebiliriz. Kadın psikolojisine eğildi romanları (Seviye Talip, Raik’in Annesi, Handan), Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı romanları (Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek), toplumsal konuları ele aldığı töre romanları (Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır....)             Dilbilgisi kurallarına ve anlatıma pek özen göstermeyen sanatçinin diğer önemli eserleri şunlardır: Yeni Turan, Kalp Ağrısı, Zeyno’nun Oğlu (Roman) Türk’ün Ateşle imtihanı, Mor salkımlı Ev (Anı) Harap mabetler, Dağü Çıkan Kurt, Kubbede Kalan Hoş Sada (Hikaye) Ayrıca santçının birçok araştırma yazısı ve çevirisi vardır.

10 REŞAT NURİ GÜNTEKİN (1889-1956)
Realist bir analyışa sahip olan yazar Milli Eğitim müfettişliği görevi ile Anadolu’yu dolaşmış, buradaki yaşamı gözlemlemiş, bu gözlemlerini yalın bir dil ve anlatımla eserlerinde dile getirmiştir.             Romanlarında yoğun bir Anadolu atmosferi vardır. Bu atmosfer içinde yurt ve toplam gerçeklerini, töreden kaynaklanan doğru ya da yanlış inanışları ele alır. Bu konular, öykülerinde, mizah unsuruyla da berleştirilerek verilir. Yazar, ilk ününü, duygulsal bir aşkı dile getirdiği ve birçok yönleriyle Anodul’yu anlattığı “Çalıkuşu” romanıyla sağlamıştır. Sanatçının önemli eserleri şunlardır: Roman: Çalıkuşu, Damga, Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Bir Kadın Düşmanı, Miskinler Tekkesi, Kan Davası... Öyküler: Tanrı Misafiri, Leyla ile Mecnun,  Olağan İşler... Oyunları: Hançer, Hülleci, Tanrı Dağı Ziyafeti...

11 MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ (1890-1966)
Türk Edebiyatı araştırmalarını sistemleştiren ve edebiyat tarihçişi olarak ün kazanan sanatçının eserleri de bu yoldadır. Bugün bilinen birçok şair onun arıştırmaları sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Eserleri: Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Edebiyatında ilk Mutasavvuflar, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Saz Şairleri Antolojisi.

12 YAKUP KADRİ KARAOSMANOGLU (1889-1974)
Romanlarında kusursuz bir anlatım ve sağlam tekniği ile dikkat çeken sanatçı, tarihi ve sosyal olaylardan her birini bir romanına konu edinerek, Tanzimat dönemiyle Atatürk Türkiyesi arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişiklik ve bunalımları yaşayış ve görüş ayrılıklarını işlemiş: düşünce ve teze dayalı özlü yapıtlar vermiştir. Eserlerini ve içereklerini şöyle inceleyebiliriz: “Hep o şarkı ” da Abdülaziz döneminin yaşamı, “Bir Sürgün ”de II. Abdülhamit’in baskılı yönetimiyle savaşmak için Fransa’ya kaçan Jön türkler, “Kiralik Konak”ta Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç kuşaktaki görüş ayrılığı,

13 “Hüküm Gecesi” nde Meşrutiyet devrinindeki Bektaşi tekkelerinin  durumu,
“Sodom ve Gomore” de mütareke döneminde, işgal altındaki İstanbul’da ortaya çıkan ahlaki çöküntü, “Yaban”da Kurtuluş Savaşı yıllanrındaki bir Anadolu köyü, “Ankara” da yeni başkentin üç dönemi, “Panorama I, II” de Cumhuriyet döneminin 1952’ye kadarki durumunu bir bir ele almıştır. Diğer eserleri: Anı: Zoraki Diplomat, Politikada 45 yıl,Vatan Yolunda, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları.... Monografi: Ahmet Haşim, Atatürk Mensur şiirleri: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan Hikayeleri: Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri Tiyatro eserleri: Nirvana, Veda, Sağanak, Mağara Önemli Makaleleri: İzmir’den Bursa’ya, Ergenekon, Kadınlık ve Kadınlarımız....

14 YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958):
Milli Edebiyat hareketini makaleleri ve konferanslarıyla destekleyen sanatçının, esasen , kendine özgü Milli Edebiyat’ınkinden farklı bir anlayışı vardır. İstanbul şairi olarak tanınır. Omanlı İmparatorluğunun geçmişteki parlak günlerine büyük bir özlem duyar. Başlıca konuları: İstanbul, tarih, yurt sevgisi, aşk, ölüm ve sonsuzluktur. Divan şiirinin özünü kakalama çabası içinde olan sanatçı, eski şiirin ölçü, uyak ve ahenk unsurunu ön planda tutmuştur. Onun eserlerinde malzeme eski, şiir ise yenidir. Örneğin, Divan Edebiyatında aşkı terrennüm eden gazel biçimiyle kahramanlık şiirleri ve Istanbul’a duyduğu sevgiyi dile getiren şiirler yazmıştır. Şiir kitapları: kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rübailer, Nesir Kitapları: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi ve Edebi Portreler, Siyasi Hikayeler, Edebiyat Dair.

15 HECENİN BEŞ ŞAİRİ (BEŞ HECECİLER)
   Bu şariler 19117de Selanik’te “Genç Kalemler”le başlayan Milli Edebiyat akımının ilklerine bağlı olarak, halk şiirimizin özelliklerinden, yerli kaynaklarımızdan yararlanarak, şiirimizin aruzdan heceye geçişinde önemli rol aynamışlardır. Şiirlerinde Anadolu manzaralarını ve Anadolu yaşayışını coşkulu bir dille işlemişlerdir. Hece ölçüsünün genellikle 11’li ve 14’lü kalıbını kullanmışlardır. Daha sonraları, yeni biçimler arayarak oldukça uzun şiirler de yazmışlardır. Eserlerindeki dil ise konuşma dilidir. Bu şarirlerimiz şunlardır: ORHAN SEYFİ ORHON FARUZ NAFIZ ÇAMLIBEL HALİT FAHRİ OZANSOY ENİS BEHİÇ KORYÜREK YUSUF ZİYA ORTAÇ


"YİRMİNCİ YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları