Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ MABEB Mayıs 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ MABEB Mayıs 2011."— Sunum transkripti:

1 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ MABEB Mayıs 2011

2 Ülkemizde Karapara ile mücadele 55/1999 sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesi Yasası -8 Kasım 1999 ( Yürürlükten 29.1.2008 tarihinde kaldırıldı) 4/2008 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası” - 29 Ocak 2008 MABEB Mayıs 2011 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ

3 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI 4/2008 - Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası 29 Ocak, 2008  YASA ALTINDA YAYIMLANAN TEBLİĞLER  Madde 7/1 - Uyum Görevlileri ile ilgili Usul ve Esasları Tebliği  Madde 13/2 - Nakdi Para Limitini aşan Nakit İşlemlerin Bildirim Usul ve Esasları Tebliği  Madde 10/2 – Müşteri Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü Usul ve Esasları Tebliği  Madde 12 - Şüpheli İşlem Kriterleri ile Şüpheli İşlem Bildirim Usul ve Esasları Tebliği Bilgi İçin Web Sayfası: www.kktcparakambiyo.net MABEB Mayıs 2011

4 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI Aklama Suçu Bir yıl veya daha fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan kaynaklanan mal varlığını yurt dışına çıkaran, yurt içine getiren, tasarrufunda bulunduran veya Gayrı meşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutan veya iştirak eden herhangi bir kişi suç gelirini aklama suçunu işlemiş olur. Yukarıdaki fiilleri işlemeye teşebbüs edenler, suç gelirini aklamaya teşebbüs suçunu işlemiş olurlar. MABEB Mayıs 2011

5 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI Terörizmin Finansmanı Suçu Terörist eylemlerde bulunmak için veya terörist eylemlerde kullanılacağını bilerek ve isteyerek hangi şekilde olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak mali kaynak temin eden herhangi bir kişi terörizmin finansmanı suçunu işlemiş olur. Yukarıdaki fiilleri işlemeye teşebbüs edenler, terörizmin finansmanı suçuna teşebbüs suçunu işlemiş olurlar. MABEB Mayıs 2011

6 YASA’da 21 adet yükümlü grubu belirlenmiştir. Bunlar; Resmi Yetkililer, Bankalar, (off shore bankalar dahil) Kumarhaneler, Sigorta şirketleri ve Acenteleri, Döviz büroları, Kooperatif Şirketleri, Finans şirketleri, Finansal kiralama şirketleri, Faktoring şirketleri, Sermaye Piyasası aracı kurumları Portföy yönetim şirketleri, Yatırım fonu yöneticileri, Kıymetli maden taş ve mücevherlerin alım satımı yapanlar, Ticaret amacı ile gayrı menkul alan satan ve buna aracılık edenler, Talih oyunları işletmeciliği yapanlar, Piyangolar idaresi, Muhasip veya Murakıplar, Posta ve Kargo şirketleri, Tarihi eser sanat eseri ve antika ticareti yapanlar, Oto Galeriler Avukatlar ve/veya Avukatlık büroları SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Mayıs 2011

7 4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ; 1. Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü 2.Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemlerin Bildirimi 3. Şüpheli İşlem Bildirimi 4.Uyum Görevlisi Atama Zorunluluğu 5. Bilgi Belge Verme ve Sır Saklama 6. Kayıtların Saklanması SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Mayıs 2011

8 4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ;  1. Müşterinin Tanınması ve Kimlik Tespit Yükümlülüğü (Yeni Yasa ve çıkarılan tebliğlerle yükümlülere müşteri tanınması ve bilgilerin teyit edilmesi zorunluluğunu getirilmektedir.) Kimlik tespitinin, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanması zorunludur.  Yükümlüler, kimlik tespiti yapamadıkları veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemedikleri durumlarda, iş ilişkisini tesis etmez ve kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştirmezler  Kimlik Teyidi KKTC kimlik kartı, KKTC sürücü belgesi veya pasaportu, yabancı uyruklular için kendi ülke pasaportları, ikamet belgesi veya ülkelerinde geçerli kimlik belgesi üzerinden teyit edilir. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Mayıs 2011

9 4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ;  2.Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemlerin Bildirimi ( Nakdi Para Limiti Yasa’da € 10,000.- olarak belirlenmiştir.) Nakdi para limitini aşan tüm nakit işlemlerini Daire'ye bildirmek zorundadırlar. Yükümlülerin, nakdi para limitini aşan nakit işlemleri Nakdi Para Limitini Aşan Nakit İşlemler Bildirim Formu ile birlikte bilgisayar excel yazılımında (cd-rom veya disket ortamında) veya Daire'nin uygun göreceği bir yazılımda veya şekilde Daire'ye göndermeleri zorunludur. İlgili ayda belirtilen nitelikte işlem bulunmaması halinde ise işlem bulunmadığı yönünde Daire'ye bildirim yapılması zorunludur. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Mayıs 2011

10 4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ;  3. Şüpheli İşlem Bildirimi Şüpheli işlemlerde para miktarına bakılmaksızın, yükümlüler tarafından tespit edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Daireye bildirilmesi zorunludur. Ancak gecikmesinde sakınca görülen hallerde şüpheli işlem ve işleme taraf olanlar anında Daireye bildirilir) Şüpheli işlem bildirimi; gerçek kişi yükümlünün bizzat kendisi, tüzel kişi yükümlünün kanuni temsilcileri, uyum görevlisi atanan yükümlülerde ise atanan uyum görevlileri tarafından yerine getirilir. Şüpheli işlem Bildirimleri Daire tarafından hazırlanmış olan ŞİBF formları aracılığı ile bildirilir. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Mayıs 2011

11 4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ;  4.Uyum Görevlisi Atama Zorunluluğu Yasaya ve yayımlanan Tebliğe göre; bankaların, sigorta şirketlerinin, kumarhanelerin, finansal kiralama şirketlerinin ve faktoring şirketlerinin uyum görevlisi atama zorunluluğu bulunmaktadır. Yükümlüler, uyum görevlilerinin verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapabilmelerini sağlamak amacıyla personelin eğitilmesi de dahil gerekli önlemleri alırlar. Uyum görevlileri kendilerine intikal ettirilen şüpheli işlem bildirim formlarındaki bilgileri, yükümlü bünyesindeki mevcut diğer bilgiler ile birlikte ilgili Yasa ve Tebliğ’leri de gözönünde bulundurarak değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre Daire’ye bildirilip bildirilmemesine karar verir. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Mayıs 2011

12 4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ; 5. Bilgi Belge Verme ve Sır Saklama Daireye yapılan şüpheli işlem bildirimleri veya Daire tarafından araştırılan veya takibata alınan şüpheli işlemler veya ilgili kişilerin kimlikleri hakkındaki bilgiler gizli tutulur. Dairede görev yapan kişiler, kurul üyeleri, kurulun yetkilendirdiği veya görevlendirdiği kişiler ile görevleri dolayısıyla bilgi edinen diğer kimseler edindikleri bilgileri soruşturma amacıyla ilgili mercilere ve mahkemeye şahadet olarak sunma dışında kimseye açıklayamazlar. Herhangi bir yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, Daireye bilgi ve/veya belge veren yükümlü yetkilileri veya dış denetçilerinin bu gibi bilgileri aktarması gizlilik ilkesini ihlal etmez ve bu gibi kişiler gizlilik ilkesini ihlal ettikleri gerekçesiyle yükümlülük altına sokulamaz. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Mayıs 2011

13 4/2008 sayılı Yasa’da düzenlenen yükümlülükler ; 6. Kayıtların Saklanması Yükümlülerin, bu Yasa ile getirilen yükümlülüklere ve bütün işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki belgeleri, düzenlenme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren on iki yıl süreyle muhafaza etmesi ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmesi zorunludur. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI MABEB Mayıs 2011

14 KKTC EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU VE MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ MABEB Mayıs 2011

15 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI Yasa ile; Mali Bilgi Edinme Birimi (Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na Bağlı Para,Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde oluşturulan BİRİM) Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu oluşturulmuştur. MABEB Mayıs 2011

16 MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ (MABEB) MABEB ŞİB ve Nakit İşlem Veri toplama Analiz ve değerlendirme Dağıtım Koordinasyon sağlama Eğitim ve Bilgilendirme Mevzuat uyum çalışmaları İstatistik MABEB Mayıs 2011

17 Yasa ile Daire’ye verilen görev ve yetkiler, Mali Bilgi Edinme Birimi aracılığı ile yürütülür. Birimin görev ve yetkileri: Birim suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalar yapar ve bu konuda alınması gerekli her türlü önlemi alır. Suç gelirlerinin aklanmasına ve terörizme finansman sağlanmasına ilişkin olabilecek işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi yükümlülerden, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından ile gerçek ve/veya tüzel kişilerden talep eder. MABEB Mayıs 2011 MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ GÖREV VE YETKİLERİ

18 Birimin görev ve yetkileri: Suç gelirlerinin aklanması suçu ile terörizmin finansmanı suçunun işlenip işlenmediği konusunda inceleme yapar ve gerek duyulduğunda ilgili birimlerin kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapmaları talebinde bulunur. İnceleme sonucunda suçun işlendiğine dair ciddi emareler olduğunun saptanması halinde konuyu Kurula bildirir MABEB Mayıs 2011 MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ GÖREV VE YETKİLERİ

19 Birim suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında aşağıdaki görevleri de yürütmektedir. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi mücadelesi kapsamındaki mevzuat düzenlemelerinin yapılmasına katkı sağlar ve görüş bildirir. Suç gelirlerini aklamayla mücadelede yükümlü olan kuruluşların farkındalığını artırmak amacıyla eğitim seminerleri düzenler ve uzman kuruluşlar tarafından eğitim seminerlerinin yapılmasını planlar. Diğer ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar. Suç gelirlerini aklamayla mücadelede diğer ülkelerle işbirliği sağlar. İstatistikler oluşturur (yasa uygulamaları ve şüpheli işlem bildirimleri hakkında faaliyet raporu hazırlar ) MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ GÖREV VE YETKİLERİ MABEB Mayıs 2011

20 MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ NAKDİ PARA LİMİTİNİ AŞAN İŞLEM BİLDİRİMİ € 10,000.- üzerindeki işlemler YÜKÜMLÜ GRUPLAR Bankalar Gümrük Dairesi Müdürlüğü Diğer Yükümlüler € 10,000 üzeri nakit bildirimler € 10,000 üzeri havaleler Beyan Edilen Yolcu Beraberi na kit € 10,000 üzeri nakit bildirimler İşlemin yapıldığı ayı izleyen ayın 15. gününe kadar Birime gönderilir. MABEB Mayıs 2011

21 XX Yetki ve imkânlar ölçüsünde araştırma yapılması Şüpheli işlemin uyum görevlisine bildirilmesi İşlemin uyum görevlisince değerlendirilmesi ve ŞİBF’nun düzenlenerek DAİRE’ye gönderilmesi Formun DAİRE’ye gönderilmesi ŞİBF, şüphenin tespitinden itibaren 5 iş günü içerisinde DAİRE’ye gönderilir. 03.10.2010 Şüphenin tespiti 8.10.2010 9.9.2010 işlemin yapılışı 5 iş günü MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ Yükümlülerde Bildirim Süreci X MABEB Mayıs 2011

22 MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ KAYIT DOSYALAMA MABEB Mayıs 2011

23 MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ ANALİZ - DEĞERLENDİRME BANKA EK BİLGİLERİ POLİSTEN ÖN ARAŞTIRMA AÇIK BİLGİ KAYNAKLARI YÜKÜMLÜ GRUPLARI YURTDIŞI BİLGİ DEĞİŞİMİ KAMU KURUMLARI MABEB VERİ TABANI MABEB Mayıs 2011

24 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ MABEB GENEL DEĞERLENDİRME KURUL DOSYA TAKİBİ DURGUN DOSYA MABEB Mayıs 2011

25 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik Daire tarafından yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgileri değerlendirmek, bu bilgiler ışığında incelemeler yapıp bulgularını Hukuk Dairesi’ne ve ilgili diğer mercilere aktarmak üzere oluşturulan kuruldur. MABEB Mayıs 2011

26 BAŞKAN EKONOMİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI BAŞKAN YARDIMCISI Para ve Kambiyo Dairesi Müdürü Üye Polis Genel Müdürlüğü temsilcisi. Üye KKTC Merkez Bankası Temsilcisi Üye Gümrük ve Rüsumat Dairesi temsilcisi MABEB Mayıs 2011 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU

27 Kurulun Görev ve Yetkileri  Yasa’nın kendisine verdiği görevleri yapmak.  Daire tarafından aktarılan bilgileri değerlendirmek ve gerektiği zaman daha detaylı bilgi ve belge istemek ve bu bilgi ve belgelere dayanarak gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermek  Bilgi ve belgelerden, suç gelirlerinin aklanmasına ve terörizmin finansmanına yönelik ciddi bulgu ve emarelerin varlığını tespit etmesi halinde, durumu Hukuk Dairesine intikal ettirmek ve  Bu Yasanın 20’nci maddesinin (5)’inci fıkrası kuralları uyarınca tedbire konu mal varlıklarının iki yıl süre sonunda hazineye gelir olarak kaydedilmesine ilişkin karar vermek. MABEB Mayıs 2011 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU

28 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ (S.G.A.Ö.) KURUL KURUL KARARLARI HUKUK DAİRESİ (BAŞSAVCILIK) DOSYA TAKİBİ DURGUN DOSYA (VERİ OLARAK DURUR) MABEB Mayıs 2011 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU

29 MABEB YÜKÜMLÜ GRUPLAR KAYIT DEĞERLENDİRMEBİLGİ KAYNAKLARI GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU POLİS YÜKÜMLÜ GRUPLAR DEVLET KURUMLARI HAVALE VERİLERİ (S.G.A.Ö.) KURUL KURUL KARARLARI HUKUK DAİRESİ (BAŞSAVCILIK) DOSYA TAKİBİ DURGUN DOSYA (VERİ OLARAK DURUR) YURTDIŞI BİLGİ DEĞİŞİMİ NAKDİ PARA BİLDİRİMLERİ NAKDİ PARA VERİLERİ MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ DURGUN DOSYA MABEB KARARLARI DOSYA TAKİBİ MABEB Mayıs 2011

30 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULMASI Suç geliri akladığı veya terörizmin finansmanı suçunu işlediği şüphesiyle hakkında soruşturma başlatılan kişilerin mal varlıklarına veya yukarıda belirtilen kişilerle suç gelirleri ile ilgili ilişkisi bulunan kişilerin mal varlıklarına ( suç geliri olduğuna dair ciddi bulgu ve emareler mevcut olması halinde ) kullanılmaması ve/veya elden çıkarılmaması için Hukuk Dairesinin yazılı talimatı ile bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün süre için tedbir konulabilir. Otuz günü aşan tedbir kararları için Hukuk Dairesi tarafından Mahkeme emri alınması gereklidir. MABEB Mayıs 2011

31 Mahkeme, Hukuk Dairesinin başvurusu üzerine soruşturma esnasında her defasında altı ayı geçmemek üzere iki yıl süre ile, dava dosyalanması halinde ise kesin yargı sonucuna kadar tedbir kararının devamına emir verebilir. Mahkeme sürecinde ortaya çıkacak yeni suç gelirleri hakkında mahkeme tarafından tedbir kararı verilebilir. Tedbir konulan mal varlıklarının yasal faaliyetlerden elde edildiği ya da iyi niyetle malik veya zilyet olunduğu makul surette kanıtlandığı takdirde ilgili malvarlıklarına konan tedbir mahkemece kaldırılabilir. MABEB Mayıs 2011 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULMASI

32 Hakkında soruşturma başlatılan ve mal varlıklarına tedbir konulup yurt dışına çıkışı teminata bağlanan herhangi bir kişinin, teminat emri şartlarına riayet etmeyerek ülkeyi terk etmesi ve geri dönmemesi halinde mal varlığına konulan tedbir başka bir tedbir kararına gerek kalmaksızın kişinin yurt dışına çıkışından başlayarak iki yıl süre ile devam eder ve iki yıl süre sonunda tedbire konu mal varlıkları Kurul kararı ile Hazineye gelir kaydedilir. MABEB Mayıs 2011 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU MAL VARLIKLARINA TEDBİR KONULMASI

33 MABEB – POLİS İLİŞKİSİ MABEB Mayıs 2011

34 MABEB – POLİS İLİŞKİSİ PGn. Md. Gelen İhbarlar İhbar Gerek Daire Gerekse Kurul tarafından ihtiyaç halinde şüpheli kişilerle ilgili alınan bilgi (sabıka kaydı ülkeye giriş çıkış, ne işle iştigal ettiği, muteber olup olmadığı ) Savcılık tarafından aktarılan konularla ilgili yapılan soruşturmalar Ön araştırma Soruşturma Ön araştırması veya soruşturması yapılan konularla ilgili olarak yapılan bilgi alış verişi Bilgi alış verişi MABEB Mayıs 2011

35 KARŞILAŞILAN SORUNLAR MABEB Mayıs 2011

36 KARŞILAŞILAN SORUNLAR Uluslar arası işbirliği olmaması nedeni ile yaşanan sorunlar Yükümlülerin tam olarak farkındalığının sağlanamaması nedeni ile sektörlerde karşılaşılan sorunlar Yetersiz bilgi aktarımı nedeni ile karar üretmede yaşanan sıkıntılar Araştırmalarda bilgi elde etmede zamanla ilgili olarak yaşanan sorunlar Kapasite nedeni ile karşılaşılan sorunlar MABEB Mayıs 2011

37 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ www.kktcparakambiyo.net MABEB Mayıs 2011


"SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ MABEB Mayıs 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları