Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Önce Doğruyu Bilmek Gerekir. Doğru Bilinirse Yanlış Da Bilinir Ama Önce Yanlış Bilinirse Doğruya Ulaşılamaz. FARABİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Önce Doğruyu Bilmek Gerekir. Doğru Bilinirse Yanlış Da Bilinir Ama Önce Yanlış Bilinirse Doğruya Ulaşılamaz. FARABİ."— Sunum transkripti:

1

2

3 Önce Doğruyu Bilmek Gerekir. Doğru Bilinirse Yanlış Da Bilinir Ama Önce Yanlış Bilinirse Doğruya Ulaşılamaz. FARABİ

4 Farabi Değişim Programı iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Farabi Değişim Programı Protokolü ile gerçekleştirilir. İmzacı kurumlar, Farabi Değişim Programı Protokolü ile kendi aralarında Farabi Değişim Programı kapsamında ortak faaliyetler ve programlar gerçekleştirme konusunda işbirliği yapmayı taahhüt ederler. YÖK, Farabi Değişim Programı protokollerinin yükseköğretim kurumları arasında dengeli ve etkin dağılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Farabi Değişim Programı Protokolü Hazırlanması

5 Farabi Değişim Programı Protokolü (İş birliği Anlaşması)

6 YILÜNİVERSİTE BÖLÜM/PROGRAM 2009-2012 DEVLET 59 VAKIF 5 130 2013-2016 DEVLET VAKIF -

7 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ VE GEREKLİ BELG ELER “GİDEN ÖĞRENCİ” Öğrenci; Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 nüsha) doldurularak, Transkript ile birlikte Bölüm/ Program Koordinatörüne teslim edilir. Bölüm/Program Koordinatörü; Aday Öğrenci Başvuru Formlarını değerlendirerek Farabi Değişim Programından yararlanması uygun görülen öğrencilere ait formları ve transkriptleri Farabi Kurum Koordinatörlüğüne üst yazı ile gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Aday Öğrenci Başvuru Formları ile Transkriptleri ilgili üniversitelere gönderir. İlgili Üniversite (Farabi Kurum Koordinatörlüğü); Aday Öğrenci Başvuru Formlarını değerlendirerek Farabi Değişim Programından yararlanması uygun görülen Öğrencilere ait listeyi web sayfasında ilan eder ve Uludağ Üniversitesine bildirir.

8

9 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ VE GEREKLİ BELGELER “GİDEN ÖĞRENCİ” U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Farabi Değişim Programından yararlanması uygun görülen öğrenci listelerini web sayfasında duyurarak, öğrencilerin doldurması gereken evrakları ilan eder.

10

11

12 Öğrenim Protokolünde dersler eşleşmelidir. Bir dersten kalınca, hangi ders veya derslerin alınacağı, Bir dersten geçince, hangi ders veya derslerden geçmiş sayılacağı, Öğrenim Protokolünde açık olarak belirtilmelidir. ÖĞRENİM PROTOKOLÜ

13 Güz/Bahar yarıyıllarında derslerin karşılıklı örtüşmesi, Tek dönemlik fazla kredili bir dersin, gidilen üniversitede 2 döneme yayılmış olması (veya tersi), I.Dönem 1 kredi eksik, II.Dönem 1 kredi fazla (veya tersi). Zorunlu durumlarda, Öğrenim Protokolü yıllık da yapılabilir.

14 “GİDEN ÖĞRENCİ” Öğrenci; a- Öğrenci Başvuru Formunu (2 nüsha), b- Öğrenci Bilgi Formunu (2 nüsha) doldurur, c- Bölüm/Program Koordinatörü ile birlikte ders planlarında yer alan dersleri dikkate alarak Öğrenim Protokolünü (3 nüsha) hazırlar. Bölüm/Program Koordinatörü; Öğrenci tarafından hazırlanan; Öğrenci Başvuru Formu, Öğrenci Bilgi Formu ile Öğrenim Protokollerini Birim Yönetim Kuruluna sunarak Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte üst yazı ile Farabi Kurum Koordinatörlüğüne gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörü; Bölüm/Program tarafından imzalanan Öğrenim Protokolleri Farabi Kurum Koordinatörü tarafından onaylanır. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Öğrenim Protokollerini ilgili üniversitelere gönderir. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ VE GEREKLİ BELGELER

15 “GİDEN ÖĞRENCİ” İlgili Üniversite (Farabi Kurum Koordinatörlüğü); Bölüm/Program ve Farabi Kurum Koordinatörünce onaylanan Öğrenim Protokolleri (1 nüsha) ile birlikte Öğrenci Kabul Belgelerini Uludağ Üniversitesine gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; a- İlgili üniversiteden gelen onaylanan Öğrenim Protokollerini (1 nüsha) ilgili birimlerin öğrenci işlerine gönderir. b- Öğrencilerin hibe ödemeleri için doldurması gereken evrakları web sayfasında ilan eder. Öğrenci; a- Taahhütname, b- Dilekçe, c- Hesap cüzdanı, tamamlayarak Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim eder. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Öğrencilere ait belgeler arşivlenerek dosyalara kaldırılır.

16 Öğrenci kaydı, ders kaydı ve ekle/sil uygulamasını gidilen üniversitenin Akademik Takvimi’ne göre yapacağını, Ders geçme notunun, gidilen üniversitenin ilgili Yönetmelik hükümlerine göre belirleneceğini, Kaldığı derslerin karşılığı olan dersleri, kendi üniversitesine döndüğünde yeniden almak zorunda olduğunu, Devamsızlıktan kalması halinde, aldığı bursları iade etmeyi, Disiplin suçları durumunda, gidilen üniversitenin ilgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağını kabul etmiş sayılır.

17

18 “GİDEN ÖĞRENCİ” Öğrenci; a- Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili üniversiteye giderek ders seçme işlemini yapar. b- Ders uyuşmazlıklarından dolayı Öğrenim Protokolünde yapacağı değişiklikleri belirleyerek, ilgili üniversite Bölüm/Program Koordinatörü ile birlikte akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 (bir) ay içinde Ekle/Sil Değişiklikleri Formunu düzenleyerek Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim eder. İlgili Üniversite (Farabi Kurum Koordinatörlüğü); Ekle/Sil Değişiklik Formunu Uludağ Üniversitesine gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Ekle/Sil Değişiklik Formunu imzalanmak üzere Bölüm/Program Koordinatörüne gönderir. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ VE GEREKLİ BELGELER

19 Ekle/Sil Değişiklikleri Formu

20 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ VE GEREKLİ BELGELER “GİDEN ÖĞRENCİ” Bölüm/Program Koordinatörü; Ders planlarında ki değişiklikleri değerlendirerek Ekle/Sil Değişiklik Formunu onaylayarak Farabi Kurum Koordinatörlüğüne gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Farabi Kurum Koordinatörü tarafından onaylanan Ekle/Sil Değişiklik Formu ilgili üniversiteye gönderilir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Öğrenime başlanan ayı takip eden her ayın ilk haftası içinde (%70’lik ödemelerinden) hibe (burs) ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılır. İlgili Üniversite (Farabi Kurum Koordinatörlüğü); Eğitim süresini tamamlayan öğrencinin almış olduğu derslerin eşleştirilmesinin yapılıp, notların Öğrenci Otomasyon Sistemine girilmesi için Transkriptler ile Katılım Belgelerini Uludağ Üniversitesine gönderir.

21

22 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ VE GEREKLİ BELGELER “GİDEN ÖĞRENCİ” U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Transkriptlerin aslını ilgili birimlere gönderir ve bir kopyasını da öğrencilerin dosyasına kaldırılır. U.Ü. Birim Öğrenci İşleri; Öğrencinin ilgili üniversiteden aldığı derslerin eşleştirmesi yapılarak Öğrenci Otomasyon Sistemine notları girilir. Öğrenci; Eğitim süresinin bitimini izleyen 15 gün içerisinde Nihai Raporu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim eder. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; İlgili yükseköğretim kurumlarından gelen Transkriptleri dikkate alarak öğrencinin başarı durumuna göre kalan % 30’luk Hibe Ödemeleri (YÖK’ün belirlediği formüle göre) hazırlanarak hesaplarına yatırılır.

23

24 30 (öğrencinin başarılı olduğu derslerin kredi toplamı) =Toplam burs miktarı X ------ X --------------------------------------------------------------------------------- 100 (öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerin kredi toplamı) ÖRNEK: Toplam burs ödemesi 2.493 TL olan bir öğrenciye, Kayıtlı olduğu 24 kredilik tüm derslerinden başarılı olduğu takdirde; 30 24 2.493 TL x ------- x ------- = 747,90 TL tutarında tam ödeme yapılır. 100 24 Kayıtlı olduğu 24 kredilik dersin 15 kredilik bölümünden başarılı olduğu takdirde; 30 15 2.493 TL x ------- x ------- = 467,44 TL tutarında ödeme yapılır. 100 24

25 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ “GELEN ÖĞRENCİ” İlgili Üniversite (Farabi Kurum Koordinatörlüğü); Farabi Değişim Programından yararlanmak isteyen öğrencilerin Aday Öğrenci Başvuru Formları ile Transkriptlerini Uludağ Üniversitesine gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Aday Öğrenci Başvuru Formları ile Transkriptleri Bölüm/Program Koordinatörlerine gönderir. Bölüm/Program Koordinatörleri; Formları ve Transkriptleri değerlendirerek, Farabi Değişim Programından yararlanması uygun görülen öğrencileri U.Ü. Farabi Kurum Koordinatörlüğüne bildirir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Farabi Değişim Programından yararlanması uygun görülen Öğrencilere ait listeyi web sayfasında ilan eder ve ilgili üniversiteye bildirir. Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Farabi Değişim Programından yararlanması uygun görülen öğrenci listelerini web sayfasında duyurarak, öğrencilerin doldurması gereken evrakları ilan eder.

26 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ “GELEN ÖĞRENCİ” İlgili Üniversite (Farabi Kurum Koordinatörlüğü); Öğrenci tarafından hazırlanan; Öğrenci Başvuru Formları, Öğrenci Bilgi Formları, Öğrenim Protokolleri ile birlikte Yönetim Kurulu Kararlarını üst yazı ile Uludağ Üniversitesine gönderir. U.Ü. Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Öğrenim Protokollerini değerlendirilip onaylanmak üzere Bölüm/Program Koordinatörlerine üst yazı ile gönderir. Bölüm/Program Koordinatörleri; Onaylanan Öğrenim Protokollerini üst yazı ile birlikte Farabi Kurum Koordinatörlüğüne gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörü; Bölüm/Program tarafından imzalanan Öğrenim Protokolleri Farabi Kurum Koordinatörü tarafından onaylanır. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Bölüm/Program ve Farabi Kurum Koordinatörünce onaylanan Öğrenim Protokolleri (2 nüsha) ile birlikte Öğrenci Kabul Belgelerini ilgili üniversitelere gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Öğrencilere ait belgeler arşivlenerek dosyalara kaldırılır.

27 “GELEN ÖĞRENCİ” U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Gelen öğrenciler için tanıtım toplantısı düzenler ve üniversite tanıtımını yapar. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ

28

29

30

31 “GELEN ÖĞRENCİ” Öğrenci; a- Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Uludağ Üniversitesine gelerek ilgili birim öğrenci işlerinde ders seçme işlemini yapar. b- Ders uyuşmazlıklarından dolayı Öğrenim Protokolünde yapacağı değişiklikleri belirleyerek, U.Ü. Bölüm/Program Koordinatörü ile birlikte akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 (bir) ay içinde Ekle/Sil Değişiklikleri Formunu düzenleyerek U.Ü. Bölüm/Program Koordinatörü teslim eder. Bölüm/Program Koordinatörü; Onaylanan Ekle/Sil Değişiklikleri Formlarını Farabi Kurum Koordinatörlüğüne üst yazı ile gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörü; Bölüm/Program Koordinatörünün onayladığı Ekle/Sil Değişiklikleri Formlarını onaylayarak Farabi Kurum Koordinatörlüğüne ilgili üniversitelere gönderilmek üzere iletir.

32 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ “GELEN ÖĞRENCİ” U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Ekle/Sil Değişiklikleri Formunu ilgili üniversitelere gönderir. İlgili Üniversite Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Ekle/Sil Değişiklikleri Formunu Bölüm/Program Koordinatörü ile Farabi Kurum Koordinatörüne onaylattıktan sonra formu (1 nüsha) Uludağ Üniversitesine gönderir. U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; İlgili birim öğrenci işlerine gönderilerek Otomasyon Sisteminden ders değişiklikleri yapılır. U.Ü.İlgili Birim Öğrenci İşleri; Eğitim süresini tamamlayan öğrencilerin başarı durumlarını gösterir Transkriptlerini Farabi Kurum Koordinatörlüğüne üst yazı ile gönderir.

33 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE SORUMLULUK DÜZEYLERİ “GELEN ÖĞRENCİ” U.Ü.Farabi Kurum Koordinatörlüğü; Eğitim süresini tamamlayan öğrencinin almış olduğu derslerin eşleştirilmesi ve notlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine girilmesi için Transkriptler ile Katılım Belgelerini ilgili üniversiteye gönderir.

34 HATALAR !

35 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ ÖĞRENİM PROTOKOLÜ Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler KoduDersin AdıKrediKoduDersin AdıKredi 1 Analitik Kimya 4 6 2Elektroanalitik2 3Fizikokimya6Fizikokimya4 4Korozyon2 5 6NOT? 7AĞIRLIKLI 8ORTALAMA 9 10 Toplam Kredi

36 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ….... / ….... AKADEMİK YILI ….... DÖNEMİ ÖĞRENİM PROTOKOLÜ Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler KoduDersin AdıKrediKoduDersin AdıKredi 1M202Mimari Proje VI5302Mimari Proje IV6 2M322Kent Kuramları2304 Şehir Bölge ve Planlama İlkeleri 3 3Seçmeli2 3 4 2 3 5 2Seçmeli (8.yarıyıl)3 6Seçmeli2Seçmeli (8.yarıyıl)3 7Seçmeli2 8 2 9 2 Toplam Kredi21Toplam Kredi21

37 Gidilen Üniversitede Alınacak Dersler Gönderen Üniversitede Sayılacak Dersler KoduDersin AdıKrediKoduDersin AdıKredi 1BİY559BİYOTEKNOLOJİ3BİYO5050 MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ 3 2 3 Toplam Kredi3 3

38 Öğrenim Protokolünde “Sayılacak Dersler” olarak yazılanlar, karşılığında Alınan Derslerden öğrencinin başarılı olması durumunda; hiçbir koşulda, tekrarlanamaz.

39 2009-20102010-20112011-20122012-2013 GidenGelenGidenGelenGidenGelenGidenGelen 9263349646261164 % 93-% 95-% 96-- Farabi Değişim Programından Yararlanan Öğrenci Sayıları

40 ÖĞRENCİLERİN FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

41  Eğitim ve sosyal hayatına katkı sağlayacağı için Programa katıldı,  Ailesinin (kız-erkek arkadaşının) yanına gelmek için katıldı,  Burs miktarı yetersiz,  Barınma sorunu,  Bu Program yararlı oldu,  Tekrar tekrar kendi üniversiteme gitmek zorunda kaldım,  Bütünleme sınavları (var),  Yaz okulu (var).. ÖĞRENCİ GÖZÜYLE FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

42 YÖK Farabi Ofisinin yürütücülüğünde seçilen altı Üniversite tarafından Farabi El Kitabı çalışmaları tamamlanmış olup Anadolu Üniversitesi tarafından basım işlemleri yapılacaktır. (Uludağ Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi)

43

44

45 http://www.facebook.com/UludagFarabi

46


"Önce Doğruyu Bilmek Gerekir. Doğru Bilinirse Yanlış Da Bilinir Ama Önce Yanlış Bilinirse Doğruya Ulaşılamaz. FARABİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları