Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tuzlu ve Alkali Topraklar ve Islahı TOPRAK BİLGİSİ DERSİ ZTO104 Doç.Dr. Hasan Sabri Öztürk

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tuzlu ve Alkali Topraklar ve Islahı TOPRAK BİLGİSİ DERSİ ZTO104 Doç.Dr. Hasan Sabri Öztürk"— Sunum transkripti:

1 Tuzlu ve Alkali Topraklar ve Islahı TOPRAK BİLGİSİ DERSİ ZTO104 Doç.Dr. Hasan Sabri Öztürk hozturk@agri.ankara.edu.tr

2

3

4 TANIM “Tuzlu-alkali toprak” kavramı, çok basit olarak, çeşitli tuzların (Ca ++, Mg ++ ve K + ) ve sodyumun (Na + ) toprakta birikimi ile meydana gelen koşullar olarak ifade edilebilir. “Tuzlu-alkali toprak” kavramı, çok basit olarak, çeşitli tuzların (Ca ++, Mg ++ ve K + ) ve sodyumun (Na + ) toprakta birikimi ile meydana gelen koşullar olarak ifade edilebilir. Bu durumun nedenleri; Bu durumun nedenleri; – 1-Söz konusu toprağı oluşturan ana materyalin tuzlu-alkali karakterde olması ve ayrışması ile doğal süreçlerde bu toprakların oluşması, – 2- Uygun olmayan arazi ve su kullanımları gibi insan aktivitelerine bağlı olarak, toprağın sonradan tuzlanması şeklinde açıklanabilir. – 3- Bu iki durumun bir araya gelmesi oldukça yüksek derecede tuzlu- alkali toprakların oluşumu ile sonuçlanmaktadır.

5 TUZLU ALKALİ TOPRAKLARIN SINIR DEĞERLERİ Toprak niteliği Elektriksel iletkenlik (dS/m) Değişebilir sodyum yüzdesi pH Tuzlu>4<15<8,5 Tuzlu- alkali >4>15≈8,5 Alkali<4>15>8,5

6 TUZLU ALKALİ TOPRAKLARIN SINIFLANDIRMA SİSTEMİNDEKİ YERİ Yeni sınıflandırma sistemi (Soil Taksonomi ) Yeni sınıflandırma sistemi (Soil Taksonomi ) Örnek: Örnek: ordo : Aridisol ordo : Aridisol Alt ordo : Argids ve Orthids Alt ordo : Argids ve Orthids Büyük grup : Salorthid (tuzlu toprak) Büyük grup : Salorthid (tuzlu toprak) Natrorgid (alkali toprak) Natrorgid (alkali toprak) Eski sınıflandırma sistemi Eski sınıflandırma sistemi – Tuzlu topraklar : Solonçak – Alkali topraklar : Solonetz

7

8 Tuzlu ve Alkali Toprağın Etkileri Tuzluluk ve alkaliliğin topraktaki fiziksel etkisiTuzluluk ve alkaliliğin topraktaki fiziksel etkisi –permeabilite (toprak su geçirgenliği)–permeabilite (toprak su geçirgenliği) Ozmotik etkiOzmotik etki –(Osmotik potansiyelin azalması)–(Osmotik potansiyelin azalması) Besin maddeleri dengesizliği,Besin maddeleri dengesizliği, Toksik etkiToksik etki Microorganizma faaliyetinin azalmasıMicroorganizma faaliyetinin azalması Bitki gelişiminin azalmasıBitki gelişiminin azalması

9 Bitki Gelişimine Etkisi Toprak tuzluluk sınıfı Saturasyon ekstraktı EC’si (dS/m) % Tuz Bitki üzerine etki Tuzsuz 0 - 2 Tuzluluk etkileri ihmal edilebilir Hafif tuzlu 2 – 4 0 – 0,15 Tuzluluğa duyarlı bitkilerde verim sınırlanabilir. Orta tuzlu 4 - 8 0,15 – 0,35 Bir çok bitkide verim sınırlanır. Kuvvetli tuzlu 8 – 16 0,35 – 0,65 Tuza toleranslı bitkilerde tatmin edici verim, diğer pek çoğu şiddetli düzeyde zarar görür. Çok kuvvetli tuzlu > 16 > 0,65 Sadece birkaç toleranslı bitki gelişir.

10 Sınır Değerleri Bitki EC (dS/m) Arpa8,0 Pamuk7,7 Şeker Pancarı 7,0 Buğday6,0 Mısır1,7 Yonca2,0 Domates2,5 Patates1,7 Fasülye1,0 Elma1,7

11 Tuzlu ve Alkali Toprağın Ayırt Edici Özellikleri Tuzlu topraklar Alkali topraklar Ca, Mg, Na’un Klorür ve sülfat tuzlar ı n ı n egemen oldu ğ u çözünebilir tuzlar. Önemli miktarda do ğ al çözünebilir tuzlar genellikle mevcut de ğ ildir. Na 2 CO 3 gibi alkali hidroliz yetene ğ inde tuzlar ı n önemli miktar ı mevcuttur. Topraklar önemli derecede jips gibi çözünebilir Ca bile ş ikleri içerirler. Bu topraklar jips içermez. Fazla miktardaki nötral çözünebilir tuzlardan dolay ı kil fonksiyonu çökelmi ş tir. Bu topraklar stabil bir strüktüre sahiptir. Fazla miktardaki de ğ i ş ebilir sodyum ve yüksek pH dispersiyona ve dolay ı s ı yla toprak strüktürünün bozulmas ı na yol açar. Topraklar ı n hava ve su geçirgenlikleri ve di ğ er fiziksel özellikleri genelde normal topraklar gibidir. Topraklar ı n hava ve su geçirgenlikleri s ı n ı rlanm ış t ı r. pH s ı n ı n artmas ı, ESP nin artmas ı daha kötü fiziksel özelliklere neden olur. Tuzlu topraklar ı n ı slah ı, temel olarak kök bölgesindeki tuzlar ı n y ı kanmas ı na ve drenaj ı n gereksinim duyar. De ğ i ş im komplekslerindeki sodyumun toprak ı slah edici maddelerden olu ş an kalsiyum ile yer de ğ i ş tirmesi ve aç ığ a ç ı kan sodyum tuzlar ı n ı n y ı kanmas ı ve drenaja ihtiyaç duymas ı

12 Tuzlu ve Alkali Toprakların Islahı 1. Su Uygulama İşlemleri1. Su Uygulama İşlemleri 2. Fiziksel İşlemler2. Fiziksel İşlemler 3. Kimyasal İşlemler3. Kimyasal İşlemler 4. Biyolojik İşlemler4. Biyolojik İşlemler 5. İnsan Faktörünün Dikkate Alınacağı İşlemler5. İnsan Faktörünün Dikkate Alınacağı İşlemler

13 1. Su Uygulama İşlemleri Yıkama Yıkama Drenaj Drenaj Çoklu su kaynaklarının kullanımı Çoklu su kaynaklarının kullanımı Yıkama yöntemi Yıkama yöntemi

14 Yıkama suyu miktarına etki yapan faktörler – Toprakta ve taban suyunun başlangıçta bulunan tuzların miktarı ve çeşidi – Yıkama suyunun miktarı ve kalitesi – Toprağın geçirgenliği ve cinsi – Yıkanacak toprak derinliği – Yıkama şekli – Ekonomi

15 2. Fiziksel İşlemler Arazi tesviyesi Arazi hazırlığı, derin sürüm Ekim işlemleri, tohum yatağının hazırlanması Kumlama

16 3. Kimyasal İşlemler Islah maddeleri Toprak düzenleyicileri Gübreleme Kimyasal ıslah maddelerinin seçimi ıslah edilecek toprağın özelliklerine bağlıdır.

17 Islah Maddeleri Çözünebilir kalsiyum tuzları (CaSO 4,CaCl 2 gibi) Çözünebilirlikleri düşük kalsiyum tuzları (CaCO 3 gibi) Asitler veya asit oluşturucular (H 2 SO 4, demir Sülfat) Kireç oranı yüksek topraklar için kükürt Organik madde, humik asit, fulvik asit, leonardit

18 4. Biyolojik İşlemler Organik ve yeşil gübreler Ekim nöbeti, bitki deseni Malçlama – Bitki atıkları suyun toprağa girişini artıracak en iyi yöntemdir.

19 5. İnsan faktörünün dikkate alınacağı işlemler Çiftçi ihtiyaçlarının göz önünde tutulduğu sosyo-ekonomik yapı Çevre Politika

20 Islah Yöntemleri Fiziksel Islah Kimyasal Islah Biyolojik Islah 3 yöntemin birlikte uygulanması En iyi Sonuç


"Tuzlu ve Alkali Topraklar ve Islahı TOPRAK BİLGİSİ DERSİ ZTO104 Doç.Dr. Hasan Sabri Öztürk" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları