Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI"— Sunum transkripti:

1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI 09. 11
İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI İşbu sunum içeriğinde yer alan bilgiler özet niteliğindedir. Tebliğle ve bunlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları’nda yer alan tüm hüküm ve ifadelerin bağlayıcılığı nedeniyle ilgili Tebliğ ve Uygulama Usul ve Esasları’nın da incelenmesi önem taşımaktadır.  Mevzuat  Devlet Yardımları -> Mevzuat  Destek Programları Mevzuatı İ.İ.B. GENEL SEKRETERLİĞİ Rengin BAL Devlet Yardımları Şube Md.

2 YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ(2009/5 Tebliğ)
KİMLER FAYDALANABİLİR: Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde kurulmuş, İhracatçı Birliğine üye şirket, Türkiye’de yerleşik kurum, kuruluş veya üretici/imalatçı organizasyonları DESTEK ORANI: %50 BAŞVURU MERCİİ :* Bireysel katılımlarda “katılımcının üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, * Milli katılım organizasyonlarında Bakanlıkca belirlenecek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği BAŞVURU TARİHİ: * Bireysel katılım: - Fuar başlama tarihinden en az 15 gün önce ön başvuru - Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde başvuru (Önbaşvurusu yapılmayan başvuru değerlendirmeye alınmaz) * Milli katılım: Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde DESTEKLENEN HARCAMALAR: * Bireysel katılımlar: Boş alan ve stand harcaması ile nakliye harcamaları * Milli katılımlar: Bakanlıkca görevlendirilen organizatöre (Bakanlıkça onaylanan birim ücreti aşmayacak şekilde) ödenen katılım bedeli * Her iki katılım türü için geçerli olmak kaydıyla, katılımcının standında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıf gidiş-dönüş ulaşım masrafları DESTEK SINIRI: Genel nitelikli Milli Katılım/Türk İhraç Ürünleri Fuarları: $ Sektörel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarları: $

3 Ortak Hükümler *** Pazarlama şirketleri, pazarlamasını yaptığı üretici şirket ile pazarlama sözleşmesi imzalayarak (üreticinin kapasite raporuyla birlikte) destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine fuar destek müracaatı süresi içerisinde ibraz etmelidir. *** Kapasite raporu ibraz edilememesi durumunda(Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde) imalat/üretimine dahil ilgili Sanayi/Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporu veya bağlı olduğu meslek kuruluşundan alınan ve destek müracaat tarihi itibariyle geçerli faaliyet belgesi ibraz edilir. *** Destek müracaatına konu tüm ödemelerin katılımcılara veya katılımcı adına harcamaya yapmaya mevzuatta belirtildiği şekilde yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaat süresi içerisinde ilgili hesaba bankacılık kanalıyla yapılması gerekmektedir. *** Asgari 9 m2 azami 50 m2 stand alanı ile katılımlar destek kapsamındadır. (Gemi-yat sektörü 50 m2 sınırlamasından muaftır) *** Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi olması durumunda: - Bireysel katılımlarda: boş alan, stand, nakliye masraflarının %75’i - Milli katılımlarda: organizatöre ödenecek katılım bedelinin %75’i - Her iki katılım şekli için de geçerli olmak üzere “en fazla 2 temsilcisinin ekonomi sınıf gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %75’i” *** Üretici/İmalatçı Organizasyonları söz konusu destekten en fazla 36 m2 stand alanı için %75 oranında desteklenir ve standında sadece temsil ettikleri sektörün genel tanıtımını yapabilir, münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler. (Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı firmaları biraraya getiren ve temsil eden “federasyon, birlik, dernek vb. sektörel örgütlenmeler)

4 HATIRLATMA 1. Tüm ödemelerin bankacılık kanalıyla katılımcı hesabından ilgili hesaba yapılması gerektiğini, 2. Yalnızca Bakanlığın listesinde yer alan fuarlara katılımın desteklenebileceğini, 3. Bireysel fuar katılımlarında fuar başlangıç tarıhinden 15 gün önce ön başvuru yapmayı, 4. Fuar alanında ürün sergilemeyen katılımcıların en fazla 36 m2 stand kira harcaması için destekten faydalanabileceğini, 5. Fuar alınlığı ve alanında sadece Marka ve/veya Logo tescil belgesi ibraz edilebilen ibareler/şekiller ile firmanız Ünvanının kullanılabileceğini ve logonun yalnızca firma ünvanıyla birarada kullanılabileceğini(tescil işleminin katılımcı firma ya da arasında organik bağ bulunan firması adına gerçekleşmiş olması gerekmektedir.) 6. Dilekçe, başvuru formu ve taahhütnamenin imza sirkülerinde belirtilen şirket yetkililerince imzalanması gerektiğini 7.Katılımcının, sadece Türkiye’deki merkezinden iştirak edecek elemanları; katılımcının iştirakiyle yurtdışında kurulu şube, temsilcilik vb. bağlı şirketlerinde görevli personel ya da arasında organik bağ bulunan yurt içinde yerleşik şirketinde görevli personeli vasıtasıyla katılım gerçekleştirmek zorunda olduğunu 8. Katılımcının yılda bir defaya mahsus olmak üzere, Müsteşarlıkça belirlenecek “prestijli fuar”lardan birisine katılımı halinde, destek kapsamındaki harcamalarının 50 m2 sınırlamasından muaf olarak %50’sinin $’ı geçmemek üzere katılımcıya ödeneceğini, bunun için başvuru sırasında yazılı talepte bulunmanız gerektiğini 9. Hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara katılımda %50 destek oranına 20 puan ilave destek verildiğini 9. Şahıs firmalarının söz konusu destekten faydalanamadığını Unutmayınız.!!

5 2013 Yılı için Hedef Ülkeler
1.   A.B.D. 2.   ANGOLA 3.   BREZİLYA 4.   ÇİN HALK CUMHURİYETİ 5.   ENDONEZYA 6.   ETİYOPYA 7.   GANA 8.   HİNDİSTAN 9.   JAPONYA 10. MALEZYA 11. MEKSİKA 12. NİJERYA 13. POLONYA 14. SİNGAPUR 15. TANZANYA

6 YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ (2010/6 Tebliğ)
Yararlananlar : Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile İşbirliği Kuruluşları (İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri desteklenir. ) “Sınai ve ticari şirket”: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde urulmuş, Üretim faaliyetiyle iştigal eden ve kapasite raporu sahibi şirketler ile yazılım şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketrleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri “İşbirliği Kuruluşu”: Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler Bu Tebliğ kapsamında destek talebinde bulunulan faaliyetlerin sektörel bazda Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10(on) baz puan arttırılır. Bu tebliğ kapsamındaki kira desteğinden en fazla 15 birim için yararlanılabilir. Tüm ödemelerin bankacılık kanalıyla yapılması ve yurtdışında düzenlenen tüm belgelerin ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirlikler/Ataşelikleri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.(ödeme belgesi tarihi itibariyle 6 içerisinde Ticaret Müşavirlikleri’ne başvuruda bulunulması gerekmektedir.)

7 DESTEĞİN KAPSAMI Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına; a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla $’a kadar, b) Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla $’a kadar, Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına; a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla $’a kadar, b) Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla $’a kadar, desteklenir. Her bir birim kira giderleri desteğinden en fazla 4 (dört) yıl yararlandırılır. 4 (dört) yıllık süre destek verilen ilk aydan itibaren başlar.

8 TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla $’a kadar desteklenir. Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen: - görsel ve yazılı tanıtım (Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.), - sponsorluk, - yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, - reklâm panoları, - yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, - elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri, - tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu, - - seminer, konferans düzenleme faaliyetleri desteklenmektedir. Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içinde marka tesciline sahip ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da tescil başvurusu olan şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla $’a kadar en fazla 4 yıl süresince desteklenir. Şirketler ve işbirliği kuruluşları tanıtım desteğinden en fazla 4 yıl süre ile yararlanır. 4 yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

9 Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışı tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında,yıllık en fazla $’a kadar desteklenir.  Şirketler, marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4(dört) yıl süresince yararlanabilir. 4 yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar. Yurt içi ve yurtdışı marka tescil başvurularının aynı tarihte yapılmış olması durumunda her iki tescil işleminin gerçekleşmiş olması şartıyla, destek başvurusunun değerlendirilmesinde yurtiçi markaya ilişkin korunma tarihi esas alınır. MÜRACAAT TARİHİ 2010/6 Tebliğ kapsamı başvurularda: * Yurt dışı belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay (marka tescil müracaatları için 18 ay) içerisinde şirket tarafından Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne, * Yurt içi ödeme belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen diğer yurt içi belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay (marka tescil müracaatları için 18 ay) içerisinde şirket tarafından üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (6 ve 18 aylık sürelerin hesaplanmasında usulüne uygun olarak yapılan başvurunun Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ve İBGS’ye evrak giriş tarihi esas alınır.)

10 HEDEF ve ÖNCELİKLİ ÜLKELER LİSTESİ
ABD LİBYA AZERBAYCAN LÜBNAN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MALEZYA BREZİLYA MEKSİKA CEZAYİR MISIR ÇİN NİJERYA ENDONEZYA PAKİSTAN GANA PERU GÜNEY AFRİKA POLONYA GÜNEY KORE RUSYA GÜRCİSTAN SENEGAL HİNDİSTAN SURİYE HIRVATİSTAN SUUDİ ARABİSTAN IRAK ŞİLİ İRAN TANZANYA İSVEÇ TUNUS KANADA TÜRKMENİSTAN KAZAKİSTAN UKRAYNA KATAR UMMAN KENYA ÜRDÜN KOSOVA VİETNAM

11 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Destek Oranı : % 50 Destek sınırı: Belgelendirme ve/veya analiz başına en fazla $ Başvuru Mercii: Üye olunan İhracatçı Birlikleri genel sekreterliği Başvuru Tarihi: belge alımı/rapor düzenleniş tarihinden itibarien en geç 6 ay Faydalananlar: Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) Desteklenecek Faaliyetler: Akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınacak: a) kalite güvence sistemi belgeleri (ISO 9000 serisi) b) Çevre yönetim sistemi belgeleri (ISO 14000) c) CE İşareti d) Uluslararası Nitelikteki Diğer kalite ve çevre belgelerini alma masrafları(sadece belgelendirme masrafları)(Uygulama Usul Esasları EK-5’te belirtilen belgeler) e)gıda güvenliği yönetim sistemi belgeleri (ISO 22000) f) Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla labaratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) ULUSLAR ARASI BELGE ve SERTİFİKA DESTEĞİ Belge/sertifikalar için: Müracaat ve doküman inceleme Belgelendirme tetkik İlk yıla ait belge kullanımı Belge veya sertifikayla ilgili yaptırılması zorunlu test ve analiz ücretleri Kayıt ücreti Test/Analiz raporları için: Test/analiz ücreti harcamaları (belgelendirilmiş olması kaydıyla) destek kapsamındadır. (Eğitim ve danışmanlık, yol masrafları, gözetim bedeli desteklenmez)

12 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Şirketlerin üretimini ve/veya ihracatını yaptıkları ürünlerle ilgili aldıkları belge/sertifikalar desteklenir. Mevcut bir belge/sertifikanın yenileme giderleri desteklenebilir. Akredite edilmiş kurum/kuruluşa yaptırılan ve belge/sertifikayla ilişkilendirilemeyen test/analiz raporları “ilgili ülkeye bu raporla ihracat yapıldığının tevsiki kaydıyla” desteklenir.

13 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
TARIM ANALİZ RAPORU ve SAĞLIK SERTİFİKASI DESTEĞİ Desteklenen harcamalar: - Müracaat ve doküman inceleme - Belgelendirme tetkik - Analiz - Akreditasyon ücreti - Sağlık sertifika ücreti (Eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri destek kapsamında değildir) Sağlık sertifikası ile ilişkilendirilmeyen tarım analiz raporları destek kapsamında değerlendirilmez.

14 HATIRLATMA 1.Belge Alımından/raporun düzenlendiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde başvurmayı 2.Desteğe konu belgeler (sertifika, fatura, ödeme belgesi vb.) yurtdışında düzenlenmiş ise yurtdışındaki Türk Ticaret Müşavirliğince onaylanması gerektiğini, 3.Ödemelerin bankacılık kanalıyla yapılması şartı bulunduğunu 4.Belirtilen harcamaların belgenin alımına yönelik olması durumunda destek kapsamında değerlendirildiğini Unutmayınız.!!

15 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ (2011/1 Tebliğ)
Yetkili Kuruluş : T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Başvuru Mercii : Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti desteği için üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, diğer destekler için Ekonomi Bakanlığı Yararlananlar : Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşlar İşbirliği Kuruluşu:TİM, T.O.B.B., Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri/Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifler Organizatör Kuruluş: Müsteşarlık koordinasyonunda sektörel Ticaret heyeti veya Alım Heyeti organizayonu yapan İşbirliği Kuruluşu

16 YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ (Sınai veya sınai/ticari şirketler ile yazılım şirketleri)
En fazla 2 şirket çalışanının, en az iki, yol hariç en fazla 10 gün süren yurtdışı Pazar araştırması gezilerine ilişkin harcamaları * %70 oranında * Pazar araştırması gezisi başına en fazla ABD Doları, tutarında desteklenir. * Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet Pazar araştırması gezisi desteklenir. DESTEKLENEN HARCAMALAR: - Ulaşım: Uluslar arası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama ücreti - Konaklama: Gidilen ülkede, araştırma yapılırken kalınacak süre içinde, şirket başına günlük 300 ABD Doları karşılığını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri *** Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 proje destek kapsamındadır. *** Bir Pazar araştırması tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 ülkede de yapılabilir. *** Pazar araştırmasının her bir günü için en az bir kurum, kuruluş veya şirketle ya da aynı firmanın değişik birimleri ile görüşme yapılmalıdır. Yolculuk ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti karşılanmaz. *** Pazar Araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri” ve “”Grup seyahati, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar bu Tebliğ kapsamında desteklenmez. Başvuru Süresi : İlgili desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihi esas alınarak en geç 6 ay içerisinde (Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı)

17 PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ RAPOR ve DANIŞMANLIK: Şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarınca: Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen uluslar arası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar(mali ve hukuki raporlar dahil) Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslar arası şirketlerden alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler * şirketler için %60, * İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında * yıllık en fazla $’a kadar, desteklenir. BAŞVURU SÜRESİ : Ekonomi Bakanlığı’ndan faaliyet öncesinde ön onay alınmış olması koşuluyla ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde BAŞVURU MERCİİ : Ekonomi Bakanlığı

18 Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği
T.C.Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda organizatör kuruluşlarca düzenlenen Sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin ulaşım, konaklama ve tanıtım-organizasyon giderleri %50 oranında ve program başına en fazla $’a kadar desteklenir. * Bir takvim yılı içerisinde bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 sektörel ticaret heyeti ve 10 alım heyeti programı desteklenir. * BROP illerinde illerinde en az 8 diğer ilerde en az 10 şirketin katıldığı başvurular değerlendirmeye alınır. DESTEKLENEN HARCAMALAR: - Ulaşım: Sektörel ticaret heyeti kapsamında uluslar arası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi ve otobüs bileti ücreti (en fazla 2 şirket çalışanı) - Konaklama: Şirket başına günlük 300 $ karşılığını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri - Tanıtım ve Organizasyon Giderleri BAŞVURU SÜRESİ : Program başlangıç tarihinden en az 3 ay önce ön başvuru Önbaşvurunun uygun görülmesini müteakip faaliyet sonrasında ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde başvuru BAŞVURU MERCİİ : Ekonomi Bakanlığı

19 Elektronik Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
Nihai tüketiciye yönelik olmayan Müsteşarlıkça uygun görülen e-ticaret siteleri üyelik giderleri, %70 oranında ve yıllık en fazla $’a kadar desteklenir. * Bu destekten şirketler en fazla 5 e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 yıl süresince faydalanabilir. * Başvuran şirketlerin en az bir yabancı dilde yayımlanan internet sitesi olmalıdır. * Üye olunmak istenen e-ticaret sitesinin İGEME’den ön onay almış olması gerekmektedir. *** Bu madde kapsamındaki desteklerden faydalanabilmek için, “başvuru fişi” ve “ön onay formu” ile Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilmesi, ön onay alınmasını müteakip yine Ekonomi Bakanlığı’na (ödeme belgesi tarihi itibariyle 6 ay çerisinde) müracaat edilmesi gerekmektedir. *** Daha önce İGEME tarafından ön onay verilmiş e-ticaret siteleri için ön onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. *** E-ticaret sitelerine üyelik desteğinden faydalanmak isteyen şirketlerin en az bir yabancı dilde hizmet veren web siteleri olmalıdır.

20 Ön Onay Verilmiş e-ticaret Siteleri

21 Ön Onay Verilmiş e-ticaret Siteleri

22 Ön Onay Verilmiş e-ticaret Siteleri

23 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ (2006/4 Tebliğ) İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin Markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, ile Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamalar bu Tebliğ kapsamında desteklenmektedir. Destek Oranı : Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri%80) Destek Süresi : 4 Yıl (Marka Destek Programı) 5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)

24 Başvuru Bilgileri Başvuru Mercii: Şirketler için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Başvuru Süresi : Ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay (Marka tescil harcamaları için bu süre 18 ay’dır.) Yurtdışın Onay Mercii: Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, bunların bulunmadığı yerlerde Türk Konsoloslukları Yararlananlar : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler ile zincir restoranlar(Türk Ticaret Hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan ve yurtiçinde en az 5 lokanta/kafe ile yurtdışında işletilen en az 1 lokanta/kafeden oluşan zincir)

25 HATIRLATMA Şirketlerin bu Tebliğ kapsamında destekten faydalanabilmeleri için faaliyetleri gerçekleştirmeden önce Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alınması ve Stratejik İş Planlarının onaylanması gerekmektedir. Şirketlerin Tebliğ’de belirtilen şartları sağlaması kaydıyla en fazla 2 markası, destek kapsamına alınabilir. Tebliğ uyarınca, Marka/Turquality destek programı kapsamına alınacak şirketlerin belirli bir iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyeline sahip olması şartı aranır. Bakanlık, şirketlerin “stratejik planlama”, “finansal performans”, “marka yönetimi, marka gücü”” gibi alanlardaki düzeylerinin belirlenebilmesini teminen Yönetim danışmanlığı firmasına ön inceleme yaptırarak rapor düzenletir.

26 DESTEĞİN KAPSAMI I.İhracatçı Birliklerinin
Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla $’a kadar II.Üretici Dernekleri ve Birliklerinin Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları %50 oranında ve yıllık en fazla $’a kadar III.Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’lerin İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak a-) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için - Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescil ve Marka tesciline ilişkin harcamaları yıllık en fazla $ - Hedef pazarlarında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yıllık en fazla $ - hedef ülkelerinde açtıkları/açacakları yurtdışı birime(satış sonrası servis hizmeti veren birimler dahil) ilişkin brüt kira , hukuki danışmanlık, Müsteşarlıkça belirlenen temel kurulum giderleri yıllık en fazla $; mağaza/lokanta/kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve yerel vergi, konsept mimari ve dekorasyon giderleri yıllık en fazla $

27 - Hedef pazarlarında kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon/gondol/satış allanlarına ilişkin brüt kira ile kesinleşmiş vergi/resim/harç, komisyon, hizmet giderleri yıllık en fazla $ - Hedef pazarlarında açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin brüt kira ile vergi/resim/harç ve/veya komisyon ve dekorasyon giderleri yıllık en fazla $ - Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir iş işaretlere ilişkin harcamaları yıllık en fazla $ - Franchise vermesi halinde franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına yıllık en fazla $, kira giderleri en fazla 2 yıl süresince ve azami $ (Bir yıl içinde en fazla 10 mağaza) - Uluslar arası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı alanlarda Müsteşarlık tarafından akredite edilmiş danışmanlık firmalarından satın alınacak danışmanlık giderleri ile CAD, ERP, SCM, CRM, EPM, PAerakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları, yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile devreye alınması, iyileştirilemsi ve idamesi için yapılacak danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanım harcamaları için yıllık en fazla $ - İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, yıllık en fazla $

28 b-)TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri - Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları - TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen tekstil, moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri (en fazla 3 tasarımcı) - Hedef ülkelerde gerçekleştirilen reklam, tanıtım, basın, halkla ilişkiler ve pazarlama faaliyetleri - Hedef ülkelerde açılan mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, brüt kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (Destek süresi boyunca en fazla 50 mağaza, mimari, dekorasyon, demirbaş için mağaza başına $ destek sınırı)

29 (Destek süresi boyunca 100 adet franchise mağaza, mağaza
- Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon (yalnızca showoom için), komisyon giderleri; farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza, zincir mağaza, özellikli ihtisas mağazaları, hipermarketlerde kiraladıkları reyon, showroom,gondol satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları, - Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira harcamaları (Destek süresi boyunca 100 adet franchise mağaza, mağaza başına $ destek sınırı) - Uluslar arası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı alanlarda Bakanlık tarafından akredite edilmiş danışmanlık firmalarından satın alınacak danışmanlık giderleri ile CAD, ERP, SCM, CRM, EPM, PAerakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları, yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile devreye alınması, iyileştirilemsi ve idamesi için yapılacak danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanım harcamaları desteklenmektedir.

30 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (2010/8 Tebliğ)
KİMLER FAYDALANABİLİR: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri, İŞBİRLİĞİ KURULUŞU : Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren T.İ.M., T.O.B.B., D.E.İ.K., İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) veya imalatçıların kurduğu dernek- birlik veya kooperatifleri tanımlamaktadır. DESTEĞİN KAPSAMI EĞİTİM DESTEĞİ: Şirketlerin Tebliğde belirtilen konularda (sonraki sayfalarda yer verilmiştir.) Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitimcilerden alacağı program bazında belirlenecek süreyi geçmeyen yurtiçi eğitimlere ilişkin giderleri yıllık toplam $’ı aşmamak üzere %70 oranında desteklenir.

31 Desteğin Kapsamı PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURTDIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ ve BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE İSTİHDAM İşbirliği Kuruluşu’nun Bakanlık koordinasyonunda düzenleyeceği proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık programı/programları desteklenmektedir. Bu kapsamda: a) Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi, b) İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi, c) İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi, ç) Süreç iyileştirme ve yönetimi, d) Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı, e) Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması konularındaki program giderleri ile Bakanlıkca uygun görülen diğer konulardaki program giderleri desteklenir. Eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75’i proje bazında $’a kadar karşılanır. İşbirliği Kuruluşu tarafından bu Tebliğ kapsamında verilen eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan şirketlerin uluslararası rekabet amacıyla birlikte düzenledikleri faaliyetlerin planlanması, organizasyonu ile koordine edilmesine yönelik hazırlanan projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75’i desteklenir.

32 Desteğin Kapsamı a) Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı,
DESTEKLENEN EĞİTİM KONULARI a) Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı, b) Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim, c) Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi, ç) Dış Ticarette Fiyatlandırma, d) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı, e) Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri, f) Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri, g) Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik, h) Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, ı) Yenilikçilik ve Kümelenme ile Bakanlıkca uygun görülen diğer konulardan oluşur.

33 Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları
İşbirliği Kuruluşlarınca, Eğitim ve/veya danışmanlık programlarına katılan şirketlere yönelik olarak düzenlenen, proje bazlı yurt dışı pazarlama programlarına (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) veya yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları için proje bazlı alım heyeti programları) ilişkin destekler: İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında ABD Dolarına kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında ABD Dolarına kadar, %75 oranında desteklenir. Desteklenen giderler: a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri, b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri, c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri(Tercümanlık, seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmeler için yer kirası, görsel ve yazılı tanıtım, halkla ilişkiler giderleri.

34 PROJE BAZLI BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMI
Proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık programlarına ve yurtdışı pazarlama veya alım heyeti programlarına katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık (Bakanlıkça yetkilendirilmiş danışmanlardan) alabilir ve bu madde kapsamında yıllık $’a kadar 3 yıl boyunca alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri %70 oranında karşılanır. MÜRACAAT TARİHİ Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen eğitim programlarına ve/veya proje bazlı bireysel danışmanlık programlarına ilişkin ödeme belgeleri ile diğer başvuru belgeleri şirketler tarafından ödeme belgesi tarihi itibariyle en geç 6 ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı’na ibraz edilir. Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programı giderlerine ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, İşbirliği Kuruluşu tarafından projenin bitim tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı’na ibraz edilir.

35 ÖNEMLİ HUSUSLAR *** Proje başvuruları proje başlangıç tarihinden en az 2 (iki) ay önce Bakanlık’a yapılır. Projenin başlangıç tarihi ilk faaliyetin başladığı tarihtir. Proje başvurusunda eksiklik ve / veya revize edilme ihtiyacı olması durumunda proje başlangıç tarihi ertelenebilir. *** İşbirliği Kuruluşları sadece kendi üyelerine yönelik proje sunabilir. *** Bir İşbirliği Kuruluşu aynı anda en fazla 5 adet proje sunabilir. *** Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) illerinde en az 5 (beş) şirketin, diğer illerde en az 10 (on) şirketin katıldığı projeler değerlendirmeye alınır. *** Projenin süresi 36 (otuz altı) aydan fazla olamaz.

36 ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMI
* Yeni bir ürün üretilmesi, * Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, * Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması, * Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını, ifade etmektedir. Yetkili Kuruluş : T.C.Ekonomi Bakanlığı Başvuru Mercii : TÜBİTAK, TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) Yararlananlar : Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlar.

37 Desteğin Kapsamı I. AR-GE Faaliyetlerinin Proje Bazında Desteklenmesi
Kuruluşların kendi bünyelerinde veya Türkiye’de olmak kaydıyla bünyeleri dışında gerçekleştirdikleri AR-GE faaliyetleriyle ilgili giderlerinin belli bir kısmının karşılanmasına yöneliktir. Yetkili Kuruluş : Dış Ticaret Müsteşarlığı Uygulamacı Kuruluş : TÜBİTAK Temel Destek Oranı : % 50 Azami Destek Oranı : % 60 Destek Süresi : 3 yıl Bir önceki dönemle ilgili ve ölçülebilir olmak koşuluyla destek kapsamında yer alan başlıca harcamalar şunlardır: -Personel giderleri (araştırmacı ve araştırmada kullanılan teknisyen) -Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri -Araştırma için kullanılan danışmanlık hizmeti ve eşdeğer hizmet alım giderleri -Ülke içindeki Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri -Doğrudan Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili malzeme alımı vb. giderleri. -Patent başvuru giderleri

38 II. Projelere Sermaye Desteği Sağlanması
Yetkili Kuruluş : T.C.Ekonomi Bakanlığı Uygulamacı Kuruluş: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Destek Oranı: % 50 TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanması esasına dayanmaktadır. Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır: a-) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır. Azami destek süresi : 2 yıl Azami destek tutarı : 1 milyon $ b-) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği “Stratejik Odak Konuları Projeleri”, ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir. Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir. Destek oranı: Proje giderlerinin tümü Azami destek tutarı : $ Azami destek süresi : 1 yıl


"İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları