Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİNLİKLER Rumeysa Ukuş Hale Karabulut Ebru Ergen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİNLİKLER Rumeysa Ukuş Hale Karabulut Ebru Ergen."— Sunum transkripti:

1 ETKİNLİKLER Rumeysa Ukuş Hale Karabulut Ebru Ergen

2 Geçiş Dönemi Eserlerinin Ortak Özellikleri A) Ürünler didaktik nitelik taşır.B) Eserlerde İslamiyet öncesi kültür ile İslami kültür bir aradadır.C) Arapça, Farsça sözcüklerin de yer aldığı bir dil ortaya çıkmıştır

3 D) İslamiyetle ilgili birtakım dini ve felsefi kavramlara yer verilir. E) Eserler Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır. F) Geçiş dönemi eserleri oldukları için aruzla hece, beyitle dörtlük iç içedir. G)Eserlerin temel amacı İslamiyet’e yeni girmiş ve İslamiyet’i tam olarak tanıyamayan Türklere İslamiyet’in güzelliklerini ve erdemlerini öğretmektir.

4 İslami devir Türk edebiyatının ilk ürünleri XI ve XII. Yüzyıllarda ortaya çıkar. D Kutadgu Bilig ile Atabetü’l Hakayık aynı yüzyılda yazılmıştır. Y Geçiş dönemi ürünlerinin ortak özelliği, didaktik nitelik taşımasıdır. D Divan-ı Hikmet mesnevi tarzında yazılmıştır. Y

5 Atabetü’l Hakayık, Satuk Buğra Han’a sunulmuştur. Y Divan-ı Lügati’t Türk ağır bir dille yazılmıştır. Y Atabetü’l Hakayık kitabın başındaki 80 beyit dışında, dörtlüklerden oluşan bir eserdir. D Geçiş dönemi Türk edebiyatı bir yandan İslam inancı ve bunun gerektirdiği Arap ve Fars kültürünün etkisine girerken bir yandan da eski Türk Edebiyatı geleneğini sürdürmeye çalıştığından bir ikilem yaşamıştır. D

6 Kutadgu Bilig, dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. D Divan-ı Hikmet,gerçek ve ahlaka dair kısa ve özlü söz demektir. D Geçiş dönemi eserlerinin tümünün ağır bir dili vardır. Y Kutadgu Bilig,bilim açısından Firdevsi’nin Şehname’sine benzetilerek mesnevi nazım biçimi, beyit birimiyle yazılmıştır. D

7 Edip Ahmet’in manzum, didaktik nitelikli Atabetü’l Hakayık’ı 12. yüzyılda oluşmuştur. D Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılan Divan-ı Lügati’t Türk, 11. yüzyıl ürünüdür. Y Kutadgu Bilig’de Aytoldu aklı ve bilgiyi simgeler. Y Kaşgarlı Mahmut, eserinde 7500 Türkçe kelimenin anlam ve açıklamalarını vermiştir. D

8

9

10 Özellikler Mesnevi nazım şekliyle ve beyitlerle yazılmıştır. Karahanlı (Hakaniye) Türkçesiyle yazılmıştır. Algorik bir eserdir. Eser, her iki dünyada insanlara yardım etmek için yazılmıştır. Didaktik (öğretici) bir eserdir. Beyitle yazılmış bölümler bulunmakla birlikte eser, mani biçiminde (aaxa) uyaklanmış dörtlüklerden oluşur. İslami etkilerin esere yansıdığı görülür. Beyitler aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Kutadgu Bilig X X X X Atabetü’l Hakayık X X X X X X X Eserde “bilginin faydası,bilgisizliğin zararı,dilin korunması,cömertlik,cimrilik,alçakgönüllülük,kibir, hırs,yumuşak huyluluk” gibi konular işlenmiştir. Eserde Arapça ve Farsça sözcüklere de yer verilmiştir. X X

11 X X Kutadgu Bilig Atabetü’l Hakayık Özellikler İdeal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği sembollerle anlatılmıştır. Eserin giriş kısmı gazel biçiminde uyaklanmış ve 46 beyitten oluşmuştur. Eserde hem beyitle hem dörtlükle yazılmış bölümler bulunur. Eserde savunulan ve öğüt niteliğinde verilen düşünceler bugün de geçerliliğini korumaktadır. Ayet ve hadislere dayanarak İslam ahlakını öğretmeye çalışsan bir eserdir. Eser bir açıdan siyasetname, bir nasihatname kitabıdır. X X X X X

12 a)………………. adlı eserle mesnevi nazım şekli ………. nazım birimi ve ……… ölçüsü edebiyatımızda ilk kez kullanılmıştır. b)…………………….. Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıstır. Türk edebiyatının ilk ………..dür, ayrıca hem ………… kitabı hem de …………….. hayatın sonunu temsil eder. c)Kutadgu Bilig’de sembolik kahramanlar vardır, bu kahramanlardan ………….. adaleti; …………..., mutluluğu; ………….., aklı; …………., hayatın sonunu temsil eder. Odgurmuş Ögdürmüş Ay TolduKün Toldu aruz ansiklopedikdil bilgisi sözlüğü Divan-ı Lügati’t Türk Kutadgu Bilig beyit

13 d) ………………., Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınmıştır ve eser, ……………... şiirinin başlangıcı kabul edilmektedir. e) ………………… geçiş döneminin ilk eseridir, ……………. tarafından yazılmıştır. f) ……………………... Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır. g) “Hikmet” adını verdiği şiirleri eserlerinde toplayan ……………, ….. yüzyıl sanatçısıdır. Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig Divan-ı Lügati’t Türk Ahmet Yesevi12. Divan-ı Hikmet Tasavvufi halk

14 h) ……………………... on ikinci yüzyılın ikinci yarısında Zemahşeri tarafından yazılmıştır. I) ………………. Afganistanlı bir Türk olan Fahrettin Mübarekşah tarafından 1206’da yazılan Farsça bir eser olup Hz. Peygamber’in ve diğer İslam büyüklerinin soy kütüklerini tespit eder. j)Divan-ı Lügati’t Türk’ten sonra, Türkçe’nin tarihi gelişimini gösteren eserlerin başında gelen ……………………… 12. yüzyıl Harezm Türkçesini yansıtması yönünden de önemlidir. Muhakemetü’l Edeb Şecere-i Ensab

15 k) Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig adlı eserinde “adalet, mutluluk, zeka, hayatın sonu” gibi soyut kavramları ………….. kahramanlar kullanarak somutlaştırmıştır. l) Türk boylarının yaşam biçimleri ve yaşadıkları coğrafya hakkında bilgi veren …………………….. tarih, coğrafya, folklor bilimleri açısından temel bir kaynaktır. m)………………………. anlamına gelen ……………………… adlı eserde İslamiyet öncesi ürünlerden sagu, koşuk, sav örneklerine yer verilmiştir. Divan-ı Lügati’t Türk Türk Dillerinin Sözlüğü Divan-ı Lügati’t Türk sembolik

16 İsimAnlamıMeslekSembolü Akıbet (Yaşamın sonu) Akıl ya da Bilgi Mutluluk Kün-Togdı Derviş (Vezirin kardeşi) Bilge (Vezirin Oğlu) Vezir AdaletHükümdar “Uyanmış” “Övülmüş” “Dolunay” “Gün Doğdu” Ögdülmiş Odgurmış Ay-Toldı

17

18

19 a)Metin, ……….. Nazım biçimiyle yazılmış olup uyak döngüsü ………… biçimindedir. b) Metinde bazı sözcüklerde (köz-göz) günümüz Türkçesine göre yapı ve şekil bakımından farklılıklar vardır; bunlara örnek vermek gerekirse : ………….., ………., ……………., ……………., …………... c) Şiirin nazım birimi ………. Olup öğüt niteliği taşıdığından ………… şiir türüne örnektir. d) Beyitlerde “helal, haram, ukbi (ahiret), edeb” gibi sözcüklerden metnin ………… dönem ürünü olduğu anlaşılmaktadır.

20 e) Metnin dili ………. olmakla birlikte metinde yabancı sözcüklere de yer verilmiştir. f) Metnin 2. beyitinde “kulak” ve “bak” sözcükleri arasında …..... uyak vardır. g) Metinde anlatılanlardan yola çıkarak bu sözlerin sembolik kişilerden …………… tarafından söylendiği sonucuna varılır. h) Eser ……………. Türkçesiyle yazılmıştır. İ) Metinde ……………………………….., …………………………….. söz edilmektedir.

21 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Y Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu ve Türkçenin yaygınlığını göstermek için yazılmıştır. Türkçenin ilk sözlüğü, antolojisi, ansiklopedisi ve dil bilgisi kitabıdır. Eserde 7500 Türkçe sözcüğün açıklaması yapılmış;sözcükleri örneklemek için şiir ve atasözleri kullanılmıştır. Eserde yer alan şiirler, mesnevi nazım biçimiyle ve aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Türklere İslamiyet’in kurallarını öğreten bir ahlak ve bir öğüt kitabıdır. Eserde Türk illeri, boyları, gelenek ve görenekleri, bazı destanların açıklamaları hakkında bilgi de yer almaktadır. Türkçe-Arapça hazırlanmış bir sözlüktür; Türkçe sözcüklerin anlamları Arapça verilmiştir. Eserin önsözünde Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir harita bulunmaktadır. Şiir örnekleri dörtlükler halinde ve 7’li kalıpla yazılmıştır;dili de oldukça ağırdır. Y D D Y Y D D D D

22

23 Uyak ve Redif“ah zengin uyak, “-ımdın” redif Nazım BirimiDörtlük Ölçü4+4+4=12’li hece ölçüsü DilDili sadedir, ancak Arapça-Farsça sözcüklere de yer verilmiştir. Karahanlı türkçesiyle yazılmıştır. Uyak Örgüsüxbxb cccb, koşma tipi uyak örgüsü Yazılış AmacıTasavvuf düşüncesini yaymak, Müslümanlığın güzel yanlarını insanlara göstermek Ait olduğu gelenekTasavvufi halk edebiyatı

24 Dini- tasavvufi şiirin başlatıcısıdır. Şiirler didaktik niteliktedir. Kendi adıyla anılan tarikatı kurmuştur. Halk edebiyatındaki ilahiye benzeyen “hikmet”leriyle tanınır. Ahmet Yesevi

25 Didaktik tarzlarındaki eserlerinde hem aruz hem hece ölçüsü kullanılmıştır. Orta Asya’da yaşamış 12. yüzyıl sanatçısıdır. Ayet ve hadislere dayanarak İslam ahlakını öğretmeye çalışan eseriyle ünlüdür. Eserinde dindar olmanın erdemlerinden, iyilikten, cöertlikten söz etmiştir. Kaşgarlı Mahmut

26 Arapçayı çok iyi bilen yazar, edebiyatımızın ilk sözlüğünü yazmıştır. Türk illerini dolaşarak o illerin dilini, tarihini ve edebi ürünlerini kitabında derlemiştir. İlk dil bilimci, Türkçenin de ilk etimoloğudur. Sözlüğünde şiir ve atasözlerine yer veren yazar,böylece İslamiyet öncesi anonim ürünlerin unutulup gitmesine engel olmuştur. Edip Ahmet Yükneki

27 Didaktik eserinde sembolik kahramanlara yer vermiştir. Geçiş döneminin ilk ürününü vermiştir. Edebiyatımızda hem aruzun hem mesnevi biçiminin ilk temsilcisidir. Eserinde iyi bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğini anlatarak siyasetnamenin de ilk örneğini vermiştir.. Yusuf Has Hacip


"ETKİNLİKLER Rumeysa Ukuş Hale Karabulut Ebru Ergen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları