Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEDENİ KANUN GENEL ESASLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEDENİ KANUN GENEL ESASLAR"— Sunum transkripti:

1 MEDENİ KANUN GENEL ESASLAR

2 I-GENEL OLARAK Medeni hukuk, özel hukukun özel hukukun en geniş dalını oluşturmaktadır.Öyle ki, özel hukuk denilince medeni hukuk medeni hukuk akla gelmektedir. Bu hukuk dalı; kişi, aile, eşya, miras ve borç ilişklerini düzenleyen hukuk kurallarının bütünü olarak tarif edilmektedir. Kişinin doğumdan ölümüne kadar geçen süreçteki sosyal ve ekenomik ilişkileri düzenler.

3 Medeni hukuk, düzenlemiş olduğu ilişkiler bakınından çeşitli alt dallara ayrılır. Bunları dört grupta toplayabiliriz. 1-Kişiler hukuku 2-Aile hukuku 3-Miras hukuk 4-Eşya Hukuk Özel hukukun temel kaynağını oluşturan Türk Medeni Kanununun ilk yedi maddesi yani başlangıç kısmı ayrı bir hukuk dalı olmayıp, temel esaslar bölümüdür. Özel hukukunun özünü teşkil eder ve tüm hukuk dalları için önemlidir.

4 II-BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
Hukukun uygulanması ve kaynakları Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır.

5 Hukukî ilişkilerin kapsamı
I. Dürüst davranma Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. II. İyiniyet Kanunun iyiniyete hukukî bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.

6 III. Hâkimin takdir yetkisi
Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir. C. Genel nitelikli hükümler Bu Kanun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümleri, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır.

7 D. İspat kuralları I. İspat yükü Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. II. Resmî belgelerle ispat Resmî sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça, her hangi bir şekle bağlı değildir.

8 III-KİŞİLER HUKUKU (TMK.m.8-117)‏
Hukuksal anlamı ile kişi, haklardan yararlanabilen ve borç altına girebilen varlıkları ifade eder. Kişiler, gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere iki ana katagoride toplanmaktadır. Gerçek kişiler, insan denilen canlı, biyolojik varlıklardır. Tüzel kişiler ise, gerçek kişilerce oluşturulan, ancak kendisini oluşturan gerçek kişilerden ayrı, onlardan bağımsız ayrı bir varlığı bulunan yapay, varsayımsal kişliklerdir.

9 Kişiler hukuku, Türk Medeni Kanunu'nun ilk kitabını oluşturmaktadır.
Kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, işlem ve eylam ehliyetleri, hısımlık ilişkileri, yerleşim yeri, kişiliğin korunması, şahsi hal sicilleri, dernek ve vakıf gibi tüzel kişilere ilişkin konular kişiler hukukunun konusunu girmektedir.

10 Kişiliğin başlangıcı ve sonu
I. Doğum ve ölüm Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder. II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı 1. İspat yükü Bir hakkın kullanılması için bir kimsenin sağ veya ölü olduğunu veya belirli bir zamanda ya da başka bir kimsenin ölümünde sağ bulunduğunu ileri süren kimse, iddiasını ispat etmek zorundadır. Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse, hepsi aynı anda ölmüş sayılır.

11 İspat araçları a. Genel olarak Doğum ve ölüm, nüfus sicilindeki kayıtlarla ispat olunur. Nüfus sicilinde bir kayıt yoksa veya bulunan kaydın doğru olmadığı anlaşılırsa, gerçek durum her türlü kanıtla ispat edilebilir. b. Ölüm karinesi Bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır.

12 III. Gaiplik kararı 1. Genel olarak Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebilir. Yetkili mahkeme, kişinin Türkiye'deki son yerleşim yeri; eğer Türkiye'de hiç yerleşmemişse nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer; böyle bir kayıt da yoksa anasının veya babasının kayıtlı bulunduğu yer mahkemesidir. 2. Yargılama usulü Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir. Mahkeme, gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilânla çağırır. Bu süre, ilk ilânın yapıldığı günden başlayarak en az altı aydır. 3. İstemin düşmesi Gaipliğine karar verilecek kişi, ilân süresi dolmadan ortaya çıkar veya kendisinden haber alınırsa ya da öldüğü tarih tespit edilirse gaiplik istemi düşer. 4. Hükmü İlândan sonuç alınamazsa, mahkeme gaipliğe karar verir ve ölüme bağlı haklar, aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır. Gaiplik kararı ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden başlayarak hüküm doğurur.

13 A. Genel olarak I. Sicil Kişisel durum, bu amaçla tutulan resmî sicille belirlenir. Bu sicilin tutulmasına ve zorunlu bildirimlerin yapılmasına ilişkin esaslar, ilgili kanunda gösterilir. II. Görevliler Kişisel durum sicili, Devletçe atanan memurlar tarafından tutulur. Sicil kayıtlarını tutmak ve örnek vermek bu memurların görevidir. Yabancı memleketlerdeki Türkiye temsilcilerine, Dışişleri Bakanlığının önerisi, İçişleri Bakanlığının katılması ve Başbakanlığın onayı ile nüfus memurluğu yetkisi verilebilir. III. Sorumluluk Kişisel durum sicilinin tutulmasından doğan zararlar, kusurlu memura rücu edilmek kaydıyla, Devletçe tazmin edilir. Tazminat ve rücu davaları, kişisel durum sicilinin tutulduğu yer mahkemesinde açılır.

14 A. Tüzel kişilik Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar. Amacı hukuka veya ahlâka aykırı olan kişi ve mal toplulukları tüzel kişilik kazanamaz. B. Hak ehliyeti Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler. C. Fiil ehliyeti I. Koşulu Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar. II. Kullanılması Tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır. Organlar, hukukî işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar. Organlar, kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumludurlar.

15 DERNEKLER A. Kuruluşu I. Tanımı Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.(1) Hukuka veya ahlâka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz. II. Dernek kurma hakkı Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Dernek kurucularının fiil ehliyetine sahip olması gerekir. III. Tüzük Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Dernek tüzüğünde derneğin adı, amacı, gelir kaynakları, üyelik koşulları, organları ve örgütü ile geçici yönetim kurulunun gösterilmesi zorunludur. Dernek tüzüğü, kanunun emredici hükümlerine aykırı olamaz. Dernek tüzüğünde düzenlenmemiş konularda kanun hükümleri uygulanır.

16 VAKIFLAR A. Kuruluşu I.Tanımı Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır. Bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir. (İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 17/4/2008 tarihli ve E.: 2005/14, K.: 2008/92 sayılı Kararı ile.)‏ Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz. II. Kuruluş şekli Vakıf kurma iradesi, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. Resmî senetle vakıf kurma işleminin temsilci aracılığıyla yapılması, temsil yetkisinin noterlikçe düzenlenmiş bir belgeyle verilmiş olmasına ve bu belgede vakfın amacı ile özgülenecek mal ve hakların belirlenmiş bulunmasına bağlıdır. Mahkemeye başvurma, resmî senet düzenlenmiş ise vakfeden tarafından; vakıf ölüme bağlı tasarrufa dayanıyorsa ilgililerin veya vasiyetnameyi açan sulh hâkiminin bildirimi üzerine ya da Vakıflar Genel Müdürlüğünce re'sen yapılır. Başvurulan mahkeme, mal ve hakların korunması için gerekli önlemleri re'sen alır.

17 IV. Hısımlık 1. Kan hısımlığı Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur. Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy hısımlığı vardır. 2. Kayın hısımlığı Eşlerden biri ile diğer eşin kan hısımları, aynı tür ve dereceden kayın hısımları olur. Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.

18 Yerleşim yeri 1. Tanım Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticarî ve sınaî kuruluşlar hakkında uygulanmaz. 2. Yerleşim yerinin değiştirilmesi ve oturma yeri Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır. Önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı hâlde Türkiye'de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin hâlen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır. 3. Yasal yerleşim yeri Velâyet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, ana ve babasının; ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa, çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeridir. Diğer hâllerde çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır. Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir. 4. Kurumlarda bulunma Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz.

19 Kişiliğin korunması I. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlâka aykırı olarak sınırlayamaz. Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik Maddelerin alınması, aşılanması ve nakli mümkündür. Ancak, biyolojik Madde verme borcu altına girmiş olandan edimini yerine getirmesi istenemez; maddî ve manevî tazminat isteminde bulunulamaz. II. Saldırıya karşı 1. İlke Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.

20 2. Davalar Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir. Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanması isteminde de bulunabilir. Davacının, maddî ve manevî tazminat istemleri ile hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır. Manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; mirasbırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça mirasçılara geçmez. Davacı, kişilik haklarının korunması için kendi yerleşim yeri veya davalının yerleşim yeri mahkemesinde dava açabilir.

21 IV-AİLE HUKUK (TMK.m.118-494)‏
Kişinin içinde yer aldığı ve dar anlamda yalnızca eşlerden, geniş anlamı ile eş ve çocuklardan, en geniş anlamı ile eş, çocuk ve aile içinde yaşayan diğer bireylerden oluşan topluluk üyeleri ile olan ilişkileri aile hukuku tarafından düzenlenir. Dolayısyla nişanlanma, evlenme, boşanma, aile malları, eşlerin birbirleri ile ve çocukları ile ilişkileri, velayet, vesayet, soybağı, evlatlık, kayyımlık gibi konular bu hukukun kapsamı içinde ele alınırlar.

22 V-EŞYA HUKUKU (TMK.m ) Kişilerin taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki ilişkilerini ele alan normlar eşya hukukuna girmektedir. Türk Medeni Kanununun dördüncü kitabı buna ilişkin kurallara özgülenmiştir. Eşya hukuku, üç temel başlıktan oluşmaktadır. Bunlar, eşya üzerinde sahibine en geniş anlamda yetkiler sağlayan mülkiyet,sahibine sınırlı yetkiler veren sınırlı ayni haklar ile kişi ile eşya arasındaki fiili egemenlik ilişkisini belirten zilyetlik ve taşınmazların durumunu göstermek amacı ile devletin yetkili organlarınca tutulan kayıtları gösteren tapu sicilidir.

23 C. Birlikte mülkiyet I. Paylı mülkiyet 1
C. Birlikte mülkiyet I. Paylı mülkiyet 1. Genel kurallar Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır. Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir.

24 II. Elbirliği mülkiyeti 1
II. Elbirliği mülkiyeti 1. Kaynakları ve niteliği Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır. 2. Hükümleri Ortakların hakları ve yükümlülükleri, topluluğu doğuran kanun veya sözleşme hükümleri ile belirlenir. Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, gerek yönetim, gerek tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekir. Sözleşmeden doğan topluluk devam ettiği sürece, paylaşma yapılamaz ve bir pay üzerinde tasarrufta bulunulamaz. Ortaklardan her biri, topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabilir. Bu korumadan bütün ortaklar yararlanır. 3. Sona ermesi Elbirliği mülkiyeti, malın devri, topluluğun dağılması veya paylı mülkiyete geçilmesiyle sona erer. Paylaştırma, aksine bir hüküm bulunmadıkça, paylı mülkiyet hükümlerine göre yapılır.

25 A. Taşınmaz mülkiyetinin konusu Taşınmaz mülkiyetinin konusu şunlardır: 1. Arazi, 2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler.   B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması I. Tescil Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur. Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma hâlleri ile kanunda öngörülen diğer hâllerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hâllerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır.

26 VI-MİRAS HUKUKU (TMK.m ) Kişinin ölümünden sonra mallarının, alacak ve borçlarının durumunu, kimlere ne şekilde pay edileceğini, kişinin sağlığında, mallarından ölüme bağlı olarak nasıl tasarrufta bulunabileceğine ilişkin konuların ele alındığı hukuk dalına “miras hukuku denir.

27 ZİLYETLİĞİN TANIMI, UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
1) ZİLYETLİĞİN TANIMI Zilyetlik ve tapu sicili, ayni hakkın dışarıdan görünüşünü sağlayan ve ayni hakkın doğumundan sona ermesine kadarki temel öğedir. Zilyetlik ve tapu sicili taşınır ve taşınmaz eşyada benzer işleve sahiptirler. Taşınır mallardaki ayni hak konusundaki açıklığı, zilyetlik sağlar ve zilyetlik, hakkın varlığı karinesidir (MK. md. 985,986)(1). Zilyetlik, üzerinde görüş birliğine varılamamış ve Medeni Kanun’da da tanımı olmayan bir kavramdır. Bu nedenle de, zilyetlik konusunda birçok farklı görüş ortaya atılmıştır. Sözlük anlamıyla zilyet, sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse olarak tanımlanırken, Medeni Kanun’un 973. maddesinin ilk fıkrasında ise, “Bir şey üzerinde fili hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir.” denmiştir. Kanunda zilyetliğin bir tanımı yapılmamış olsa da, bu tanımlardan hareket edilecek olunursa, zilyetlik, bir eşya üzerinde fiili bir hâkimiyete sahip olma olarak tanımlanabilir. Ancak, zilyetlikten bahsedebilmek için, mutlaka bir fiili hâkimiyetin olması gerekmediği gibi zilyetlik sadece bir fiili hâkimiyet durumundan ibaret değildir. Tüm bunlar göz önüne alındığında denebilir ki, zilyetlik, kişi ile eşya arasındaki bilinçli bir şekilde kurulup sürdürülen fiili hâkimiyet ilişkisinden kaynaklanan ve kişi lehine bir takım hak ve yetkilerle aleyhine bazı ödevler getiren hukuki bir durumdur (2). 2) ZİLYETLİĞİN UNSURLARI Zilyetlik her ne kadar, kanunda bir şey üzerinde fiili hâkimiyet olarak tanımlansa da, bir eşya üzerindeki hâkimiyet durumunun zilyetlik olarak nitelendirilebilmesi için, fiili hâkimiyetin yanında ayrıca zilyet olma iradesinin varlığı da gereklidir (3). Bunlardan ilki zilyetliğin maddi unsurunu, diğeri ise manevi unsurunu meydana getirmektedir (4).

28 Sonuç olarak, zilyetlik sadece fiili bir durum veya bir ayni hak değil; hukuken korunmuş olan bir durumdur. Hukuk düzeninde korunmuş olan bu durumun temelinde bir hak mevcut olabileceği gibi, zilyetliğin herhangi bir hakka dayanmaması da mümkündür. Hukuk düzeni, zilyetlik olarak adlandırılan hukuki durumu, bir hakka dayanıp dayanmadığına bakmadan korumuş ve bazı hukuki sonuçlar bağlamıştır


"MEDENİ KANUN GENEL ESASLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları