Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ISI YALITIM MEVZUATLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ISI YALITIM MEVZUATLARI"— Sunum transkripti:

1 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ISI YALITIM MEVZUATLARI
RESMİ GAZETE: /26510 / /26847 /27019

2 •ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
İş yapabilme kabiliyetidir. ENERJİ VERİMLİLİĞİ Yaşam kalitemizden ve üretimimizden ödün vermeden, enerjiyi tasarruflu kullanmaktır.

3

4

5 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
02 MAYIS 2007 TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BU KANUNLA BAKANLIĞIMIZA VERİLEN GÖREVLER: -Enerji Verimliliği Kanununun 7/ç-d maddesi gereği Binaların enerji performans sınıfını belirleyecek olan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bakanlığımızca hazırlanmış, 05 Aralık 2008 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. -Enerji Verimliliği Kanununun 16 ncı maddesi gereği Merkezi Isıtma Sistemli Binalarda Gider Paylaşımını düzenleyecek Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Bakanlığımızca hazırlanmış, 14 Nisan 2008 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

6 Yönetmeliğin Amacı; Enerjinin ve Enerji Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanılması. Enerji İsrafının Önlenmesi. Çevrenin Korunmasına İlişkinin Usul ve Esaslarını Düzenlemek.

7 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ KURGUSU

8 Binalarda enerji performansı yönetmeliğine göre;
MİMARİ PROJE TASARIMI •İmar ve ada parsel durumu dikkate alınarak ısıtma, soğutma, doğal havalandırma, aydınlatma ihtiyacı asgari seviyede tutulur. •Mimari uygulama projesi ve sistem detayları ısı yalıtım raporu ile uyumlu olmalıdır •Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının kullanımı araştırılmalıdır. •Bina içerisinde sürekli kullanılan yaşam alanları, güneş ışığı, ısısı ve doğal havalandırmadan en uygun faydalanılacak şekilde yerleştirilir. •Mevcut binaların dış kabuğu, binanın enerji performansını olumsuz etkileyecek şekilde değiştirilemez

9 ISI YALITIMI ESASLARI (Bina)
•Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda TS 825 standardına uyulacaktır •Yapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğuna dikkat edilecektir •TS 825 standardına uygun yetkili makine mühendisi tarafından "ısı yalıtımı projesi" hazırlanacak olup, yapı ruhsatı verilmesi aşamasında tesisat projeleri ile birlikte ilgili İdarelerce istenir. 2000 yılından önce yapılmış bina stoku, sadece geçerli inşaat standartları açısından karşılaştırıldığında bile bugünkü yönetmeliğe göre en az iki misli enerji harcamaktadır. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü , binalardaki enerji verimliliği potansiyelini yaklaşık %35 olarak açıklamıştır.

10 ISI YALITIMI ESASLARI (Mekanik Tesisat)
Binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima gibi enerji kullanımını etkileyen tesisatlarında kullanılan; •- borular, •- kollektörler ve bağlantı malzemeleri, •- vanalar, •- havalandırma ve iklimlendirme kanalları, •- sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri, •- yakıt depoları ve diğer mekanik tesisat ekipmanları, •ısı köprüsüne yol açmayacak şekilde ve yüzey sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasında 5 C’den fazla fark ve yüzeyde yoğuşma olmayacak şekilde yalıtılır

11 ISITMA SİSTEMLERİ •Isıtma sistemi tasarım hesapları TS 2164 standardına göre yapılır •Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının m2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır •Kullanım alanı 250 m2 ve üstünde olan bireysel ısıtma sistemine sahip gaz yakıt kullanılan binalarda bağımsız bölümlerde veya müstakil binalarda; yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar veya entegre ekonomizerli cihazlar kullanılır •500 kW ve üstü kapasiteye sahip kazanların kullanıldığı sistemlerde su yumuşatma veya şartlandırma veya her iki sistem birlikte kurulur

12 ISITMA SİSTEMLERİ Merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılan binaların bağımsız bölümlerindeki hacimlerinde sıcaklık kontrol ekipmanları ile ısı merkezinde iç ve/veya dış hava sıcaklığına bağlı kontrol ekipmanları kullanılır •Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır •Merkezi ısıtma sistemine sahip binalardaki kazan verimleri; katı yakıtlı kazanlarda %75’den, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan 5/6/2008 tarihli Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmeliğe göre 2 yıldız (**) verim sınıfından daha düşük olamaz • Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda ısıtılan mahallerin iç ortam sıcaklığı 15 C° altına düşmeyecek şekilde tedbir alınır

13 SICAK SU SİSTEMLERİ •Yapı ruhsatına esas olan kullanım alanı 2000 m2’nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar gibi konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su sisteminin planlanması şarttır

14 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ
•Sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda yanma kontrolü için otomatik kontrol sistemleri tesis edilir •Merkezi ısıtma, iklimlendirme ve/veya soğutma sistemine sahip binalar, her odanın sıcaklığını ayrı ayrı düzenleyecek otomatik cihazlarla donatılır •Merkezi ısıtma sistemine sahip konut olarak kullanılan binalarda cihazlar, en az gidiş suyu kontrolü ve dış hava kompanzasyonu yapacak otomatik kontrol sistemleri ile donatılır • m2’nin üzerinde olan ve merkezi ısıtma, soğutma, iklimlendirme sistemi ve aydınlatma sistemleri birlikte bulunan binalarda bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi tesis edilir •Yeni yapılacak binalarda aydınlatma, ısıtma, soğutma ve sıhhi sıcak su ihtiyacı için kullanılan enerjilerin ayrı ayrı ölçülmesine imkân sağlayacak tasarımlar yapılır ve buna uygun ölçüm ve izleme sistemleri tesis edilir OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ

15 AYDINLATMA SİSTEMLERİ
•Gün ışığından azami derecede faydalanılacak •Genel aydınlatmada kullanılacak lambaların özellikleri yönetmelik ekinden seçilecektir •Doğal aydınlatma yeterli olduğunda, zaman ayarlı veya insan mevcudiyetini algılayan cihaz ile yapay aydınlatmanın otomatik olarak devreye girmemesi gerekir •Enerji tüketimi yüksek lambaların genel aydınlatma amaçlı kullanılmaması esastır •Konut harici binaların elektrik sistemlerinde; konu ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak merkezi ve/veya lokal düzeyde güç kompanzasyonu yapılır AYDINLATMA SİSTEMLERİ

16 Y.E.K., ISI POMPASI, KOJENERASYON SİSTEMLERİ
•Yeni yapılacak olan ve yapı ruhsatına esas kullanım alanı m2 nin üzerinde olan binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” kullanımı hava, toprak veya su kaynaklı ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon gibi sistem çözümleri tasarımcı tarafından proje aşamasında analiz edilir. Bu uygulamalardan biri veya bir kaçı binanın maliyetinin en az %10 una karşılık gelecek şekilde yapılır.

17 ENERJİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLENMESİ
•Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken BEP-TR kullanılır. •Düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir •Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır •Yapı Kullanım İzin Belgesinin ekidir.(Resmi Gazete: /27911) •Bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yere asılır Yeni binalarda tarihi itibarıyla Mevcut binalarda tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması zorundadır.

18 ENERJİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLENMESİ
-İlgili yazılım BEP-TR Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki serverlar üzerinden yetkililer tarafından kullanılacaktır.

19

20 TARİHLİ VERİLERDİR.

21 • Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğine uymayan yeni binalara ruhsat verilmeyecek,
• Mevcut konutlarda ısı yalıtımı yapılması için, kat maliklerinin çoğunluk kararı yeterli olacak, • Binalarımızın “Enerji Kimlik Belgesi” olacak, • Merkezi Isıtma Sistemli binalarımızda ısı kontrol cihazları kullanacağız, • Kendi ihtiyaçları için, yenilenebilir enerji kaynağı veya verimli kojenerasyon sistemi kullanımı özendirilecek

22 MERKEZİ ISITMA VE SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Kullanımı zorunlu hale getirilen ‘Isı Kontrol ve Ölçüm Ekipmanları’ ile merkezi sistemle ısıtılan binalarda her bağımsız bölüm; daha kontrollü ısı ve sıcak su tüketecek, kullandığı kadar enerji ücreti ödeyecektir. Isınma verimliliği ve adalet ön plana çıkarılacak tarihi itibariyle hem mevcut hem de yeni binalar için başlayacaktır.

23 Isıtma ve sıhhi sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Termostatik vana, ısı ölçer, ısı sayacı, sıcak su sayacı- Paylaşım belgelerini; •Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Ölçüm Şirketleri, •Bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu enerji yöneticisi düzenleyebilir. Merkezî sistemlerle bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıkları en az 15 C olacak şekilde tedbir alınır.

24 Mevcut yönetmeliğin uygulanmasıyla binalarda bulunan merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinde enerji kullanma veriminin %20 iyileştirilebileceği öngörülmektedir. Isı pay ölçerlerin bağımsız bölümlere takılmaması durumunda 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda herhangi bir ceza öngörülmemiş ise de aksi tutumlar kanuna muhalefet kapsamında sayılacağından ,kat maliklerinden biri veya birkaçı tarafından açılabilecek olası davalarda mahkemece bir ceza öngörülmesi ihtimali göz ardı edilmemelidir. Binalarda ısı pay ölçer uygulamasına geçilmemesi durumunda sorumluluk bina sahibi, bina yöneticisi ve yönetim kurullarındadır.

25 Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde Yönetmelik dikkate alınır. Binanın; •Merkezi ısıtma ve sıhhi tesisat projelerinin; Yönetmeliğe uygun projelendirilmemesi durumunda yapı ruhsatı verilmez. •Yönetmelik hükümlerine uygun projesi göre imalat yapılması tespit edilmesi halinde eksiklikler giderilene kadar yapı kullanım belgesi verilmez.

26 BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ
9 Ekim 2008 Perşembe tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Bakanlığımızca yayınlanan yönetmelik ile binalardaki ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu sağlanmasına ve uygulamaya dair usul ve esasları düzenlemektir. 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler, bu Yönetmeliğe uymak ve bu Yönetmeliği uygulamakla yükümlüdürler.

27 Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki belediyeler dahil olmak üzere, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır. Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması zorunlu değildir.

28 Proje zorunluluğu MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 Standardında belirtilen hesap metoduna göre yetkili Makina Mühendisi tarafından mimari proje sistem detaylarına uygun olarak hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imar mevzuatı gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında ısıtma/soğutma tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

29 Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları civarında ve mezralarda 2 kat'a kadar olan ve toplam döşeme alanı 100 m2'den küçük (dış havaya açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık ve benzerleri hariç olmak üzere) yeni binalar ile bu alanlardaki mevcut binalarda; 1) Yapı bileşenlerinin, ısı geçirgenlik katsayılarının (U) EK 2/C'deki tavsiye edilen "U" değerlerine eşit veya daha küçük olması, 2) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının %12'sine eşit veya daha küçük olması şartlarını sağlayan konstrüksiyonlar ve detayların mimari projede gösterilmesi halinde, 7'nci maddede belirtilen "Isı Yalıtımı Projesi" yapılması şartı aranmaz. Bu durumda, yukarıdaki şartların sağlandığını gösteren bir "Isı Yalıtımı Raporu" düzenlenmesi yeterlidir. Ancak, herhangi bir "U" değerinin EK 2/C'deki tavsiye edilen "U" değerlerinden daha büyük olması halinde, bu binalar için ısı yalıtımı projesi hazırlanır.

30 Merkezi sistem ile ısıtılan binalardaki sıcak akışkanı ileten ana dağıtım (tesisat) boruları ve kolonlar, ekonomik yalıtım kalınlığı hesaplanarak uygun şekilde yalıtılır. Kolon kalınlıklarının hesaplanmasında kolonun bağlı bulunduğu kiriş ile birleştiği yerdeki betonarme kiriş kalınlığı aynı zamanda kolon kalınlığı olarak alınır ve kolon kalınlığının kiriş kalınlığından daha fazla olması dikkate alınmaz. Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar) yalıtılır. Dolgu duvarlar ise, hesap sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılır.

31 Projede bulunması istenilen belgeler
MADDE 9 – (1) Isı yalıtımı projesinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır. a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825'de verilen "Binanın Özgül Isı Kaybı" ve "Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı" çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilir ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), EK 2-B'deki sınırlandırılan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q’) formülünden elde edilecek olan sınır değerden büyük olmadığı gösterilir.

32 Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan, taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan, taban/döşeme elemanlarının alanları ve "U" değerleri belirtilir Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve "U" değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı (nh) belirtilir. Duvar-pencere, duvar-tavan, taban-döşeme-duvar birleşim yerlerine ait mimari proje kesit detayları verilmelidir.

33 Isı yalıtımı projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde meydana gelebilecek olan yoğuşma TS 825-EK F’de belirtilen şekilde tahkik edilir. Mevcut binaların tamamında veya bağımsız bölümlerindeki yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapılacak olan bölümler için, TS 825’te verilen ısı geçirgenlik katsayılarının EK-2/C’deki tavsiye edilen en yüksek "U" değerlerine eşit ya da bu değerlerden daha küçük değerde olması sağlanmalıdır.

34 Ayrıca bu yönetmelikte “Kaloriferli Binalara Dair Uygulama Esaslarıda” ilgili;
Kazan daireleri Bacalar Radyatörler Otomatik kontrol Yapılma aşamalarıda yönetmelikte tariflenmiştir.

35 Isı yalıtımı denetimi MADDE 18 – (1) İnşaatın her safhasında ısı yalıtımı ile ilgili denetimler 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun kapsamındaki illerde, yapı denetim kuruluşları ile beraber belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyeler; belediye ve mücavir alan sınırları dışında il özel idareleri ve ruhsat verme yetkisine sahip diğer idarelerce yapılır. (2) Binanın ısı yalıtımının kontrolü ile ilgili teknik sorumlu; inşaatın taban, döşeme, duvar ve tavan yapımı safhalarında uygulanan yalıtımın, projede verilen detaylara uygunluğunun kontrolünü yaparak, belediye veya il özel idarelerine rapor verir.

36 2000-2008 Yılları Arasında Bina Sayıları ve Alanlarına Göre Bina Sektörünün Gelişimi
Türkiye’de bina sayısı 1984 yılında 4,3 milyon, 2000 yılında %78 artışla 7,8 milyon, Konut sayısı ise aynı yılların verilerine göre %129 artışla 16,2 milyon, yılları arasında alınan inşaat izinlerine göre konutlar, ticari binalar ve kamu binaları kapladığı alan bakımından %56 oranında artarak 1,524 milyon m2'ye ulaşırken, sayı bakımından ise %7 oranında artarak 8,35 milyona ulaşmıştır. Bu talep artışı, binalarda enerji verimliliği önlemlerinin ivedilikle alınması gerektiğini göstermektedir.

37

38 2020 yılında Türkiye birincil enerji ihtiyacı bugüne göre % 160 daha fazla olacak
(dünyanın 4 katı artış) Kaynak:ETKB

39 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL EYLEM PLANI- (2011-2023)
•HEDEF B1.1: 2023 Yılında en az 1 milyon konut ile toplam kullanım alanı 10 bin m² üzerindeki ticari ve kamu binalarında standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli sistemlerin oluşturulması •HEDEF B1.2: 2017 Yılına kadar bütün binalarda, BEP Yönetmeliği ve diğer enerji verimliliği yönetmeliklerinin etkin olarak uygulanması •HEDEF B1.4: 2017 Yılına kadar tüm binalara “Enerji Kimlik Belgesi” verilmesi •HEDEF B1.5: Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yıllık enerji tüketiminin 2015 Yılına kadar %10 ve 2023 yılına kadar %20 azaltılması •HEDEF B2.1: 2017 Yılından itibaren yeni binaların yıllık enerji ihtiyacının en az %20’sinin YEK’dan temin edilmesi

40 2012 AB IPA Projesi : (AB’DEN CEVAP BEKLENİYOR)
• Proje ile; Enerji Performansı Sertifika Programının etkin uygulaması için İzleme, Doğrulama, Denetleme Merkezi kurulması yoluyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurumsal ve teknik kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca; • 1. Enerji Performansı Sertifika Programı için İzleme, Denetleme ve DoğrulamaMerkezinin kurulması; • 2. Ulusal Bina Stoğunun enerji performansı açısından değerlendirilmesi için bina tipolojilerinin geliştirilmesi de hedefler arasındadır.

41 • 100 Kamu Binası Projesi :(İHALE AŞAMASINDA)
• Proje, Ankara da 100 kamu binasının, enerji etütlerinin yapılması; enerji verimlilik düzeylerinin tespit edilerek enerji kimlik belgelerinin düzenlemesi ve bu raporlara dayanarak enerji verimlilik düzeyinin yükseltilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Proje ile kamu binalarının enerji etkin hale getirilmesi için model oluşturmasını sağlamak, Coğrafi bilgi sistemi tabanlı bina envanteri için bir veri katmanı oluşturmak, ülkemizde bina envanterinin nüvesini hazırlamak amaçlanmaktadır. • Kalkınma Bakanlığı onayı tamamlanmıştır yılı yatırım programında yer almaktadır. İhaleye çıkılmak için makam onayı beklenmektedir.

42 GEF-5 (UNDP(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı) : • Projenin Genel Amacı: Projenin genel amacı, ekonomik kazanç sağlamak, iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlamak ve enerji arzının güvenliğini sağlamak için Türkiye’de Yerel Yönetimlerde enerji verimliliğinin arttırılmasıdır. • Genel Hedef: Yerel Yönetimlerin enerji verimliliği konusunda duyarlılığını artırarak, enerji verimliliği sağlayan projelerin uygulanması amaçlanmaktadır. • Özel Hedefler: İki Belediyenin yolu, elektriği, suyu ve çevre düzenlemesi ile binalarının enerji verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

43 Türk-Japon İşbirliği projesi (JICA-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı):
• Proje ile; Binalarda Enerji Verimliliğinin artırılmasına yönelik ar-ge çalışmaları yapılabilmesi ve bunların uygulanması ve Türkiye ile ortak ülkelerde inşaat ve yapı alanında enerji verimliliğinin geliştirilmesi konusunda teknik alt yapının geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. - JICA Türkiye temsilcisi bayan Nakanishi Mizuho Bakanlığımızı 9 Mayıs 2011 de ziyaret ederek yapılacak projenin detayları hakkında çalışmalar yapılmıştır. Planlanan iş akışı ile; • 2012 yılı 100 kamu binasına destekte bulunmak için 3. Uzman grubun gelmesi, • sonu kamu binalarında oluşacak ekonomik destek modelinin taslak olarak hazırlanması, • yılı başlangıcı oluşan ekonomik modelin pilot bölgelerde denenmesi, beklenmektedir.

44 İngiltere Hükümeti Refah Fonu ve British Council ile Yapılan Proje;
Ücretsiz yazılım ile farkındalık yaratma projesi : (TAMAMLANDI) - Bütçesi yaklaşık TL olup tamamı hibe programıdır. - Proje ile 2017 yılına kadar mevcut binaların Enerji Performans Belgesi almasına yönelik kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve Halk tarafından internet ortamında kullanılabilecek bir bilgisayar programının hazırlanması ve Çevre veŞehircilik Bakanlığı web sayfası üzerinden kullanıma açılması ile vatandaşın kendi oturduğu binalarla ilgili çok basit ve temel bilgiler girilmesi suretiyle; kendi binasının “Enerji Performans Bilgisi”ne ulaşabilmesi ve iyileştirme önerilerini görebilmesi amaçlanmaktadır. - 20 ilden Bakanlık il temsilcileri katılımı ile 2 günlük bir eğitim sonrası başarılı olan 7 pilot il seçilmiş; bu illerde projenin tanıtmak ve daha fazla kitleye ulaşmak için etkin işbirliğin gerçekleştirilmesi amacıyla Paydaş Toplantıları yapılmıştır. Sonrasında yine 7 pilot ilde Kamuoyu Bilgilendirme Toplantıları yapılarak proje tamamlanmıştır. Projenin 81 ilde tanıtılması için çalışmalar devam etmektedir

45 İlginiz için teşekkürler….


"BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ISI YALITIM MEVZUATLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları