Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB ) MEVZUATI

3 OSB KANUNU ● 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 12/4/2000 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4 ● Kanunun yayınlandığı tarihten günümüze kadar geçen sürede;
*OSB tüzel kişiliklerinden, *OSB Üst Kuruluşundan, *STK’lardan, *OSB içinde yer alan müteşebbislerden muhtelif zamanlarda Bakanlığımıza intikal eden talep ve sorunların değerlendirilmesi sonucunda yeni bir yasal düzenlemeye gidilmiştir.

5 ●Yapılan çalışmalar neticesinde 4562 Sayılı OSB Kanununda değişiklik yapan 5807 Sayılı Kanun tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

6 ●Yapılan düzenleme ile Organize Sanayi Bölgeleri tanımı;
●Yapılan düzenleme ile Organize Sanayi Bölgeleri tanımı; *OSB için gerekli küçük imalat ve tamirat, sağlık, eğitim, lojistik, çağrı merkezleri ve benzeri dahil ticaret alanları ile sanayi işletmelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

7 ● OSB alanı dışında bölgenin zorunlu teknik alt yapı ihtiyacının sanayici için daha ekonomik olarak temini amacı ile onaylı sınır tanımı getirilmiştir. ●Katılımcının tanımı; fiilen var olan kiracıları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

8 ●İldeki mevcudiyet durumuna göre OSB kurulması öngörülen yerde varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, oda yoksa ticaret odasından en az birinin kurucular arasında yer almaları; odaların, yerel kaynakların harekete geçirilmesi konusunda sanayici dernek ve kooperatiflerine nazaran daha iyi bir şekilde örgütlenmiş olmaları nedeniyle, zorunlu hale getirilmiştir.

9 ●Sanayi tesislerine yatırım ve işletme kredisi veren kredi alacaklısı kuruluşlara icra halinde tesisi satın alma ve sonrasında OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişilere satabilme ve/veya kiraya verebilme imkânı getirilerek, kredi mekanizmasının önündeki engeller kaldırılmıştır.

10 ●OSB plan bütünlüğünün bozulmaması açısından, OSB’deki taşınmazın icra yoluyla satışları dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşünün alınması zorunluluk haline getirilmiştir.

11 *Tarım ve sanayi sektör gurubunun entegrasyonunun geliştirilmesine,
*Yerel girişimciliğin harekete geçirilmesine, *İstihdam açısından önem taşıyan yatırımların yaygınlaştırılmasına, *Yerel kaynakların kullanılmasına katkı sağlanması amaçlarıyla yapılacak uygulamalara örnek olmak üzere pilot projeler bazında, “Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerin” kurulabilmesinin yasal dayanağı oluşturulmuştur

12 ●Hali hazırda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde hazırlanan TDİOSB Uygulama Yönetmeliği Taslağı Resmi Gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilecektir.

13 ●Hizmette devamlılığın sağlanması amacıyla 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun geçici 2 nci maddesinde değişikliğe gidilerek; kanunun yürürlük tarihinden önce odalar marifetiyle kurulmuş olan OSB’lerde odaların kurucu ve işletici vasfının korunmasına imkan getirilmiştir.

14 OSB UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
●Onaylı sınır, hizmet ve destek alanları,ortak kullanım alanları ve kiracı gibi tanımlara, 5807 Sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler doğrultusunda yeni yönetmelikte yer verilmiştir.

15 ● Yeni bir OSB ve ilave alan yer seçimi taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için;
* İl genelindeki ihtisas OSB’ler hariç, diğer OSB’lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az % 75 inde üretim veya inşaata başlanmış olma şartı getirilmiştir.

16 ● sayılı kanunda “Müteşebbis heyeti oluşturacak üye sayısı 15 asıl 15 yedek üyeden fazla olamaz” ibaresi yer aldığından bu husus yeni yönetmeliğe aktarılmış ve Müteşebbis heyet üye sayısı 15 asıl 15 yedek üye olarak belirlenmiştir.

17 ● OSB’de yer alacak kiracıların ve küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık hizmet alanlarında faaliyet gösterecek katılımcıların; *Genel kurullarda temsil durumu açıklanmış, * Katılımcıların noter tasdikli vekaletname ile temsil edilmeleri imkanı sağlanmıştır.

18 ●Müteşebbis heyetin alacağı kararlar doğrultusunda;
*Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerine, *Ar–Ge ve inovasyon merkez veya enstitüsü olarak faaliyette bulunmak amacıyla kurulan şirketlere, iştirak etmeleri,

19 ●Yörelerindeki OSB’ler içinde yer alan en az bir sektörün kümelenmesini sağlamak amacıyla kümelenme projelerini desteklemeleri,

20 ● OSB’nin personel açığı bulunan alanlara ilişkin olarak yapılacak iş ve işlemleri ile
ilgili olarakda, * OSB’ lerden, * OSBÜK’den, * Yatırım Destek Ofislerinden hizmet almaları imkanı getirilmiştir.

21 ●Müteşebbis heyet, yönetim ve denetim kurulu üyelerinden; Kamu personeli olanlara ödenecek huzur hakkı ile kamu personeli olmayanlara ödenecek huzur hakkı veya aylık ücret,bir ayırım yapılmaksızın asgari ücretin brüt tutarı olarak belirlenerek farklı uygulamalara son verilmiştir.

22 ● Yönetim kurulu oluşumunda yapılan yeni düzenleme ile , beşinci üye olarak bölge müdürlerinin de istenirse yönetim kuruluna dahil olmaları sağlanmıştır.

23 ● Bakanlığımızca tanzim edilen yetki belgeleri kaldırılmış olup; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temsil ve ilzama  yetkili üyelerin noter onaylı imza sirkülerinin çıkarılması ve bir örneğinin en geç 7 gün içinde Bakanlığa gönderilmesi hükmü getirilmiştir.

24 ●Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıktan alınan yetki belgeleri geçerlilik süreleri bitinceye kadar geçerlidir.

25 ●Bölge müdürlüğü teşkilat şeması 15 kişiden oluşmakta iken; gerekli olduğu düşünülerek “tekniker” ve “güvenlikçi” unvanlı personel ilave edilerek bölge müdürlüğü personel sayısı 17’ye çıkarılmıştır.

26 ●Bölge müdürü için; *Proje ve altyapı inşaatından önce herhangi bir özel koşul aranmaması hükmü ile, *Proje ve altyapı inşaatı döneminde 4 yıllık lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun, en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

27 *İşletme döneminde 4 yıllık lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan fakülte veya yüksek okullardan mezun, en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak hükmü getirilmiştir.

28 ●Henüz mülkiyetinde arsa bulunmayan OSB’lerde teminat;
* OSB’yi oluşturan kurum ve kuruluşlara ait gayrimenkuller üzerine konulacak ipotek tesisi ile genişletilmiş ve bankalardaki nakitleri üzerine bloke konularak da tesis edilebileceği hükmü getirilmiştir.

29 ● Atıkların yeniden değerlendirilmesi veya başka bir ürüne çevrilmesi ile ilgili olarak kurulacak tesisler için Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşünü alma şartı getirilmiştir.

30 ● OSB’deki taşınmazların kredi alacaklısı kuruma satılması halinde; kredi alacaklısı kuruluşun satın aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satması veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermesi hususu düzenlenmiştir.

31 ●Katılımcının tesisini, belirlenen esas ve usullere uygun biçimde kiraya verebilmesi ve şartları belirlenmiştir.

32 ● OSB’nin çeşitli altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için anonim şirket kurmalarını veya bu şirketlere yönetim çoğunluğunun OSB’de kalması koşulu ile ortak olabileceği hususunda düzenleme yapılmıştır.

33 ●OSB’de ambalaj atığı üreticisi katılımcılara, ambalaj atıklarını biriktirmek, kaynağında ayrıştırmak ve OSB’ye vermek yükümlülüğü getirilerek; OSB’nin bu atıkları çevre mevzuatına uygun olarak toplama, depolama, nakil etme ve değerlendirme imkanı sağlanmıştır.

34 İMAR VE PARSELASYON PLANI ESASLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER:
●Önceki yönetmeliğin İmar ve Parselasyon Planı Yapım Esasları, Kanun değişikliği çerçevesinde sadeleştirilerek yeniden kurgulanmış, teknik ayrıntılar “OSB İmar Planı Şartnamesi” ne taşınmıştır.

35 ●İmar Planı Şartnamesi, Bakanlık Web sayfasında yayımlanmıştır.
●Yönetmelik ve şartnamede yer alan hususlara açıklık getirebilmek ve uygulamada birlik sağlayabilmek için tarih ve 8449 sayılı yazımız Bölgelere dağıtımlı olarak ulaştırılmıştır.

36 Onaylı Sınır: ● Plan sınırının, onaylı OSB sınırından geçirilmesi esastır. Buna göre, zorunluluk nedeniyle sonradan OSB sınırlarına dahil edilen, teknik altyapılara ilişkin tesis ve teknik donatı alanlarında plan onama yetkisi Bakanlığımıza aittir.

37 ● Ancak bu şekilde onaylı sınıra dahil edilen alanlar hiçbir şekilde başka bir kullanım amacına tahsis edilmek üzere plan tadilatına konu edilemez.

38 Ortak Kullanım Alanları:
● Bilindiği gibi, OSB Kanununda ortak yerlerden sayılan zorunlu idari,sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesis alanı ve aktif yeşil alanların bölge büyüklüğünün % 8’ inden az olamayacağı hüküm altına alınmış, Yönetmelikte, ortak yerlerin OSB mülkiyetinde bulunacağı hususuna açıklık getirilmiştir.

39 ● OSB mülkiyetinde bulunan ortak kullanım alanlarının % 8’in üstünde olması ve bu alanlara ihtiyaç olmadığının belirtilmesi halinde; park ve otopark alanları hariç % 8’in üstünde kalan donatı alanlarının OSB ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilebileceği hususunda düzenleme yapılmıştır. ●Gerekli durumlarda ilgili kurumlardan konuya ilişkin görüş istenecektir.

40 Hizmet ve Destek Alanları:
● OSB alanın % 10’unu geçmemek şartıyla da katılımcı veya kiracılara yönelik küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık hizmet ve destek alanlarının ayrılabileceği Kanunla düzenlenmiştir.

41 ●Plan tadilatına konu edilmesi halinde karşılığının aranmayacağı,
Yönetmelikte; ● Hizmet ve Destek Alanlarının ortak kullanım alanı olarak değerlendirilmeyeceği, ●Plan tadilatına konu edilmesi halinde karşılığının aranmayacağı, * 3000 m2 den küçük parsel oluşturulamayacağı, *Yapılaşma koşullarının ne olacağı, konularında düzenleme yapılmıştır.

42 Sanayi Parsellerinde Yapılaşma Koşulları:
● Mevcut imar planı bulunan OSB’lerde, ortak kullanım alanlarının bölge büyüklüğünün %8’ini sağlaması halinde sanayi parsellerinde yapılaşma koşulları, Emsal:E: 0.70; TAKS: 0.55 olarak değiştirilebilir.

43 ● Sanayi parsellerinde minimum büyüklükler;
*Kalkınmada öncelikli yörelerde (KÖY) m2, * Diğer bölgelerde m2 olarak belirlenmiştir.

44 ● Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar, 71. Madde ile düzenlenmiştir.
* Aynı maddeye, yeni bir fıkra ilave edilerek; parselin toplam yapılaşma hakları içinde kalması kaydıyla bina yapımına elverişli alanda bağımsız olarak imalat ünitesinin toplam inşaat alanının %25’ini geçmemek kaydıyla idari ünite yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

45 Plan ve Projelerin Hazırlanması:
●OSB sınırları içerisinde yapılan her türlü imar planı ve revizyonun “fikri mülkiyet hakkı” nın OSB’ye ait olduğu hususuna yer verilmiştir. ●Müellif tanımı genişletilerek OSB bünyesinde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının da uzmanlık konularına göre OSB’ye ait plan ve projeleri hazırlayarak onaya sunmalarına olanak tanınmıştır.

46 Parselasyon Planı Yapım Yöntemi:
●Parselasyon planı yapım yöntemlerinde, kamulaştırma ve satın alma yöntemi ile mülkiyeti edinmek sonrasında ayırma haritaları yöntemi ile uygulama yapmak esastır. Ancak; *OSB ilanından önce kısmen veya tamamen sanayi alanı olarak planlanmış,

47 *Proje alanı binalı veya binasız arazi veya arsa olarak özel mülkiyete dağılmış,
*OSB bütçe imkanları nedeniyle kamulaştırma işlemlerini gerçekleştiremeyen OSB’lerde, Bakanlığın ön izniyle İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca uygulama yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

48 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ TEŞEKKÜR EDERİZ.


"SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları