Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü GÜVENLİK KÜLTÜRÜ Mustafa BİRBENLİ Daire Başkanı 13 Aralık 2007, Bartın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü GÜVENLİK KÜLTÜRÜ Mustafa BİRBENLİ Daire Başkanı 13 Aralık 2007, Bartın."— Sunum transkripti:

1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
GÜVENLİK KÜLTÜRÜ Mustafa BİRBENLİ Daire Başkanı 13 Aralık 2007, Bartın

2 İÇERİK Dünyadan ve Türkiye’den Rakamlarla İSG’nin Önemi
Güvenlik Kültürü Kavramı Güvenlik Kültürünün Oluşturulması Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler İSG’nin Eğitime Entegrasyonu İSGGM Eğitim Çalışmaları

3 Uluslararası Çalışma Örgütü yayınlarına göre;
Dünyada her yıl 2.2 milyon çalışan işle bağlantılı kazalar ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybetmektedir. 270 Milyon çalışan kazaya, 160 Milyon çalışan ise meslek hastalığına maruz kalmaktadır.

4 2006 Yılı SSK İstatistiklerine göre ÜLKEMİZDE;
Türkiye’deki işyeri sayısı – SSK’lı işçi sayısı – İşyerlerinin %99.8’i KOBİ (1-250 işçi)’dir İşçilerin %82’si KOBİ (1-250 işçi)’lerde çalışmaktadır. İş kazası sayısı – Meslek hastalığı sayısı - 574 Ölümlü iş kazası ve meslek hastalığı sayısı

5 Milli Gelir Kaybı; 4 MİLYAR YTL

6 sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline getirilmesidir.
“GÜVENLİK KÜLTÜRÜ” sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline getirilmesidir. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE HEDEFİMİZ çalışma hayatında ve toplumda ortak bir “Güvenlik Kültürü” kavramının oluşturulmasıdır.

7 Güvenlik Kültürünün oluşturulabilmesi için;
İSG uygulamalarında sosyal partnerlerle (MEB, İşçi ve İşveren Örgütleri, Üniversiteler v.b.) işbirliği sağlanmalı, İyi uygulama örnekleri ve deneyimlerin paylaşılması, Ulusal bir bilgi ağı oluşturulmalı, Erken çocukluktan başlayarak yaşam boyu eğitim sağlanmalı, Okulda İSG risklerinin farkına varma sağlanmalı, Duyarlılık ve bilinçlendirme eğitim kampanyaları düzenlenmelidir.

8 Güvenlik Kültürünün oluşturulabilmesi
İş sağlığı ve güvenliğinin temel bir konu olarak eğitime entegrasyonu ile mümkün olacaktır.

9 Güvenlik Kültürünün Yapısı
Güvenlik kültürü, ortak amaç olan iş güvenliğini ve yüksek kalitede hizmet sağlamayı ekip çalışması ile gerçekleştirmeyi hedefleyen bir yapıya sahiptir. Güvenlik kültürü, çalışma ortamının güvenliğini sağlamak amacıyla yönetimin ve işçilerin gerçekleştirdiği ortak taahhüttür. Eğitim ve güvenlik kültürü, çalışma yaşamında kalite ve verimliliğin sağlanması ve sürdürülmesinde en temel öğedir.

10 İşyeri Düzeyinde Güvenlik Kültürü
İşin Kapsamını Tanımlama Geri Bildirimleri alma ve Sürekli İyileştirme Tanımlanmış Görev ve Sorumluklar İşlevsel Yetkilendirme GüvenlikiçinYönetimin Sorumluluğu Sorumlulukların Yeteneklerle Uyumu Tehlike Kontrolleri Dengelenmiş Öncelikler Tehlikeleri Analiz Etme Kontroller Dahilinde İşi Gerçekleştirme Güvenlik Standartları ve Gerekliliklerinin Tanımlanması Çalışanın Katılımı Tehlike Kontrolleri Geliştirme&Uygulama

11 GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ÖNEMİ
GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ÖNEMİ

12 GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ÖNEMİ
GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ ÖNEMİ

13 ÇALIŞMA HAYATINDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ!!

14 ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

15 ILO 2003 yılı Global Strateji Belgesi
Ulusal İSG sistemlerinin etkin bir şekilde uygulanması konusunda; “İSG’nin önemi konusunda artan bir bilinçlenmeye ihtiyaç olduğu” vurgulanmaktadır.

16 Güvenlik Kültürünün yerleşmesi için;
AB Strateji Dokümanı Güvenlik Kültürünün yerleşmesi için; “Küçük yaşlardan itibaren İSG konusunda eğitim ve duyarlılığın artırılması önemlidir” “Eğitim, çalışma yaşamında kalite ve verimliliğin sağlanması ve sürdürülmesinde en temel öğedir” “AB’de bütün gençler için, 2010 yılından önce bütün eğitim kurumlarında en az 8 saat İSG eğitimi sağlanmış olmalıdır”

17 Roma Deklarasyonu 1-3 Ekim 2003 KOBİ’lerde İSG Konferansı
Çocuk ve gençleri gelecekte sağlıklı ve güvenli çalışma hayatına hazırlamak, Bütün insanlar ve çalışanlar için yaşam boyu öğrenme, İşyerinde İSG’ yi geliştirecek, devamını sağlayacak eğitim ve öğretim müfredatını geliştirmek.

18 ULUSAL MEVZUATIMIZDA GÜVENLİK KÜLTÜRÜ VE
İSG EĞİTİMİ

19 ile işyerlerinde çalışanların İSG eğitimi zorunlu hale getirilmiştir.
07/04/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile işyerlerinde çalışanların İSG eğitimi zorunlu hale getirilmiştir.

20 Amaç Madde 1 — Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin usul ve esaslarını düzenler. İşverenin Yükümlülükleri Madde 4 — İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

21 Çalışanın Yükümlülükleri
Madde 5 — Çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Programlarının Planlanması ve Düzenlenmesi Eğitimin Amacı Madde 8 — Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

22 Eğitim Programının Konuları Madde 11
a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, b) İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve işyerindeki riskler, c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, h) Kişisel koruyucu alet kullanımı, i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma, j) Uyarı işaretleri, k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, l) Temizlik ve düzen, m)Yangın olayı ve yangından korunma, n) Termal konfor şartları, o) Ergonomi, p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, r) İlk yardım, kurtarma.

23 İSG’NİN EĞİTİME ENTEGRASYONU
GÜVENLİ BAŞLA !..

24 İSG’nin Eğitime Entegre Edilmesi Modeli
Avrupa İSG ve eğitim politikası Ulusal İSG ve eğitim politikası GÜVENLİK KÜLTÜRÜ Yasal çerçeve / Standartlar . Tüm tarafların katılımı Ömür boyu eğitimin parçası İSG Güvenli ve sağlıklı öğrenme ve çalışma çevresi Eğiticilerin eğitimi İnteraktif ve esnek eğitim metotları İşyeri ile doğrudan ilişki Değerlendirme / Geri bildirim Bölgesel çalışmalar Sektörel çalışmalar Kurumsal çalışmalar Kaynak: Systems and Programmes (OSHA)

25 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÇALIŞMALARI
ULUSAL DÜZEYDE MEB Komisyonlar (2006) BÖLGESEL DÜZEYDE 10 İl Güvenlik Kültürü Seminerleri (2005) SEKTÖREL DÜZEYDE İnşaat Kampanyası kapsamında 10 il seminerleri (2006) KURUMSAL DÜZEYDE Yaz Kampları ve İlköğretim öğrencileri (2006)

26 ULUSAL DÜZEYDE (I) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI
1987 yılından bu yana 4-10 Mayıs İSG Eğitimleri ve Genç Çalışanlar

27 (BÖLGESEL DÜZEYDE) EĞİTİM ÇALIŞMALARI
2005 yılında 10 ilde “Güvenlik Kültürü” Seminerleri

28 BÖLGESEL DÜZEYDE ÇALIŞMALAR
2006 Yılı İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kampanyası 10 İl Semineri insaat.calisma.gov.tr

29 MESLEK LİSELERİ BİLİNÇLENDİRME EĞİTİMİ
Tarih : Eylül-Kasım 2006 Yer: 10 il Samsun Malatya Afyon İzmir Adana Mersin Antalya Trabzon İstanbul Hedef Kitle: Meslek Lisesi Öğrencileri

30 SAĞLIKLI VE GÜVENLİ YAŞAM BİLİNCİ EĞİTİMİ
KURUMSAL DÜZEYDE ÇALIŞMALAR SAĞLIKLI VE GÜVENLİ YAŞAM BİLİNCİ EĞİTİMİ Tarih : 18 Nisan 2006 Yer: İSGÜM-Ankara Hedef Kitle: İlköğretim Öğrencileri

31 ULUSLARARASI DÜZEYDE ÇALIŞMALAR
IV. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı Kasım 2005                       Sosyal Dialog İSG Eğitimleri Meslek Hastalıklarında Tanı Sistemlerinin Geliştirilmesi

32 ENETOSH PROJESİ Ekim 2005 – Ekim 2007 ULUSLARARASI DÜZEYDE ÇALIŞMALAR
Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Öğretim Bilgi Ağı Leonardo da Vinci - B Tipi Proje Ekim 2005 – Ekim 2007

33 ENETOSH PROJESİ Koordinasyon: BGAG – Almanya İş Sağlığı ve Güvenliği Akademisi Proje partnerleri: CIVOP, Çek Cumhuriyeti AMI, Danimarka LUENEBURG ÜNİVERSİTESİ, Almanya BG BAU, Almanya BGW, Almanya ISPESL, İtalya LDRMT, Litvanya TU Delft, Hollanda AUVA, Avusturya NIOM, Polonya FIOH, Finlandiya İSGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi), Türkiye

34 ENETOSH PROJESİ PROJENİN HEDEFİ:
Uluslararası İSG Eğitimi Bilgi Ağının kurulması, İSG eğitici ve öğretmenleri için Avrupa standardının oluşturulması, Avrupa İSG eğitim ve öğretim stratejisinin Roma Deklarasyonu ile uyumlu olmasının sağlanması. PROJENİN TEMEL YAKLAŞIMI: İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin sadece çalışma hayatına giriş ile başlamayan, ana okuldan ilk-orta okula, mesleki eğitim ve akademik çalışmaya, emekliliğe hazırlanmaya kadar her düzeyde ulaşılabilen bir süreç olduğu.

35

36

37

38

39

40

41

42

43 TEŞEKKÜRLER

44 Genel Müdürlük e-mail isggm@csgb.gov.tr
İLGİLİ LİNKLER Genel Müdürlük


"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü GÜVENLİK KÜLTÜRÜ Mustafa BİRBENLİ Daire Başkanı 13 Aralık 2007, Bartın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları