Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nuh YAVUZ 29/08/2013 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nuh YAVUZ 29/08/2013 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 Nuh YAVUZ 29/08/2013 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ.
5018

2 SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ
Kanunun Kapsamı GENEL YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ KURUMLARI İDARELER GENEL BÜTÇELİ ÖZEL BÜTÇELİ DÜZENLEYİCİ VE İDARELER İDARELER DENETLEYİCİ KURUMLAR

3 KAPSAM Genel bütçeli idareler
Bakanlıklar-TMMM Cumhurbaşkanlığı- Sayıştay-Danıştay- Emniyet Gn. Md- Diyanet İşl.Bşk. Özel Bütçeli İdareler Üniversiteler- YÖK-- Türk Dil Kurumu-Karayolları Gn. Md.-TUBİTAK Düzenleyici Denetleyici Kurumlar KİK-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu- Rekabet Kurulu Mahalli idareler Belediyeler – İl Özel İdareleri Sosyal Güvenlik Kurumları Sosyal Güvenlik Kurumu-Türkiye İş Kurumu Gn.Md.

4 KAPSAM Avrupa Birliği fonları ile yurt içi ve yurt dışından kamu idarelerine sağlanan kaynakların kullanımı ve kontrolü de uluslararası anlaşmaların hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerine tâbidir.   

5 TANIMLAR Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,  Kamu kaynakları: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil  kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri, Özel gelir: Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarında belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan ve genel bütçede gösterilen gelirler 

6 TANIMLAR Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama  yetkisi bulunan birimi Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,  Malî yıl: Takvim yılını, Kamu maliyesi: gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması, açıkların finansmanı, kamunun varlık ve borçları ile diğer yükümlülüklerinin yönetimini kapsar.

7 KAMU MALİYESİ KAPSAMI Gelirlerin toplanması Harcamaların yapılması
Kamunun varlık ve borçları Diğer yükümlülüklerinin yönetimi

8 HAZİNE BİRLİĞİ Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimi Hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülür. Bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin tüm gelirleri Hazine veznelerine girer, giderleri bu veznelerden ödenir. Bu idareler özel vezne açamaz.

9 HAZİNE BİRLİĞİ İç ve dış borçlanma, Yurt dışından hibe alınması
Borç ve hibe verilmesi Hazine garantileri, Hazine alacakları, Nakit yönetimi ( sy. Kanun) (Hazine- Kamu finansmanı Kanun)

10 MALİ SAYDAMLIK Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir. Görev yetki ve sorumluluklar açık olarak tanımlanmalı Kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar bütçelerin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması,  Standart muhasebe sistemini kurulması

11 HESAP VERME SORUMLULUĞU
Her türlü kamu kaynağının elde edilmesinde ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar: 1-Kaynakların etkili, ekonomik verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, 2- Kullanılmasından, 3-Muhasebeleştirilmesinden 4-Raporlamasından, 5- Kötüye kullanılmaması için gerekli önlemin alınmasından sorumludur.

12 STRATEJİK PLAN misyon vizyonlarını amaçlar ölçülebilir hedefler
İDARELER Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde misyon vizyonlarını   amaçlar ölçülebilir hedefler performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla, stratejik plan hazırlarlar.

13 Stratejik Plan Kuruluşların Misyonu temel ilkeleri
mevcut durumu, Misyonu temel ilkeleri esas alınarak bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun amaç ve hedefler saptamaları ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve değerlendirmeleri sürecini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır.. .

14 Stratejik Plan MİSYON VİZYON İLKELER . AMAÇ 2 AMAÇ 1 HEDEF 1.2
FAALİYET 1.1.2 FAALİYET 1.2.3 FAALİYET 1.2.2 FAALİYET 1.2.1 FAALİYET 1.1.1 FAALİYET 2.1.2 FAALİYET 2.1.1 FAALİYET 2.2.3 FAALİYET 2.2.2 FAALİYET 2.2.1 FAALİYET 2.3.2 FAALİYET 2.3.1 .

15 STRATEJİK PLAN Stratejik plan hazırlamaya ilişkin usul ve esaslar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Bütçeler stratejik plana uygun hazırlanır.

16 PERFORMANS PROĞRAMI Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.  

17 BAKANLAR Bakanlar, Hükümet politikasının uygulanması
Stratejik planların ve bütçelerin uygun hazırlanması ve uygulanmasından Diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim Bakanı, mahallî idareler için İçişleri Bakanı SORUMLUDUR.

18 BAKANLAR Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar. Bakanlar, her malî yılın ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilendirirler

19 ÜST YÖNETİCİ Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır. Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.

20 SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ YÖNETİM BÜT MAHALLİ
BÜTÇE GENEL YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ YÖNETİM BÜT MAHALLİ KURUMLARI İDARELER GENEL BÜTÇELİ ÖZEL BÜTÇELİ DÜZENLEYİCİ VE İDARELER İDARELER DENETLEYİCİ KURUMLAR

21 BÜTÇE İLKELERİ Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak
Fayda maliyet analizlerine göre hazırlanır İzleyen 2 yılın bütçe tahminler ile görüşülür. Tüm gelir ve giderler gayri safi belirlenir Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır Gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır. TBMM kabul edilir. Bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir Maliye Bakanlığınca hazırlanır.

22 GELİR GİDERİ ETKİLEYECEK KANUN
 Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri; kamu gelirlerinin azalmasına veya kamu giderlerinin artmasına neden olacak, kamu idarelerini yükümlülük altına sokacak kanun tasarılarının getireceği malî yükü, orta vadeli program ve malî plan çerçevesinde, en az üç yıllık dönem için hesaplar ve tasarılara eklerler. Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında ise en az yirmi yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir

23 BÜTÇE TANIMI- YER ALACAKLAR
BÜTÇE :kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur. Yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri, Varsa bütçe açığının veya fazlasının tutarı, Açığın nasıl kapatılacağı veya fazlanın nasıl kullanılacağı Bağlı cetveller Gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak hükümler

24 BÜTÇE Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçe kanunun hazırlanmasından ve koordinasyonundan sorumludur. DPT Orta vadeli proğramı hazır BK’nun en geç eylül ayının ilk haftası sonuna kadar, Orta vadeli proğramı kabul etmesiyle bütçe süreci başlar. Orta vadeli proğram aynı sürede RG yayımlanır.

25 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ
Maliye Bakanlığı tarafından orta vadeli malî plan, hazırlanır. Orta vadeli mali plan en geç Eylül ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır Resmî Gazetede yayımlanır. Maliye Bakanlığınca bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi hazırlanır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi hazırlanır. En geç Eylül ayının onbeşine kadar Resmî Gazetede yayımlanır.

26 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ
. Kamu idareleri en geç Eylül ayı sonuna kadar bütçe taslağını Maliye Bakanlığına gönderir. Kamu idarelerinin yatırım teklifleri, değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına verilir. Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporu, malî yıl başından en az yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.    Merkezî yönetim bütçe kanunu malî yıl başından önce TBMM görüşülür. Resmî Gazetede yayımlanır.

27 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ
. 1- DPT – Orta Vadeli program hazırlanır. 2- Orta Vadeli Program BKK- eylül ilk hafta sonuna kadar kabul edilir. 3- Orta vadeli program RG aynı sürede yayımlanır. 4- Bütçe süreci başlamış olur. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ

28 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ
. 5-Maliye Bakanlığınca Orta vadeli mali plan- bütçe çağrısı ve bütçe rehberi hazırlanır. 6- Yüksek Planlama Teşkilatınca eylül 15. ne kadar karara bağlanır. 7- Karar en geç eylül 15 kadar Resmi gazetede yayımlanır. 8- DPT Müsteşarlığınca Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi hazırlanır. 9- En geç eylül 15 RG yayımlanır

29 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ
. 10- Kurumlar en geç eylül ayı sonuna kadar bütçelerini Maliye B. Gönderir. Yatırım DPT’na 11-Bütçe tasarısı mali yıldan en az 75 gün önce Bakanlar Kurulunca TBMM sunulur. 12-Mali yıldan önce kanunlaşır.

30 ÖDENEKLERİN KULLANILMASI
. İdareler (Genel B.) harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderir. Ödenekler serbest bırakma oranı dahilinde kullanılır. Bütçe ödeneği üzerinde ödeme yapılmaz. Mali yılda ödenemeyen, emanete alınmayanlar cari yıl bütçesinden ödenir. Cari yılda kullanılmayan ödenekler iptal edilir. Mutemetlere avans mahsubu bir aydır.

31 ÖDENEK AKTARMA Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin, yılı bütçe kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe yüzde beşine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler. Bu şekilde yapılan aktarmalar, yedi gün içinde Maliye Bakanlığına bildirilir.

32 ÖDENEK AKTARMA YAPILAMAYACAKLAR
Personel giderleri tertiplerinden, Aktarma yapılmış tertiplerden Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, diğer tertiplere aktarma yapılamaz.

33 ÖDENEK GÖNDERME Merkez teşkilatı harcama yetkilileri, merkez dışı birimlere, ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler. Usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

34 YEDEK ÖDENEK Yedek ödenek Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alır.
Genel Bütçe ödeneklerinin %2 si kadardır. Aktarma yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Aktarma yapılan ödenekler yılın bitiminden 15 gün içinde ilan edilir.

35 ÖRTÜLÜ ÖDENEK Ödenek Başbakanlık bütçesinde yer alır.
İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez. Giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir Kapalı güvenlik, istihbarat vb giderler için kullanılır.

36 KAMU YATIRIM PROJELERİ
Dpt Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışır. Yatırımların yapılabilirliği DPT incelenir. Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir.

37 YÜKLENMEYE GİRİŞİLMESİ
İşin yapılması, mal veya hizmetin alınması karşılığında ödeme yükümlülüğü altına girilmesidir. Bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez. Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur

38 ERTESİ YILA GEÇEN YÜKLENME
Niteliğinden dolayı malî yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan KANUNDA belirtilen iş ve hizmetler için; her iş itibarıyla, 1-Bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini geçmemek, 2-İzleyen yılın Haziran ayını geçmemek, 3- Yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir:

39 ERTESİ YILA GEÇEN YÜKLENME
1-Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları. 2- Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri. 3- Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri 4- TSK bakım, silah yiyecek vb. alımlar 5-Taşıtların malî sorumluluk sigortası …………. NOT: 3. madde %50 Milli Eğt. Bak. Aranmaz.

40 GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENME
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bir malî yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan yatırım projeleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişebilir. TSK için Milli Savunma veya İçişleri Bak. Dış ülkelerde bina satın alınması, kiralanması vb. Maliye Bak. Uygun görüşü ile Dışişleri Bak. …………..

41 BÜTÇELERDEN YARDIM YAPILMASI
Bütçelerinde öngörülmüş olmak kaydıyla; kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılabilir. Gerçek veya tüzel kişilere kanuni dayanağı olmadan kamu kaynağı kullandırılamaz, yardımda bulunulamaz veya menfaat sağlanamaz.

42 GELİR GİDER İZLENMESİ Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.

43 HARCAMA YETKİ VE YETKİLİSİ
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir Harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idarelerde, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; Yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur.

44 HARCAMA YETKİ VE YETKİLİSİ
Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri ödenek gönderme belgesiyle belirlenir. Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. .

45 GİDERİN GERÇEKLEŞMESİ
Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, 1- mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alınmalı, veya gerçekleşmeli 2- Görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmalı, 3- Gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmelidir. Harcama yetkilisince ödeme emri belgesinin imzalanıp, hak sahibine ödenmesi ile gider gerçekleşir. .

46 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. .

47 ÖDENEMEYEN GİDERLER VE BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR
Ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır. Malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Hak sahibine ödemelerde muhasebe kaydı sırası dikkate alınır. Vergi ve benzeri borçlar öncelikle ödenir. Ödenemeyen borçlar mali yılın sonundan itibaren 5 yıl sonunda zamanaşımına uğrar.

48 ÖN ÖDEME - AVANS ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.   Sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde otuzunu geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir.   Avanslarda mahsup süresi 1 ay, kredilerde 3 aydır. Süresinde ödenmez ise 6183 s. Kanun uygulanır.    

49 BAĞIŞ VE YARDIMLAR Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi tarafından, kamu hizmetinin karşılığı olarak veya kamu hizmetleriyle ilişkilendirilerek bağış veya yardım toplanamaz, benzeri adlar altında tahsilat yapılamaz. Kamu idarelerine yapılan her türlü bağış ve yardımlar gelir kaydedilir Şartlı bağışlar özel bir tertibe kaydedilir. Şartlı bağışlar başka gider için kullanılmaz, kullanılmayıp 2 yıl devreden ödenekleri iptal etmeye Gbütçe kap. Maliye Bak. Diğerlerinde üst yönetici yetkili.

50 Faaliyet Raporu . Her harcama yetkilisince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl birim faaliyet raporu düzenlenir. Rapor izleyen mali yılın en geç Mart ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur. Birim faaliyet raporları esas alınarak “İdare Faaliyet Raporu” üst yönetici tarafından hazırlanır. İdare faaliyet raporu Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Birer nüsha Maliye Bakanlığına ve Sayıştay’a gönderilir. TBMM raporlar görüşülür.( Md 41)

51 KESİN HESAP TBMM, merkezî yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını onama yetkisini kesin hesap kanunuyla kullanır. (Harcamaları kabul etme) Kesin hesap kanunu tasarısı, Maliye Bakanlığınca hazırlanır İzleyen malî yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği Sayıştaya gönderilir.

52 GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ
Sayıştay, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenleyeceği genel uygunluk bildirimini, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılmamış denetimleri önlemez ve hesapların kesin hükme bağlandığı anlamına gelmez.

53 TAŞINIR VE TAŞINMAZ İŞLEMLERİ
Taşınır ve taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yol kanunla düzenlenir. Uygulamalar Yönetmelik ile düzenlenir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur Hazine adına tescil edilen taşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilir. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir

54 TAŞINIR VE TAŞINMAZ İŞLEMLERİ
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla satılır. Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler

55 MUHASEBE Kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri malî yılın hesaplarında gösterilir. Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir Kamu hesapları malî yıl esasına göre tutulur. ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri malî yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir.

56 MALİ İSTATİSTİKLER Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca derlenir Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca aylık olarak  yayımlanır Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır. İstatistiklerin süresinde gönderilmemesi halinde bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verilir

57 MALİ İSTATİSTİKLER Bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde Sayıştay tarafından değerlendirilir. Değerlendirme TBMM ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığı gerekli önlemleri alır.

58 İÇ KONTROL Amaçlara, politikalara , mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini Sağlayan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

59 İÇ KONTROL Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur. Ön malî kontrol: harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Ön mali kontrol, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

60 Ön mali KONTROL Kamu idarelerinde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. Ön mali kontrolü Mali hizmetler birimi yapar.

61 Ön mali KONTROL Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler malî işlem sürecinde görev alamazlar. İdarelerin mali hizmet birimlerinde mali hizmetler uzmanı istihdam edilir.

62 Muhasebe Yetkilisi Muhasebe Yetkilisi:
Ödeme belgelerinde yetkililerin imzası, İlgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması, Maddi hata bulunup bulunmadığı, Hak sahibinin kimliği yönlerinden, kontrol yapar, ödemeyi gerçekleştirir ve muhasebe kayıtlarını tutar (Muhasebe yetkilisi adına muhasebe yetkilisi mutemetleri görevlendirilir.) .

63 Muhasebe Yetkilisi Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır. .

64 İÇ DENETİM Kamu idarelerine değer katmak rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır İç denetçiler görevlerini, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartlarına uygun şekilde yerine getirirler. İç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. İç denetçiler, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunarlar. .

65 İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU
Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, yedi üyeden oluşur 5 Yıl süreyle BKK ile atanırlar. İç denetim ile ilgili düzenlemeleri yaparlar. .

66 DIŞ DENETİM Dış denetim Sayıştay tarafından yapılır.
Sayıştay dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Sayıştay tarafından hesapların hükme bağlanması; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mal hesapları ile bu hesaplarla ilgili işlemlerinin yasal düzenlemelere uygun olup olmadığına  karar verilmesidir. .

67 ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA Ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir. .

68 KAMU ZARARI Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Fazla ödeme yapılması Mal hizmet alınmadan ödeme yapılması Transfer niteliğinde giderlerde fazla ödeme Rayiç bedelden yüksek alım Vergi mevzuatına uymama Mevzuatta öngörülmeyen ödemenin yapılması

69 YETKİSİZ TAHSİL VE ÖDEME
Kanunların öngördüğü şekilde yetkili kılınmamış hiçbir gerçek veya tüzel kişi, kamu adına tahsilat veya ödeme yapamaz. Bu Kanunda belirtilen para cezaları, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından verilir Para cezaları, karar verilmesini izleyen ay başından başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın, bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunur

70 ZAMANAŞIMI Kamu zararının meydana geldiği ve bu Kanunda belirtilen para cezalarının verilmesini gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen malî yılın başından başlamak üzere zamanaşımını kesen ve durduran genel hükümler saklı kalmak kaydıyla onuncu yılın sonuna kadar tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezaları zamanaşımına UĞRAR.

71 MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER
Malî yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uğradığı, Belirgin yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda; ilgili bakanın talep etmesi veya doğrudan Başbakanın onayı üzerine Maliye Bakanı, yetkili denetim elemanlarına, mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir. Raporların bir örneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği de gerekli işlemlerin yapılması için ilgili bakana gönderilir.

72 MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK HİZMETLER
Malî yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uğradığı, Belirgin yolsuzluk veya kamu zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda; il özel idareleri için ilgili vali, belediyeler için ilgili belediye başkanının talep etmesi veya doğrudan Başbakanın onayı üzerine İçişleri Bakanı, mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir. Bu teftişler sonucunda düzenlenecek raporların bir örneği İç Denetim Koordinasyon Kuruluna, bir örneği de gerekli işlemlerin yapılması için ilgili vali veya belediye başkanına gönderilir.

73 KURUMLARDAN ALINACAK HASILAT PAYI
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu şirketlerinin gayrisafi hasılatının yüzde onbeşine kadar tutarda bir bedel tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir. Bu kapsamda bedel tahsil edilecek kurum ve kuruluşlar ile hasılat payı oranları, ödeme yeri ve zamanı Bakanlar Kurulunca belirlenir

74 KAMU ALACAKLARININ SİLİNMESİ
a- Zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan, Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı anlaşılan, Kamu alacaklarından merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilen tutarlara kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına üst yöneticiler yetkilidir. (a) bendine göre belirlenen tutarı aşan kamu alacaklarından silinmesi öngörülenler merkezî yönetim bütçe kanununda ayrıca gösterilir.


"Nuh YAVUZ 29/08/2013 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları