Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı"— Sunum transkripti:

1 Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı
Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim

2 Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı
Çalışma alanları Teşkilatlanma Yasal çerçeve İlgili kamu kurumları Serbest veteriner hekimlerin istihdamı ? F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

3 Veteriner Hekimliğin Yasası
Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun Kanun Numarası : 6343 Kabul Tarihi : 9/3/1954 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 18 Mart 1954 Sayı : 8661 F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı 3 3

4 Veteriner Hekim Kimdir?
Yüksek veteriner okulları ile veteriner fakültelerinden veya muadeleti Maarif Vekaletince tasdik edilmiş veteriner okullarından diploma almış olanlara VETERİNER HEKİM denir. 6343 Sayılı Yasa F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

5 Kimler Veteriner Hekimlik Yapabilir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan diplomalarını Tarım ve Köyişleri Bakanlığına tescil ettirmiş bulunan Her Veteriner hekim mesleğini bu kanun hükümleri dahilinde serbestçe icra edebilir. 6343 Sayılı Yasa F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

6 Veteriner hekimlerin yetki ve sorumlulukları?
Hayvanları Muayene / tedavi / vasıf ve sağlığı için rapor vermek Hayvansal ürünleri ve yem maddelerini muayene/analiz etmek Veteriner aşı,serum, biyolojik madde ve müstahzarları üretmek,muayene, tahlil etmek ve rapor vermek, satmak Bulaşıcı hayvan hastalıklarının varlığını gördüğü/işittiği durumda; gücünün yettiği acil tedbirleri almak, resmi makamlara bildirmek, Hayvan yetiştirme ve ıslahı konusunda sahip olduğu bilimsel birikim ve yetkilerini kullanmak 6343 Sayılı Yasa F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

7 Veteriner hekimlerin çalışma alanları?
Hayvan yetiştirme ve ıslahı Hayvan sağlığı Gıda güvenliği Veteriner halk sağlığı Hayvan refahı Çevre sağlığı Yaban hayatı Görev alanları F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

8 Kamuda veteriner hekimlerin çalışma alanları?
Kamu Veteriner Hizmetlerinin Teşkilatlanması F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı 8

9 Kamuda veteriner hizmetleri
Yetiştirme / Islah Hayvan Sağlığı Gıda Güvenliği Veteriner Halk Sağlığı Hayvan Refahı Çevre Sağlığı Yaban Hayatı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Belediyeler / yerel yönetimler Çevre ve Orman Bakanlığı F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

10 Kamuda veteriner hekimlerin çalışma alanları?
Veteriner Hizmetlerinin Yasal Çerçevesi F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı 10

11 Kamuda veteriner hekimlerin çalışma alanları?
Hayvan Islahı Kanunu Hayvanları Koruma Kanunu Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHKnin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (Gıda Yasası) İlgili Diğer Yasalar Kamu Veteriner Hizmetlerinin Yasal Çerçevesi F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı 11

12 Kamuda veteriner hizmetleri
Kanun Numarası : 4631 Kabul Tarihi         : 28/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete       : Tarih:10/3/2001 Sayı : 24338 Öncesi; 7/6/1926 tarihli ve 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu Hayvan Islahı Kanunu F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

13 Kamuda veteriner hizmetleri
Her türden hayvanların ıslahına, Evcil ve yabani hayvanların gen kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, Suni tohumlama, tabiî tohumlama ve embriyo transferi, genetik kopyalama ve diğer biyoteknolojik faaliyetlere, Soy kütüğü kayıtlarının tutulmasına, Damızlık hayvan, sperma, embriyo, yumurta, balık,larvalarının ithaline, ihracına Damızlık hayvancılık işletmelerine ait ünitelerin asgari teknik, sağlık ve hijyen koşullarına uygunluk yönünden kontrol, tescil ve ruhsatlandırılmasına, Hayvan yetiştiricilerinin ıslah amaçlı örgütlemelerine dair hükümleri kapsar ve, Serbest veteriner hekimlere ilaç bulundurma ve satış yetkisi sağlıyor. 4631 Hayvan Islahı Kanunu Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı F.Ü.Veteriner Fak.

14 Kamuda veteriner hizmetleri
Kanun Numarası   : 5199 Kabul Tarihi           : 24/6/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete  : Tarih :  1/7/2004 Sayı : 25509 Hayvanları Koruma Kanunu F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

15 Kamuda veteriner hizmetleri
Hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, Hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacı ile Yapılacak düzenlemeleri, alınacak önlemleri, sağlanacak eşgüdümü, denetim, sınırlama ve yükümlülükler ile tâbi olunacak cezaî hükümleri kapsar 5199 Hayvanları Koruma Kanunu F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

16 Kamuda veteriner hizmetleri
Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması Hayvanlara Müdahaleler , Hayvan deneyleri Hayvanların Ticareti ve Eğitilmesi Hayvanların Kesimi,  Öldürülmesi ve Yasaklar Hayvan Koruma Yönetimi ; Mahallî Hayvan Koruma Kurulları  Teşkilât, Görev ve Sorumluluklar, Denetim ve Hayvan Koruma Gönüllüleri, Hayvanların Korunmasının Desteklenmesi 5199 Hayvanları Koruma Kanunu F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

17 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Kanun Numarası    : 3285 Kabul Tarihi            : 8/5/1986 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 16/5/1986   Sayı : 19109 3/5/1928 tarih ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

18 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği  Bakanlar Kurulu Kararı Tarihi ve No: /13838 Dayandığı Kanunun Tarihi : ,   No : 3285 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: , No : 20109 17 Eylül 1931 tarih ve sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesi F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

19 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Amacı; hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesini sağlamaktır. 3285 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

20 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Hayvanların sağlığını korumaya, Bulaşıcı hastalıklarla mücadeleye ve bu hususta her türlü tedbirleri almaya,  Ülke içindeki hayvan hareketlerine, hayvan maddelerinin sevkine, hayvan ve hayvan maddelerinin ithal ve ihracını sağlık açısından düzenlemeye ve muayeneye,Dair hükümleri kapsar 3285 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

21 Kamuda Veteriner Hizmetleri
3285 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hükümet Veteriner Hekimi F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

22 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Hükümet veteriner hekimi; Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca bu Kanunun uygulamasında görevlendirilen veteriner hekimler 3285 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

23 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Sınırlarda Sağlık Zabıtası Hastalıkların Çıkışında Haberleşme Hastalık Çıkışında Alınacak Genel Tedbirler Koruma ve Tedavi Tedbirleri, Yurt İçinde Hayvan ve Hayvan Maddelerinin Nakli ve Ticareti Hastalıklarla Mücadele ve Denetim Gıda Olarak Faydalanılacak Hayvanlar ve Hayvansal Kökenli Gıda Maddelerinin Kontrol ve Muayeneleri Sınırlarda Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri Yurt İçinde Sağlık Zabıtası ve Karantina Tedbirleri Tazminat verilecek hastalıklar Uluslararası Anlaşma Hükümleri 3285 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

24 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Sınırlarda Sağlık Zabıtası İthal olunacak hayvan ve hayvan maddelerinin sağlıklı olduğuna ve menşelerinde hastalık bulunmadığına dair resmi veteriner hekim tarafından çıkış yerinde verilmiş menşe ve sağlık raporlarının ibrazı şarttır. Yurda ithal olunacak hayvanların sağlık durumuna dair ilk muayeneleri kapı ve limanlarda; kara, su ve hava taşıt araçları içinde son muayeneleri ise gümrük kapılarında gösterilecek yerlerde hükümet veteriner hekimi tarafından yapılır 3285 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

25 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Hastalıklarla mücadele Hayvan hareketlerinin kontrolü Hayvan maddelerinin sevkine dair tedbirler Hayvan Sağlığının Korunması F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

26 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Aşılama Karantina Kordon Dezenfeksiyon Tazminatlı kesim İtlaf …. Salgın Hastalıklarla Mücadele F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

27 Kamuda Veteriner Hizmetleri
TÜRKVET; Veteriner Bilgi Sistemi Küpeleme ve kayıt/güncelleme Hayvan sevkleri Yurtiçi sağlık raporları düzenleme Hayvan maddesi sevkleri Hayvan Pazar ve borsalarının kontrolü Hayvan Hareketlerinin Kontrolü Hayvan Hareketleri Genelgesi F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

28 Kamuda Veteriner Hizmetleri
F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

29 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Hayvansal Ürünlerin Kontrol ve Sevki Gıda Olarak Faydalanılacak Hayvanlar ve Hayvansal Kökenli Gıda Maddelerinin Kontrol ve Muayeneleri Mezbaha ve kombinalarda kesilecek hayvan ve hayvan maddelerinin muayeneleri veteriner hekim tarafından yapılır. Mezbaha, et kombinaları ve kesim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğu Bakanlığın denetimine tabidir. Hayvan ve hayvan maddelerinin sevki; ilçe içerisinde menşei şahadetnamesi, ilçe dışına veteriner sağlık raporu ile yapılır. F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

30 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHKnin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (Gıda Yasası) Kanun Numarası : 5179 Kabul Tarihi         : 27/5/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete  : Tarih : 5/6/2004 Sayı :25483 Öncesi; / 560 Sayılı KHK F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

31 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Gıda güvenliğinin teminine, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin hijyenik ve uygun kalitede üretimine, tasnifine, işlenmesine, katkı ve gıda işlemeye yardımcı maddelere, ambalajlama, etiketleme, depolama, nakil, satış ve denetim usulleri ile yetki, görev ve sorumlulukları ile risk analizine, ihtiyatî tedbirlere, gıda ile tüketici haklarının korunmasına, izlenebilirlik ve bildirimlere dair hususları kapsar. 5179 Sayılı Gıda Yasası F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

32 Kamuda Veteriner Hizmetleri
40 maddelik bir yasa 25 kadar maddesi alt mevzuatla düzenleme yapılmasını hükmediyor, 15 maddesi de cezalar, yürürlük v.s 5179 Sayılı Gıda Yasası F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

33 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Üretim izni, Ruhsatlandırma Gıda kodeksi Laboratuarlar Sorumlu Yönetici Denetim/Kontrolör 5179 Gıda Yasası F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

34 Kamuda Veteriner Hizmetleri
At Yarışları Kanunu; Su Ürünleri Kanunu:1380/ Yem Kanunu;1734/ Tarım Sigortası Kanunu;5363/ Tarım Kanunu; 5488/ İlgili Diğer Bazı Yasalar F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

35 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Hayvan hastaneleri Veteriner muayenehane ve poliklinikleri Hayvan pazar/borsaları Pet satış yerleri Hayvan bakım/eğitim yerleri Mezbaha ve kesim yerleri Hayvancılık tesisleri Biyoteknoloji üretim ve uygulaması Veteriner ilaçları üretim yerleri Gıda ve yem üretim,satış yerleri …… 6343 4631, 3285, 5179 Ruhsatlandırma Denetim Kontrol Hizmetleri F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

36 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Veteriner Hekimlerin Hizmet Verdiği Kamu Kurumları Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı F.Ü.Veteriner Fak.

37 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı/Hıfzısıhha Çevre ve Orman Bakanlığı Belediyeler/Yerel yönetimler Tarımsal KİT’ler (TİGEM,EBK) Üniversite/akademik yapı Türk Silahlı Kuvvetleri Hayvanat Bahçeleri/Deney Hayvanları/Deneme çiftlikleri İçişleri Bakanlığı Bankalar At yarışları/Hipodrum/TJK Haraları MEB/Hayvan Sağlığı Meslek Liseleri TAEK/Nükleer Araştırma Enst. TUBİTAK …. Veteriner Hekimlerin Hizmet Verdiği Kamu Kurumları F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı 37

38 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Bakanlık Makamı Bakan, Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları(5) Anahizmet birimleri Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü,  Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Danışma ve denetim birimleri Strateji Geliştirme Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Bakanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Yardımcı Birimler Personel Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Yayın Dairesi Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Bağlı Kuruluşlar Tarım Reformu Gn. Müd. Atatürk Orman Çiftliği Müd. İlgili Kuruluşlar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(2007) Toprak Mahsulleri Ofisi Gn. Müd. Çay İşletmeleri Gn. Müd. Tarım İşletmeleri Gn. Müd. Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Gn. Müd. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

39 Kamuda Veteriner Hizmetleri
İl Müdürlükleri Merkez Birimleri Hayvan Sağlığı Bitki Koruma Proje ve İstatistik Destekleme Çiftçi Eğitim İdari ve Mali İşler İlçe Müdürlükleri Üretme İstasyonları İl Kontrol Laboratuvarları Araştırma Enstitüleri Veteriner Kontrol ve Araştırma Enst. Hayvancılık Araştırma Enst. Tarımsal Araştırma Enst. Zirai Karantina Müdürlükleri Tahaffuzhane ve Gümrük Kontrol Müdürlükleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

40 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (Tar-Gel) Kamuda Projeye Dayalı Sözleşmeli İstihdam F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı 40

41 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Mühendis ve Veteriner Hekimlerin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına İlişkin Usul ve Esasları Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (Tar-Gel) F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı 41

42 Kamuda Veteriner Hizmetleri
Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi “1000 köye 1000 Tarım Gönüllüsü” 3 yıl / son Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi ( Tar-Gel) Tarımsal yayım faaliyetlerini etkinleştirmek ve bilginin doğrudan çiftçiye zaman ve mekan sınırı olmaksızın ulaşabilmesini sağlamak 2500 çalışma bölgesi, ziraat müh. Veteriner hekim, su ürünleri Müh. Çalışma Bölgesi; istihdam edilecek personelin ikamet edeceği ve çalışmalarını planlayacağı bir merkez köy/belde ve bağlı yerleşim birimlerinden oluşan alandır. Atamalar 657 sayılı devlet memurları kanununun “ Sözleşmeli Personel İstihdamını” düzenleyen 4/B maddesine göre Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (Tar-Gel) F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı 42

43 Kamu Veteriner Hizmetlerinde Serbest Veteriner Hekim İstihdamı!
Serbest Veteriner Hekimlerin Salgın Hastalıklar Mücadelesinde İstihdamı Hakkında Yönetmelik Yetki Kanunu:3285,Y. R. Gazete Tarih, No 24/08/1995 Serbest Veteriner Hekimlerin Yetkilendirilmesi Hakkinda Teblig (Teblig No:2001/32) Mezbaha ve Kombinalarda Sağlıklı Üretimi Teşvik Amacıyla Çalışacak Veteriner Hekimlerin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliği Yayımlandığı R.Gazete: TEBLİĞ NO: 2005/26 Değişiklik; /TEBLİĞ NO: 2008/32 Serbest Danışmanlar ve Danışmanlık Şirketleri Tarım Kanunu; 5488/ Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik İlişkin Mevzuat F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

44 Kamu Veteriner Hizmetlerinde Serbest Veteriner Hekim İstihdamı!
Veteriner Hekimlerin Salgın Hastalıklar Mücadelesinde İstihdamı Resmi Gazete: 24/08/1995 Yetki Kanunu :3285 Hayvan hastalıkları ile mücadele, eradikasyon veya hastalıkların kontrolü amacıyla ve konuları ve süreleri Bakanlıkça tespit edilmek suretiyle serbest çalışan veteriner hekimlerin Hükümet Veteriner hekimlerinin kontrolünda çalıştırılabilmesi, Görev verilen veteriner hekimlerin 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Bakanlık genelgeleri esasları içinde Hükümet Veteriner Hekimi sorumluluğunu taşıyarak hizmet yapmasını, Ödenecek ücretlerin her yıl Bakanlıkça belirlenmesini düzenlemekte. Ayrıca destekleme ödemesi kapsamında F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

45 Kamu Veteriner Hizmetlerinde Serbest Veteriner Hekim İstihdamı!
Bakanlıktan ruhsatlı mezbaha ve kombinalarda serbest veteriner hekimlerin hükümet veteriner hekimi statüsünde yetkilendirilerek, Bakanlık adına muayene ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi Veteriner hekimin ücreti, işveren tarafından karşılanır. İşveren,ücreti Bölge Veteriner Hekimler Odasınca belirlenen hesaba yatırır. Veteriner hekime maaşı, Bölge Veteriner Hekimler Odası vasıtasıyla verilir. Yetkilendirilmiş veteriner hekimin alacağı ücret Bakanlık tarafından belirlenir. Serbest Veteriner Hekimlerin Yetkilendirilmesi Hakkinda Teblig (Teblig No:2001/32) (Uygulanmadı) F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

46 Kamu Veteriner Hizmetlerinde Serbest Veteriner Hekimler!
Kombina veya Mezbahalarda Çalışacak Akredite Veteriner  Hekimlerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/32) Resmi Gazete Tarihi: Akredite Veteriner Hekimlik F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı 46

47 Kamu Veteriner Hizmetlerinde Serbest Veteriner Hekimler!
Akredite Veteriner Hekimlik Ruhsatlandırılmış kombina veya mezbahalarda görev yapan, akredite veteriner hekimleri kapsar Dayanak;Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı Akredite veteriner hekim: Bakanlıkça akredite veteriner hekim belgesi verilmiş ve il müdürlüklerince sözleşme imzalamış veteriner hekimi Sözleşmeler bütçe yılı için geçerli olacak şekilde yapılır. Sözleşmenin sona erme tarihinde, sözleşmenin yenilenmemesi halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişikle Akredite Veteriner Hekimlik uygulamasının kaldırılması halinde sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiş sayılır ve hak talep edilmez. F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

48 Kamu Veteriner Hizmetlerinde Serbest Veteriner Hekim İstihdamı!
Akredite Veteriner Hekimlik Sözleşme yapılacak veteriner hekim sayısı, müracaat şekli ve yeri il müdürlükleri tarafından ilan edilir. Akredite veteriner hekimlerin seçimi, il müdürlüklerince kurulan komisyon marifetiyle yapılır. İl müdürlükleri, belirlenen veteriner hekimlere sözleşme için davetiye gönderir. Bir hafta içinde sözleşme yapılır. Sözleşme yapan veteriner hekimler kombina veya mezbahaların tüm faaliyetlerinde mevzuata uygunluk açısından sorumludur. Günlük çalışma süresi içerisinde burada bulunmak zorundadır. Veteriner hekimlere ödenecek destekleme primi miktarı her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenir. Her ayın ilk haftası il veya ilçe müdürlükleri, destekleme primi icmal formunu tanzim ederek  ilgili banka şubesine gönderir. Akredite Veteriner Hekimlerin yıllık izin süresi 20 gündür. İzinli veya raporlu olduğu günler için ödeme yapılmaz. F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

49 Kamu Veteriner Hizmetlerinde Serbest Veteriner Hekim İstihdamı!
Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde programlı aşılamalar için uygulayıcılara ödemeler Şap Aşısı (Büyükbaş) ,75 TL/baş Şap Aşısı (Küçükbaş) ,50 TL/baş Brucellosis S19 Genç (Büyükbaş) ,50 TL/baş Brucellosis Rev 1 Genç (Küçükbaş) ,50 TL/baş Kesilen hayvan başına ödemeler Büyükbaş              l,32 TL/baş Küçükbaş 0,32 TL/baş Devekuşu 1,05 TL/baş Tavşan 0,16 TL/baş Tavuk   2,10 TL/1000 baş Hindi 13,20 TL/1000 baş Çıkma tavuk - Ördek 2,10 TL/500 baş (1.000 TL>aylık destekleme< TL) Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Resmî Gazete Tarih:14 Nisan 2009 Bakanlar Kurulu Karar Sayısı : 2009/14850 F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı

50 Kamu Veteriner Hizmetlerinde Serbest Veteriner Hekim İstihdamı!
Tarım Kanunu; 5488/ Çiftçi eğitimi, yayım ve danışmanlık hizmetleri   MADDE 9 – Bakanlık; tarım, çiftçi eğitimi ve yayım faaliyetlerinde, sivil toplum örgütleri, özel sektör kuruluşları ve serbest danışmanların görev almasını sağlamak için gerekli düzenlemeler yapar, bu kuruluş ve kişileri teşvik eder, çalışma esaslarını belirler ve denetler. Özel Tarım Danışmanları ve Danışmanlık Şirketleri F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı 50

51 Kamu Veteriner Hizmetlerinde Serbest Veteriner Hekim İstihdamı!
Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ( ) tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacı kamu yayım hizmetleri ve sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, tarımsal danışmanlık şirketleri, serbest tarım danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili …….kapar. Özel Tarım Danışmanları ve Danışmanlık Şirketleri F.Ü.Veteriner Fak. Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı 51

52 Kamu Veteriner Hizmetlerinde Serbest Veteriner Hekim İstihdamı!
Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan, sertifika sahibi kişileri, Tarımsal danışmanlık şirketi: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetkilendirilen  tüzel kişileri Özel Tarım Danışmanları ve Danışmanlık Şirketleri Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı F.Ü.Veteriner Fak. 52

53 Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı
Veteriner hekimlerin verdiği hizmetler, çok farklı ve karşıt menfaat veya güç gruplarını eşzamanlı olarak ilgilendirebilmektedir. Veteriner Hekimler; menfaat gruplarının arzusuna göre değil; mesleki bilgi, birikim ve doğrularıyla hareket eden, karar veren ve uygulayan profesyonel bir mesleğin mensubudurlar…. Dr.Mustafa ALTUNTAŞ Uzman Veteriner Hekim Tesekkürler


"Kamuda Veteriner Hekim İstihdamı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları