Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dış Ticarete Konu olan Belgeler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dış Ticarete Konu olan Belgeler"— Sunum transkripti:

1 Dış Ticarete Konu olan Belgeler
Alınması Gerekli İzinler

2 TAŞIMACILIK EKONOMİSİ KURALLARI
KAÇ ARABA ? BİR SEFERDE TAŞINAN MİKTARI ARTIR

3 TAŞIMACILIK EKONOMİSİ KURALLARI
ÜRÜNLERİ KONSOLİDE ET KAÇ KİŞİ ?

4 TAŞIMACILIK EKONOMİSİ KURALLARI
GİDİŞ-DÖNÜŞ YÜKÜNÜ DENGELE HANGİ ÜLKE ?

5 LOJİSTİK NEDİR? Lojistik, taşımacılığın yanı sıra depolama, dış ticaret operasyon, gümrük, paketleme, dağıtım gibi çok sayıda hizmetin entegre ve eşgüdümlü bir şekilde yapılmasını gerektirir. Bu hizmetleri entegre bir şekilde verebilen şirketlere Lojistik Şirket denir. Lojistikte doğru ürünü, doğru miktarda, doğru koşullarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetle ve doğru müşteri için sunmak son derece önemlidir.

6 Navlun Sözleşme Türleri
Charter Yolculuk Charter(trip charter) Zaman Charter (time charter) c) Karma (mix charter ) party Kırkambar sözleşmesi

7 CHARTER PARTY TAŞIMA Navlun sözleşmesi, taşıyan ile taşıtan arasında yapılan bir sözleşmedir. Taşıyan navlun karşılığında geminin tamamını veya bir kısmını veya belirli bir yerini taşıtana kiralar. Taşıyan ile taşıtan arasındaki sözleşmeye Charter Party Sözleşmesi denir. Taşımanın ayrıntıları ve şarta bağlanan bazı riskler bu özel sözleşmeye tabidir

8 CHARTER PARTY TAŞIMA Charter Sözleşmesi gereğince kiralanmış olan geminin tamamı veya bir kısmı yüklenen eşya ile dolmamış olsa dahi taşıtan navlunun tamamını ödemek zorundadır. Ancak taşıtan bu boş kalan yerleri üçüncü şahıslara kiralamak hakkına sahiptir.

9 Charter-Party navlun sözleşmeleri iki taraf arasında yapılan özel bir sözleşmedir.
Bu konişmentolar kapsamında anlaşmazlık durumunda sözleşme hükümleri geçerlidir. Bu nedenle genel esasların üzerinde olup anlaşmazlık halinde öncelik taşırlar.

10 KIRKAMBAR SÖZLEŞMESİ (LİNER TERMS)
Taşıyan navlun karşılığında belirli eşyayı taşımayı taahhüt eder. Geminin kalkış ve varış saatleri bellidir. Eşya taşıma için ayrılan yerler bellidir.Taşıma sözleşmesi herkese açıktır. Eşyasını taşıtmak isteyen genel herkese aynı nitelikte olan koşulları kabul ederse malını taşıtır.Bu amaçla yapılan sözleşmeye “Kırkambar Navlun SÖZLEŞMESİ” denir. Taşıyan bu malları gemide istediği yere koyma hakkına sahiptir. Ancak sözleşmede açıkça belirtilmedikçe mallar güvertede taşınamaz.

11

12 Konşimento Taşıyan ve onu temsilen kaptan tarafından tek taraflı olarak düzenlenen ve yükün taşınmak üzere teslim alındığını beyan eden ve taşındıktan sonra varma limanında senedin hak sahibi görülen hak sahibine, senedin iadesi karşılığında aynen teslim edileceği taahhüdünü ihtiva eden kıymetli evraktır. (Çağa, 1988:65) Konşimento düzenlenmesini talep hakkı yükletene aittir. (TK. Madde 1097 / FK 1) Mal üzerinde mülkiyet hakkı verir

13 4. Taşıma Belgeleri

14 TAŞIMA NASIL YAPILACAK?
TEK ARAÇLA KOMBİNE RO-RO RO- LA

15 RO-LA TAŞIMACILIĞI (KARA+DEMİR)
RO-RO TAŞIMACILIĞI (KARA+DENİZ)

16 4. Taşıma Belgeleri Paket Posta Makbuzu (Postal Receipt)
Nakliyeci Makbuzu (Forwarder's Receipt) Karayolu Taşıma Belgesi (Road Waybill-CMR) Hamule Senedi (Railway Consignment Note/Railway Bill) Havayolu (Uçak) Konişmentosu (Airway Bill of Lading) Deniz Konişmentosu (Marine Bill of Lading/Ocean Bill of Lading/Bill of Lading ) Çok Şekilli (Multimodal) Taşımaya İlişkin Taşıma Belgeleri (Kombine Taşıma Belgeleri) (Combined Transport Document) Navlun komisyoncuları (Freight Forwarders) Tarafından Düzenlenen Taşıma Belgeleri

17 Konşimento Taşıyıcı firma veya acentası tarafından düzenlemeli ve imzalanmalıdır. Malların sevk tarihi belirilmelidir. Bu tarih, Tahsil belgelerinin bankaya verilişi, Sigorta süresinin işlemeye başlaması, Malların hasara uğrama veya kaybolma risklerinin satıcıya mı alıcıya mı ait olduğunun belirlenmesi açısından önem taşır. Taşıma belgeleri temiz olmalıdır.Yani taşıta yüklenen malların ambalajının bozuk, malların akıntılı sızıntılı vb. olduğuna dair bir ifade içermemelidir. Bu tür bir ifade içeren taşıma belgeleri “kirli” olarak ifade ediliyor. Taşıma belgeleri zamanında alıcının eline ulaşmalıdır. İhbar kaydını taşımalıdır. Yani, alıcı ya da adına hareket edenler ‘notify’ bölümünde belirtilmelidir. Deniz konşimentolarında malların güverteye yüklendiği ifadesi yer almamalıdır. Bazı taşıma belgeleri birden fazla orijinal set halinde düzenlenir. Bu durumda her orijinal nüsha üzerine kaçıncı nüsha olduğu belirtilmelidir. (1/3, 2/3, 3/3 gibi) Navlun’un ödenip ödenmediği belge üzerinde belirtilmelidir.

18 Taşıma Belgelerinin Özellikleri
Malların teslim alındığını gösteren bir makbuz, Taşıyan ie taşıtan arasında akdedilen bir sözleşme, Bazı şartlarda (Deniz Konişmentosunda) bir kıymetli evrak şeklinde özetlenebilir. Sevk tarihini içermelidir. Çünkü: Yüklemenin hangi tarihte yapıldığını göstermesi açısından, Belgelerin yasal süreleri içinde bankaya ibraz edilip edilmediğini (bayat-stale) göstermesi açısından Sigortanın hangi tarihten itibaren başlaması gerektiğini göstermesi açısından önem taşımaktadır.

19 Taşıma Belgelerinin Özellikleri
Mutlaka yüklemeyi / sevki göstermelidir. Deniz konişmentosu teslim alınan malların yüklendiğini, Deniz konişmentosu dışındaki diğer taşıma belgeleri ise malın yüklenmek üzere teslim alındığını, gösterir. İhbar kaydını taşımalıdır. Alıcının, malların gelişinden haberdar edilebilmesi için,ihbar (NOTIFY PARTY) tarafı olarak alıcının ad ve adresinin olması gerekir.

20 Taşıma Belgelerinin Özellikleri
Temiz olmalıdır. Belge üzerinde, malların bozuk olduğuna ilişkin not bulunmamalıdır. 600 Sayılı broşüre göre üzerinde herhangi bir aksi kayıt taşımayan belge temiz sayılır. Bayat (Stale) olmamalıdır. Taşıma belgesinin, en geç malların gideceği yere varışında alıcının eline geçmesini sağlamak üzere yeterli bir süre önce bankalara ibraz edilmesi gerekir. Bu süre içinde ibraz edilmeyen taşıma belgelerine bayat (stale) denir. Bu süre akreditifte aksi belirtilmedikçe 21 gündür. iirindeiiiri

21 Taşıma Belgelerinin Özellikleri
Malların güverteye yüklendiği ibaresini taşımamalıdır. Deniz taşımacığında, akreditifte aksi belirtilmedikçe malların güverteye yüklendiğini ifade eden bir taşıma Belges bankalarca kabul edilmez. (Shipment On Deck)

22 Tesellüm Konşimentosu (Received B/L)
Bu tür konşimentolar, taşıyan tarafından malın taşınmak üzere teslim alındığını gösteren belgelerdir. Bu teslim yükleme zamanının alıcı tarafından bilinmemesinedeni ile risk oluşturur. Uluslararası ticarette yükleme konşimentosu talep edilir.

23 Yükleme Konşimentosu (On board B/L)
Yükleme konşimentosu malın taşınmak üzere gemiye yüklendiğini gösterir. Uluslarası ticarette talep edilen belge yüklendi konşimentosudur. Tesellüm Konşimentolarının üzerine on board tarihi düşülerek yükleme konşimentosuna dönüştürülebilir

24 Temiz Konşimento (Clean B/L)
Mallar hasarsız ve kusursuz olarak teslim alınıp gemiye yükselndiğini gösteren konşimentoya temiz konşimento denir. Aynı zamanda malların ambalajlarının da düzgün olduğu anlaşılır. ’’ICC 600 MADDE 27 Temiz Taşıma Belgesi Bir banka sadece temiz bir taşıma belgesini kabul edecektir. Temiz bir taşıma belgesi malların veya malların ambalajının kusurlu bir durumunu açıkça ifade eden bir ibare veya kayıt taşımayan bir belgedir. Bir akreditif bir taşıma belgesinin "clean on board" olması şartını içerse bile “clean” sözcüğünün bir taşıma belgesinde gözükmesi gerekmez.

25 Kirli Konşimneto (Dirty ‘ foul’ B/L)
Malların hasar ve kusurlu olarak yüklendiğini gösterir konşimentodur. Bu durum kaptan tarafından tesbit edilip, bunların konşimento üzerine yazılması halinde sorumluluktan kurtulmuş olur.

26 Klozlu Konşimento (Claused B/L)
Malların tesliminde yada durumlarında bir olumsuzluk olmamakla birlikte, bunun doğabileceği hususu yine kaptan yada taşıyan tarafından tesbit ediliyorsa Ör: ambalaj zayıflığı nedeni ile ortaya çıkacak olası bir olasılık durumu saptanıp bu bir şart, bir gözlem olarak konşimentoya derc edilmişse taşıyan sorumluluktan kurtulmuş, uluslararası ticarette de özellikle akreditifli ödeme şeklinde aksi öngörülmedikçe, bankalarca bu tip vesaikler kabul edilir.

27 Düzgün Hat Konşimentosu (Liner B/L)
Tarifeli Gemi ile eşya taşınması sonucu düzenlenen konşimentolardır. Ciro ile devri mümkün değildir.

28 Tek Konşimento (Through B/L)
İki liman arasındaki denizden taşımanın uzantısında bir karayolu bağlantısı varsa ve düzenlenen konşimento malın bu türlü aktarmalı taşınmasını kapsıyorsa bu tür konşimentolara tek konşimento denir. Yani tüm parkur üzerinde mutlaka bir deniz yolu bulunmaktadır.

29 Kısa Form Boş Sırtlı Konşimento (Short Form and Blank Back B/L)
Bazı konşimentolarda taşıma koşulları ve sorumlulukları küçük puntolarla konşimentonun alt kısmında veya arkasında yer alır. Bunların yer almadığı sadece ana hatlarının belirtilip, dayandığı uluslararası sözleşmeye atıf yapılan yada şartların kısaca belirtildiği arkasının boş bırakıldığı konşimentolara kısa form ve boş sırtlı konşimento denir.

30 Deniz/Okyanus Konşimentosu (Marine B/L)
Yükleten ile taşıyıcı arasında yapılan bir navlun sözleşmesidir. Malın Taşınmak üzere teslim alındığını gösterir. Malı Temsil eden ve malın mülkiyet hakkını gösteren bir belgedir.

31 CMR Belgesi (CONSIGMENT NOTE)
Uluslararası CMR (Convention Marchandise Routier – Karayolu Mal Dolaşım Birliği anlaşması kapsamında kara yolu ile eşya taşınmasının esaslarını düzenleyen sözleşme sonucu düzenlenen belgelerdir. Malların taşıma şirketi tarafından varış yerine kadar kamyonla götürülmek üzere teslim alındığını gösterir taşıma belgesidir. Kıymetli evrak statüsünde olmadığı için ciro kabiliyeti yoktur. 3 nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüsha göndericiye verilirken, ikinci nüsha yükle birlikte gider, üçüncü nüsha ise taşıyıcı tarafından saklanır.

32 CMR

33

34 CMR CMR- Convention Merchandises Routiers (Karayolu Mal Dolaşım Birliği) Birliğe şu ülkeler dahildir; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekoslovakya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Gibraltar, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, İngiltere (Kuzey İrlanda dahil), Yugoslavya

35 Havayolu Taşıma Belgesi (Airway bill, AWB)
Havayolu taşıma belgesi , gerçek anlamı ile konşimento sayılmamakla birlikte malların uçakla taşınmak üzere teslim alındığını gösteren ,malların mülkiyetini temsil etmez.Yani ciro kabiliyeti yoktur.Varşova Anlaşması Hükümlerine dayanır.Lahey Protokolü ile adı konulmuştur.Üç orijinal ve dokuz kopya olarak düzenlenir.Kredili işlemlerde Banka adına düzenlenmesi talep edilir.

36 Demiryolu Hamule Senedi (CIM-Rail Consignment Note)
Malların demiryolu ile taşınmasına ilişkin uluslararası CIM Anlaşması gereğince belirlenen kurallar ışığında düzenlenen belgedir.Demiryolu idaresince bir vagonun dolması ile düzenlenip gönderene verilir. 6 nüsha olarak düzenlenir. Ciro kabiliyeti yoktur.Hamule senedi 4. nüshası ‘’ hamule senedi duplikatası’’ adını alır.Bu belge malların demiryolu idaresine teslim edildiğini gösteren bir alındı özelliğindedir.Mülkiyetin devri ‘’temlikname ‘’ ile olur.Kredili işlemlerde alıcı olarak banka görünür.Banka dördüncü nüshanın kendisine ibrazı ile temlikname düzenler, malların mülkiyeti alıcıya geçip, teslim alınmasını sağlar.

37 Taşıma araçları

38 Posta Makbuzu (Postal Receipt or Courier Receipt)
Posta makbuzu veya kurye teslim belgesi posta ve özel kurye kuruluşları tarafından düzenlenen malların gönderilmek üzere teslim alındığını gösteren belgedir.Malın mülkiyetini temsil etmez.Ciro yolu ile devredilmesi mümkün değildir. Posta servisleri tarafından teslim alınan mal direkt olarak alıcısına gönderildiğinden kredili işlemlerde bankaya gönderilmeden izin alınması doğru olur.

39 Konişmento Çeşitleri Emrine (order to...) yapılacak konişmentolar
Emre (to order ...) yapılacak konişmentolar Nama düzenlenen konişmentolar (Straight bill of lading – Ciro edilmeyen Denizyolu Konişmentosu) Hamiline (order) düzenlenen konişmentolar

40 Emrine (order to .. ) Düzenlenen Konişmentolar
Gönderilenin emrine düzenlenir. (Örneğin: Order to ...) Konişmento konusu mallar emrine gönderilenin cirosu ile asıl alıcısına devredilir. Uygulamada konişmento; ya doğrudan ithalatçının bankası emrine tanzim edilir. (Order to…. Bankası), ya da ihracatçının kendi bankası emrine tanzim edilir ve bu banka konişmentoyu ithalatçının bankasına ciro ederek ona gönderir. Bu tür konişmentolar bankalarda ithalat işlemlerinde yaygın olarak görülen konişmento şeklidir.

41 Emre ( to order) Düzenlenen Konişmentolar:
"To order" yani "emre" tanzim edilen konişmentoda malların kimin emrinde olduğu ismen yazılı değildir. Ancak yükletenin (shipper) emrine düzenlenmiş olduğu kabul edilir. "To order" (emre) konişmento bankaya ibraz edildiğinde mutlaka yükletenin cirosu aranmalıdır. (Böyle konişmentoların yükleten tarafından ciro edilmesi zorunludur.)

42 Nama Düzenlenen Konişmentolar (straight bill of lading) (Ciro Edilemeyen Denizyolu Konişmentosu)
Doğrudan gönderilenin ismine düzenlenen konişmentolardır. Mallar konişmento üzerinde ismi yazılı gönderilene teslim edilir. Bu konişmentolar ciro yoluyla devredilemez. Bu nedenle bankalarca kabule şayan görülmez. Konişmento bankanın ismine düzenlenmiş ise temlikname (yazılı devir) ve konişmentonun teslimi ile malın mülkiyeti müşteriye devredilir.

43 Hamiline (order) Düzenlenen Konişmentolar
Gönderilenin ismi açık bırakılır veyahut yalnız hamiline kaydı konulur. Bu tür konişmentolar yalnız teslim ile kabili devirdir. Diğer bir ifade ile, konişmentoyu elinde bulunduran malın sahibidir.

44 Tam Takım Konişmento Konişmentolar birden fazla orjinal nüshalı olarak düzenlenir. Bunun amacı birinin yitirilmesi halinde diğerinin kullanılması imkanına sahip olmaktır. Konişmentoların tamamına Tam Takım Konişmento (Full set Bill of Lading) denir. En yaygın düzenleme şekli 3 orjinal / 3 non-negotiable (ciro edilemez / işlem görmez) kopyadır.(ıcc 500) ICC 600 ‘E GÖRE İSE KAÇ ORİJİNAL KAÇ NÜSHA KOPYA OLDUĞUNU BELİRTTİNİZ EVRAK TAM TAKIM OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

45 Tam Takım Konişmento Konişmentoda geçerli (orjinal) nüshalardan birinin işlem görmesi ile diğerlerinin geçersiz olacağı yazılıdır. (Diğer bir ifade ile orjinal nüshalardan herhangi birinin ilk ibrazında mallar gemi şirketince konişmentonun son cirantasına teslim edilir ve şirket bütün sorumluluğundan kurtulur. Malın asıl sahibi daha sonra ikinci bir orjinal nüshayı ibraz ederek malı talep etse bile taşıma şirketinin sorumluluğu yoktur.) Dolayısıyla malın tamamen kendi kontrolü altında olmasını isteyen bir alıcı firma bütün orjinal nüshaları elinde bulundurmak zorundadır.

46 Nakliyeci Makbuzları Ve Fiata Belgeleri (Forwarder’s receipts and FIATA/FCR-FCT-FBL)
Nakliyeci makbuzları malların kamyonla veya trenle gönderilmek üzere taşıma işi yapan komisyoncular tarafından yüklenmek üzere teslim alındığını gösteren taşıma belgeleridir.Taşıma komisyoncuları (freight forwarders) taşıma organize eden belli bir ücret karşılığında bir başkası hesabına mal taşıtmayı meslek edinen firmalardır.Bunlar taşıyıcı veya taşıyanın acentası olmayıp taşıyıcı adına hareket edemezler.Bunlar sadece organizasyonu yaparlar.Taşıma şirketinden kendi adlarına taşıma senedi alırlar , ihracatçılarada teslim aldıkları mallar için kendi makbuzlarını verirler Bu makbuzlar malın mülkiyetini temsil etmez ve ciro ile devredilemezler.

47 Nakliyeci Makbuzları Ve Fiata Belgeleri (Forwarder’s receipts and FIATA/FCR-FCT-FBL)
FIATA/FCR – Sevkiyatçı Firmanın Tesellüm Sertifikası (FIATA/FCR – Forwarder’s Certificate of Receipt) Malların sevk edilmek veya alıcının emrine hazır tutulmak üzere teslim alındığını gösteren bir belgedir. Nama yazılı şekilde düzenlenir. Malın mülkiyeti ciro yolu ile devredilemez. FIATA/FCT – Sevkiyatçı Firmanın Taşıma Sertifikası (FIATA/FCR – Forwarder’s Certificate of Transport) Takım halinde ve emre yazılı olarak düzenlenir. Ve ciro edilebilir. Taşıma komisyoncusunun sorumluluğu mallar alıcıya teslim edilinceye kadar devam eder. FIATA/FBL – Birleşik Taşıma Konşimentosu (FIATA/FBL – Combined Transport B/L) Hukuksal niteliği deniz konşimentosuyla aynıdır. Belgenin içeriği Fıata tarafından belirlenmiştir. Deniz konşimentosu gibi malı mülkiyetini temsil eder. Ciro kabiliyeti vardır. Kıymetli evrak niteliğindedir. Birden fazla orijinal nüshalı takım halinde düzenlenir.

48

49 Tehlikeli yük Taşıma Uygunluk Belgesi
Uluslararası Sözleşmeler Gereği Yapılması Zorunlu Gözetimler ve Alınması Gerekli İzinler Tehlikeli yük Taşıma Uygunluk Belgesi IOPP (Uluslararası Petrolle Kirlenmenin Önlemesi Belgesi) Yangın Söndürme Sistemleri Muayene ve Test Sertifikası Organik Tutulma Önleyici Sistem Uygunluk Belgesi Tehlikeli yük taşıma uygunluk belgesi Katı yük taşıma uygunluk belgesi Tahıl taşıma uygunluk belgesi

50 Uluslararası Sözleşmeler Gereği Yapılması Zorunlu Gözetimler ve Alınması Gerekli İzinler
CAS uygunluk belgesi Petrol Tankeri Operasyonlarının emniyetli yürütüldüğüne dair belge Can kurtarma Donanımları muayene ve test sertifikası Can kurtarma filikaları muayene ve test sertifikası Can kurtarma salları muayene ve test sertifikası SMC(ISM) Emniyetli Yönetim Belgesi Belgesi DOC(ISM) Şirket Uygunluk Belgesi

51 Gemi Tasdiknamesi Belgesi Harç Ödemesi
Uluslararası Sözleşmeler Gereği Yapılması Zorunlu Gözetimler ve Alınması Gerekli İzinler Gemi adamı donatımında asgari emniyet belgesi Gemi Tasdiknamesi Belgesi Harç Ödemesi Milli Gemi Sicili'ne kayıt olacak her gemi, gemi tasdiknamesi almak zorundadırTürk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı 4490 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt olacak gemilerin ve yatların sahiplerinden Kayıt Harcı adı altında ödenmesi gereken harçtır. Harç miktarı ABD Doları karşılığında Türk parasına ilave olarak, her bir net ton için 1 ABD Doları karşılığı Türk Lirası miktarındaki tutardır.Yatlar için maktu kayıt harcı ABD Doları karşılığı Türk Lirası kadardır.

52 Uluslararası Sözleşmeler Gereği Yapılması Zorunlu Gözetimler ve Alınması Gerekli İzinler
Ölçme Belgesi Bu harç, ticaret gemilerinin çeşitli resim ve harçların ödenmesine esas olan tonilatolarını gösteren belgenin düzenlenmesi karşılığında için alınır. Gemide yapılacak tadiller veya makine değişimi dolayısıyla verilecek ölçme belgelerinden 1/3 nispetinde harç alınır. Yola Elverişlilik Belgesi Bu harç, liman idari sınırlarını geçerek sefer yapacak her ticaret gemisinin limandan ayrılışında, talep üzerine Liman Başkanlığınca denize elverişli olan ticaret gemilerinin ilgili hükümler çerçevesinde yapılacak denetim sonucu uygunluklarının tespit edilmesi hâlinde alınır ve ilgili belge düzenlenir. Türkiye limanları arasında muntazam seferler yapan ticaret gemilerinden hareketlerinde tam, dönüşlerine kadar uğrayacakları liman ve iskelelerde 1/5 nispetinde, keza ticari işlemlerde bulunmayan ticaret gemilerinden de 1/5 nispetinde harç alınır.

53 Uluslararası Sözleşmeler Gereği Yapılması Zorunlu Gözetimler ve Alınması Gerekli İzinler
Bayrak Şahadetnameleri Bu harç, bir Türk limanında inşa edilmiş olup da, Türk Ticaret Kanunu'nun 823 üncü maddesi gereğince Türk Bayrağını çekme hakkını haiz olmayan gemilere Ulaştırma Bakanlığı'nca (Denizcilik Müsteşarlığı) gidecekleri teslim yerine kadar geçerli olmak üzere verilen belge için alınır. Yeterlilik Belgesi Gemi adamları yönetmeliği gereğince belirlenmiş olan, gemi adamı yeterlilik belgeleri ile, kılavuz kaptanlarin yeterlikleri, eğitimleri,belgelendirilmeleri ve çalişma usulleri hakkinda yönetmeliği,profesyonel su altı adamları yönetmeliğinde, veya Amatör Denizci Yönetmeliğinde, belirlenen yeterlik derecelerini elde eden kişilerden tahsil edilecek harçtır

54 Uluslararası Sözleşmeler Gereği Yapılması Zorunlu Gözetimler ve Alınması Gerekli İzinler
Yıllık Tonaj Harcı 4490 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların sahiplerinden Yıllık Tonaj Harcı adı altında alınan ve kayıtlı oldukları her takvim yılı için net ton başına 1 ABD Doları karşılığı ödenmesi gereken harçtır. Bu harç, her yılın Ocak ve teTemmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.Eğer geminiz yada yatınız doğrudan veya çift (dual) olarak Türk Loydu’na klaslı ise % 50 indirim yapılır. Denize Elverişlilik Belgesi Bu harç, Ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işlere ve yapacakları yolculuklara göre tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme ve sair araç ve teferruatının yönetmeliği gereğince haiz olmaları lazımgelen durumlarının denetimi sonucunda en fazla bir yıl süreli düzenlenen Denize Elverişlilik Belgesi için alınır. Uluslararası tanınmış gemi tasnif kurullarından belge alındığı taktirde, ayrıca denetleme yapılmamışsa veya kısmen yapılmışsa denize elverişlilik belgesi harcı yarı nispetinde indirimli olarak alınır.

55 Uluslararası Sözleşmeler Gereği Yapılması Zorunlu Gözetimler ve Alınması Gerekli İzinler
Gemi Sörvey Belgeleri Yük Gemisi İnşa Emniyet Belgesi Muafiyet Belgesi Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi Telsiz - Telgraf Emniyet Belgesi Uluslararası Yükleme Sınır Belgesi YüK Gemisi Telsiz - Telefon Emniyet Belgesi Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Belgesi

56 INF 8 formu                 Madde 296– Antrepoda elleçleme işlemine tabi tutulan eşyanın, antreponun bağlı olduğu gümrük idaresinden başka bir gümrük idaresinde, gümrük yükümlülüğü doğuran gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ve beyan sahibinin gümrük vergilerinin, Kanunun 104 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükümlerine göre hesaplanmasını talep etmesi halinde, vergilerin hesabında yararlanılmak üzere INF 8 formu kullanılır.                 INF 8 formu, 41 no.lu ekte yer alan modele ve açıklamalara göre, biri asıl iki nüsha olarak düzenlenir. Antreponun bağlı olduğu gümrük idaresi tarafından formun 11, 12 ve 13 no.lu kutuları doldurularak 15 no.lu kutusu mühürlenir ve beyan sahibine iade edilir. Beyan sahibi bu formu, gümrük yükümlülüğü doğuran gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulacağı gümrük idaresine ibraz eder. Başlangıçta INF 8 formu düzenlenmemiş ise, ikinci gümrük idaresi bu formun birinci gümrük idaresinden, yukarıda açıklandığı şekilde düzenlenmesini talep edebilir.

57 5. Sigorta Belgeleri

58 Nakliyat Sigortaları

59 Sigorta Poliçesi Mallar bir yerden başka bir yere sevkedilirken, sevkiyat esnasında vuku bulabilecek risklere karşı lehdarı koruyan bir belge. Bir sigorta poliçesinde iki ana taraf vardır. Bunlar, sigorta eden (sigorta şirketi), sigorta edilen (sigortayı yaptıran veya ciro yolu ile sigorta poliçesini elinde bulunduran) taraflardır. Bir sigorta poliçenin güvenli olması için aşağıdaki hususları içermelidir: Sigortacı (sigortayı yapan) Sigorta ettiren Sigortadan yararlanacak kimse Sigortanın konusu Taşıyıcı firma Taşıyacak araç Taşımanın süresi Malın taşıyıcıya teslim edildiği yer ile alıcıya teslim edileceği yer Kapsanan riskler ile riskin başlama ve bitim tarihi Sigorta edilen, taşıma konusu olan mal bedeli Sigorta primi tutarı, ödeme yeri ve tarihi Sigorta poliçesinin düzenlediği tarih

60 Sigorta Poliçesi Malların satıcıya ulaşmasına kadar geçen süreçte oluşabilecek risklerin yaratacağı zararın karşılanması amacı ile ödenecek prim karşılığında olası zararın karşılanması amacı ile yapılan anlaşmayı gösterir belgelerdir. Burada Londra Sigortacılar Birliği (Instıtute Cargo Clause ) tarafından genel kabul görmüş kurallar çerçevesinde malların satıcıdan alıcıya teslim edilinceye kadar oluşacak hasar, afet, avarya gibi hususlardaki sigorta şirketinin yapacağı ödemenin de esaslarını ve koşullarını belirlemektedir. Dış ticaret işlemlerinde üçtürlü sigorta poliçesi kullanılmaktadır.

61

62 Nakliyat Emtea Sigortalarında Poliçe Türleri
Muvakkat Poliçe Kat’i Poliçe Abonman Poliçe

63 Muvakkat (Flotan Poliçe)
İyi niyetli sigortalıyı teminatsız kalmaktan koruyabilmek amacı ile bir seferi önceden sigortalamaktır. Değeri,cinsi, miktarı önceden belli olan bir malın,sevkiyat tarihi henüz belirlenmemiş olsa dahi önceden kararlaştırılan şartlarla teminat altına alnmasına yarayan bir poliçe türüdür. Poliçenin primi sevkiyatla ilgili yükleme tarihi ve eksik tüm bilgiler tamamlanınca bir zeyilname yada Kat’i poliçe ile alınır. Fakat poliçe tanziminde standart poliçe ücreti tahsil edilir. Geçerlilik süresi ise bir yıldır.Bir yıl içerisinde gerçekleşmeyen nakliyelere ait muvakkat poliçeler kendiliğinden iptal olur.Sigortalı teminat altına alınan sevkiyatla ilgili tüm bilgileri öğrenir öğrenmez sigortalıya bildirmekle yükümlüdür.

64 Poliçede yer alması gereken hususlar ancak yükleme tarihinden sonra öğrenilebiliyorsa, emteanın yüklemeden itibaren teminat altına alınabilmesini sağlamak için; FLOTAN POLİÇE düzenlenir.

65 Flotan Poliçe ne zaman düzenlenir?
Sevkiyat ile ilgili kesin ayrıntılar önceden bilinemiyorsa - Bankalarda akreditif açıldığı zaman - Belli bir dönemde yapılacak sevkiyatların tamamının güvence altına alınması istendiğinde

66 Bir yıl içinde yapılacak bütün taşımalar için uygulanacak fiyat ve şartları, sigortalı ile sigortacının yükümlülüklerini gösteren sözleşmedir. Yıllık peşin sigorta güvencesi sağlar. ABONMAN SÖZLEŞMESİ

67 Abonman Sözleşmesi Nedir?
Sigortalının bütün sevkiyatını, sözleşmeyi yaptığı şirkete sigortalamayı taahhüt ettiği bir anlaşmadıir. Bu sözleşmelerde, işin konusu, sigorta şartları, fiyatı, sigortalı ve sigortacının sorumlulukları anlatılmaktadır. Sözleşme süresince : En az 5 sevkiyatın yapılarak sigorta ettirilmiş olmasi, En az belli bir miktar prim ödemenin taahhüt edilmesi gerekir. Abonman sözleşmesi yapılmış olmasına karşın bu hususların gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir işlem yapılmaz. Ancak sözleşme yenilemelerinde, bu durum dikkate alınır. Sonuç olarak, gerçekleştirilen sevkiyat miktarına bağlı olarak çokluk indirimi uygulanır. Sigortalı, her sevkiyatınıi bildirerek sigorta ettirmekle yükümlüdür; abonman sözleşme ile bildirilmeyen sevkiyat teminata alınmış olmaz.

68 Abonman Sözleşmesinin sigortalıya faydaları nelerdir?
Sözleşmede belirtilen hükümlere bağlı olarak belli bir limite kadar sigortalıya otomatik teminat sağlar. Belirli koşulların yerine gelmesi ve sözleşmeye not edilmiş olması koşuluyla prim iadesi sağlar.

69 Nakliyat Abonman Sözleşmesi Sigorta Poliçesi (Open cover agreement/Open cover policy)
Bir abonman poliçesinde bulunması gereken başlıca noktalar; Sigortalı Sigorta dönemi(genelde 1 yıl) Araç cinsi Araç Başına azami yükleme limiti Sefer(1 yıl süresince) Emtea cinsi Teminat Fiyat İhbar şartları Fesih şartları Abonman iade (Eğer varsa)

70 Nakliyat Abonman Sözleşmesi Sigorta Poliçesi (Open cover agreement/Open cover policy)
Sigorta sözleşmesinde belirtilmek üzere sigortalı ve sigortacı sözleşme süresince (bir yıl süresinde gerçekleştirilecek pirim toplamı üzerinden ) abonman iadesi konusunda görüş birliğine varabilirler. Söz konusu iadenin gerçekleşebilmesi için ödenen ve ihbar olunan hasar toplamının aynı sürede ödenen nakliyat net priminin (harp ve grev pirimleri hariç) %50’sinden az olması gerekir.Yapılacak iade miktarı üzerinde sigortalı ve sigortacı her sözleşme için farklı oranlar belirleyebilirler. Genellikle bu oran %10 veya altındadır.

71 Nakliyat Abonman Sözleşmesi Sigorta Poliçesi (Open cover agreement/Open cover policy)
İki türü vardır. Standart Abonman Poliçesi; Sigortalı beher sevkiyatını tek tek sigorta şirketine bildirerek poliçeleştirip prim ödeyebilir. Blok Abonman Poliçesi; Sigortalı senelik ciro üzerinden hesaplanan primi standart ödeme planına bağlı kalarak ödeyebilir.Bu durumda her sevkiyetı bildirme zorunluluğu ortadan kalkar.

72 Emtea Sigortası poliçelerinde yer alması gereken hususlar yükleme tarihinden önce biliniyorsa ;
DİREKT KATİ POLİÇE düzenlenir.

73 Kat’i Poliçe Bir poliçenin düzenlenebilmesi bakımından gerekli olan tüm bilgilerin mevcudiyeti halinde muvakkat poliçe yerine direkt kat’i poliçe düzenlenmektedir. Bunun pirimi ise cari tarifeden fiyatlandırılarak belirlenir ve tahsil edilir.

74 Sigorta Belgesi, Kapsamı ve Tutarı ICC 600’e göre
Bir sigorta poliçesi, açık kuvertüre dayalı bir sigorta sertifikası veya deklerasyonu gibi bir sigorta belgesi bir sigorta şirketi, sigorta yüklenicisi (underwriter) veya bunların acenteleri veya vekilleri tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış gözükmelidir. Bir acente veya vekilin herhangi bir imzası acentenin veya vekilin sigorta şirketi veya sigorta yüklenicisi adına imza attığını belirtmelidir. Sigorta belgesinde birden fazla orijinal düzenlendiğinin belirtilmesi halinde bütün orijinaller ibraz edilmelidir. Kuvertür notları / mektupları (cover notes) kabul edilmeyecektir. Açık kuvertüre dayalı bir sigorta sertifikası veya deklarasyon yerine bir sigorta poliçesi kabul edilir. Sigorta belgesi sigortanın yükleme tarihinden daha geç olmayan bir tarihten itibaren geçerli olduğunu göstermediği sürece sigorta belgesinin düzenlenme tarihi yükleme tarihinden daha geç olmamalıdır.

75 Sigorta Belgesi, Kapsamı ve Tutarı ICC 600’e göre
Sigorta belgesi sigorta tutarını göstermeli ve para cinsi akreditiftekiyle aynı olmalıdır. Sigorta tutarının mal veya fatura değerinin veya benzer bir değerin bir yüzdesi kadar olması için akreditife konan bir şarttan, istenilen sigorta tutarının asgari tutar olacağı anlaşılır. Akreditifte istenilen sigorta tutarına ilişkin bir kayıt bulunmadığı takdirde sigorta tutarı malların CIF veya CIP değerinin en az % 110’ u kadar olmalıdır. CIF veya CIP değerin belgelerden belirlenememesi halinde sigorta tutarı, belgelerin ibrazında karşılanması veya iştira edilmesi istenen tutar veya malların faturada gösterilen brüt değeri, bunlardan hangisi daha büyükse o tutar esas alınarak hesaplanmalıdır.

76 Sigorta Belgesi, Kapsamı ve Tutarı ICC 600’e göre
Sigorta belgesi en azından akreditifte belirtilen teslim alma veya yükleme yeri ile akreditifte belirtilen boşaltma veya nihai varış yeri arasındaki risklerin sigorta kapsamında olduğunu göstermelidir. Bir akreditifin istenen sigorta tipini ve varsa kapsam içine alınacak ek riskleri belirtmesi gerekir. Akreditif "alışılmış riskler" (usual risks) veya “olağan riskler “ (customary risks)gibi kesin olmayan terimler kullandığı takdirde bir sigorta belgesi kapsamı içine alınmayan risklere bakılmaksızın kabul edilecektir. Bir akreditifte bütün risklere (all risks) karşı sigorta yapılması istenmesi ve “all risks” başlığı taşısın ya da taşımasın herhangi bir “all risks” kaydı veya klozunu içeren bir sigorta belgesi ibraz edilmesi halinde sigorta belgesi kapsam dışı bırakıldığı belirtilen risklere bakılmaksızın kabul edilecektir. Bir sigorta belgesi herhangi bir risk muafiyeti klozuna (exclusion clause) ilgi kuran bir kayıt içerebilir. Bir sigorta belgesi sigorta kuvertürünün bir muafiyete (franchise / excess deductible) tabi olduğunu gösterebilir.

77 Emtia Sigortaları Emtiaların bir mahalden bir başka mahale bir veya çok sayıdaki veya tipteki nakil aracı ile taşınması esnasında uğrayabileceği ziya ve hasarlar nakliye emtia sigortasının konusunu oluşturur.Bu sigorta ile gerçekleşebilecek rizikolara karşı sigortalının emtia üzerindeki menfaati korunmaktadır.Söz konusu sigortalanabilir menfaatlerin poliçe üzerineki ifdesi sigorta bedelidir.

78 Sigorta bedeli Malın fatura bedeli Taşıma ücreti Sigorta Primi
Umulan kar ’dan oluşur. Yukarıda belirtilen unsurlara gümrük vergisi ve fonlarda ilave edilebilir.

79 Nakliyat Emtea Sigortalarında Kullanılan Teminatlar
Tam Ziya Dar Teminat Geniş Teminat

80 Tam Ziya Nakliyatı gerçekleştiren aracın (gemi, kamyon, tren, uçak) fiilen ve mutlak surette ziyaya uğraması sonucu taşınan emtianın fiilen ve mutlak surette ziyaya uğramasını teminat kapsamına alır.

81 Dar Teminat A-Denizyolu /Institute Cargo Clauses’’C’’
Nakil vasıtası geminin yanması, infilak etmesi, karaya oturması, batması, alabora olması, sudan gayri herhangi bir harici cisimle çatışması veya temas etmesi sonucu taşınan emtiada meydana gelebilecek hasarlar teminat altına alınır.Bunun yanısıra herhangi bir sığınma limanında emtianın boşaltılması ile ilgili makul ziya ve hasarlar , müşterek avarya fedakarlığı, geminin kurtarılması amacı ile denize emtianın atılması ile ilgili ziya ve hasarlar teminat altındadır.

82 Karayolu /Kamyon Klozu
Kamyon veya treyler sevkiyatları dar teminat olarak kamyon klozu ile teminat altına alınmaktadır. Kamyonun devrilmesi, yanması, çarpışması ile; ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprü yıkılması yolların çökmesi yani kamyon taşımacılığına ilişkin rizikoların gerçekleşmesi halinde mallara gelebilecek ziya ve hasarları temin eder. Teminat malların sevk dilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar nakil vasıtasının poliçede belirlenen yere varışı ile sona erer. Yükleme boşaltma aktarma rizikoları esas olrak teminat harici olmakla birlikte teminat kapsamına alına bildiği durumlarda olmaktadır.

83 Demiryolu Klozu Demiryolu sevkiyatları dar teminat olarak Demiryolu Klozu ile teminat altına alınmaktadır. Vagonun devrilmesi,yanması çarpması ile ateş, yıldırım, seylap dere taşması, çığ toprak dağ heyelanı, köprü yıkılması yolların çökmesi ve hat veya tünel veyahut demiryoluna ait diğer yapıların yıkılması, katarlar arası müsademe, hattan çıkma vagonların bağlama zincirlerinin kopması gibi demiryolu taşımacılığına ait rizikoların gerçekleşmesi sonucu taşınan emtianın maruz kalacağı ziya ve hasarları teminat altına alır.

84 Geniş Teminat Nakliyat emtia sigortalarında denizyolu, karayolu, demiryolu nakliyatlarında kullanılan Intıtute Cargo Clauses ‘’A’’ /Cı.252 ICC ‘’A’’ ve havayolu nakliyatlarında kullanılan Instıtute Cargo Clause ‘’Air’’ /C.259 (ICC ‘’Air’’) hükümlerine bağlı olarak geniş kapsamlı teminat verilebilmektedir.

85 Geniş Teminat Anılan klozlarla verilen teminat aşağıda belirtilen istisnalar dışında emtia da meydana gelebilecek her türlü ziya ve hasarı karşılar. Emtianın kendi özrü veya malın tabiatına ilişkin hasarlar. Ör: rutubetli olarak gemiye yüklenen pamuk balyalarında içten yanma kızışması sonucu meydana gelen hasar. Gecikmeden doğan hasarlar; (geçikme temin edilmiş bir rizikonun meydana gelmiş olmasından kaynaklansa bile) Ör:Fırtınalı hava sebebiyle oluşan gecikmede etlerin bozulması gibi. Normal aşınma ve yıpranma halleri Yetersiz veya uygun olmayan ambalajlama sebebiyle meydana gelen hasarlar. Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen ziya, hasar veya msraflar. Harp istisnası klozu Grev/Terörizm istisnası klozu Yukarıda belirtilen istisnalardan Harp ve Grev/Terörizm rizikoları ek prim karşılığında teminat altına alınabilir. Diğer istisnaların teminat kapsamına alınması mümkün değildir.

86 Harp ve Grev Teminatı Nakliyat Emtia Sigortalarında ,
Harp ve grev rizikoları yukarıda belirtilen tüm klozlarca teminat altına alınmamaktadır. Sigortacı tarafındanHarp teminatı sadece denizyolu ve havayolu sevkiyatları için geçerli olmak üzere tüm teminatlara ek teminat olarak verilebilmekte olup,Grev, karışıklık,halk hareketleri rizikoları, tüm taşıma şekilleri için teminat altına alınbilmektedir.Söz konusu teminatlar,harp ile ilgili rizikolar için ‘’Intitute War Clauses’’(Cargo)b /258- ile grev,karşılık,halk haraketleri rizikoları için ‘’Institute Strikes Clauses(Cargo) /256 ile teminat kapsamına alınmakta olup,uygulanacak fiyatlar Londra piyasasına göre belirlenmektedir.

87 Harp Teminatı (denizyolu-havayolu)
Harp, iç harp İhtilal, ayaklanma Başkaldırma İç kargaşa nedeniyle sigorta konusuna verilen zarar teminata dahildir. Yalnızca havayolu ve denizyolu ile yapılan sevkiyatlarda teminat verilebilir.

88 Grev teminatı Grevcilerin, lokavt edilmiş işçilerin,
İş uyuşmazlığına , işçi ayaklanmasına veya halk hareketlerine katılan kişilerin, Teröristlerin veya politik nedenlerle hareket eden kişilerin sigorta konusuna verdiği zarar teminata dahildir.

89 CMR Nedir ? Uluslararası Karayollarında yük taşımacılığı için yapılan taşıyıcı sorumluluğu poliçesidir. Taşıyıcıi firmaya ait çekici ve treylerin kasko ve yeşilkart sigortalarında şirketimiz tarafından sağlanması kaydıyla CMR poliçesi 2005 yılı itibari ile düzenlenmektedir.

90 Nakliye Mükahhitligi ( Freight Forwarder ) Sorumluluk Sigorta Nedir ?
Kendilerine ait herhangi bir nakliye araçları olmamasına karşılık, müsterilerden aldıkları taşıma siparişlerini kendileri ile çalışan deniz, kara, hava ve tren yolu taşıma firmaları üzerinden istenilen noktaya ulaştıran firmaların taşınan yüke sorumluluklarını teminat altına almak amacıyla yaptırmış oldukları bir nakliyat poliçesi çesididir.

91 KIYMET SİGORTALARI Nakil vasıtası içinde taşınan her türlü değerli belge ( para, hisse senedi, bono, çek v.b.), altın, döviz, gümüş v.b. değerli madenlerin sevkedilmeleri sırasıda uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat veren sigorta türüdür.

92 Kıymet Sigortalarında Teminat
- Kıymet Poliçesi Genel Şartları - Silahlı gasp ve soygun

93 SORUMLULUK SİGORTALARI
1) Nakliyecilerin Sorumluluk Sigortaları a) T.M.M. Sigortası b) C.M.R. Sigortası 2) Denizcilik Sektöründeki Tersane, Marina, Liman v.b. İşletmelerin Sorumluluk Sigortaları

94 Sorumluluk sigortalarında kimler sigortalı olabilir?
Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında karayollarında emtea taşımacılığı yapan nakliyat firmaları Tersanesinde tamir, bakım ve onarım hizmeti veren tersane sahipleri Marina sahipleri / işletmeciler Liman İşletmecileri

95 Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları (T.M.M.)
Yurtiçinde karayolu ile taşımacılık yapan nakliyeci firmaların taşıdıkları mala karşı olan hukuki sorumlulukları teminat altına alınır.

96 C.M.R. SİGORTALARI Uluslararası karayollarında taşımacılık yapan nakliyeci firmaların taşıdıkları mala karşı olan sorumluluklarını C.M.R. konvansiyonu hükümleri gereğince teminat altına alır. C.M.R. Konvansiyonu( Contrat De Transport International de Marchandise Par Route): Uluslararası karayollarında taşımacılık yapan nakliyeci firmaların sorumluluklarını belirleyen milletler arası mal nakliyatı mukavelesiyle ilgili anlaşmadır. Türkiye 1994 yılında konvasiyona imza koymuştur.

97 Taşıyıcının sorumluluğu nasıl belirlenir?
C.M.R. Sigortalarında taşıyıcının sorumluluğu milletlerarası mal nakliyatı mukavelesi ile ilgili anlaşma olan C.M.R.Konvansiyonu hükümlerince ve araç başı tespit edilen teminat limiti ile belirlenir.

98 Avarya Hususi Avarya: Müşterek avarya dışında kalan ve bir kaza sonucu doğan kısmi zarar ve masraflardır.Bu durumda herkes (gemi sahibi, yük sahibi v.s.) kendi zararını kendi çeker, paylaşma söz konusu değildir.Hususi avaryayı müşterek avaryadan ayıran en önemli iki özellik bilerek yapılmaması ve paylaşımın söz konusu olmamasıdır. Geminin karinesinde oturma sonucu oluşan veya yükte yangın sonucu ortaya çıkan kısmi hasarlar hususi avarya örnekleridir. Tehlike Limanı: Yükün son varma limanından önce daha öteye taşınamama sorunu ile karşı karşıya kaldığı limandır. Denize Mal Atılması: Yükün bir tehlike halinde bilerek denize atılmasıdır.

99 Franchise Gösterilen oran ve oran üstü hasarın sigorta eden tarafından karşılandığı, Sigorta belgesine yazılacak oranın sigortacı ile sigortalı taraf arasında belirlendiği durumdur.belirlenen oranın altında bir hasar oluşursa sigortalı taraf sigortacıdan talepte bulunmaz.Ancak meydana gelen hasar belirlenen orana eşit veya üzerinde ise ödeme yapılır.Örnek $.1000 ‘lık bir poliçede hasar oranı %5 ise hasar %4 olrak ortaya çıkmış ise sigorta bir ödeme yapmaz %5’i aşarsa $.1000’ı aşmamak koşulu ile tamamını öder.

100 Excess Poliçede gösterilen oranın üstü sigorta eden gösterilen oran ve altı sigortalı tarafından karşılandığı sigortalama şeklidir. JWOB=(Jettingsonning/Washing overboard)Güvertede taşınan malların ıslanma ve devrilme riskidir. Claims payable in………=Hasar bedelinin nerede ödeneceğini belirtir klozdur.

101 İHRACAT/İTHALAT YAPACAĞIMIZ ÜLKELERDE TALEP EDİLEN BELGELERİ NASIL ÖĞRENİRİZ ?

102 DIŞ KAYNAKLI BELGELERE KOLAY ERŞEBİLMEK İÇİN

103

104

105 Elleçleme; gümrük gözetimi altındaki eşyanın (mal/ürün) asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleri ifade eder. Elleçleme kısa mesafeli mal taşınması, malların depoya taşınması, istiflenmesi, nakliye aracına taşınarak yüklenmesi gibi işlemlerdir. Elleçleme işleminde forklift ve vinç çeşitleri kullanılan temel araçlardır ve iyi yetişmiş insan gücü de önem taşımaktadır. Özellikle denizyolu taşımacılığında elleçleme büyük öneme haizdir. Gemilerin seyir değil limanda geçen sürelerinin kısaltılması ve yükün hızlı bir şekilde piyasaya girmesi sağlanması denizyolu taşımacılığında üzerinde durulan bir durumdur. Bu durum liman elleçleme sistemlerinde hıza duyulan ihtiyacı göstermektedir. Elleçleme taşıma güvenliğini ve mal güvenliğini doğrudan etkilemektedir

106 Ardiye hizmeti; limana gelen konteyner ve diğer yüklerin, kapalı ve açık sahalarda, saklanması, depolanması, etiketlenmesi, paketlenmesi ve benzeri katma değerli hizmetlere denir. Ardiye hizmeti, gemi ile gelen yüklerin ve dolu-boş konteynerlerin terminale ve dış sahaya inmesiyle veya kara vasıtası ile terminal sahasına gelen yükün vasıtadan alınarak terminale koyulması ile başlamış olur. Bu yüklerin ve dolu-boş konteynerin liman veya dış sahalardan çıktığı ve/veya gemiye yüklendiği zaman ardiye hizmeti de sona ermiş olur.

107 Limanlar ve darsularda, gemilerin ve çevrenin güvenliği kılavuzluk hizmetiyle sağlanmaktadır. Kılavuzluk hizmetleri denizde seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yöneliktir. Kılavuzluk hizmetlerinin sunulması, limana gelen ve giden gemiler için düzenli ve nitelikli hizmetin sağlanması, güvenli seyir imkânı oluşturulmasıyla mal, can ve çevre güvenliğini sağlamayı hedeflemektedir

108 Römorkör hizmetleri kılavuzluk hizmetini tamamlayıcı yapıya sahiptir
Römorkör hizmetleri kılavuzluk hizmetini tamamlayıcı yapıya sahiptir. Kılavuzluk hizmetiyle birlikte denizde seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik hizmettir. Römorkörler özellik olarak kendilerinden büyük gemilere manevra yaptırabilmektedirler. Büyük gemiler kendileri manevra yaptığında çok büyük güç harcarlar. Römorkörler vasıtasıyla daha kolay manevra yapabilirler. Kılavuzluk hizmetlerinde olduğu gibi römorkör hizmeti de gemi manevralarını kolaylaştırarak seyir, mal, can ve çevre güvenliğini sağlanmaktadır.

109 Üretimi tamamlamış araçların ihracattan önce tüm eksikliklerinin tespiti ve giderilmesi, işlemine “Pre-Delivery İnspection” PDI adı verilir. PDI ithal edilen CBU araçların girişleri esnasında da yapılmaktadır. PDI kontrolleri CBU araçlara ihracattan önce özel tasarlanmış bölgelerde sevkıyat sırasında olabilecek dış etkilerden koruma amaçlı koruyucu maddelerin (wax ve film) üzerlerine konulması, kullanım ve garanti belgelerinin konulması, araçla ilgili son kontrollerin yapılması işlemlerini kapsar. İthalatta ise, CBU araçlarda bulunan belge ve araç yürüyen aksamı, içi ve teknik kısımlarının fonksiyonlarının gözden geçirilmesi, son kontrollerinin yapılması, araç içi ve dışı ince temizliğinin yapılması, eksik parçaların tamamlanması gibi işlemleri de PDI kapsamına girmektedir. PDI kontrolleri konusunda son derece uzman ve eğitimli ekipler tarafından yapılmalıdır. PDI alanları; ithalatta giriş kontrol, ihracatta çıkış kontrol ve stok alanlarına giriş – çıkış kontrollerini yapıldığı sahalardır. Dünya limanlarında PDI alanları liman içinde belirlenmiş özel yerlerdir. Türk limanlarında ise bu gibi yerler yetersiz alt yapının bulunduğu çok sınırlı alanlar olmaktadır. PDI alanı eksizkliği bu işlemin fabrikalarda veya gemide yapılması nedeniyle işlem kalitesinin düşmesine zemin hazırlamakta, geri dönüşlerin oranını arttırmaktadır. Ayrıca hasarlı çıkan ihracat CBU araçların gümrük evraklarının iptali veya yeniden düzenlenmesi veya aracın geri çekilerek yenisiyle değiştirilmesi nedeniyle zaman ve değiştirme maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır.

110                  INF 6 Bilgi Formu                 Madde Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali yapılan eşyanın;                 a) Gümrük Kanununun 83 üncü maddesine istinaden bir kişiden diğer bir kişiye devrinin yapılması durumunda,                  b) Sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere getirilen eşyanın bir fuardan veya sergiden Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmeksizin başka bir sergiye dahil olması halinde,                  Geçici ithalat rejim hak sahibinin talebi üzerine giriş gümrük idarelerince bir bilgi formu düzenlenir.                  Bilgi formu eşyanın geçici ithalat rejimine girişi sırasında düzenlenebileceği gibi, devredilmesinden veya bir sergi veya fuardan diğer bir sergi veya fuara gönderilmesinden önce de düzenlenebilir.                 61 no.lu ekte yer alan INF 6 bilgi formu bir orijinal ve 2 nüsha olarak düzenlenir.                  Bilgi formunda yer alacak bilgiler                 Madde Gümrük idarelerine ibraz edilecek INF 6 bilgi formunda ;                  a) Eşyanın geçici ithalat rejimine giriş tarihi,                  b) Vergi tahakkuku için gerekli unsurları,                  c) Kısmi muafiyet kapsamında ödenen ithalat vergilerinin miktarı ve bu amaç için dikkate alınacak süre,                  Yer almalıdır.                  INF 6 bilgi formunun bir nüshası belgeyi düzenleyen gümrük idaresi tarafından alıkonarak orijinali ve bir nüshası izin sahibine verilir, bu nüsha ilgili kişi tarafından ihracatın yapılacağı gümrük idaresine ibraz edilir. Bu nüsha çıkış gümrük idaresince onaylanarak formu düzenleyen giriş gümrük idaresine geri gönderilir.

111 Kaynaklar www.dtm.gov.tr www.gumruk.gov.tr ICC 600 sayılı Broşür
Erkut Onursal, Ulusal ve Uluslararası Ticari Kurallar ve Uygulama, İstanbul, 2000 Arif Şahin, İGEME, yayınlanmamış seminer notu,2007 Ayşenur Topçuoğlu, Yapı ve Kredi Bankası, Yayınlanmamış Eğitim Notları Nuray Onat, Belgeler, Yayınlanmamış Seminer Notu, 2007

112 Teşekkür Ederiz


"Dış Ticarete Konu olan Belgeler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları