Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.Utku Güner Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.Utku Güner Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı"— Sunum transkripti:

1

2 Dr.Utku Güner Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı http://uguner.tripod.com/ekometr.htm

3 2 Giriş n Ekometri yeni bir bilim dalıdır. n İstatistik ve matematik bilimi ile bağlantılıdır. n Enformasyon teorisinin Ekolojide uygulanması ile geliştirilmiştir n Ekolojik kavramların sayılar halinde ifade edilmesidir. n Matris istatistikte, elemanlar topluluğunun düzenlenmiş biçimidir. n İndeks değer arasındaki ilişkidir.

4 3 İndeks ve matrisler Terimlerin sayısal ifadeler haline getirilmesini sağlar. Verilerin sınırlı (limitli) rakamlara dönüştür. Çalışmaların güvenilirliğinin artmasını sağlar. Çalışmaların daha kolay anlaşılmasını sağlar. Çalışmaları standart hale getirir. Kirlilik kaynaklarının, sıcaklık, besleyici madde, girişlerinin belirlemesinde kullanılabilir.

5 4 Q matrisler Tür listesine karşı lokalite, derinlik, istasyon matrisleridir. (Tür X İstasyon) Q matrislerden Abundans, Dominans, Frekans,Tür Zenginliği, Tür Çeşitliği, Düzenlilik İndekslerin hesaplanır. Örnek Q matris

6 5 R matrisler Satır ve kolonda aynı tip verilerin bulunduğu matrislerdir. Lokalite X Lokalite,Tür X Tür, İstasyon X İstasyon Q matrislerden korelasyon matrisleridir, benzerlik katsayıları Jaccar indeksi, Brey-Curtis indeksi hesaplanır. Örnek R matris

7 6 Ham veri Binnardi formatı Log(N+1) Trasform

8 7 İndeksler İndeksler matematiksel formüllerle elde edilen sayısal sonuçlardır. Bir indeks değeri belirli değerler ile sınırlandırılıyor ise, indeks limitlidir. Limitli (sınırlı) olan indekslerin yorumlanması daha kolay ve güvenilirdir.

9 8 Bazı İndekslerin Limitleri Dominansi 0-100 arasında limitli Shannon indeksi 0-5 arasında limitli Plielou indeksi 0-1 arasında limitli Simpson indeksi 0-1 arasında limitli Margalef indeksi limitsiz

10 9

11 10 Abundans-1 n Bir türün,belirli bir alandaki yada hacimdeki birey adedi yada biomansını ifade eder. n Yoğunluğun ölçülmesinde kullanılır. n Sayımla Ağırlıkla n Ortalama abundans hesaplanabilir. Aaort= Ortama abundans Aa = A türünün abundans n = bulunan istasyon sayısı Aa ort =  Aa /n

12 11 Abundans-2 n Abundans boy gruplarının veya boy frekansları değişik olan populasyonların karşılaştırılmasında kullanılabilir. n Abundans kesikli veridir, bu yüzden güvenilir değildir.

13 12 Abundans hesaplanmasında kullanılan scala

14 13 Dominans nBnBir türün diğer tüm türlere göre baskın olmasıdır. Türün birey sayısı kullanılır. nDnDominans yüzdelik olarak ifade edilen bir değerdir. Sürekli verilerdir. nBnBireylerin birbirlerine göre bolluğunun ifade eder. Da = Na/İstasyon sayısı

15 14 Dominansi Örnek 20 Tür X 7 istasyon Tür 1 dominansi Da = Na/İstasyon sayısı Da =3/ 7 Da =%42,85

16 15 Kantitatif Frekans nBnBir türün istasyon yada lokalitedeki toplam birey sayısına oranıdır. nLnLimitli değildir. Ai: i’inci istasyonun yada lokalitedeki tüm birey sayısı Aa:i’inci istasyonun yada lokalitedeki Atürünün birey sayısı FK = Ai /Aa

17 16 Kantitatif Frekans Örnek 20 Tür X 7 istasyon Tür 1 Kantitatif frekansı FK = Ai /Aa FK =3/3+5+6 FK =3/14

18 17 Frekans nBnBir türün bulunma sıklığıdır. nTnTür birey sayıları kullanılmaz. nBnBir türün belli bir yerde olup olmamasıdır. nYnYüzde ile ifade edilir. nHnHer örnekleme için ayrı ayrı hesaplanır. S =Toplam birey sayısı Sa=A türünün birey sayısı

19 18 Frekans Örnek 20 Tür X 7 istasyon Tür 1 Frekansı üç istasyonda bulunuyor Sa=3 Fa =3/ 7 (istasyon) Fa =%42,8

20 19 Prezans n Çok türlü çalışmalarda kullanılabilir. n Varlık katsayısıdır. n Ortalama frekanstır. Pa=A türünün varlık katsayısı (Prezans) Fa=A türünün frekansı Fb=B türünün frekansı Fn= n'ninci türün frekansı

21 20 Raman-Margalef indeksi n Limitli değildir. n Tür zenginliğini gösterir. n Margaref indeksi en büyük olan en yüksek tür zenginliğine sahiptir.(İstasyon, Lokalite vb.) n Kirliliğin ortama etkisini göstermek. M,Img= Margaref indeksi S =Tür sayısı N =Birey sayısı Margalef R.,1958. Information theory in ecology, Gen. Syst., 3, 36-71. Species richness

22 21 Raman-Margalef indeksi n Bakir alanların tespit edilmesi amacıyla kullanılabilir. n Ayrı lokaliteler arasında ancak kommüniteler aynı ise bu indeks karşılaştırılabilir. n Kommünitedeki tür sayısı artıkça indeks değeri büyür. M,Img= Margalef indeksi S =Tür sayısı N =Birey sayısı

23 22 Margalef indeksi Örnek 20 Tür X 7 istasyon S1 istasyonda tür zenginliği M= 11-1 /ln 33 M= 2.86

24 23 Shannon-Weaver İndeksi n 0-5 arasında limitlidir. n Tür çeşitliliğini gösterir. n 5 yaklaştıkça tür çeşitliği artar.. ISH=Shannon Weaver indeksi (d) Ni=a türünün birey sayısı N= Toplam birey Shannon C.E., Weaver W.,1949. The Mathematical Theory of Communication, Urbana, University of Illinois Press, 117 pp Species diversity

25 24 Shannon- Weaver İndeksi n 2.5 > ortamda dominansi başlamıştır. n Bu indeks yerine (1-Simpson) kullanılabilir. n Kirlilik göstermek için kullanılabilir. ISH=Shannon Weaver indeksi (d) Ni=a türünün birey sayısı N= Toplam birey

26 25 Shannon- Weaver İndeksinin Kirletici Kaynakları Göstermesi Boşaltım Akarsu

27 26 Shannon- Weaver Örnek 20 Tür X 7 istasyon S1 istasyonda tür çeşitliliği D=1.77

28 27 Simpson İndeksi n 0-1 arasında limitlidir. n Ortam çeşitliliğini gösterir. n Ortam çeşitliliği ile ters orantılıdır. n Dominansiyi ortaya çıkarır. Is= Simpson indeksi Ni=a türünün birey sayısı N= Toplam birey Simpson, E. H. 1949. Measurement of diversity. Nature 163:688

29 28 Pielou indeksi n 0-1 arasında limitlidir. n Dominansinin türlere göre dağılımını gösteren bir indekstir. n Her tür eşit sayıda birey ile temsil ediliyorsa bu indeks 1’e eşit olur., Ep= Pileau indeksi S= tür sayısı H= Shannon indeksi Pielou, E. C. 1960. A single mechanism to account for regular, random and aggregated populations. J. Ecol. 48:574-584.

30 29 R matris indeksleri Jaccard Assosiyasyon Katsayısı Sjc=100. a a+b+c 0-100 arasında limitlidir. İstasyonların ikişer ikişer karşılaştırılmasında kullanılır. Similarity Coefficients Jaccard 1912, The distribution of the flora of the alpine zone, New Phytologist 11:37-50

31 30 Jaccard indeks Örnek A=2 B=1 C=2 Sjc= 100 *2/(2 + 1 + 2) = 2/5 = %40 Sjc=100.a/a+b+c

32 31 Comm Programı COMM Analyses of SPECIES-STATION- TABLES Dieter Piepenburg Institute for Polar Ecology Kiel University D-24148 Kiel Germany Last update: July 28, 1994

33 32 Referans: Reference: Piepenburg D, Piatkowski U (1992): A program for computer-aided analyses of ecological field data. CABIOS 8: 597-590.

34 33 20 50 5 30 10 5 96 1 1 1 1 A BC Tür sayısı=5 Toplam birey=100 Tür sayısı=5 Toplam birey=100 Tür sayısı=5 Toplam birey=100 Örnek- 1

35 34 Sonuç-1 Tür Zenginliği Tür ÇeşitliğiTür sayısı

36 35 Örnek -2 20 Tür X 7 istasyon

37 36 Sonuç-2 Tür çeşitliliği Tür zenginliği DüzenlilikÇeşitlilikTür sayısı

38 37 Örnek Çalışma-3

39 38 Sonuçlar-3

40 39 İzlediğiniz İçin Teşekkürler. http://uguner.tripod.com/ekometr.htm


"Dr.Utku Güner Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları