Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Bir De ğ erlendirme Esra Yılmaz EREN 05.12.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Bir De ğ erlendirme Esra Yılmaz EREN 05.12.2011."— Sunum transkripti:

1 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Bir De ğ erlendirme Esra Yılmaz EREN 05.12.2011

2 Uluslararası Hukukta Ekonomik Yaptırım Temel usul Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları ile yaptırım kararı alınması.. KARAR DEVLET ALEYH İ NE B İ REY YADA KURUM DE Ğİ L!!! BM Şart Metni 41. Madde “Güvenlik Konseyi, kararlarını yürütmek için silahlı kuvvet kullanımını içermeyen ne gibi önlemler alınması gerekti ğ ini kararlaştırabilir ve Birleşmiş Milletler üyelerini bu önlemleri uygulamaya ça ğ ırabilir. Bu önlemler, ekonomik ilişkilerin ve demiryolu, deniz, hava, posta, telgraf, radyo ve di ğ er iletişim ve ulaştırma araçlarının tümüyle ya da bir bölümüyle kesintiye u ğ ratılmasını, diplomatik ilişkilerin kesilmesini içerebilir.”

3 Tasarı Metnine Dayanak Olan Uluslararası Belgeler 1999 tarihli Birleşmiş Milletler Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme 1267 sayılı 1999 sayılı BMGK kararı: “Taliban Kararı”  1267 sayılı kararla “1267 Komitesi” ya da “Taliban Yaptırım Komitesi” olarak adlandırılan bir komite kurulmuştur. ( Listeleri Hazırlayan Komite!!!) 1373 sayılı 2001 tarihli karar : “ 11 Eylül Kararı”

4 İ ç Hukukta Yaptırım Kararlarının Uygulanması İ lk örnek: “Yusuf Kadi” davası İ lk Usuli Deneme Sulh Ceza Mahkemesi  Yeterli Delil Gösterilmedi ğ i için “ RED ” İ kinci Usuli Deneme Bakanlar Kurulu Kararı  İ lk Derece Mah: Danıştay 10. Daire: İ ptal  Temyiz: Danıştay İ DDK : Bozma

5 Tasarı Neler Öngörüyor? Malvarlı ğ ının Dondurulmasını De ğ erlendirme Komisyonu (madde 9) kurulması öngörülüyor. Komisyon,  Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı’nın başkanlı ğ ında,  Başbakanlık Güvenlik İ şleri Genel Müdürü  M İ T Müsteşar Yardımcısı  İ çişleri Bakanı Müsteşar Yardımcısı  Adalet Bakanlı ğ ı Ceza İ şleri Genel Müdürü  Dışişleri Bakanlı ğ ı Araştırma ve İ stihbarat Genel Müdürü  Hazine Müsteşarlı ğ ı Banka ve Kambiyo Genel Müdüründen oluşur.

6 Kanunun Kapsamı Nedir? Fon sa ğ lanması veya toplanması yasak olan fiiller tasarının 3. maddesinde düzenlenmiştir. Bir dizi uluslararası sözleşme sayılmış ve suçun kapsamı; Sözleşmede yasaklanan VE suç olarak düzenlenen fiiller olarak belirlenmiştir.  Bu isabetli bir düzenleme çünkü söz konusu fiillerin SUÇ olarak düzenlenmiş olması öngörülmüş.

7 BMGK Yaptırımlar Komitesi Kararları Nasıl Uygulanacak? BMGK kararları BAKANLAR KURULU kararı olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak gecikmeksizin uygulanır. Alınan kararlar BM Genel Sekreterli ğ ine bildirilir. Bu kararlara karşı yapılacak başvurular Masak Başkanlı ğ ı tarafından Adalet Bakanlı ğ ı aracılı ğ ıyla BM Genel Sekreterli ğ ine bildirilir.  İ tiraz listeden çıkarılma (de-listing) talebine ilişkin

8 Yabancı Devletlerce Yapılan Talepler ( md. 6) İ kili bir anlaşma olmaksızın başka bir devlet tarafından TR vatandaşı veya yabancı birinin TR’de bulunan malvarlı ğ ının dondurulması talebi Şartlar: İ lgili devletin Gerekçeleri göstermesi + Karşılıklılık Karar: MDDK tarafından verilir.  Sadece gerekçe gösterilmesi son derece belirsiz bir kavram. Zaten bu nedenle oluşabilecek olası zararların tazmini için ilgili devletin teminat göstermesi de öngörülmüş.

9 Yabancı Ülkelere Yapılacak Talepler ( m. 7) Kişilerin 4. Maddedeki suçları işledi ğ i hususunda makul sebeplerin varlı ğ ı durumunda, MDDK, yabancı ülkelerdeki malvarlıklarının dondurulması talebinde bulunulmasına karar verebilir. TR’de bulunan malvarlı ğ ı bakımından CMK elkoyma hükümleri uygulanır.

10 De ğ erlendirme Kurulu nasıl araştırma yapacak? Mali araştırma Masak Bşk.lı ğ ı tarafından yapılır. ( m. 8) İ lgili her kurumdan belge ve bilgi talep edebilir.  Araştırma hususu son derece belirsiz. Hangi hususlara bakılaca ğ ı, kimlerden bilgi talep edilece ğ i, nasıl karara varılaca ğ ı gibi konular düzenlenmemiş.  7 kişilik Kurul, 5 oy ile oy çoklu ğ u usulüyle karar verir.

11 Kararın Tebli ğ i ve İ lanı Resmi Gazetede yayımlanması ile karar hüküm ve sonuçlarını do ğ urur. ( m. 11) Yayım ile karar ilgilisine tebli ğ de edilmiş sayılır.  Kişinin RG yayımı ile durumdan haberdar olması özellikle savunma hakkı bakımından ciddi bir problem.

12 Dondurulmuş Malvarlı ğ ının Yönetimi ( m. 13) Malvarlı ğ ının De ğ erinin Azalmasının Önlenmesi için Yönetim kural olarak malike bırakılmış. Ancak yönetime ilişkin tüm kararlar MDDK iznine tabi tutulmuş. İ lgili kişinin ve bakmakta oldu ğ u yakınlarının sosyal durumlarıyla orantılı olarak giderlerinin karşılanmasına Başkanlıkça İ Z İ N VER İ LEB İ LECE Ğİ düzenlenmiş.

13 GENEL DE Ğ ERLEND İ RME 1 Mal varlı ğ ının dondurulması işlemi için dayanak teşkil eden listeler BMGK kararı de ğ ildir!! Yaptırım komitesi kararıdır ve ba ğ layıcı de ğ ildir. Uluslararası sözleşmeler bu nitelikteki bir düzenlemeyi zorunlu kılmamaktadır. Malvarlı ğ ının dondurulması için herhangi bir yargı kararı gerekmemesi bu kanunun en problemli yönü. Karar bir tedbir niteli ğ inde ama uygulama farklı! Mülkiyet hakkı gibi son derece temel bir hakkın “makul sebep” gibi afaki nedenlerle sınırlandırılmasının ciddi hak ihlalleri do ğ uraca ğ ı aşikardır.

14 İ dari bir kurumun verdi ğ i kararlar adeta yargı kararları yerine geçmektedir. Üstelik ilgili yaptırımlar bakımından herhangi bir süre yahut kapsam sınırlaması da getirilmemiştir; bu ciddi bir yetkinin sınırsız bir biçimde kullanılması sonucunu do ğ urmaktadır. Resmi Gazetede sınırlamanın süresi, kapsamı, itiraz merciinin söylenece ğ i belirtilse de kanunda özel olarak Kurul kararları bakımından itiraz mercii belirtilmemiştir. GENEL DE Ğ ERLEND İ RME 2

15 Karşı Argüman: Tasarı BM Sözleşmesine Uygundur BM sözleşmesinin 8. maddesi: “Taraf devlet, gerekti ğ inde müsadere edilebilmeleri amacıyla, belirtilen suçların işlenmesi için kullanılan veya kullanılması için oluşturulan fonların veya bu suçlardan temin edilen kazançların tespiti, bulunması, dondurulması, el konulması için iç hukuku uyarınca gerekli tedbirleri alır” Düzenlemenin içeri ğ i devletin takdirine bırakılmaktadır. Kararlar BMGK kararı de ğ il; alt komisyon olan BM Yaptırımlar Komitesi Kararı ve ba ğ layıcı de ğ il!!

16 SONUÇSONUÇ Tasarı onaylanırsa, kurulacak komisyon, yargı kararı olmaksızın mülkiyet hakkına do ğ rudan müdahale eder nitelikteki yaptırımların uygulanmasına karar verecek. Ço ğ unlukla cezai ya da başka türlü herhangi bir isnat ya da yargılama olmaksızın ve esasında suçlu ya da suçsuz olduklarının tespiti hiç yapılmaksızın bu tür bir listede yer alan şüphelilerin statüsünü belirleyen herhangi bir yargısal ya da başka bir yasal süreç bulunmamaktadır. Bu kişilerin listeden çıkarılmaları usulü belirsizdir. Yürütmenin, tam olarak bilinmeyen ya da şeffaf olmayan kriterler veya deliller temelinde verdi ğ i kararların etkileri, bunlara muhatap olanlar bakımından çok a ğ ır olabilir. Yargısal denetimden yoksun Komite kararlarının do ğ rudan uygulanması hukuk devleti ilkesi ile ba ğ daştırılamaz.

17 Teşekkürler av.esraeren@gmail.com


"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Bir De ğ erlendirme Esra Yılmaz EREN 05.12.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları