Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNFANTİL KOLİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNFANTİL KOLİK."— Sunum transkripti:

1 İNFANTİL KOLİK

2 SUNUM PLANI TANIM İNSİDANS ETİYOLOJİ ETİYOPATOLOJİ AYIRICI TANI TEDAVİ
PROGNOZ SONUÇ

3 HİÇKİMSE İNFANTİL KOLİĞİN NE OLDUĞUNU BİLMEZ
ANCAK HERKESİN BİR FİKRİ VARDIR

4 NİÇİN AĞLARLAR İletişim kurmak Ağrı Yalnızlık ve sıkıntı Yorgunluk
Ağlama ihtiyacı Huysuzluk Gaz

5 NORMAL AĞLAMA Yaşamın ikinci ayında pik yapar, Sonrasında azalır,
Akşam saatlerinde yoğunlaşır, Diürnal ritmi vardır, Ağlama süresi kısadır, Ortalama 2,5 saattir. Pediatrics 1962;29:579

6 ORGANİK PROBLEMLERDE AĞLAMA
Yüksek volümlü, tizdir. Baş geriye atılır, gövde yay şeklini alır, Gün içinde dağılım özelliği göstermez, Genellikle eşlik eden bulgu vardır.

7 KOLİK AĞLAMASI 2 hafta-4ay Akşam Paroksismal Bacakları karına çekme
Yumruk sıkma Gaz çıkarma Durdurulamayan aşırı ağlama Benign karakterli

8 TANIM 2 hafta ile 4 ay arasındaki sağlıklı infantlarda özellikle akşamları, paroksizmler tarzında gelen ve nedeni belli olmayan, anormal ağlama ile karakterize bir fenomendir.

9 WESSEL’İN ÜÇLER KURALI 3 haftadan daha uzun süren
Her gün en az 3 saat Haftada en az 3 gün 3 haftadan daha uzun süren

10 İNSİDANS Prevalansı tanım ve çalışma populasyonuna göre değişiklik arzeder. Tüm prevalans %5-28 arasında rapor edilmektedir. Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde daha sıktır. Olguların % 5’inden daha azı organik nedenlidir. Retrospektif çalışmalarda insidans % 40’lara ulaşmaktadır. BMJ 1998;316: BMJ 1997;314:

11 İNSİDANS GRUP (n) % BÖLGE 618 17 İsveç 800 19 Danimarka 2415 26
0-3 AYLIK İNFANTLARDA PROSPEKTİF GRUP (n) % BÖLGE Cannet C ve ark. 618 17 İsveç Hogdal CK ve ark. 800 19 Danimarka Rubin SP ve ark. 2415 26 İngiltere Rautava P ve ark. 3025 28 Finlandiya Lethozen L ve ark. 2180 13 Arch Dis Child 2001;84:

12 ETİYOLOJİ 40 Yılı aşkındır yapılan bilimsel çalışmalara rağmen etiyoloji halen tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. Çeşitli hipotezler ise; Aşırı ağlama ağrılı mide kontraksiyonlarının bir sonucudur. Bu kontraksiyonların nedeni ise inek sütü, laktoz intoleransı, aşırı gazdır. Optimal ebeveyn-infant ilişkisinin kurulamaması sonucu ortaya çıkan davranışsal bir problemdir. Kolikli infantlardaki aşırı ağlama, normal ağlamanın en şiddetli şeklidir. Etiyolojik olarak farklı antitelerin birleşmiş şeklidir ve klinik olarak tarifi çok zordur.

13 ETİYOLOJİ Yapılan çalışmalardan birisinde; Cinsiyet
Sosyoekonomik durum Beslenme tipi Ebeveynlerin yaşı Parite Eğitim düzeyi İle ilişki olmadığı ortaya konulmuştur. Arch Dis Child 2001;84:

14 CROWCROFT NS ve ark. 76747 infant üzerinde yapılan anket çalışmasında
Anne sütü alanlarda Anne yaşı büyük olanlarda Zengin ailelerde 5’ den fazla sigara içen annelerin bebeklerinde (2 kat) Daha yüksek oranda infantil kolik görüldüğü rapor edilmiştir. BMJ 1997;314:

15 ETİYOPATOLOJİ (Kabul edilmiş 3 teori) 1-GASTROİNTESTİNAL TEORİ
Besin allerjisi, karbonhidrat malabsorbsiyonu ve barsakta fazla gaz oluşumu Hipertonisite, hipermotilite, hormonal faktörler, PG GIS immatüritesi, GÖR 2-İNTERAKSİYONEL TEORİ 3-İMMATÜR MSS TEORİSİ

16 İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ
ETİYOPATOLOJİ GASTROİNTESTİNAL TEORİ İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ Küçük bebeklerde en yaygın görülen besin allerjisidir. Beta-laktoglobulin en fazla allerjen özelliğe sahip inek sütü proteinidir ve anne sütüne geçişi gösterilmiştir. En iyi tanımlanmış besin allerjisi tipi IgE aracılı besin allerjisidir.

17 İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ
ETİYOPATOLOJİ GASTROİNTESTİNAL TEORİ İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ Besin allerjilerinde barsak epitelinden makromolekül geçişi artmıştır. Anne sütü ve formula ile beslenen infantil kolikli bebeklerde, kontrollere göre makromolekül absorbsiyonunun arttığı gösterilmiştir (Alfa laktoalbümin). İnfantil koliğin inek sütüne karşı orta veya geç başlangıçlı allerjik reaksiyonlarla oluşabileceği öngörülmüştür.

18 İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ
ETİYOPATOLOJİ GASTROİNTESTİNAL TEORİ İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ İnek sütü allerjisini tanımlayacak en iyi test eliminasyon ve provakasyondur. Orta ve şiddetli derecede koliği olan infantların %10-25’ inde süt eliminasyonuna yanıt alınmıştır. İnek sütü proteininin tekrar diyete girmesi ile semptomlar artmıştır.

19 İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ
ETİYOPATOLOJİ GASTROİNTESTİNAL TEORİ İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ Süt allerjisi olan bebeklerde; soya, yumurta, fındık, tahıllara karşı benzer allerjik reaksiyonlar görülebilir. Egzema, eritem, kusma, kilo alamama, ishal ve kanlı dışkı, kolik dışında görülebilecek diğer bulgulardır.

20 İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ
ETİYOPATOLOJİ GASTROİNTESTİNAL TEORİ İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ İnek sütü ilişkili koliği olan infantların izleminde; İnek sütü tekrar diyete girdiğinde; -6. Ay: Bebeklerin %18 inde -12.Ay: Bebeklerin %13 ünde Deri ve GIS reaksiyonları ortaya çıkmıştır. -Bu bebekler aynı zamanda, balık, soya, tahıl, domates gibi besinlerede reaksiyon göstermişlerdir.

21 İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ
ETİYOPATOLOJİ GASTROİNTESTİNAL TEORİ İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ Iacano ve ark; Kolikli bebeklerde 18 ay İnek sütü ilişkili kolik; Besin reaksiyonu:%44 İnek sütü ilişkisiz kolik; Besin reaksiyonu:%5

22 İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ
ETİYOPATOLOJİ GASTROİNTESTİNAL TEORİ İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ SONUÇ Şiddetli derecede koliği olan bebeklerde süt protein allerjisi %10-25 Bu olgularda; -Bebekte atopik bulgular var ise, -Atopi yönünden aile öyküsü mevcut ise, koliğin inek sütüne bağlı olma olasılığı yüksektir. Bu bebeklerde koliğin gerilemesinin beklendiği 4. aydan sonra da inek sütüne karşı reaksiyon görülebilir.

23 İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ
ETİYOPATOLOJİ GASTROİNTESTİNAL TEORİ İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ SONUÇ Anne sütü alan bebeklerde, annenin diyetinden inek sütü ve ürünlerinin çıkarılması (Ca desteği ile), Mama ile beslenen bebeklerde Kazein hidrolizat yapısında mamaların verilmesi, Soya ürünleri önerilmemelidir.

24 İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ
ETİYOPATOLOJİ GASTROİNTESTİNAL TEORİ İNEK SÜTÜ PROTEİN ALLERJİSİ Atopik olguların yaşamlarının Haftalarında daha yüksek oranda kolik kliniği gösterdikleri rapor edilmiştir. 8 kolikli olgunun jejunal mukoza örneklerinde IgE ve plazma hücrelerinde artış gösterilmiştir. Bir çalışmadada inek sütüne spesifik IgE düzeyleri arasında fark bulunamamış. Pediatr North Am 1991;38: Arch Dis Child 2001;84:349-50

25 ETİYOPATOLOJİ KARBONHİDRAT (KH) MALABSORPSİYONU
GASTROİNTESTİNAL TEORİ KARBONHİDRAT (KH) MALABSORPSİYONU KH’lar kolonda yağ asidi ve gazlara dönüştürülür. Gazların büyük çoğunluğunu H2 oluşturur. Laktoz intoleransında soluktaki H2 konsantrasyonu artar. Sadece bir çalışmada kolikli infantların soluğundaki [H2]  Pediatr North Am 1991;64:725-29

26 ETİYOPATOLOJİ KARBONHİDRATLAR
GASTROİNTESTİNAL TEORİ KARBONHİDRATLAR İnfantil kolikli olgularda ağrıya eşlik eden; Karında distansiyon Barsaklardan gürültülü sesler duyulması Gaz ve bazen dışkı çıkışı ile rahatlama Karbonhidrat malabsorbsiyonu?

27 ETİYOPATOLOJİ GASTROİNTESTİNAL TEORİ LAKTOZ Kolikli bebeklerde laktoz malabsobsiyonu, laktaz kapasitesindeki gelişim gecikmesi ve süt protein allerjisine ikincil mukoza hasarına bağlı olabilir.

28 ETİYOPATOLOJİ Laktoz malabsorbsiyonu
GASTROİNTESTİNAL TEORİ Laktoz malabsorbsiyonu İnce barsakta osmotik etki ile oluşan hiperperistaltizm Kolonda laktoz fermentasyonu- gaz oluşumu KOLİK Laktozsuz diyetin yararlı etkisi???

29 ETİYOPATOLOJİ GASTROİNTESTİNAL GAZ Yutulan hava
Gastrik asidin yiyeceklerle karşılaşması Kandan mide lümenine difüzyon Bakteriyel fermentasyon n Pediatric Clinics of North America 1996;43;

30 ETİYOPATOLOJİ GASTROİNTESTİNAL GAZ
Yutkunma ile mideye 2-5 ml hava girer. Gastrik gazın esas nedeni yutulan havadır. Doğumda GİS’e ilk gaz yutma ile girer. Midedeki gazın %79’u Nitrojen, %21’i Oksijendir. n Pediatric Clinics of North America 1996;43;

31 % 79 N2 Mide % 21 O2 Duodenum HCO3+H H2O+CO2 Karbonhidrat
Hidrojen Sülfid Asetat Methan Fermentasyon Yağ asitleri+H+CO2

32 GIS FAKTÖRLERİ-BARSAK FİZYOLOJİSİ
ETİYOPATOLOJİ GASTROİNTESTİNAL TEORİ GIS FAKTÖRLERİ-BARSAK FİZYOLOJİSİ İnfantil kolikli olgularda barsak hareketlerinin artışı bir klinik bulgudur. Barsak hormonları erken intrauterin yaşamda oluşmaya başlar, doğumda en yüksek düzeydedir, büyüme ile birlikte azalır.

33 ETİYOPATOLOJİ ANORMAL İNTESTİNAL MOTİLİTE
GASTROİNTESTİNAL TEORİ ANORMAL İNTESTİNAL MOTİLİTE Kolik gelişiminde etkili olduğu ileri sürülmüştür. Çalışmalarda VİP, gastrin düzeyleri normal, Fakat Motilin seviyesi yüksek saptanmış. Kord kanı ve 1. gün venöz kanda motilin yüksek saptanmış. Acta Pediatr 1990;79: Acta Pediatr Scand 1987;76:316-20

34 ETİYOPATOLOJİ MOTİLİN
GASTROİNTESTİNAL TEORİ MOTİLİN Gastrointestinal motiliteyi arttıran bir peptidtir. Mide boşalmasını hızlandırır, peristaltik aktiviteyi arttırır. Kolikli ve koliksiz bebek annelerinin motilin seviyeleri farklı değildir.

35 MOTİLİN ETİYOPATOLOJİ
GASTROİNTESTİNAL TEORİ MOTİLİN Kordon kanı, 1. gün, 6. ve 12. haftalarda kolikli bebeklerin motilin düzeyleri, koliksiz bebeklerden daha yüksek 6. ve 12. haftada mama ile beslenen kolikli bebeklerin motilin düzeyleri anne sütü ile beslenenlerden daha yüksek

36 ETİYOPATOLOJİ MOTİLİN Motilin düzeylerine ilişkin bu veriler;
GASTROİNTESTİNAL TEORİ MOTİLİN Motilin düzeylerine ilişkin bu veriler; -Kolikli bebeklerde insan alfa laktoalbümin düzeyinin artmış olduğunun gösterilmiş olması -Koliğin 4-6. Aylarda gerilemesi -Kolikli bebekte ‘barsak immatüritesi’ görüşünü destekler.

37 ETİYOPATOLOJİ GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ
GASTROİNTESTİNAL TEORİ GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ Kolikli bebeklerde gastroözefageal reflü olmadığı gösterilmiştir. Pediatric Clinical Gastroenterology. 1995:

38 ETİYOPATOLOJİ GASTROİNTESTİNAL TEORİ YETERLİ KİLO ALIMI İNFANTİL KOLİK İÇİN MUTLAKA ARANAN BİR KOŞULDUR. KİLO ALIMI İYİ OLAN BİR BEBEKTE BİRÇOK CİDDİ GASTROİNTESTİNAL HASTALIK EKARTE EDİLEBİLİR.

39 ETİYOPATOLOJİ İNTERAKSİYONEL TEORİ
Gastrointestinal sistem dışı nedenleri sorgulamayı gerektiren hipotezler; Kolik normal ağlamanın aşırılığıdır. Atipik anne-babalığın bir yansımasıdır. Uygun olmayan anne-bebek ilişkisinden doğmaktadır.

40 ETİYOPATOLOJİ İNTERAKSİYONEL TEORİ
Annenin bebeğe yetersiz ilgi ve sevgi göstermesi, Maksimum aile geriliminin olduğu zaman, Annelik rolü ile tezatlık oluşturan psikolojik durumlar, Anne anksiyetesinin predispozan olduğu, Gebelikteki depresyonunda etkili olacağı bildirilmiştir. Mosby 1995: Pediatr North Am 1991;38:

41 Gastrointestinal Disease And Pathophysiology, Diagnosis Management
ETİYOPATOLOJİ MSS İMMATURİTESİ ETİYOPATOLOJİ SERATONİN-MELATONİN TEORİSİ Kolikli bebeklerde; -Seratonin düzeyleri yüksek -Seratonin barsak kontraksiyonunu arttırır. -Santral etkisi ilede bu işlevi görür. -Melatonin intestinal düz kas relaksasyonunu sağlar, Gastrointestinal Disease And Pathophysiology, Diagnosis Management

42 ETİYOPATOLOJİ MSS İMMATURİTESİ
SERATONİN-MELATONİN TEORİSİ Seratonin konsantrasyonu akşamları pik yapar, Bu pik intestinal kramplara neden olur, İkisininde sirkadiyan ritmi vardır akşam pik yapar, Doğumda sadece seratonin sirkadiyan ritmi vardır. Melatonin sirkadiyan ritmi 3. ayda başlar. Med Hypotheses 1992;39:164-7 Acta Pediatr 1997;86:764-5

43 FİZİK İNCELEME TAM DETAYLI FİZİK İNCELEME ORGANİK PROBLEMLERİ ELEMEK VE AİLEYE BEBEĞİN SAĞLIĞININ İYİ OLDUĞUNU SÖYLEYEREK GÜVEN VERMEK İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR.

44 AYIRICI TANI Otitis Media Üriner Sistem Enfeksiyonu İnkarsere Herni
Testis Torsiyonu Klavikula Kırığı Gastrointestinal Problemler Pnomoni / Bronşiolit Menenjit Sepsis Soy Protein İntoleransı

45 TEDAVİ

46 DEĞERLENDİRME- YAKLAŞIM
Günlük tutulması Ağlama özellikleri; Süre, gün içindeki dağılım, karakter, son günlerde olan değişiklikler, birlikte olan diğer bulgular. Ağırlığın izlenmesi DEĞERLENDİRME- YAKLAŞIM

47 SUSTURMA YOLLARI Sallama Dikkatini dağıtma Ana kucağı Masaj
Sakinleştirici Şarkı (Ninni) Ayna tutma Duş aldırma Kısa süreli yalnız bırakma

48 AMAÇLAR Ağlamayı azaltmak,
Ağlama konusunda bebeğe bakan kişilerin endişesini azaltmak, Bebek ve bakıcıları arasında negatif ilişki gelişmesini önlemek.

49 TEDAVİ Davranışsal tedavi Diyet tedavisi Farmakolojik tedavi
Diğer yöntemler

50 TEDAVİ I- AİLENİN BİLGİLENDİRİLMESİ II-ANNEYE ÖNERİLER
DAVRANIŞSAL TEDAVİ TEDAVİ I- AİLENİN BİLGİLENDİRİLMESİ II-ANNEYE ÖNERİLER Günlük tutmak , ağırlık izlemi Hafif işitsel, görsel, dokunma ve ısı uygulamaları Arabada gezdirme, ritmik uyarılar Emzik kullanımı Ağlama kontrol edilemediğinde uyarıları azaltma ve başkasından yardım istemi

51 TEDAVİ Diyet değişikliği önerilirken aileye;
                       Diyet değişikliği önerilirken aileye; Besin allerjisi tanısının koliğe yolaçacak olası bir neden olduğu Diyet değişikliğinin kesin bir tedavi değil bir tedavi denemesi olduğu belirtilmelidir.

52 DİYET TEDAVİ İnek sütü eliminasyonu sadece inek sütü protein allerjisi olan bebeklerde etkili Eliminasyon; Şiddetli infantil kolik olgularında Atopi bulguları ve atopi öyküsü varlığında daha rahat önerilebilir. Hipoallerjenik formulalar 7-10 gün süre ile denenerek semptomlar izlenmelidir.

53 TEDAVİ Diyet değişikliği önerilirken;
Mamanın besin içeriği iyi gözden geçirilmeli Çok sayıda mama değişikliğinden kaçınılmalı Annenin diyetinden süt eliminasyonu sırasında kalsiyum desteği verilmeli Süt, yumurta, tahıl, fındık, fıstığa ilişkin allerjik reaksiyonların eşlik edebileceği hatırlanmalıdır.

54 KLİNİK ÇALIŞMALAR (Randomize, Kontrollü)
İNEK SÜTÜ YERİNE SOYA VERİLMESİ 19 infant üzerinde yapılan bir çalışmada standart formula yerine soyalı formula verildiğinde ağlama süresinin önemli derecede azaldığı bulunmuş. J R Coll Gen Pract 1989;39:11-4

55 KLİNİK ÇALIŞMALAR SOYA BAZLI FORMÜL Zıt görüşler mevcut
Yararları: Ağlama süresini kısaltıyor Zararları: Hipoallerjenik değil, molekül yapısı büyük Pediatrics 2001; 106:

56 KLİNİK ÇALIŞMALAR HİDROLİZE FORMÜLA
Yararları: İnek sütlü formülle karşılaştırınca ağlama süresini 63 dk(1-127) azaltıyor. Zararları: Zarar bildirilmedi. Yorum: Diyete yeniden standart formüla eklenince ağlama süresi artıyor. Pediatrics 2002; 106:

57 TEDAVİ ANTİKOLİNERJİKLER Diklomin hidroklorid;
İLAÇLAR TEDAVİ ANTİKOLİNERJİKLER Diklomin hidroklorid; -İnfantil koliği önemli oranda azaltıyor ancak yan etkiler nedeni ile kullanımı önerilmiyor. Simetikon -İnfantil koliği azaltmıyor. Simetropium Bromid (Belladona alkoloidi) -Antikolinerjik ve direk miyolitik, etkin bulunmuş.

58 ÖNERİLMEMEKTEDİR !!! TEDAVİ Difenhidramin Hidroklorür Fenobarbital
İLAÇLAR TEDAVİ Difenhidramin Hidroklorür Fenobarbital Kloralhidrat Sindirim enzimi preparatları ÖNERİLMEMEKTEDİR !!!

59 ANTİKOLİNERJİK İLAÇLAR
KLİNİK ÇALIŞMALAR (Randomize, Kontrollü) ANTİKOLİNERJİK İLAÇLAR DİKLOMİN VE DİKLOVERİN Literatürde infantil koliği önemli derecede azalttığı gösterilen iki çalışma mevcut; 177 hasta üzerinde 5 mg günde 4 kez verildiğinde plaseboya göre çok etkili bulunmuş. Yan etki olarak uyuklama, ishal veya konstipasyon gözlenmiş. BMJ 1998;316:1563-9 Pediatrics 2000;106:184-90

60 Acta Pediatrica Scand 1985;74:446-50
KLİNİK ÇALIŞMALAR (Randomize, Kontrollü) SİMETİKON Bu ilaç ile ilgili iki randomize kontrollü çalışmadada infantil koliği azalttığına dair bulgu yok. 136 infant üzerinde yapılan ilk çalışmada simetikonun plaseboya üstünlüğü gösterilememiş. Yine 83 infantda yapılan çift kör çalışmada beslenme öncesi verilen 0,3 ml simetikonun plaseboya üstünlüğünün olmadığı rapor edilmiş. Pediatrics 1994;94:29-34 Acta Pediatrica Scand 1985;74:446-50

61 TEDAVİ BİTKİSEL ÇAYLAR: REZENE, ANASON , NANE Antispazmodik
DİĞER YÖNTEMLER TEDAVİ BİTKİSEL ÇAYLAR: REZENE, ANASON , NANE Antispazmodik Günde 3 kez 150 ml aşmamalı Yedi günlük uygulanımdan sonra etkinliği görülebiliyor Yapısı iyi bilinmeli, güvenliliği tam bilinmiyor Fazla miktarda verilirse beslenme üzerine olumsuz *Rezene: Bakterilerde ve farelerde mutajenik

62 BİTKİ ÇAYLARI Sınırlı kanıt vardır Yararları: Plaseboya göre üstün
Zararları: Nutrisyonel problemler Yorum: Fazla çalışma yok Pediatrics 2001; 106 :

63 KLİNİK ÇALIŞMALAR (Randomize, Kontrollü)
BİTKİSEL ÇAYLAR Bitkisel çayların infantil kolikte etkinliğini gösteren bir çalışma mevcut. Sükroz çözeltisi içerisinde nane, mine çiçeği, rezene çayı gibi bitkisel çaylar kolikli 33 infanta günde üç kez verilmiş. 35 kolikli infantada sükroz çözeltisi verilmiş (Kontrol grubu). Bitkisel çayların etkili olduğu saptanmış (%58) Pediatrics 2000; 106:184-90

64 TEDAVİ ‘Gripe water’ (Nurse Harveys) Bebek masajı
DİĞER YÖNTEMLER TEDAVİ ‘Gripe water’ (Nurse Harveys) Bebek masajı Spinal eklemlere parmaklarla hafif bası ile Disfonksiyonel eklemlere masaj Plaseboya üstünlüğü yok, aileye iyi gelebilir

65 TEDAVİ %12 sükroz solüsyonu (opiyat benzeri etki)
DİĞER YÖNTEMLER TEDAVİ %12 sükroz solüsyonu (opiyat benzeri etki) Anneye aspirin verilmesi Fiber zengin formula

66 SÜKROZ ÇÖZELTİSİ Sınırlı kanıt vardır Yararları: Plaseboya göre üstün
Zararları: Zarar bildirilmemiş Arch Dis Child 1999 ;77:357 Pediatrics 2001;106:

67 TEDAVİ LAKTAZ ENZİMİ Etkinliği gösterilememiş LİFTEN ZENGİN FORMÜLA
DİĞER YÖNTEMLER TEDAVİ LAKTAZ ENZİMİ Etkinliği gösterilememiş LİFTEN ZENGİN FORMÜLA Etkinliği gösterilmemiş BESLENME PRATİĞİ Sık besleme Pediatric Clinical Gastroenterology 1995:

68 4-5. AYLARDA KOLİK GERİLER
PROGNOZ VE İZLEM 4-5. AYLARDA KOLİK GERİLER Kolikli bebeklerin daha sonraki yıllarda; Uyku ve beslenme problemleri gösteren Negatif duygulanımlara eğilimli Tekrarlayan fonksiyonel karın ağrıları daha sık çocuklar olabileceği bildiriliyor. (?)

69 PROGNOZ VE İZLEM İNFANTİL KOLİK- ASTIM İLİŞKİSİ ?
İnek sütü eliminasyonundan yarar Antikolinerjik tedavi ile düzelme İNFANTİL KOLİK- ASTIM İLİŞKİSİ ? 2 aylık iken kolikli olan çocuklarda, okul çağında Egzema, allerjik rinit, astım sıklığının artmadığı bulunmuş.

70 SONUÇ İnfantil kolik yaşamın ilk haftalarında sık Nedeni?
-GIS immatüritesi -Besin allerjisi 4-5. aylarda kendiliğinden geriler.

71 SONUÇ Organik nedenler dışlanmalı
Aileye tablo anlatılmalı ve endişe azaltılmalı Davranışsal önerilerle aile desteklenmeli

72 SONUÇ Şiddetli kolik olgularında, atopi veya atopi öyküsü varlığında hipoallerjen mama ve anne diyetinden inek sütü eliminasyonu yararlı olabilir. İnfantil kolik’te etkin olan tek ilaç antikolinerjiklerdir. Ancak yan etkiler nedeni ile ÖNERİLMEMELİDİR.


"İNFANTİL KOLİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları