Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Makina Mühendisli ğ i Nedir?.  makina mühendisli ğ i: her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımının geliştirilmesi ve üretiminin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Makina Mühendisli ğ i Nedir?.  makina mühendisli ğ i: her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımının geliştirilmesi ve üretiminin."— Sunum transkripti:

1 Makina Mühendisli ğ i Nedir?

2  makina mühendisli ğ i: her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımının geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında e ğ itim ve araştırma yapar.

3 Makina Mühendislerinin çalışma alanları Nelerdir ?

4 Özel sektörde ve kamu sektörüne ait fabrika veya işyerlerinde çalışma alanları vardır. Makina Mühendislerinin çalışma alanları: • Her türlü mekanik sistemlerin, gaz ve buhar türbinlerinin, kompresörlerin, nükleer reaktörlerin ve içten yanmalı motorların, so ğ utma, havalandırma ve ısıtma sistemlerinin tasarımını yaparlar. • Enerji ve imalat-üretim yöntemleri ile ilgilenirler.

5 Makina Mühendislerinin çalışma Alanları: • Endüstrinin tüm dalları için makinalar ve donanımlar tasarlar ve imal ederler. Örne ğ in; türbinler, iklimlendirme ve so ğ utma sistemleri, uçaklar, otomobiller, kamyonlar, kitle ulaşım araçları için motorlar vb. • Elektrik jeneratörleri, hidrolik türbinleri, kazanlar, motorlar ve pompaların tasarım, üretim ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler.

6  Enerji santralleri, yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güce dönüştürülmesi ve bu gücün kullanılabilirli ğ i ile ilgilenirler.  Konut, işyeri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşullarının sa ğ lanması ile ilgilenirler. Makina Mühendislerinin çalışma alanları:

7  Besinlerin so ğ uk tutulması, so ğ uk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemlerin geliştirilmesi ile ilgilenirler.  gemilerin tasarım ve üretimi, Otomobil, kamyon ve otobüslerin tasarım ve üretimi. Makina Mühendislerinin çalışma alanları:

8 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNİN ANABİLİM DALLARI NELERDİR ANABİLİM DALLARI NELERDİR ?

9  Mekanik  Makine Teorisi ve Dinami ğ i  Enerji  Termodinamik  Konstrüksiyon ve İ malat MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNİN ANABİLİM DALLARI:

10 Makina Mühendisli ğ inin Anabilim Dalları Mekanik Statik Dinamik Mukavemet  Makine Teorisi ve Dinami ğ i  Mekanizma Tekni ğ i Makina Dinami ğ i Mekanik Titreşimler

11  Konstrüksiyon ve İ malat Malzeme Bilgisi ve Mühendislik Malzemeleri Teknik Resim Makina Elemanları Transport Tekni ğ i Takım Tezgahları MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNİN ANABİLİM DALLARI:

12 Isı ve Enerji Akışkanlar Mekani ğ i Termodinamik Isı Transferi Isıtma-So ğ utma- İ klimlendirme Akım Makinaları Hidrolik Makinalar Termik Turbomakinalar  İ çten Yanmalı Motorlar Motor Tasarımı Motorlu Taşıtlar MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNİN ANABİLİM DALLARI:

13 Mühendislik Nedir?

14  Mühendislik = İ novasyon (Yenilik)

15  Mühendislik = De ğ işim ve Gelişim

16 Dünya hızla de ğ işiyor. İ nsanlar daha iyisini istiyor. De ğ işimin motoru Bilim ve Teknolojidir. • Dünyada dinamizm esastır. De ğ işmeyecek tek şey De ğ işimdir.

17 • De ğ işen bir ortamda yerinde duran geride kalır ve geriye gider.

18 De ğ işim durdurulamaz, ancak yönlendirilebilir.

19 İNSAN •Akıllı •Konuşan •Sosyal •Ekonomik •DEĞİŞEN BİR VARLIKTIR.

20 Mühendislik: Zevkli bir meslek Durağan meyil ve kabiliyetlerin harekete geçirilip meyve vermesi bir hazdır.

21 MÜHENDİSLİK: Dinamik Bir Meslek •Toplumun daha iyi olma talebi; Değişim arzusu • Mühendisli ğ in Özü: De ğ işim • Mühendislik E ğ itimi: D İ NAM İ K ÇEVRE

22 HAYALGÜCÜ:DEĞİŞİMİN ATÖLYESİ • İnsan HAYAL EDEN bir varlıktır. • İnsan, hayalleri kadar büyüktür. •İnsanın özelliği, olmayan şeyleri hayal aleminde var etmektir. •Hayal gücü veya yaratıcılık, inovasyonun temelini olusturur. •Hayal alemindeki şeyleri fizik (madde) aleminde var etmek, bilgi ve beceri ile olur.

23 • Hayvanlar içgüdüleri ile, insanlar ise hayalleri ile hareket ederler. Einstein: “Hayal etme, bilgiden daha önemlidir.”

24 Hayal gücü nasıl geliştirilebilir? •Test çozerek DEĞİL. •Çok çalışarak da DEĞİL. •İnsanı ROBOTLAŞTIRARAK ve TEK BİR TİPİ empoze ederek hiç DEĞİL. •Oturup düşünmeye zaman ayırarak. •Düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldırarak. •Aykırı düşüncelere ve en uçuk fikirlere saygılı davranarak. •TV seyretme yerine KİTAP okuyarak. •YANİ: Hayal etmekten korkmayarak, hayalimizi cesurca kullanarak, ve zihnimize vurulan prangaları kırarak.

25 Hayal gücü nasıl geliştirilebilir? •Kullanılan kaslar nasıl gelişirse, kullanılan hisler de öyle gelişir (akıl, hayal,...). “Kullan, veya kaybet.” •“Hayal gücü gelişmemiş bir kişi, gelişmemiş bir insandır.”

26 ” YARATICILIK veEL BECERİSİ •Mühendis, Mimar: •Bilgi-hayal-ilham (6. his) ile yapma •Maddesiz inşaat, hayal-bilgi-zihin becerisi (yaratıcılık). •Teknisyen, Usta: •El becerisi ile malzemeyi istenilen şekle sokma •Madde ile yapma, ruha uygun beden giydirme (Beceri, otomasyon, - robot). •- Aynı ruha milyonlarca beden giydirilebilir. •- Ruh sağlam olmazsa, beden de sağlam olmaz.

27 Teori:Ruh, Mânâ, Öz, iç âlem Pratik:Beden, Madde, kabuk, dış âlem Boltzmann: İyi bir teoriden daha pratik bir şey yoktur.

28 YARATICILIK : Başarının Sırrı Doğuştan gelen bu kabiliyet harekete geçirilebilir ve geliştirilebilir.

29 EĞİTİM FELSEFESİ: Ezbercilik- Yaratıcılık • Olması Gereken: Sistem düşünmeye, sorgulamaya, ö ğ rencinin yaratıcılı ğ ıni teşvik edip geliştirmeye, ve çok ö ğ renmekten ziyade ö ğ renilen bilgiyi kullanıp özdeştirmeye dayanır. • “Ezberci” sistemin aslında özü misyonsuzluk - yani neyi ne için ö ğ rendi ğ ini, nerede ne işe yarayaca ğ ını bilmemektir.

30 • Modern dünyada çok şey ezberleyip bilgisi ile ne yapaca ğ ını bilmeyen kişiye de ğ il, az da olsa bilgisi ile ne yapılabilece ğ ini bilen “düşünen” kişilere de ğ er verilir. Çünkü bilgisayarlar da bilgi yüklü, ama onların bile düşünen kişilerin elinde de ğ eri var.

31 “Bir ülkenin en büyük zenginli ğ i, gelişmiş beyin gücüdür. Yasakçılık, beyin gücünün gelişimi önünde en büyük engeldir.”

32 Einstein: “Gerçekten büyük ve ilham verici herşey hürriyet içinde çalışabilen kişi tarafından yaratılmıştır.” ÖZGÜRLÜK: Mühendisliğin temel zemini

33 Özgüvenin birmeyvesi: GİRİŞİMCİLİK De ğ işim olmadan mühendislik, girişim olmadan da de ğ işim olmaz.


"Makina Mühendisli ğ i Nedir?.  makina mühendisli ğ i: her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımının geliştirilmesi ve üretiminin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları