Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI

2 Sunum İçeriği Mevcut mevzuat yapısı İstatistiki veriler
Kanun neler getiriyor Plânlanan öncelikler

3 Mevcut mevzuat yapısı

4 İSG Tarihi 3008 sayılı İş Kanunu, 1936 31 yıl Yürürlükte kalmıştır
39 ay Yürürlükte kalmıştır 1475 sayılı İş Kanunu, 1971 32 yılı yürürlükte kalmıştır 4857 sayılı İş Kanunu, 2003

5 Mevcut Mevzuat Yapısı 4857 sayılı İş Kanunu ILO Sözleşmeleri 5. Bölüm
31 Yönetmelik 18’i AB Uyumlu 13’ü özgün 1 Tebliğ 2 Radyasyon Yön. (TAEK) Büyük Endüstriyel Kazaların Ön. Yön. (Çevre ve Şehr. Bak.) Geçici 2 Madde 4 Tüzük 6 Yönetmelik ILO Sözleşmeleri

6 Tespit bazlı, Sonuç odaklı (reaktif). Sınırlı Çalışan katılımı
Önceki Mevzuat Tespit bazlı, Sonuç odaklı (reaktif). Sınırlı Çalışan katılımı İşçilerle Sınırlı Kapsam Yönetimde Katılım Önceliksiz Koruma anlayışı

7 İstatistiki Veriler

8 İŞYERİ BÜYÜKLÜĞÜ İşyeri Sayısı % İşçi Sayısı 1 Kişi 540.743 35,5 4,6
2-3 Kişi 27,4 8,4 4-6 Kişi 15,4 9,6 7-9 Kişi 6,8 7,0 10-19 Kişi 8,1 14,0 20-29 Kişi 39.745 2,6 30-49 Kişi 32.056 2,1 10,3 50,+ Kişi  29.647 1,9 38,0 TOPLAM 100,0 Tablo : 4/a Kapsamındaki İşyeri ve İşçi Sayılarının İşyeri Büyüklüğüne Göre Dağılımı (Kaynak: Aylık İstatistik Bilgileri Ekim 2012)

9 İşyeri Sayısı % İşçi Sayısı
İŞYERİ BÜYÜKLÜĞÜ İşyeri Sayısı % İşçi Sayısı 1-9 85,21 29,59 10-49 12,84 32,42 50,+ 29.647 1.95 37,99 TOPLAM 100,0 (Kaynak: Aylık İstatistik Bilgileri - Ekim 2012)

10 4/a KAPSAMINDAKİ SİGORTALI SAYILARI (KAPSAM İÇİ)
İşçi sayısı AKTİF SİGORTALILAR Zorunlu Çırak Tarım (4/a) Kısmi Süreli Çalışan Sigortalılar 4/c KAPSAMINDAKİ SİGORTALI SAYILARI (KAPSAM DIŞI) KAMU PERSONELİ SAYISI AKTİF ZORUNLU SİGORTALILAR TOPLAM : Tablo 1: 4/a ve 4/c Kapsamındaki Sigortalı Sayıları(Kaynak: (Ekim 2012)

11 İşgücüne katılma oranı%:51 İşsizlik oranı %:9.1
GENEL BAKIŞ Nüfus: 15+ Nüfus: İstihdam: İşgücü: İstihdam Oranı %: 46.4 İşgücüne katılma oranı%:51 İşsizlik oranı %:9.1 Bin kişi / TÜİK İstatistik Bülteni Ekim 2012

12 İŞ KAZALARI DÖNEM İŞ KAZASI SONUCU MESLEK HASTALIĞI TOPLAM 2011 Yılı
DÖNEM İŞ KAZASI SONUCU MESLEK HASTALIĞI TOPLAM ÖLÜMLÜ AĞIR YARALI HAFİF UZUV KAYIPLI 2011 Yılı 77 166 14.336 84 12 14.675 Ocak 7 15 1.160 9 - 1.191 Şubat 11 6 1.226 2 1.254 Mart 4 1.333 1.352 Nisan 1.357 1.385 Mayıs 8 1.502 5 1.530 Haziran 1.597 1.626 Temmuz 10 1.640 1.661 Ağustos 1.439 1.460 Eylül  5 1.417  1.436  Ekim  4  1.293 1.307  Kasım 1.218  1.229  Aralık  7  9  1.282  1.305 80 106 16.464 76 1 16.727

13 Kanun Neler Getiriyor

14 Hedeflenen mevzuat yapısı
Risk bazlı, Önleyici yaklaşım (proaktif) Her konuda geniş çaplı çalışan katılımı Nitelikli uzman desteği ve sertifikasyon Haberdar etme ve diğer kişileri kapsama Programlı, nitelikli eğitim ve belgeleme Kısaca: Önleyici ve koruyucu anlayışa dayalı kültürün benimsenmesi

15 İSG Kanunu Tasarısına Genel Bakış
İşveren ve Çalışan yükümlülükleri 2) Denetim (İç ve Dış) 3) Eğitim, Bilgilendirme, Danışma ve Katılım 4) İSG Organizasyonu ve Koordinasyon 5) İdari ve Mali Yaptırımlar

16 Kapsam a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. Kapsam :Kamu ve özel bütün işyerleri, (Memur, işçi, gazeteci, gemi adamı Vb.)= çalışan

17 İşveren Yükümlülükleri
İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; - Mesleki risklerin önlenmesi, - Eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, Organizasyonun yapılması, Gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi, Mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

18 İSG Hizmetleri İşyeri İçinden
Öncelik işyerinden olmak üzere İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmesi İSG birimi kurulması (Tam gün İGU ve İH’nin çalışması gereken işyerlerinde) İşverenin kendisinin üstlenmesi (Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.) İşyeri Dışından OSGB Kamu için Sağlık Bakanlığı Bakanlığa, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilme yetkisi.

19 1-9 Arası Çalışanların Bulunduğu İşyerleri İçin Düzenleme
İSG Hizmetlerinde Kamu hariç 10’dan az çalışanı bulunan işyerlerine yönelik özel düzenleme Tehlikeli ve Çok tehlikeli işyerleri (Devlet tarafından karşılanacak.) Az tehlikeli için ise Bakanlar Kurulu kararı ile. Yapılacak alt düzenlemeler ile bu hizmetin verilmesi için ilgili kamu kuruluşları ile meslek kuruluşlarının işbirliğinin temini ile bu işyerlerinin işverenlerine mali külfet getirilmemesi sağlanıyor. 19

20 Mesleki Bağımsızlık İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının için etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık İşverene yazılı olarak bildirim Hayati tehlike arz eden durumların işveren tarafından bertaraf edilmemesi halinde, Bakanlığa bildirim İhmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumluluk Kamuda ikinci görevde ilave ödeme Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınır.

21 Tehlike Sınıfları İşyerleri; Az tehlikeli Tehlikeli Çok tehlikeli
İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin hizmet süreleri tehlike sınıfları esas alınarak düzenlenecektir.

22 Risk Değerlendirmesi Bütün işyerlerine risk değerlendirmesi yapılma zorunluluğu getirmektedir. Risk değerlendirmesi sistematik bir incelemedir Yaralanmaya ya da zarar görmeye neler neden olur? Kim nasıl etkilenir? Riskler ortadan kaldırılabilir mi, kaldırılamıyorsa azaltılabilir mi? Riskleri kontrol etmek için ne tür önleyici ve koruyucu önlemler alınmalıdır? Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

23 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları, MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. (2) Risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

24 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. (2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir. a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması. b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi. c) Üretim yönteminde değişiklikler olması. ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi. d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması. e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi. f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

25 Acil durum, Tahliye ve Yangın
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması ve acil durum planlarının hazırlanması Acil durumlarla mücadelede görevlendirilenlerin yeterli sayıda olmaları, araç ve gereçlerinin sağlanması, Özel eğitim ve tatbikatların yaptırılması Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda; Güvenli yer tespiti ( toplanma yeri) ve önceden duyurulması Destek elemanlarının dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyememe Bazı durumlarda çalışanların müdahale edebilmelerine imkân sağlama, bunların ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulmaması

26 Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. İSG Kurulu acilen veya işveren derhâl kararını verir ve karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Talep yönünde karar verilmesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda yukarıdaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

27 İş Kazası ve Meslek Hastalığı/ Sağlık Gözetimi
İşveren, iş kazalarını ve tespiti yapılarak kendisine bildirilen meslek hastalıklarının bildirir. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. Çalışanlara sağlık gözetimi zorunluluğu (sağlık muayenelerinin yapılmasını) İşe girişlerinde. İş değişikliğinde. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

28 Bilgilendirme ve Eğitim
İşveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir: Sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen özel olarak eğitilir. Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların yukarıda belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgiler verilir. İşveren, işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Gerektiğinde ve düzenli aralıklarla bu hususlar tekrarlanır. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

29 Görüşlerin alınması ve katılım
Varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine işveren aşağıdaki imkânları sağlar: İSG konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması. Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması. Destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşağıdaki konularda işveren önceden görüşlerinin alınmasını sağlar: Görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi. Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın belirlenmesi. Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi. Çalışanların bilgilendirilmesi. Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.

30 Çalışanların yükümlülükleri
Kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle, Araçları kurallara uygun şekilde kullanmakla, Güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle KKD doğru kullanmak ve korumakla. Ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermekle, Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmakla yükümlüdürler.

31 Çalışan temsilcisi İşveren:
2 ila 51 ila 101 İla 501 ila 1001 ila kişiyi çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, çalışan temsilcisi olarak görevlendirir. Çalışan temsilcisi; tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. İşyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

32 Ulusal Konsey Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere: Kamu Kurumları Temsilcileri Çalışan ve Özel Sektör İşveren Temsilcileri STK’ dan oluşan Ulusal İSG Konseyi kurulmuştur. ( = 30 üyeli) Salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu kararı belirler. Çekimser oy kullanılamaz. Konsey yılda iki defa olağan toplanır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

33 İSG Kurulu İSG kurulu oluşturulur.
50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu, Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde oluşturulur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. As. İşv. 50 +, Alt İşv. 50+ ise = koord. As işveren As. İşv. 50 +, Alt İşv. 49 – ise = Alt İşv. Temsilci atar As. İşv. 49 -, Alt İşv ise = Asıl İşv. Temsilci atar As. İşv. 49 -, Alt.İşv ise = Top 50+ ise = Koordinasyon As.İşv. Sağlanır

34 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
İ6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerini kapsar. Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur: a) İşveren veya işveren vekili, b) İş güvenliği uzmanı, c) İşyeri hekimi, ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

35 Toplu İşyerlerinde Koordinasyon
Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapar. Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

36 İşin Durdurulması Çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar; İşyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Bazı sektörlerde « maden, metal, yapı işleri, teh.kimyasallar ve büyük End. Kaz.olabileceği yerler» risk değerlendirmesi yapılmaması işin durdurulma sebebi sayılmaktadır. İşsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

37 ÇALIŞAN SAYISI TEHLİKE SINIFI ŞİMDİ YAPILACAK İŞLER
SONRA YAPILACAK İŞLER A-İŞYERİ 1-49 ÇALIŞAN AZ TEHLİKELİ RİSK ANALİZİ,İSG EĞİTİMLERİ, ACİL EYLEM PLANI, İŞE GİRİŞ MUAYENESİ ' DE İSG Uzmanı/İşyeri Hekimi veya OSGB İLE SÖZLEŞME B-İŞYERİ 1-49 ÇALIŞAN TEHLİKELİ ' DE İSG Uzmanı/İşyeri Hekimi veya OSGB İLE SÖZLEŞME C-İŞYERİ 1-49 ÇALIŞAN ÇOK TEHLİKELİ D-İŞYERİ ÇALIŞAN FARKETMEZ İSG UZMANI veya OSGB İLE SÖZLEŞME İSG Uzmanı/İşyeri Hekimi veya OSGB İLE SÖZLEŞME E-İŞYERİ 500 VE DAHA FAZLA ÇALIŞAN MUTLAKA İSGB F-İŞYERİ 750 VE DAHA FAZLA ÇALIŞAN G-İŞYERİ VE DAHA FAZLA ÇALIŞAN

38 İdari Para Cezaları İşverenin genel yükümlülüğü - 2.000 TL.,
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri - İH ve İGU TL. DSP TL.Her Ay Risk değerlendirmesi – TL. Devamı TL. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi – TL TL. Sağlık Gözetimi ve Sağlık Raporu – TL. Her kişi Çalışan Temsilcisi Atamamak – TL Çalışanların eğitimi , Mesleki Eğitim – TL. Her kişi İş sağlığı ve güvenliği kurulu – TL. İşin durdurulması – TL. Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu – TL.,80.000TL. Yönetmelik hükümlerine aykırılık - her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak TL.

39 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğit
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğit. Hakkında Yönetmelik İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işyerinde, iş güvenliği uzmanlığı görevini üstlenebilir. İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman görevlendirmesi veya hizmet satın alması işverenin sorumluluklarını etkilemez. İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri; a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika. b) Diğer işyerlerinden: 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

40 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğit
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğit. Hakkında Yönetmelik GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-31/1/ )(1) (1) Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilirler. Bu hüküm, maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yedi yıl geçerlidir. Bu süre içinde işyerinin tehlike sınıfına uygun belge almayan veya alamayan iş güvenliği uzmanları için söz konusu görevlendirmeler kazanılmış hak sayılmaz. (2) Bu madde ile yapılan düzenleme kapsamında, işyerinde yapılan asıl iş esas alınmak üzere iş güvenliği uzmanlarının meslek dalı ile işyeri tehlike sınıfının ilgisi NACE Rev. 2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

41 TEŞEKKÜRLER


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları