Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU"— Sunum transkripti:

1 6331 SAYILI İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU

2 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Yürürlüğe Girdi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Yürürlüğe Girdi! Yeni Dönemde İşverenler ya da İşveren Vekilleri Ne Yapmalı ?

3 Uzun zamandır beklenen ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ 30. 06
Uzun zamandır beklenen ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İSG alanında sanki bir devrim oldu. Çünkü bütün işler ve işyerleri ile çalışan herkes yasa kapsamına girdi. Şimdiye kadar İş Yasası’ nın içinde küçük bir bölüm oluşturan İSG mevzuatı, artık müstakil bir yasa halini aldı.

4 En az 4 gün işe devamsızlık ile sonuçlanan iş kazalarının toplam istihdama oranı % Kaynak Hämäläinen,Saarela,Takala, 2009:129içinde Karadeniz 2012)

5 ILO verilerine göre de her yıl iş kazaları sonucu 357,000, meslek hastalıkları sonucu ise 1,945,000 kişi ölüyor. Türkiye’ de her gün 172 iş kazası olmakta ve bunlardan 4’ ü maalesef ölümle sonuçlanmaktadır. Maddi kayıp yılda yaklaşık 8 milyar TL civarındadır.

6 ÜLKEMİZDEKİ İŞ KAZALARI
İŞYERİ BÜYÜKLÜĞÜ İŞYERİ SAYISI İŞÇİ SAYISI İŞ KAZASI SAYISI 1-9 Çalışan (% 85) (% 29) (% 30) 10-49 Çalışan (% 13) (% 32) (% 26) 50 ve Üzeri Çalışan (% 2) (% 39) (% 44)

7 4857 sayılı İş Kanunu İle 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Arasındaki Farklar
İş Kanunu her çalışanı kapsamıyor. 50 ve üzeri sanayiden sayılan işyerlerinde İSG Kurulu kurulma zorunluluğu var. Her işveren İSG hizmeti almak zorunda değildi. Cezalar düşüktü. 6331 Sayılı İSG Kanunu Çok az istisna hariç tüm çalışanları kapsıyor. İSG Kurulunda Sanayiden sayılma şartı kaldırıldı. İşyerleri İSG uzmanı, hekim çalıştıracak ya da hizmet satın alacak. Cezalar yüksek.

8 İKİNCİL MEVZUAT Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ( )

9 KANUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ
Yapılan düzenleme ile, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir Yeni yasa ile İSG’ de sonuç odaklı yaklaşımdan, önleyici yaklaşıma geçilmiştir. İş kazası olduktan sonra araştırmak yerine, kaza olmadan önce önlem alınması amaçlanmış ve eğitim ile bilinçlendirme ön plana çıkarılmıştır. Kanunun özellikle 6–7 ve 8. maddelerinde, tüm işverenlerin işyerlerinde, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorunda olduğu hususu düzenlenmiştir. Bu prensibe göre işverenler işyerlerinin tehlike sınıflarını dikkate alarak, çok tehlikeli işyerlerinde A sınıfı, tehlikeli işyerlerinde B sınıfı ve az tehlike işyerlerinde ise C sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırmakla yükümlü kılınmıştır.

10 KANUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ
İSG hizmetlerine ulaşmak eskisine göre çok daha kolaylaştırılmıştır. Bakanlıktan yetkili ve bu konuda yeterli bilgi, tecrübe,donanım ve personele sahip bir OSGB’ den ya da bakanlık onaylı İSG Uzmanın’ dan hizmet satın almak suretiyle, daha az bir maliyetle İSG sorumluluklarını yerine getirmek artık mümkün hale gelmiştir. Kamu özel sektör hariç herkes kapsam altına alınmıştır. Tüm işyerlerinde İSG uzmanı, işyeri hekiminin görev yapması sağlanmıştır.Aynı zamanda işverenlerin ortak sağlık birimlerinden hizmet satın alabilmesi sağlanmıştır. 10’dan daha az işçi çalıştıran işletmelerin İSG hizmetleri SGK fonlarından karşılanacaktır. 50 ve üzeri çalışanın bulunduğu ve 6 aydan uzun bir süre çalışılan tüm işyerlerinde İSG kurulları kurulacaktır.

11 Kanunun Genel Özellikleri
Çalışanlar sağlık gözetiminden geçmeden işe başlamayacaklardır. İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtları etkin ve güncel olacaktır. Tüm işyerlerinde acil durumlara karşı eylem planı hazırlanacaktır. İş sağlığı ve güvenliği, işyeri çalışanlarının katkı ve katılımıyla sağlanacaktır Çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği için bilgi ve eğitim verilecektir. Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmaması halinde çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabileceklerdir. Risk değerlendirmesinin yapılmaması işi durdurma sebebi sayılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği için çalışanlardan temsilci seçilecektir. Ulusal İSG (İş sağlığı ve güvenliği) Konseyinin kuruluşu başlatılacaktır.

12 Kanunun Genel Özellikleri
İşyerlerinin toplu halde bulunduğu yerlerde iş sağlığı ve güvenliği koordinasyonu sağlanacaktır. Kanunla uyumsuz davranışlara idari para cezası uygulanacaktır. Hayati tehlike tespitinde işyerlerinde işin durdurulması sağlanacaktır. Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için işletme kurulmadan gerekli önlem ve tedbir alınmış olacaktır. Bugüne kadar iş güvenliği deyince aklımıza hep maden ocakları, inşaatlar, büyük sanayi kuruluşları, fabrikalar, tersaneler gelirdi. Artık ofis, okul, otel, hastane,pastane ve benzeri küçük-büyük tüm işyerleri ve çalışan herkes (işverenler, işveren vekilleri, çalışanlar, kapıcılar, çırak ve stajyerler, hatta devlet memurları) bu kanunun uygulama alanına girmiştir.

13 Kanunun Yürürlük Tarihleri
İş Sağlığı ve güvenliği hizmetleri (Madde 6) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerin desteklenmesi (m.7) İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları (m.8) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra, (01 Temmuz 2014) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra, (01 Temmuz 2013) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, (01 Ocak 2013) ,

14 Kanunun Yürürlük Tarihleri
Tehlike sınıfının belirlenmesi (m.9) Belgelendirme, ihtar ve iptaller (m.31) Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları (geç. m.5) İşyeri hekimliği ücret ödemeleri (geç. m.6) yayım tarihinde, Diğer maddelerin yayın tarihinden 6 ay sonra (01 Ocak 2013) yürürlüğe gireceği öngörülmüştür.

15 İŞVERENLERİN YOL HARİTASI
Öncelikle işveren tarafından, işyerinde çalışan sayısı tespit edilecek ve işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınarak işyerinin az tehlikeli, tehlikeli veya çok tehlikeli iş yeri olup olmadığı konusunda işyerinin sınıflandırılması yapılacak, bu sınıflandırma yapıldıktan sonra tehlike sınıfı belirlenecektir. Risk değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Acil eylem planını hazırlanacaktır. Çalışanların eğitimleri tamamlanacaktır. Ölçüm ve muayene işlemleri tamamlanacaktır. İş yeri çalışanları içinden temsilci atamaları yapılacaktır. Eğer gerekiyorsa İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurulacaktır.

16 İŞVERENLERİN YOL HARİTASI
Yukarıda yer alan eksikliklerin giderilmesi ile ilgili çalışmaların 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile başlatılması ve en kısa zamanda sonuçlandırılması gerekmektedir. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma mecburiyeti ise yukarıda uygulama ve geçiş süreci belirtilen takvime göre kademeli bir geçiş sonrasında tamamlanmalıdır. İşverenler çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlayacak, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin bu yasa ile değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapacak, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyecek ve denetleyeceklerdir.

17 SAĞLIK GÖZETİMİ İşveren, iş kazalarını ve tespiti yapılarak kendisine bildirilen meslek hastalıklarını bildirecektir. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. Çalışanlara sağlık gözetimi zorunluluğu (sağlık muayenelerinin yapılmasını) İşe girişlerinde. İş değişikliğinde. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

18 BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM
İşveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirecektir. Sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen özel olarak eğitilir. Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların yukarıda belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgiler verilir. İşveren, işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Gerektiğinde ve düzenli aralıklarla bu hususlar tekrarlanır. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

19 İŞ GÜVENLİĞİ KURULU İSG kurulu 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu,
Altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde oluşturulur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. As. İşv. 50 +, Alt İşv. 50+ ise = koord. As işveren As. İşv. 50 +, Alt İşv. 49 – ise = Alt İşv. Temsilci atar As. İşv. 49 -, Alt İşv ise = Asıl İşv. Temsilci atar As. İşv. 49 -, Alt.İşv ise = Top 50+ ise = Koordinasyon As.İşv. Sağlanır

20 TOPLU İŞYERLERİNDE KOORDİNASYON
Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapar. Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

21 ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Çalışanlar, Kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle, Araçları kurallara uygun şekilde kullanmakla, Güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle KKD doğru kullanmak ve korumakla. Ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermekle, Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmakla yükümlüdürler.

22 ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ 2 ila 50 1 51 ila 100 2 101 İla 500 3
İşveren: 2 ila 51 ila 101 İla 501 ila 1001 ila kişiyi çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, çalışan temsilcisi olarak görevlendirir. Çalışan temsilcisi; tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. İşyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar.

23 ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. İSG Kurulu acilen veya işveren derhâl kararını verir ve karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Talep yönünde karar verilmesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda yukarıdaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz. İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

24 OSGB -Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi-
İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunda olan işletmeler bu ihtiyaçlarını kendi bünyesinde çalışan iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarından alabilecekleri gibi OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) şirketlerinden de hizmet alarak da yerine getirebilirler. (Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi de üstlenebilecektir.)

25 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN BAKANLIKÇA DESTEKLENME ŞARTLARI
Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere on kişiden az çalışanı olanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabileceklerdir. Bu işyerlerinde çalıştırdığı kişilerin sigortasını yaptırmadığı tespit edilen işverenlerden, yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte tahsil edilecek, ayrıca bu işverenler sağlanan destekten 3 yıl süreyle faydalanamayacaklardır. (Bu desteğin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar çıkarılacak Yönetmelikle belirlenecek ve destek SGK tarafından finanse edilecektir.)

26 İŞVERENLERİN YAPMASI GEREKENLER
50’ nin altında çalışanı olan firmalar, isteseler dahi işyerlerinde bir İSGB kuramayacaklardır. Bu tür küçük işyerleri İSG hizmetini bakanlıktan yetkili bir OSGB’ den yada bakanlık onaylı İSG Uzmanın’ dan satın almak zorundadır. Tehlike sınıfına göre 500 ve daha fazla çalışanı olan firmalar ise isteseler dahi bir OSGB’ den hizmet satın alamayacaklardır. Bu tür büyük işletmeler İSG hizmetini mutlaka işyerlerinde bir İSGB kurmak suretiyle yerine getirmek zorundadır.

27 ÇALIŞAN SAYISI TEHLİKE SINIFI ŞİMDİ YAPILACAK İŞLER
SONRA YAPILACAK İŞLER A-İŞYERİ 1-49 ÇALIŞAN AZ TEHLİKELİ RİSK ANALİZİ,İSG EĞİTİMLERİ, ACİL EYLEM PLANI, İŞE GİRİŞ MUAYENESİ ' DE İSG Uzmanı/İşyeri Hekimi veya OSGB İLE SÖZLEŞME B-İŞYERİ 1-49 ÇALIŞAN TEHLİKELİ ' DE İSG Uzmanı/İşyeri Hekimi veya OSGB İLE SÖZLEŞME C-İŞYERİ 1-49 ÇALIŞAN ÇOK TEHLİKELİ D-İŞYERİ ÇALIŞAN FARKETMEZ İSG UZMANI veya OSGB İLE SÖZLEŞME İSG Uzmanı/İşyeri Hekimi veya OSGB İLE SÖZLEŞME E-İŞYERİ 500 VE DAHA FAZLA ÇALIŞAN MUTLAKA İSGB F-İŞYERİ 750 VE DAHA FAZLA ÇALIŞAN G-İŞYERİ VE DAHA FAZLA ÇALIŞAN

28 YAPTIRIMLAR 1-İŞİN DURDURULMASI
İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur.

29 YAPTIRIMLAR 1-İŞİN DURDURULMASI
İşin durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından yirmi dört saat içinde yerine getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir. İşveren, yerine getirildiği tarihten itibaren altı iş günü içinde, yetkili iş mahkemesinde işin durdurulması kararına itiraz edebilir. İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Mahkeme kararı kesindir. İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlandırılır. İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.

30 2-İDARİ PARA CEZASI İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlığını taşıyan m.6/f.1’e göre belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görevlendirilmemesi halinde işverene görevlendirmediği her bir kişi için TL, diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, m.6/f.1’e göre b-c ve d bentlerindeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde TL ve ç bendine göre her bir tedbir için ayrı, ayrı TL, İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları başlığını taşıyan 8. maddenin 1. ve 6. fıkralarına aykırılık halinde her bir ihlal için ayrı, ayrı TL, Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için TL, aynı maddenin 4. fıkrasına aykırılık halinde TL,

31 2-İDARİ PARA CEZASI 11 ve 12. maddelere aykırılık halinde, uyulmayan her bir yükümlülük için TL ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, İş Kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi başlıklı 14. maddenin 1. fıkrasına aykırılık halinde her bir yükümlülük için TL, ikinci fıkrasına aykırılık halinde TL, Sağlık gözetimi başlıklı 15. maddenin 1 ve 2. fıkralarına aykırılık halinde, sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için TL, Çalışanların bilgilendirilmesi başlıklı 16. maddeye aykırılık halinde, bilgilendirilmeyen her çalışan için TL, Çalışanların eğitimi başlıklı 17. maddeye aykırılık halinde her bir çalışan için TL, Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması başlıklı 18. maddeye aykırılık halinde her bir aykırılık halinde ayrı, ayrı TL, Çalışan temsilcisi başlıklı 20. maddenin 1 ve 4. fıkralarına aykırılık halinde TL ve 3. fıkrasına aykırılık halinde TL, İş sağlığı ve güvenliği kurulu başlıklı 22. maddeye aykırılık halinde her bir aykırılık için ayrı, ayrı TL, 23. maddenin 2. fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan yönetimler için TL, 24. maddenin 2. fıkrasında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma ile kontrol ve denetimin yapılmasını engelleyen işverene TL, İşin durdurulması başlıklı 25. maddeye göre durdurma kararına uymayan işverene TL ve aynı maddenin 6. fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ihlale uğrayan her çalışan için TL, 29. maddede belirtilen büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamayan işverene TL, raporu hazırlamasına rağmen Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren ya da izin verilmeyen işyerini açan işverene TL, 30. maddede öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak TL idari para cezası Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğü tarafından verilir.

32 Sonuç olarak ; Yeni yasayla birlikte İSG alanında bir zihniyet devriminin yaşanması ve gerçek bir İSG kültürünün oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu yeni dönemde İSG’ ye karşı duyarsız kalmak artık mümkün olmayacaktır. Çünkü idari para cezaları çok ağırdır. Denetimler bakanlık bünyesine alınan yeni uzmanlarla mutlaka yoğunlaştırılacaktır.

33 TEŞEKKÜRLER Av.Firuzan KÖKTEN


"6331 SAYILI İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları