Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M E M U R S U Ç L A R I SUÇ: Devletin hukuk nizamı içinde kendisine müeyyide olarak ceza konulmuş fiildir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M E M U R S U Ç L A R I SUÇ: Devletin hukuk nizamı içinde kendisine müeyyide olarak ceza konulmuş fiildir."— Sunum transkripti:

1 M E M U R S U Ç L A R I SUÇ: Devletin hukuk nizamı içinde kendisine müeyyide olarak ceza konulmuş fiildir.

2 T.C.K.’na göre suçlar KABAHAT: Toplumun huzurunu bozan, çoğunlukla kötü niyet bulunmayan ve toplum için muhtemel olan zararları önlemek amacıyla cezalandırılan fiil ve hareketlerdir.

3 CÜRÜM: Bireylerin can, mal, namus bakımından güvenliğini bozan, kötü niyetle işlenen, kişinin ve toplumun hukukunu doğrudan ihlal eden ve olumsuz yönde etkileyen fiil ve hareketlerdir.

4 Memurun Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat’a göre memurun yargılanması: Kişinin memur olması Bu memurun bir suç işlemesi Suçun, görev esnasında veya görevle ilgili işlenmiş olması ve üçünün aynı anda gerçekleşmesi

5 4483 Sayılı Kanuna göre: Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görev ifa eden memur veya diğer kamu görevlisi olması, Suç işlenmiş olması, Suçun görevleri sebebiyle işlenmiş olması ve bu üç unsurun aynı anda gerçekleşmesi

6 4483 Sayılı M.D.K.G.Y.H.Kanuna göre ÖN İNCELEME yapılması gereken Türk Ceza Kanununa göre suçlar:

7 ZİMMETE SEBEBİYET VERMEK (T.C.K. 203) Unsurları: Devlet mallarının denetimi ile mükellef olması Denetim görevini ihmal etmesi TCK’nın 202. maddesi 1. fıkrasında yazılı zimmetin oluşmasına veya artmasına sebebiyet vermesi İhmal kastının bulunması

8 KEYFİ VE SERT MUAMELE TCK. 228 Keyfi Muamele: Maddi unsuru, görevini kötüye kullanmak suretiyle keyfi muamelede bulunmak, bulunulmasını emretmek ya da emrettirmek, Sert Muamele: Memurluk nüfusunu suistimal suretiyle ve sert muamelelerle başkalarının kanun hükümlerine uymamalarına sebebiyet vermek

9 MEMURİYET SIRLARINI İFŞAYA VE KARARLARI TEHİR TCK. 229 Suç memurlar tarafından işlenmektedir. Memur olmayan üçüncü şahıslarda bu madde hükmünden cezalandırılırlar. Sırrın ifşası memurun görev yaptığı süre içine bağlı değildir.

10 GÖREVİ İHMAL T.C.K. 230 Bir memurun bulunduğu mevki itibariyle, talep ve emir olmaksızın yapmak mecburiyetinde bulunduğu bir işi yapmaması veya mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmemesi ya da belirli ve makul zaman içerisinde yapabilecek işi geciktirmesi; üstünün yasal nitelikli emirlerini sebepsiz şekilde uygulamaması

11 MEMURUN ÖĞRENDİĞİ SUÇU MERCİİNE BİLDİRMEMESİ TCK 235 Memurun görevini yaptığı sırada, görevi ile ilgili olmasına rağmen, tahkikat yapmaya yetkisi bulunmadığı bir suçu öğrenmesi ve bu durumu ilgili mercie bildirmemesi

12 MEMURLARIN TOPLU OLARAK GÖREVİ TERKETMELERİ TCK.236 Kanun metnine göre, en az üç kişilik bir grubun oluşturulması, aralarında aldıkları karara veya başkaları tarafından alınan karara veya bildirilerek uyarak hareket etmeleri, göreve gelmemeleri, göreve gelme ile birlikte geçici de olsa kısmen işi yavaşlatmaları suçun kanuni unsurlarını oluşturur. Genel kasıt, suçun manevi unsurudur.

13 TİCARET YASAĞI TCK. 238 Failin, memurluk sıfatının kendisine sağladığı imkân ve fırsatlardan yararlanarak halkın zaruri ihtiyaçları ile ilgili hububat, erzak ve sair malzemeleri alıp satarak ticaret yapması yasaklanmıştır. Suçun unsuru, ticaret kasdının olmasıdır. Yapılan ticaretin tekrar etmesi veya başka bir deyişle tekerrür olması gerekir

14 GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA TCK 240 Suçun maddi unsuru, görevin kötüye kullanılmış olmasıdır. Failin memur veya diğer kamu görevlisi olması Kendisine tanınan erk ve yetki hudutlarını aşacak fiil ve hareketinin olması Suç işleme kasdının bulunması Bilerek ve isteyerek işleme genel kasdının bulunması

15 EVRAKTA SAHTEKARLIK TCK. 339 - 349 Resmi Evrakta Sahtekârlık Resmi evrakın aslında sahtekarlık Resmi belgenin özünde sahtekarlık Resmi evrakın suretinde sahtekarlık Yalan beyanda bulunmak Sahte evrakın kullanılması Gerçek evrakı yok etmek Hususi evrakta sahtekarlık

16 237 SAYILI TAŞIT KANUNU Kanunun 16.maddesinde belirtilen hükümlere aykırı olarak taşıtların kullanılmasını sağlayanlar, kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenler, ekonomik ömrünü doldurmadan yenilenmesini sağlayanlar hakkında ceza verilir. Masraf ve zararlar tazmin edilir.

17 4483 sayılı M.D.K.G.Y.H.Kanun Kapsamına Girmeyen, Ön İnceleme Raporu Düzenlenmesi Gerekmeyen, Durumun Delilleriyle Birlikte C. Savcılığına Bildirilmesi Gerekli Kılan Suçlar

18 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Yer Alan Suçlar Basit ve Nitelikli Zimmet (TCK. 202) Devlet Alım ve Satımlarında Menfaat Sağlamak (TCK. 205) İrtikap (TCK. 209) Rüşvet (TCK.211)

19 Devlet Sırlarının Açıklanması ve Açıklanmasına Sebebiyet Vermek (TCK:132) Mal Bildiriminde Bulunulmaması (3628-10) Gerçeğe Aykırı Açıklama (3628-11) Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma (3628-13) Haksız Mal Edinme, Mal Kaçırma veya Gizleme (3628-13)

20 DİĞER KANUNLARDA YER ALAN BAZI FİİLER VE SUÇLAR 1412 Sayılı CMUK. 3842 Sayılı Kanun İli Değişik 154. Maddesinde Belirtilen Adlî Görev ve İşlerden TCK’nın 235. Ve 530. Maddesi Kapsamı 6831 Sayılı Orman Kanununun 79. Maddesi Kapsamı

21 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 3. Maddesi Kapsamı İcra İflas Kanununun 357. Maddesi Kapsamı 5816 Sayılı ATATÜRK Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Kapsamındaki Fiiller Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 174. Maddesi Kapsamı

22 1402 Sayılı Sıkı Yönetim kanununun 14 ve 15. Maddeleri Kapsamı 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamı 2935 Sayılı OHAL Kanunu Kapsamı 2845 Sayılı DGM Kuruluş ve Yargılama Usulleri Kanunu Kapsamı 2547 Sayılı YÖK Kanunu Kapsamı

23 TAKİBİ ŞİKÂYETE BAĞLI SUÇLAR

24 CMUK’ UN 344. MADDESİNDE SAYILAN Tehdit (TCK. 191) Haneye Taarruz (TCK. 193) Gayrın Sırrını İfşaat (TCK. 195 ve 197) Müessir Fiiller (TCK. 456 ve 459) Hakaret ve Sövme (TCK. 516 ve 518) Gayri Kanuni Rekabet (Tic.K. 64,65) İhkak-ı Hak (TCK.308)

25 TCK.’nun 425. Maddesinde sayılan Söz Atma ve Sarkıntılık Kadın Kıyafeti İli Kadınların Bulunduğu Yere Girme (TCK. 422) Evlenme Vadi İle Kızlık Bozma (TCK. 423) Emniyeti Suistimal (TCK. 508) Kendisine Emanet Edilen Bir Kağıdı Sahibinin Zararına Kullanma (TCK. 509)

26 SORUŞTURULMASI İZNE BAĞLI SUÇLAR TCK’nın 160. Maddesinde belirtilen, Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK. 158) Milli Manevi Şahsiyete Hakaret TCK’nın 173. maddesinde belirtilen; 127, 128, 138, 143, 161. Maddelerindeki Fiillerin Kovuşturulması Adalet Bakanlığı’nın iznine tabidir.


"M E M U R S U Ç L A R I SUÇ: Devletin hukuk nizamı içinde kendisine müeyyide olarak ceza konulmuş fiildir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları