Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLAÇLARI AKILCI KULLANIYOR MUYUZ? Uz.Dr. Evrim GÜLDEREN Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLAÇLARI AKILCI KULLANIYOR MUYUZ? Uz.Dr. Evrim GÜLDEREN Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları."— Sunum transkripti:

1 İLAÇLARI AKILCI KULLANIYOR MUYUZ? Uz.Dr. Evrim GÜLDEREN Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları

2 En Çok Satılan İlaç Grupları Dünya Genelinde Kalp-damar hastalıkları % 19.3 Kalp-damar hastalıkları % 19.3 Santral sinir sistemi hastalıkları %15.8 Santral sinir sistemi hastalıkları %15.8 Metabolik hastalıklar % 15.3 Metabolik hastalıklar % 15.3 Antibiyotikler % 9.9 ** Antibiyotikler % 9.9 ** Solunum sistemi hastalıkları % 9.3 Solunum sistemi hastalıkları % 9.3 Türkiye’de Antibiyotikler % 19.0 ** Antibiyotikler % 19.0 ** Ağrı kesiciler % 12.0 Ağrı kesiciler % 12.0 Antiromatizmal ilaçlar % 11.0 Antiromatizmal ilaçlar % 11.0 Soğuk algınlığı ilaçlar % 8.6 Soğuk algınlığı ilaçlar % 8.6 Vitaminler % 7.3 Vitaminler % 7.3 http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-7771/akilci-ilac-kullanimi.html

3 AKILCI OLMAYAN? ANTİBİYOTİKLER- ANALJEZİKLER ANTİBİYOTİKLER- ANALJEZİKLER LAKSATİFLER LAKSATİFLER β 2 -reseptör agonistleri β 2 -reseptör agonistleri H 2 -reseptör blokeri veya PPI kullanımı H 2 -reseptör blokeri veya PPI kullanımı HT HT AŞI- VİTAMİNLER AŞI- VİTAMİNLER

4  DOĞRU TANI KOYABİLİYOR MUYUZ?  AĞRI KESİCİ NEDEN VERİYORUZ?  ANTİBİYOTİK NEDEN VERİYORUZ?  NEDEN İLAÇSIZ GÖNDEREMİYORUZ?

5 Hekim,  Ateş ve boğazda kızarık  Antibiyotik verelim mi?  Ateş !!! ( 2 yaş altında 8 kez/yıl, en sık virüsler olduğu, diş çıkarma, Fe+)  Klinik önemli!! Anne kucağında huzurlu görünen, oyun oynayan, gülen, çevresiyle iletişim kurabilen, yüksek ateşli çocuk 1-2 gün gözlenmeli, ateş düşürücü ile takip edilebilir.

6 Antibiyotik Kullanımı  Gelişmekte olan ülkelerin sağlık bütçelerinin %35’i antibiyotiklere ayrılmakta  Ülkemizde tüm ilaç tüketiminin %25’i antibiyotikler (IMS verileri)

7

8 Akılcı İlaç Polikliniği  Teşhisi konulan ve ilacı reçetelenen hastanın ilacını temin ettikten sonra kullanım aşamasını hep doğru varsayarak  Akılcı İlaç Polikliniği; kronik hastalığı olan ve birçok ilacı bir arada kullanması gereken hastaların tedavi uyumunu artırmak ve istenilen tedavi hedefine ulaşabilmek için kurulmuş.

9 ORDU-ÇORUM-SİVAS…..

10 Penisilinler  1928 yılında Alexander Fleming  1949 penisilin G geliştirildi  Penisilinler

11  Bakterisidal  Doza bağımlı etki gösterirler.  Çoğu mide asidinde parçalanır  Gıdalar absorbsiyonu azaltır.  Dokulara çok iyi penetre olurlar.  Çoğu böbrekten atılır.

12 Penisilin-İlaç etkileşimleri  Penisilinler aminoglikozidlerle aynı sıvı içerisinde karıştırılmamalı  Oral antikoagülanlar ve oral kontraseptiflerin etkisini azaltabilirler.  Makrolid - tetrasiklinlerle birlikte kullanımında penisilinlerin bakterisidal etkisi azalır.

13 Doğal penisilinler kullanımları  Gram pozitif bakterilere etkili S. pyogenes, S. agalactiae, S. viridans, Peptokok, peptostreptokok S. pyogenes, S. agalactiae, S. viridans, Peptokok, peptostreptokok Enfeksiyonları, S.pnömonia  Menengokok  Corynebacterium  Treponema pallidum  Leptospira  Aktinomiçet  B. antracis  Gram negatif anaerop bakteriler (Fusobacterium türleri hariç)

14 Doğal penisilinler ve klinik kullanımları  Penisilin G Kristalize penisilin G (i.v)4-6 saatte bir Kristalize penisilin G (i.v)4-6 saatte bir otit, alt solunum yolu enf., deri-yumuşak doku enf, endokardit, menenjit. Prokain penisilin (i.m, 2x1) (alt solunum yolu infeksiyonu) Prokain penisilin (i.m, 2x1) (alt solunum yolu infeksiyonu) Benzatin penisilin G (i.m, tek doz) Benzatin penisilin G (i.m, tek doz) (Streptokoksik farenjit, ARA profilaksisi, Erken ve latent sifiliz)  Penisilin V fenoksimetil penisilin (oral) fenoksimetil penisilin (oral) Streptokoksik farenjit, ARA profilaksisi Streptokoksik farenjit, ARA profilaksisi

15  Ampisilin, amoksisilin, oral parenteral  Bakampisilin oral yolla,  Ampisilin oral biyoyararlanımı daha düşük, gıdalardan etkilenir.  Otitis media, pnömoni, bronşit, sinüzit, üriner sistem enfeksiyonu

16 Karboksipenisilinler  Karbenisilin ve tikarsilin  Psödomonaslara, gram negatif bakterilere, anaeroplara etkili  Bakteremi, üriner sistem, solunum yolu inf)  Beta laktamaz yapan suşlara etkili değildir  Parenteral (İm veya i.v) uygulanır.  Na yüküne dikkat edilmeli!

17 Üreidopenilisinler  Azlosilin, mezlosilin, piperasilin  Enterobactericaea üyesi gram negatiflere etkili  Psödomonaslar, (aminoglikozidle kombine)  gram pozitif koklar  Anaerobik kok ve basillere etkili  Bakteremi, genito-üriner sistem enf., karın içi infeksiyonlar, osteomyelitte kullanılabilir.  Beta laktamaz yapan suşlara etkili değildir.

18 Betalaktamaz inhibitörlü penisilinler  Alt solunum yolu enfeksiyonları, deri- yumuşak doku, diyabetik ayak, genital, abdominal enfeksiyonlar  Amoksisilin/klavulanat, oral  Ampisilin/sulbaktam, i.v, oral, i.m

19 Penisilinler yan etkiler  Allerjik reaksiyonlar Erken Ürtiker (72 saatin altında) Erken Ürtiker (72 saatin altında) Anafilaksi Anafilaksi Nadiren hemolitik anemi Nadiren hemolitik anemi Geç ürtiker Geç ürtiker Deri döküntüleri Deri döküntüleri İlaç ateşi İlaç ateşi Serum hastalığı Serum hastalığı  Anafilaktik reaksiyonlar milyonda 4 -15 oranında

20 Sefalosporinler 5 kuşakta yer alırlar 5 kuşakta yer alırlar 1. kuşak gram pozitiflere etkili, 3. kuşakta gram negatif etki daha iyi, 2. kuşak her ikisi arasında, 4. kuşakta indüklenebilir beta laktamlara etki iyi 5.kuşak SF tanımlandı (seftobitrol-seftarolin) !! (MRSA etkili)

21 Oral yolla kullanılan sefalosporinler  Sefaleksin (MAKSİPOR-SEF)  Sefadroksil (CEFRADUR-DURASEF)  Sefradin (SEFRİL)  Sefuroksim aksetil (ZİNNAT)  Sefaklor (CEC 20 TBL:50,00)  Sefprozil (serozil)  Lorakarbef  Sefiksim (SUPRAX 400 MGR:23,59TL)  Sefpodoksim (İNFEX 200 MGR 20 TBL :31,05)  Sefdinir (CEFTİNEX:300MGR-20 TBL: 89,00TL)  Sefditoren  Sefdibuten 1. kuşak 2. kuşak 3. kuşak

22 3. Kuşak sefalosporinler  Sefotaksim  Seftazidim  Seftriakson (500 MGR FL:7,01TL)  Sefdinir  Sefditoren  Sefiksim  Sefpodoksim  Seftibuten  Moksolaktam 4. kuşak sefalosporinler  Sefepim, Sefpirom MRSA’ya etkili sefalosporinler (5.kuşak sefalosporinler)  Seftarolin, Seftobitrol

23 1. kuşak sefalosporinleri verelim mi? Stafilokok ve streptokok enfeksiyonları Stafilokok ve streptokok enfeksiyonları Deri ve yumuşak doku enfeksiyonu Deri ve yumuşak doku enfeksiyonu Üriner sistem enfeksiyonu Üriner sistem enfeksiyonu

24 2. kuşak sefalosporinleri verelim mi?  H. influenzae, Neisseria, Moraxella etkili  Toplum kökenli pnömoni  Otitis media,  Sinüzit,  Yumuşak doku enfeksiyonu,  Komplike olmayan üst üriner sistem infeksiyonu,  Jinekolojik ve intraabdominal enfeksiyonlar

25 3. kuşak sefalosporinler  Toplum kökenli pnömoni  Komplike ÜSİ,  Yumuşak doku enfeksiyonları, Diabetik ayak enfeksiyonu  Osteomyelit, septik artrit  Abdominal, jinekolojik enfeksiyonlar  Gonokok enfeksiyonu 4. kuşak sefalosporinler  Sefepim, seftazidim, sefoperazon

26 Yan etkiler  Allerjik reaksiyonlar, deri döküntüsü  GİS yan etkileri, ishal, bulantı  Uzun süreli kullanımda lökopeni, trombositopeni,  Direnç

27 Kinolonlar  Bakterisidal  Atipik m.o, gram pozitif (MRSA hariç), gram negatif çomak ve koklara etkili  M. tuberculosis, brusellaya etkili  4 grupta yer alırlar.  2. grupta ofloksasin, siprofloksasin,  3. kuşak levofloksasin  4. kuşak moksifloksasin  3.(B. fragilis hariç) ve 4. kuşak anaeroplara da etkili

28  Ofloksasin, levofloksasin renal yolla,  Böbrek yetmezliğinde doz ayarlanmalıdır.

29  OFLOKSASİN- TARİVİD TBL  SİPROFLOKSASİN: CİPRO TBL (9,20)  LEVOFLOKSASİN: TAVANİC TBL (24,78)  MOKSİFLOKSASİN: (MOKSAFEN-AVELOX TBL 33,56)

30 Klinik kullanımı  Pnömoni  Üriner sistem enf.  Gonore, non-gonokoksik üretrit, Prostatit  Turist ishali, kolera, şigella, salmonella enf.  Kemik-eklem enf.  Atipik mikobakteri enf.

31 Yan etkiler  Çocuk, gebe ve süt veren annelerde kontrendike  GİS yan etkileri bulantı, ishal  Transaminaz artışı  Fotosensitivite, deri döküntüleri  Baş ağrısı, yaşlılarda konvülsiyon eşiği düşük  Tendinit  Yaşlılarda QT uzaması

32 Aminoglikozidler  Streptomisin  Gentamisin  Amikasin

33  Gram negatif (gr-) aerop çomaklara  Staf, streptokok, enterokok, listeria enf da  Mikobakteri enf. (Tbc)  Yersinia  Tularemi  Brusella

34  Böbrek, kemik, periton ve iç kulak dokusuna geçişi iyidir.  İdrarla atılır, böbrek yetmezliğinde doz ayarlanmalıdır.  Hemodiyaliz sonrası doz eklenir.

35 Kullanım yerleri  İntraabdominal enf.  Üriner enf.  Tüberküloz tedavisi  Bruselloz tedavisi  Tularemi, veba tedavisi

36 Yan etkiler  Nefrotoksik (genta)  Ototoksik (stm)  Nörotoksik (stm)  İrreversible vestibülotoksik ve kohletoksik

37 Piyasadaki preparatlar Streptomycine-ie 1 Gr 1 Flakon (2,01TL) IM 15-25 mg/kg/gün 2 ye bölünerek Genta 80 Mg 1 Ampul (1,20 TL)

38  Amikozit 500 Mg 1 Flakon (IM- 4,31TL)

39 Makrolidler  Eritromisin  Spiramisin  Roksitromisin  Azitromisin  Klaritromisin  Diritromisin

40 Etki spektrumu  Gram pozitifler Stafilokok-streptokok Stafilokok-streptokok Korinebakteriler Korinebakteriler  Gram negatifler  Atipik m.o.  Bordetella  Bartonella  Riketsiya  Campylobakter  Legionella, Klamidya,  H. İnfluenzae, Neisseria, Morexella, Borrelia  Mikoplazma

41  Azitromisin ve Klaritromisin gram negatif etkisi daha iyi  Spiramisin toksoplazmaya etkili  Eritromisin stearat ve esterat tuzları mide asidine dirençli (aç karna etkili)  Karaciğerde metabolize edilir. Oral antikoagülan!! artar (azitro hariç) Oral antikoagülan!! artar (azitro hariç) Digoksin (toksik) Digoksin (toksik)

42  Azitromisin aç karnına alınır. BOS hariç dokulara iyi geçer. BOS hariç dokulara iyi geçer. Günde tek doz kullanıma uygun Günde tek doz kullanıma uygun  Klaritromisin besinlerden etkilenmez Yarılanma süresi 6 saat Yarılanma süresi 6 saat Dokulara iyi geçer Dokulara iyi geçer

43  Üst solunum yolu enfeksiyonları Tonsillofarenjit Tonsillofarenjit Otit, sinüzit, Otit, sinüzit, Boğmaca, difteri Boğmaca, difteri  Alt solunum yolu enfeksiyonu Tipik ve atipik pnömoni Tipik ve atipik pnömoni KOAH alevlenmesi KOAH alevlenmesi

44  Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Nongonokoksik üretrit Nongonokoksik üretrit  Deri ve yumuşak doku enfeksiyonu Erizipel, sellülit, impetigo, lenfanjit, fronkül Erizipel, sellülit, impetigo, lenfanjit, fronkül  Sindirim sistemi enfeksiyonu Helicobacter pylori Helicobacter pylori  Trahom  Toksoplazmoz  Atipik mikobakteri enfeksiyonları

45 Yan etkiler  Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı  Kolestatik hepatit  i.v uygulamada flebit  Deri döküntüsü  Ventriküler taşikardi  QT uzaması Eritromisin i.v formu

46  Profilaksi  Akut romatizmal ateş  İnfektif endokardit profilaksisi  Menengokok taşıyıcılığı eradikasyonu

47  Uygulama dozları  Eritromisin 4x500mg/gün  Klaritromisin 2x250-500mg (atipik en etkili)  Azitromisin 500mg/gün (gr – etki fazla)  Spiramisin 2-3g/gün  Roksitromisin 1g/gün

48 Eritro 500 Mg 16 Tablet (10,0 TL) KLACID 500 mg 14 film tablet (14,53TL)

49 AZITRO 500 mg 3 film tablet (10,35TL)

50


"İLAÇLARI AKILCI KULLANIYOR MUYUZ? Uz.Dr. Evrim GÜLDEREN Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları