Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hazırlayan: Öğr.Gör. Yeliz MERCAN Şubat, 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hazırlayan: Öğr.Gör. Yeliz MERCAN Şubat, 2016."— Sunum transkripti:

1 Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hazırlayan: Öğr.Gör. Yeliz MERCAN Şubat, 2016.

2 Projenin Türü: Engellilerin Psiko-Sosyal ve Tıbbi Rehabilitasyonu Projenin Süresi: 8 ay Hedef Gruplar: Engelliler

3 Projenin Amacı: Engellilerin evde bakım hizmetleri ile sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırarak, biyo-psiko-sosyal rehabilitasyonunu sağlamak ve genel sağlık düzeyini yükseltmek, yürütülecek sosyal etkinliklerle ve toplum duyarlılığını arttırarak toplumla bütünleşmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

4 Temel Faaliyetler 1.Faaliyet: Hazırlık faaliyetleri 2.Faaliyet: Evde bakım hizmetleri ile ilgili faaliyetler 3.Faaliyet: Sosyal rehabilitasyon faaliyetleri 4.Faaliyet: Farkındalık eğitim faaliyetleri 5.Faaliyet: Sonuç raporunun yazılması

5 Beklenen Sonuçlar 1.Engellilerin biyo-psiko-sosyal sağlık düzeyi yükselecek, 2.Evden çıkmayan veya yatağa bağımlı engelliler sağlık hizmetlerine erişmiş olacak, 3.Engellilerin genel sağlık düzeyleri yükselecek ve yaşam kaliteleri artacak, 4.Engellilerin kapasitelerine olan inancı artacak ve girişimcilik için ön koşul sağlanmış olacak, 5.Toplumun engellilere karşı duyarlılığı artacak ve engelliler ve ailelerinin toplumla bütünleşmesi sağlanacak.

6 ENGELLİLİK

7 ENGELLİ TANIMI VE ENGELLİLİĞİN SINIFLAMASI Engellilik karmaşık, dinamik, pek çok boyutu bulunan ve tartışmalı bir olgudur. Engellilik bir sağlık sorunu değil kompleks bir olgudur. Kişinin yaşamında beden ile ilgili özellikleri ile toplumla ilgili özellikler arasındaki yoksunluğu yansıtır.

8 Bu anlayış içinde insanların bedenleri tarafından değil toplum tarafından engelli kılındığı yönünde bir anlayışın hakim olduğu düşüncesiyle engellilik tıbbi modelden çıkararak sosyal bir model haline dönüştürmüştür. TIBBİ MODEL SOSYAL MODEL BİYO-PSİKO-SOSYAL ETKİLEŞİM

9 DSÖ ’nün 1972 yılında hastalıkların sonuçlarıyla ilgili geliştirdiği ön taslak ile başlayan ve 22 Mayıs 2001 yılında Dünya Sağlık Kurultayı’nda çevresel faktörlerin yarattığı engelliliğe vurgu yaparak yeniden düzenlenen “İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması” (International Classification of Functioning-ICF) son şeklini almıştır.

10 ICF’de insan işleviyle ilgili sorunlar birbiriyle bağlantılı üç alanda kategorize edilmektedir: Yetersizlik, vücut işlevindeki bir sorun veya vücut yapısında meydana gelen bir değişikliktir; örneğin felç veya görme yetisinin yitirilmesi; Aktivite sınırlılığı, aktiviteyi uygulamada, sözgelimi, yürümede veya yemede güçlük çekilmesi; Katılım kısıtlaması, yaşamın herhangi bir alanına katılmaktan alıkoyan veya katılmayı güçleştiren sorunlar olması; örneğin, istihdam alanında veya ulaşımda ayrımcılığa maruz kalınması.

11 İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırmasının (ICF) Bileşenleri Arasındaki Etkileşim

12 Çevresel faktörler arasında ürünler ve teknoloji, doğal ve yapılı çevre, destek ve ilişkiler, tutumlar, hizmetler, sistemler ve politikalar yer alabilir. Kişisel faktörler arasında motivasyon ve öz saygı gibi kişinin topluma ne düzeyde katılacağı konusunda belirleyici olan özellikler de yer alır.

13 ENGELLİLİK YetersizlikAktivite sınırlılığı Katılım kısıtlaması ENGELLİLİK bu işlev alanlarının birinde veya tümünde yaşanan güçlüklerdir.

14 DSÖ’nün Engelli Tanımı: “Fiziksel sağlık ve ruh sağlığı alanında yaşanan olumsuzluk ile birlikte, yetersizlikler, aktivite sınırlılıkları ve katılım kısıtlamaları için kullanılan ve (herhangi bir sağlık durumu bulunan) birey ile o bireyle ilgili bağlamsal faktörler (çevresel ve kişisel faktörler) arasındaki olumsuzluklara atıfta bulunan bir ÇATI TERİMDİR.”

15 BM’in Engelli Tanımı: BM Genel Kurulu’nun kabul ettiği “Sakat Kişilerin Hakları Bildirgesi”nde engelli tanımı: “Normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayanlar” şeklindedir.

16 Türkiye’de 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu: “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” ÖZÜRLÜ olarak tanımlanmaktadır.

17 ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5378 Kabul Tarihi : 1/7/2005 ENGELLİLER HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5378 Kabul Tarihi : 1/7/2005 ÖZÜRLÜ KAVRAMI ENGELLİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Değişik:25/4/2013

18 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi “ENGELLİ” olarak tanımlanmıştır. Ancak kanunda Özürlüler Kanununa atıflar yapılarak aynı sayı no ile Engelli Kanunu oluşturulmuştur.

19 Hastalık DSÖ Sakatlık BM Özürlülük Türkiye Genel olarak Engelli Kavramına Yaklaşım

20 5378 Sayılı Özürlüler (Engelliler) Kanununa Göre Engelli Sınıflaması: 1.Görme engelliler 2.İşitme engelliler 3.Dil ve konuşma engelliler 4.Ortopedik engelliler 5.Zihinsel engelliler 6.Ruhsal ve duygusal engelliler 7.Kronik hastalığı olanlar 8.Çoklu engelli olanlardır

21 1.Görme Engelliler Tek veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı veya bozukluğu olan kişilerdir. Görme kaybı ile birlikte göz protezi kullananlar, renk körlüğü, gece körlüğü (tavuk karası) olanlar da bu gruba girmektedir.

22 2.İşitme Engelliler Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişilerdir. İşitme cihazı kullananlar da bu gruba girmektedir.

23 3. Dil ve Konuşma Engelliler Herhangi bir nedenle konuşamayan veya konuşmanın hızında, akıcılığında, ifadesinde, sesinde bozukluk olan kişilerdir. İşittiği halde konuşamayanlar, gırtlağı alınanlar, konuşmak için alet kullananlar, kekemeler, afazi, dil-dudak- damak- çene yapısında bozukluk olanlar bu gruba girmektedir.

24 4. Ortopedik Engelliler Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve fonksiyon kaybı olan kişilerdir. Kol, ayak, bacak, parmak ve omurgalarında kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlılığı, şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler, serebral palsi, spastikler ve spina bifida olanlar bu gruba girmektedir.

25 5.Zihinsel Engelliler Çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişilerdir. Mental retardasyon, Down Sendromu, Fenilketonüri (mental retardasyona yol açmışsa) bu gruba girmektedir.

26 6. Ruhsal ve Duygusal Engelliler Duygu, düşünce ve davranışlardaki normalden farklı örüntüler nedeni ile günlük yaşam aktivitelerine tamamlamada, kişiler arası ilişkilerini devam ettirmede güçlük yaşayan kişilerdir. Depresyon, şizofreni gibi hastalıklar bu gruba girmektedir.

27 https://www.youtube.com/watch?v=5gf6kEGPF-U

28 STEPHEN WILTSHIRE- İngiltere-1974 OTİZM duygusal-ruhsal engelli mi? Zihinsel engelli mi?

29

30 Dahi Bellek İstanbul'u resmetti! Palladium Tower'ın açılısı için Türkiye'ye gelen "Dahi Bellek" İstanbul'u resmetti. (4 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki tuvale çizim.)

31 7.Kronik Hastalığı Olanlar Kişinin çalışma kapasitesi ve fonksiyonlarının engellenmesine neden olan, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır. Kan hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, üriner sistem ve üreme sistemi hastalıkları, cilt ve deri hastalıkları, kanserler, endokrin ve metabolik hastalıklar, sinir sistemi hastalıkları, HIV bu gruba girer.

32 8. Çoklu Engelli Olanlardır Birden fazla özür türüne sahip olan kişilerin oluşturduğu çoklu gruptur.

33 Dünya nüfusunun %15’i yani yaklaşık 1 milyar kişi engelli bireylerden oluşmaktadır. Bu da her 7 kişiden 1’inin herhangi bir nedenle engelli olduğu gerçeğini ortaya çıkarır. Erişkinlerde ise 110-190 milyon kişi fonksiyonel olarak engellidir. EPİDEMİYOLOJİSİ

34 Yaşlanan nüfusun artmasıyla birlikte değişen sağlık sorunları içinde en fazla görülen diyabet, kalp damar hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları, artritler, işitme sorunları gibi birçok kronik hastalık da engelliliğe neden olmaktadır. Toplumda kronik hastalıkların artması yaşla birlikte engellilik oranını da arttırmaktadır. Sağlıklı yaşlı olsalar bile yaşın ilerlemesiyle meydana gelen fonksiyonel kapasitedeki zayıflama da engelliliği arttırmaktadır. Epidemiyolojisi

35 DurumKişi SayısıYüzdesi (%) 1-19 Arası46.9575,44 20-39 Arası98.78111,44 40-69 Arası362.50841,98 70-100 Arası355.33741,14 TOPLAM863.583100 Türkiye’de Yaşa göre kayıtlı engelli sayıları

36 Türkiye’de engel grubuna göre kayıtlı engelli sayıları Özür GrubuKişi Sayısı Görme66.379 İşitme50.882 Dil ve Konuşma13.066 Ortopedik94.628 Zihinsel215.944 Ruhsal ve Duygusal68.923 Süreğen Hastalıklar265.086

37 Doğuştan oluşan nedenler – Genetik (genetik ve kalıtsal bozukluk ile kan uyuşmazlığı), – Gebelik sırasında yaşanan sorunlar (annenin kullandığı ilaçlar, geçirdiği hastalıklar ve yetersiz / kötü beslenmesi) ve – Doğum sırasında yaşanan sorunlardır (doğum travması, doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması). Sonradan oluşan nedenler – Kazalar ve hastalıklar ENGELLİLİĞİN NEDENLERİ

38 ENGELLİLİĞİN NEDENLERİ: Doğum Öncesi, Gebelik ve Doğum Sırasındaki, Doğum sonrasındaki nedenler, Kalıtsal nedenler olarak sınıflanır.

39 Doğum öncesi danışmanlık ile embriyonik ya da fetal gelişim sırasında teratojenik maddeye maruz kalma, gebelik sırasında fetüs gelişimini etkileyecek ilaç kullanımı engellenerek gelişebilecek özürlülük durumunun önüne geçilebilir.

40 Doğum Sırasındaki Nedenler: Yetersiz izlem sonucu riskin belirlenememesi Zor doğumlar sırasında bebekte asfiksi sonrası beyin hasarı Annenin kronik hastalıkları ve yası (18 yasından küçük, 35 yasından sonra doğumun gerçekleşmesi) diğer predispozan (hazırlayıcı) nedenlerdir.

41 Doğum Sonrasındaki Nedenler: Kızamık, boğmaca, kabakulak, tüberküloz ve menenjit gibi hastalıklar, ileri derecedeki beslenme yetersizlikleri, anne sütü verilmemesi, çevre kirliliğine ve annenin iyonize radyasyona maruz kalması, uyaran eksikliği, demir eksikliği, anoksi, ciddi kafa travmaları ve metabolik hastalıklar (fenilketonuri), tiroit hormonunun azlığı (hipotiroidizm) sayılabilir.

42 Kalıtsal nedenler arasında nedeni belli olmayan nöral tüp defektleri, kapalı genetik havuz (akraba evlilikleri) sayılabilir

43 Engellilikte nedenlerin bir çoğu önlenebilir nedenlerden kaynaklanmaktadır.

44 “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’e” göre; 1.Hafif Özürlü: Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı %0-9 2.Orta Özürlü: Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı %10-24 3.Şiddetli Özürlü: Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı %25-39 4.Çok Şiddetli Özürlü : Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı %40 ve üzeri olarak sınıflanır. ÖZÜRLÜLÜĞÜN BELİRLENMESİ

45 Ağır özürlü: Özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerden günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine özürlü sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri tanımlar.

46 BALTHAZARD FORMÜLÜ: Kişinin özür oranı belirlenirken birden fazla özrü olanlar için kullanılan hesaplama şeklidir. 60 yaşın üzerindekilerde; genel vücut fonksiyon kayıp oranına Balthazard Formülü ile % 10 eklenir.

47 ENGELLİLİĞİN ÖNLENMESİ VE KORUNMA Engelliliğin farklı boyutlarına gerekli ağırlığın verildiği dengeli bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. DSÖ Halk sağlığı yaklaşımında engelliliği önlemeyi üç düzeyde ele almaktadır.

48 Birinci basamak önleme: Bir sağlık sorunu bireyde veya nüfusta baş göstermeden önce veya sorunun nedenini ortadan kaldırmaya yönelik koruyucu eylemler. Birinci basamak önleme çalışmalarına sağlığın teşviki/ geliştirilmesi ve belirli bir riskten korunma amacıyla yürütülen çalışmalar (örn. HIV eğitimi) dahildir.

49 İkinci basamak önleme: Bir bireyde veya nüfusta ortaya çıkan sağlık sorununu erken aşamada tespit etme, iyileşmeyi kolaylaştırma, sorunun yayılmasını veya uzun dönemli etkilerini azaltma veya önleme amacıyla yürütülen eylemler. Örneğin: Zihinsel engelli kadınların meme kanseri tarama çalışmalarına erişimlerinin desteklenmesi

50 Üçüncü basamak önleme: İşlevlerin eski haline getirilmesi veya hastalıkla ilgili komplikasyonların azaltılması yoluyla mevcut bir hastalığın etkisini azaltmaya yönelik eylemler Örneğin: Kas-iskelet yetersizliği bulunan çocukların rehabilitasyonu

51 ENGELLİLER İLE İLGİLİ ULUSLARARASI VE ULUSAL KURULUŞLAR

52 WHO (Dünya Sağlık Örgütü) UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu) UNDSPD (Birleşmiş Milletler Sosyal Politika ve Kalkınma) ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ULUSLARARASI KURULUŞLAR

53 Diğer Uluslararası Örgütlenmeler – Uluslararası Engelli İnsanlar (DPI-Disabled Peoples’ International) – Uluslararası Rehabilitasyon (RI-Rehabilitation International) – Uluslararası Engelliler (HI-Handicap İnternational) Uluslar arası – Engelliler ve Kalkınma Konsorsiyumu (IDDC-International Disability and Development Consortium) – Avrupa Engelliler Forumu (EDF-European Disability Forum) – Avrupa Engelliler Parlamentosu (European Parliament of Disabled People)

54 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ULUSAL KURULUŞLAR

55 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Genel Müdürlüğü

56 TürüSayısı Genel Müdürlük1 Yaşlı Bakım Merkezleri ve Huzurevleri Genel Müdürlüğe Bağlı Huzurevleri102 Diğer Bakanlıklara Bağlı Huzurevleri6 Belediyelere Ait Huzurevleri20 Dernek ve Vakıflara Ait Huzurevleri34 Azınlıklara Ait Huzurevleri7 Özel Huzurevleri120 Yaşlı Dayanışma Merkezi6 TOPLAM295 Resmi Rehabilitasyon Merkezleri Yatılı Merkez Sayısı78 Umutevi7 Gündüzlü Merkez Sayısı7 TOPLAM91

57 Yerel Yönetimler “Belediyeler”

58 MEB’e Bağlı Kurum ve Kuruluşlar Program Geliştirme ve Kaynaştırma Eğitim Şubesi, Bedensel Engellilerin Eğitimi Şubesi, Zihinsel Engellilerin Eğitimi Şubesi, Sosyal ve Duygusal Güçlüğü Olanların Eğitimi Şubesi, Özel Yeteneklilerin Eğitimi Şubesi Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Kurumları”

59 Vakıflar/ Dernekler Konfederasyonlar ve Federasyonlar Tüm Engelliler Ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Türkiye Sakatlar Derneği Engelsiz Yaşam Derneği Otizm Vakfı Engelli Dernekleri Federasyonu Otizm Vakfı Federasyonu

60 Sağlık Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar Sosyal Hizmetler Koordinatörlüğü Hastaneler Halk Sağlığı Müdürlükleri

61 ENGELLİLER İLE İLGİLİ ULUSLAR ARASI MEVZUAT BM Engelliler için Fırsat Eşitliği Konusunda Standart Kurallar gibi ulusal ve uluslararası girişimler engelli bireylerin insan haklarını bağlama dâhil etmiş, bunun sonucunda 2006 yılında BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (EHS) kabul edilmiştir.

62 Engellilerle ilgili ulusal mevzuatımız Cumhuriyet döneminin ilk Sağlık Bakanı olan Dr. Refik Saydam döneminde çıkarılmış ve bu tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girmiş olan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile baslar. “Ülkenin sağlık koşullarını iyileştirme, ülkenin sağlığına zarar veren bütün hastalıklar veya diğer zararlı olası nedenlerle mücadele etmek, gelecek neslin sağlıklı olarak yetişmesini sağlamak, halka sağlıkla ilgili ve sosyal yardımlarda bulunmak genel devlet hizmetlerindendir.” ENGELLİLER İLE İLGİLİ ULUSAL MEVZUAT

63 ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5825 Kabul Tarihi : 3/12/2008 “Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHS)”  MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 30 Mart 2007 tarihinde New York’ta imzalanan “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

64 Madde 3- Genel İlkeler- Sözleşme’nin dayandığı ilkeler şunlardır: (a) Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde, kişilerin insanlık onuru ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi; (b) Ayrımcılık yapılmaması; (c) Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması; (d) Farklılıklara saygı gösterilmesi ve engellilerin insan çeşitliliğinin ve insanlığın bir parçası olarak kabul edilmesi; (e) Fırsat eşitliği; (f) Erişilebilirlik; (g) Kadın-erkek eşitliği; (h) Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulması.

65 Madde 5- Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik Madde 6- Engelli Kadınlar Madde 7- Engelli Çocuklar Madde 8- Bilinçlendirme Madde 9- Erişebilirlik Madde 10- Yaşama Hakkı Madde 11- Risk Durumları ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar Madde 12- Yasa Önünde Eşit Tanınma Madde 13- Adalete Erişim Madde 14- Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Madde 15- İşkence, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Maruz Kalmama Madde 16- Sömürü, Şiddet veya İstismara Maruz Kalmama Madde 17- Kişisel Bütünlüğün Korunması

66 Madde 18- Seyahat Özgürlüğü ve Uyrukluk Madde 19- Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dahil Olma Madde 20- Kişisel Hareketlilik Madde 21- Düşünce ve İfade Özgürlüğü ile Bilgiye Erişim Madde 22- Özel Hayata Saygı Madde 23- Hane ve Aile Hayatına Saygı Madde 24- Eğitim Madde 25- Sağlık Madde 26- Habilitasyon ve Rehabilitasyon Madde 27- Çalışma ve İstihdam Madde 28- Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma Madde 29- Siyasal ve Toplumsal Yaşama Katılım Madde 30- Kültürel Yaşama, Dinlenme, Boş Zaman Aktiviteleri ve Spor Faaliyetlerine Katılım TOPLAM 50 MADDEDEN OLUŞMAKTADIR.

67 Madde 25- Sağlık Taraf Devletler engellilerin engelliliğe dayalı ayrımcılığa uğramaksızın ulaşılabilir en yüksek sağlık standardından yararlanma hakkını tanır. Taraf Devletler engellilerin sağlıkla ilgili olarak rehabilitasyon da dahil olmak üzere, cinsiyete duyarlı sağlık hizmetlerine erişimini mümkün kılmak için uygun tüm tedbirleri alır.

68 Madde 26- Habilitasyon ve Rehabilitasyon 1. Taraf Devletler engellilerin azami bağımsızlığını, tam fiziksel, zihinsel, sosyal ve mesleki becerilerini elde etmelerini ve yaşamın her alanına tam katılımlarını sağlamak için akran desteği dahil uygun tedbirleri etkin bir şekilde alır. Bu bakımdan Taraf Devletler özellikle sağlık, istihdam, eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında kapsamlı habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerini sunar; mevcut hizmetleri güçlendirir ve genişletir. 2. Taraf Devletler habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetlerinde çalışan profesyoneller ve personel için, temel ve sürekli eğitim programları geliştirilmesini destekler. 3. Taraf Devletler engelliler için hazırlanmış, habilitasyon ve rehabilitasyonla ilgili yardımcı cihazlar ve teknolojilerin erişilebilirliğini, bunlara ilişkin bilgiyi ve bunların kullanımını teşvik eder.

69 Madde 28- Yeterli Yaşam Standardı ve Sosyal Korunma 1. Taraf Devletler, engellilerin yiyecek, giysi ve barınma dahil kendileri ve aileleri için yeterli yaşam standardı hakkını ve yaşam koşullarının sürekli olarak iyileştirilmesi hakkını tanır. Taraf Devletler bu hakkın engelli olmaları nedeniyle ayrımcılığa uğramaksızın tanınmasını temin etmek için gerekli adımları atar. 2. Taraf Devletler engellilerin sosyal korunma ve engelliliğe dayalı ayrımcılığa uğramadan bu haktan yararlanma hakkını tanır ve aşağıda belirtilen tedbirler dahil olmak üzere bahse konu hakkın tanınmasını temin etmek ve geliştirmek için gerekli adımları atar:

70 ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5378 Kabul Tarihi : 1/7/2005 Bakım Madde 6- Özürlü kişilerin yaşamlarını öncelikle bulundukları ortamda sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hâle gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bunlardan ihtiyacı olanların geçici veya sürekli bakım altına alınması veya bunlara evde bakım hizmeti sunulması esastır.

71 Hizmet sunumu Madde 8- Bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınır. Bakım hizmetlerinin standardizasyonu, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalar yürütülür. Bakım hizmetleri ile bakımın nitelikli temini sağlanır. Bakım çeşitleri Madde 9- Bakım hizmetleri, evde bakım veya kurum bakımı modelleriyle sunulabilir. Öncelikle kişinin sosyal ve fiziksel çevresinden ayrılmaksızın hizmetin sunulması esas alınır.

72 Rehabilitasyon Madde 10- Rehabilitasyon hizmetleri toplumsal hayata katılım ve eşitlik temelinde özürlülerin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verilir. Rehabilitasyon kararının alınması, plânlanması, yürütülmesi, sonlandırılması dâhil her aşamasında özürlü ve ailesinin aktif ve etkili katılımı esastır. Rehabilitasyonun her alanında ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik eğitim programları geliştirilir ve bu personelin istihdamı için gerekli önlemler alınır.

73 Erken tanı ve koruyucu hizmetler Madde 11- Yeni doğan, erken çocukluk ve çocukluğun her dönemi fiziksel, işitsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin izlenmesi, genetik geçişli ve özürlülüğe neden olabilecek hastalıkların erken teşhis edilmesinin sağlanması, özürlülüğün önlenmesi, var olan özrün şiddetinin olabilecek en düşük seviyeye çekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin çalışmalar Sağlık Bakanlığınca planlanır ve yürütülür.

74 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 l) (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/24 md.) Özürlü çocuk doğumlarının önlenmesi için, gebelik öncesi ve gebelik döneminde tıbbi ve eğitsel çalışmalar yapılır. Yeni doğan bebeklerin metabolizma hastalıkları için gerekli olan testlerden geçirilerek risk taşıyanların belirlenmesine ilişkin tedbirler alınır.

75 m) (Ek: 1/7/2005-5378/34 md.) Rehabilite edici tıbbi hizmetlerde kullanılan yardımcı araç ve gereçleri üretmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulacak kuruluşların açılış iznini vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir. Bu kurum ve kuruluşların açılış izninin verilmesine, üretim ve personel standardına, işleyiş ve denetimi ile daha önce açılmış olan kurum ve kuruluşların durumlarına ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

76 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 3960 Kabul Tarihi : 28/12/1993 Madde 1 – (Değişik: 1/7/2005-5378/36 md.) Devlet, kalıtsal kan hastalıklarından thalessemia ve orak hücreli anemi dahil olmak üzere, bütün kalıtsal kan hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele eder. Bunun için gerekli ödenek Sağlık Bakanlığı yılı bütçesine konulur. Kalıtsal kan hastalıklarıyla ve özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında mücadele için gerekli önlemler ve bu konuda uygulanacak usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

77 ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3816 Kabul Tarihi : 18.6.1992 Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı, hiç bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk vatandaşlarının bu giderlerinin, Devlet tarafından karşılanması ve bu hususta uyulacak usul ve esasların belirlenmesidir.

78 DİĞER KANUNLAR http://www.erisilebiliristanbul.org/BilgiBankasi/Documents/% C3%96Z%C3%9CRL%C3%9CLER%20KANUNU%20VE%20%C4% B0LG%C4%B0L%C4%B0%20MEVZUAT.pdf http://www.erisilebiliristanbul.org/BilgiBankasi/Documents/% C3%96Z%C3%9CRL%C3%9CLER%20KANUNU%20VE%20%C4% B0LG%C4%B0L%C4%B0%20MEVZUAT.pdf

79 DSÖ’nün Engelliler İçin Ülkelere Önerileri Öneri 1: bütün sistemlere ve hizmetlere ayrıştırılmamış kurumlarda erişimi sağla Öneri 2: engelli insanlar için özel programlar ve hizmetler geliştir Öneri 3: ulusal bir engellik stratejisi ve eylem planı benimse Öneri 4: engelli insanları dahil et Öneri 5: insan kaynağı kapasitesini geliştir Öneri 6: yeterli finansman temin et ve hizmetlerin insanların bütçesine uygun olmasını sağla Öneri 8: engellilik ile ilgili veri toplama sistemi geliştir Öneri 7: toplumun farkındalığını ve anlayışını geliştir Öneri 9: engellilik araştırmalarını destekle ve geliştir

80 KAYNAKLAR Dünya Engellilik Raporu (2011), TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Anıl Group Matbaa, 2011, Ankara. Aslan M., Şeker S., Engellilere Yönelik Toplumsal Algı ve Dışlanmışlık (Siirt Örneği), Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu, S.449-63. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarih: 30 Mart 2013, Sayı: 28603. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130330- 4.htm (ET: 19.12.2015) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130330- 4.htm Akar A., Turgutlu Kent Merkezinde Yaşayan Erişkin Engelli Bireylerde Yaşam Kalitesi, Engelliliğe Yönelik Tutum Ve Bakım Hizmetlerinin Niteliğinin Değerlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. Halk Sağlığı AD, Yüksek Lisans Tezi, Manisa 2010.

81 Özürlüler Kanunu Ve İlgili Mevzuat, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları, Yayın No: 43, Üçüncü Baskı, 2008, Ankara. Engelliler Hakkında Kanun, Resmi Gazete Kabul Tarihi: 1/7/2005, Kanun Numarası : 5378 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf (ET: 19.12.2015) http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf TÜİK Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması 2010, Türkiye İstatistik Kurumu, 2011, Ankara. Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, 1. Baskı, 2014, İstanbul. Engelli Bireylere Destek Veren Kurum Ve Kuruluşlar, MEB Aile ve Tüketici Hizmetleri, Ankara, 2011. KAYNAKLAR


"Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hazırlayan: Öğr.Gör. Yeliz MERCAN Şubat, 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları