Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mediasten Patolojileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mediasten Patolojileri"— Sunum transkripti:

1 Mediasten Patolojileri
Dr. Figen Başaran Demirkazık Hacettepe Ü. Radyoloji Anabilim Dalı

2

3 ön orta arka Yan grafide mediastenin bölümleri
C:\Users\casper\Documents\MacitARIYUREK\NORMAL VE VARYASYON\ _N Yan grafide mediastenin bölümleri

4 ön orta arka C:\Users\casper\Documents\MacitARIYUREK\NORMAL VE VARYASYON\ _N

5 Ön Mediasten Anteriorda sternum, posteriorda perikardın ön kenarı, aorta ve brakiosefalik damarlar, superiorda torasik giriş ve inferiorda diafragma Normal yapılar: timus, lenf nodları, adipöz doku, internal mammarian damarlar ve tiroid bezi

6 Orta Mediasten Anteriorda perikardın ön kenarları, posteriorda perikardın arka kenarları ve trakeanın arka duvarı Normal yapılar: kalp ve perikard, ana damarlar, trakea ve ana bronşlar, lenf nodları, frenik sinir, vagus ve sol rekürren laringeal sinir

7 Arka Mediasten Anteriorda trakeanın arkası ve perikardın arka kenarları, posteriorda vertebral kolon arasındaki bölgedir. Normal yapılar: özefagus, inen aorta, azigos ve hemiazigos venleri, torasik duktus, vagus, splanknik sinirler, lenf nodları ön

8 Mediasten Görüntülemesi
İki yönlü akciğer grafisi Çok kesitli BT MRG Ultrasonografi

9 Sarkoidoz

10

11 Toraks BT Direkt grafide saptanan mediastinal lezyonların lokalizasyonu, tanı- ayrıcı tanısı Direkt grafi normal ancak mediastinal tümöre (timoma, paratiroid adenomu, karsinoid gibi) bağlı olabilecek endokrin ve biyokimya bulguları olan hastaların incelenmesi Vasküler lezyonların değerlendirilmesi

12 BT tekniği Çok kesitli BT İ.V. Kontrast madde 1-5 mm kesit kalınlığı
2D- 3D reformat

13 Mediasten MRG Nörojenik tümörlerin değerlendirilmesi
BT’de solid görülen kitlelerin kistik yapısının ortaya konması İyotlu kontrast madde allerjisi olan hastalarda vasküler lezyonların değerlendirilmesi

14 Mediasten Patolojileri
Pnömomediastinum Mediastinit: Akut Kronik Mediasten kitleleri

15 Pnömomediastinum Spontan Travmatik
Alveol rüptürü: Valsalva manevrası, astma krizi, aspirasyon pnömonisi, kızamık, öksürük, kusma, egzersiz, doğum, kokain Tümör erozyonu (trakea- özefagus) Pnömoperiton Travmatik Mekanik ventilasyon sonucu interstisyel amfizem Bronş- trakea rüptürü Özefagus rüptürü İyatrojenik: cerrahi, mediastinoskopi, bronskopi, endoskopi, entübasyon, pozitif başınçlı ventilasyon

16 Pnömomediastinum

17 Akut Mediastinit Etyoloji %90 Spontan veya iyatrojenik
özefagus rüptürü Neoplazm nekrozu Enfeksiyon yayılımı: boyun, farinks, diş, akciğer, plevra, kemik Kardiyak cerrahi sonrası

18 Akut Mediastinit Radyoloji Mediastinal genişleme Pnömomediastinum
Yağ planlarının kaybolması Lokalize sıvı kolleksiyonları Abse

19 Mediastinit

20 Mediastinal fibrozis Enfeksiyon (histoplazma, TB)
Etyoloji: Enfeksiyon (histoplazma, TB) RT, otoimmün hastalık, ilaç tedavisi İdyopatik Klinik: SVKS, rekürren pnömoni, persisten atelektaziler, dispne, hemoptizi BT: Fokal veya invazif mediastinal kitle Tipik olarak unilateral Çoğunda kalsifikasyon (+)

21 Mediastinal Fibrozis

22

23 ÖN MEDİASTEN KİTLELERİ
4 T: Tiroid- paratiroid Timoma Teratom “Terrible” lenfoma

24 Retrosternal guatr

25 Tiroid CA

26 Ektopik paratiroid adenomu

27 Normal Timus

28 3 aylık

29 6 yaşında

30 Ağustos 2007 53 y, NHL, H:\ Timus\3251526yusufmert-NHL hiperplazi

31 Diffüz Timik Büyüme BENİGN Timik hiperplazi MALİGN Lösemi- Lenfoma
İntratimik hemoraji Hemanjiyom Lenfanjiyom MALİGN Lösemi- Lenfoma Langerhans h.li histiositoz

32 Timik Hiperplazi Hipertiroidi, Graves hast, primer hipotroidi tedavisi, idyopatik Timik “rebound” Myastenia gravis (%65’sinde +) Acromegali Addison hast

33 Timik “Rebound” Ağır hastalık, steroid tedavisi veya kemoterapiden sonra görülen timus hiperplazisidir BT’ homojen, düzgün konturlu yumuşak doku LAP, plevral- perikardiyal efüzyon gibi ek bulgular yoktur MRG, PET lenfoma ayrımda yardımcı olabilir

34 Mart 2005 Mayıs 2007

35 Medulloblastomdan 2 yıl sonra NHL

36

37 14 y, LHH

38 Timik Kitleler Timoma Timik kist Timolipoma Timik nöroendokrin tümör

39 Timoma Noninvazif (Benign) Timoma İnvazif (Malign) Timoma

40 Timik epitelyal tümörlerde WHO sınıflaması
A medüller AB miks Cerrahi B1 lenfositten zengin, çoğunlukla kortikal B2 kortikal B3 epitelyal= iyi diff. KT-RT--Cerrahi timik karsinom C timik karsinom KT-RT--Cerrahi? Tomiyama N, AJR 2002;179:881

41 Timoma- Klinik Asemptomatik
%25-30 lokal kompresyon veya invazyona bağlı bulgular Öksürük, dispne, göğüs ağrısı, disfaji, enfeksiyon vb. SVK sendromu %40 paraneoplastik sendrom % 35 myastenia gravis, MG’de timoma % 15 % 5 pure red cell aplasia % 10 hipogammaglobulinemi

42 Noninvazif (benign) timoma- BT
Homojen, düz veya kısmen lobüle kenarlı yumuşak doku kitlesi Düşük dansiteli alanlar (fibrozis, kist, hemoraji, nekroz) Amorf, santral, periferik çizgisel kalsifikasyonlar ( %5-25)

43 dursun gürel-timoma Timoma

44 495866 nuran tahin- mikronodüler timoma

45

46 Malign (invazif) timoma- BT
Lobüle, düzensiz kenarlı Heterojen dansitede kitle Mediastinal yağ dokusu infiltrasyonu Plevraya yayılım (seeding) Tek taraflı plevral nodüller, plevrada diffüz nodüler kalınlaşma

47

48 İnvazif Timoma

49

50 İnvazif Timoma

51 Temmuz 2006 İnvazif Timoma

52 Malign Epitelyal Tümör
Türkan Buluz Malign Epitelyal Tümör Malign Epitelyal Tümör

53

54 769655 güllü çevik karsinoid tümör

55 Timik Kist Konjenital Akkiz reaktif multiloküler kist
Progresif kistik dejenerasyon Neoplastik kist Kistik teratom, timoma içinde kistik dejenerasyon Lenfoma tedavisine sekonder

56 Timik Kist- BT İnce duvarlı, uniloküler, berrak sıvı içerikli kist
Multiloküler, kalın duvarlı, yoğun sıvı içerikli kist Duvarında kalsifikasyon olabilir

57 Yıldız Balkan Timik Kist

58 Timik kist

59 Timolipoma Fibröz septa içeren yağlı kitle
Kalbi sararak PA grafide kalp gölgesini büyütebilir Komşu yapılara bası yapmaz, invazyon göstermez Timik tümörlerin %2-9’u 3-60 y, ort 22 y, M=F, Genellikle asemptomatik Göğüs ağrısı, dispne, öksürük

60

61 Teratoid Tümörler Ön mediasten ekstragonadal primer germ hücreli tümörlerin en sık yeridir. Matür teratom (solid) Kistik teratom (dermoid kist) İmmatür teratom Malign teratom (teratokarsinom) Miks teratom

62 Matür Teratom Yuvarlak, bir taraf hemitoraksa bombeleşen, akciğerden keskin sınırla ayrılan kitle Farklı dansiteler içerir Yağ- sıvı seviyesi Su dansitesi Çizgisel periferik veya santral kalsifikasyon Diş görünümü (patognomonik)

63 Teratom

64

65 Matür Teratom

66 Testis tümörü tedavisi sonrası teratom

67 Malign Teratoid Tümör Teratokarsinom/ malign teratom
1. Seminom= germinom= disgerminom 2. Nonseminomatöz malign germ h.li: Embiryonel karsinom Yolk sak = endodermal sinüs tümörü Koryokarsinom

68 Seminom Büyük lobüle, iyi sınırlı kitle
Homojen yumuşak doku dansitesinde Kalsifikasyon içermez

69

70 Nonseminömatöz malign germ h.li tümör
Santral hemoraji ve nekroz içeren Büyük, lobüle, heterojen kitle Mediasten yapılarına invazyon (özellikle SVK)

71 Embryonel Karsinom

72 Lenfoma En sık: Hodgkin Hast (Nodüler sklerozan) Timus infiltrasyonu
Mediastinal, hiler LAP Plevral efüzyon Perikardiyal efüzyon Akciğer parenkiminde nodül- infiltrasyon

73 NHL

74 Hodgkin hastalığı

75

76 gamze piriç-2793828-kalsifik lap

77 Nesrin Tepebaşı Meme karsinomu

78 ORTA MEDİASTEN KİTLELERİ
Adenopatiler Enfeksiyon (fungal, TB) Neoplasmlar (bronkojenik CA, metastaz, lenfoma, lösemi) Anormal gelişime bağlı kitleler Bronkojenik kist Perikardiyal kist Anevrizma/ vasküler lezyonlar

79 Bronkojenik Kist Genellikle asemptomatik, stridor, disfaji
%86’sı mediastende, %14’ü intrapulmoner Perikarinal (%52), paratrakeal (%19) Özefagus duvarı (%14), retrokardiyak (%9) Keskin sınırlı yuvarlak- oval kitle Kist içeriği su dansitesinde veya daha yoğun, hava – sıvı seviyesi

80

81

82 ERDAL İZZET 3210025 bronkojenik kist

83 Bronkojenik Kist

84

85 UGURLU,ELIF 6.8.2009 bronkojenik kist

86 Perikardiyal Kist Asemptomatik
%75’i kardiyofrenik açıda, %25’si daha yüksek Genellikle sağda Keskin sınırlı, yuvarlak- oval- üçgenimsi kitle 3- 8 cm Nefesle, pozisyonla şekil değişir

87

88

89 Perikardiyal kist

90 adenoid kistik karsinom
Mehmet Arslan- adenoid kistik karsinom Adenoid kistik karsinom

91 T4

92 Akciğer karsinomu

93 Lipom

94 Cerrahi Öncesi Cerrahiden 3 ay sonra
. Soliter mediastinal malign mezotelyoma Erdoğan E, Br J Radiol 2005 ;78:

95 Soliter mediastinal malign mezotelyoma

96 Vasküler lezyonlar Anomaliller
Aorta anevrizmaları: fuziform, sakküler, diseksiyon Superior vena kava sendromu Hematom

97

98 Arkus aortada anevrizma

99

100

101 FS Takayasu Arteriti

102

103

104

105 Behçet Hastalığı SVK oklüzyonu

106

107 ARKA MEDİASTEN KİTLELERİ
Sempatik sinir tümörleri Nöroblastom Ganglinöroblastom Ganglionörinom Paragangliom Sinir kılıfı tümörleri Schwannoma Nörofibrom Lateral meningosel Nöroenterik kist

108 ARKA MEDİASTEN KİTLELERİ
Özefagus lezyonları Tümörler: leimyom, karsinom Duplikasyon kisti Hiatal herni Lenfoma Metastaz Ekstramedüller hematopoez Paraspinal abse Paraspinal hematom

109 Nöroblastom 3 yaş altındaki çocuklarda
1/3 mediastinal, 2/3 retroperitoneal Bası bulguları, paraneoplastik sendrom olabilir Paraspinal heterojen kitle: nekroz, hemoraji, kalsifikasyon

110

111 1 yaşında

112

113 Ganglionörinom Büyük çocuklarda ve adölesanlarda
Benign, iyi sınırlı kitleler

114 Ganglionörinom

115 Schwannoma Schwan hücrelerinden kaynaklanır, sinir lifleri itilir Ekstrakranyal: boyun, üst ve alt ekstremiteler, arka mediasten, retroperiton Spinal ve sempatik sinirler İntrakranyal: VIII., V., VII. sinirler Ağrısız, mobil kitle, + nörolojik bulgular Soliter, fuziform, kapsüllü, <5 cm %5 Nörofibromatozis tip 1 ile ilişkili

116 Schwannom

117 Nörofibrom Schwan hücreleri, sinir lifleri, fibroblastlar, kollajen sarmal halinde bulunur Nörofibromatozis tip 1’in tipik lezyonu Periferik sinirlerde iyi sınırlı kitleler İntradural- ekstramedüller kitle, intervertebral foramende genişleme, pediküllerde erozyon

118

119 SIBEL norofibrom

120 Dev h.li tümör

121

122 Hiatal herni

123 Özefagus Leimyomu

124 Özefagus karsinomu

125 Özefagus divertikülü

126 Distal özefagus rezeksiyonu sonrası hematom

127 Özefagus perforasyonu- AC laserasyonu
ali taras- ozefagus per Özefagus perforasyonu- AC laserasyonu

128

129

130

131 Antakya Müzesi


"Mediasten Patolojileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları