Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE DENETİMİ UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE DENETİMİ UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE DENETİMİ UYGULAMALARI SERKAN ERCAN ÇEVRE MÜHENDİSİ

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
MADDE 56: Herkes, Sağlıklı ve Dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir…. Çevreyi geliştirmek, Çevre Sağlığını korumak, Çevre Kirlenmesini önlemek, Devletin ve vatandaşların ödevidir.

3 ÇEVRE KANUNU 2872 Sayılı ÇEVRE KANUNU,
1983 yılında Yürürlüğe girmiştir. tarihinde ise 5491 Sayılı Kanun ile ÇEVRE KANUNUNDA Değişiklikler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4 ÇEVRE KANUNU Çevre Kanununun Amacı: Çevre Kanunu 1. Maddesi; -Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.- demektedir.

5 ÇEVRE KANUNU Çevreye etkisi olan her türlü faaliyet; 2872 Sayılı Çevre Kanunu, Yönetmelikler, Tebliğler, Genelgeler doğrultusunda denetlenmekte ve kontroller yapılmaktadır. Çevre Denetim Yönetmeliği 5. Maddesinde –her türlü kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime tabidir- denilmektedir.

6 DENETİM YETKİSİ ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlar

7 ÇEVRE DENETİMİ Bu Kurum ve Kuruluşlar;
Çevreye kirletici etkisi olan/olabilecek faaliyet veya tesislerin: Mevzuat hükümlerine, yasak ve sınırlamalara uygun faaliyet gösterip göstermediğini kontrol etmek Çevresel etkileri ile alıcı ortama verdikleri kirlilikleri ölçmek, tespit etmek ve değerlendirmek

8 ÇEVRE DENETİMİ Mevzuata uyumu teşvik etmek
Mevzuat ihlalinin tespiti durumunda yaptırım uygulamak İdari yaptırım Adli yaptırım Görev ve sorumluluklarına sahiptir.

9 ÇEVRE DENETİMİ Denetimlerin amacı;
Çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte; İşletmenin, çevre denetiminin usul ve esaslarını uygulamaya yönelik faaliyetini geliştirmek, İşletmenin sözleşmeli olduğu Bakanlığımızca yetki verilmiş Danışmanlık firmasını veya Çevre Görevlisinin faaliyetlerine yön vermek ve bir bakıma kılavuz olmaktır.

10 ÇEVRE DENETİMİ Denetime Tabi Tesis/Faaliyetler
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dâhil egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime tabidir. (Çevre Denetim Yönetmeliği Madde:5)

11 ÇEVRE DENETİMİ Denetime Tabi Tesislerin Yükümlülükleri
Ölçüm ve analizleri yetkili laboratuvarlara yaptırmak Denetim için gerekli kolaylıkları sağlamak, gerekli güvenliği almak, personel ve ekipman desteği sunmak Gerekli hallerde ölçüm ve analiz giderlerini karşılamak Bilgi ve belgeleri öngörülen sürede ve eksiksiz olarak sağlamak Yıllık iç tetkik programları düzenlemek ve bunlara ilişkin sonuçları 5 yıl süreyle saklamak

12 ÇEVRE DENETİMİ Denetimlerin Planlanması Planlama Neden Yapılır?
Çevresel sorunların en aza indirilmesi amacıyla belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi, politikaların ve teknik ayrıntıların sistematik hale getirilmesi Geçmişte yapılan denetimlerin değerlendirilmesi üzerinden gelecekte yapılacak denetimlerin daha verimli yapılması Denetim için ayrılan zaman ve işgücünün doğru alanlara yönlendirilmesi

13 ÇEVRE DENETİMİ Yıllık Denetim Programı Nasıl Hazırlanır?
ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin işbirliği ile bir önceki yılın Aralık ayında hazırlanır ve Bakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Yıl içinde Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatınca birleşik denetim gerçekleştirilecek tesis veya faaliyetler belirlenir.

14 ÇEVRE DENETİMİ Bildirim ve Haber Verme
Yıllık denetim programına alınan tesis veya faaliyetlere, denetimlerin haberli yapılacak olması durumunda en az bir hafta önce yıllık denetim programına alındıkları bildirilir. Kaza, ihbar, şikâyet gibi durumlarda, ortam bazlı denetimlerde veya Bakanlığın program dışı denetime gerek gördüğü hallerde denetimin haberli yapılması zorunlu değildir.

15 ÇEVRE DENETİMİ Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzce Denetimler ortam bazlı, birleşik, ani veya şikayetlere istinaden gerçekleştirilmektedir.

16 ÇEVRE DENETİMİ İl Müdürlüğümüzün 2015 yılı Denetim Planı
tarih ve 588 sayılı Yazımızla Tekirdağ İli sınırları içerinde 35 adet işletmeye Birleşik Denetim, tarih ve 608 sayılı yazımız ile Tekirdağ sınırları içerisinde faaliyet gösteren 47 adet işletmeye Ortam Bazlı Denetim planlanmış olup; Ayrıca Çed İzleme Kontrol, Şikayet ve rutin denetimler Müdürlüğümüz teknik personelince ani olarak yapılacaktır.

17 İDARİ YAPTIRIMLAR İhlal durumunda Çevre Kanununun 20. maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanır. Kanunda alt ve üst sınır olarak belirtilen cezalarda ise alt sınırdan ayrılarak ceza verilmesi hâlinde bunun gerekçeleri de idari yaptırım karar tutanağında ayrıca belirtilir Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması Adli nitelikteki cezalar

18 TEŞEKKÜR EDERİM...


"TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE DENETİMİ UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları