Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

2 DEĞERLENDİRME Ölçme sonuçlarının uygun bir ölçüt ile karşılaştırılarak karara varılması sürecidir. Değerlendirme bir karar ve yorum sürecidir. Değerlendirme yapılabilmesi için ölçme işleminin tamamlanmış olması ve uygun bir ölçütün belirlenmiş olması önemli iki ön koşuldur. Değerlendirmede ölçüm(ölçme sonucu), ölçüt ve karar olmak üzere üç öğeden oluşmaktadır.

3 DEĞERLENDİRME

4 MUTLAK DEĞERLENDİRME Ölçüt dayanaklı ya da kriter referanslı değerlendirme olarak da bilinir. Gruptan gruba ya da bireyden bireye değişmeyen önceden belirlenmiş kesin ölçütlere dayalı yapılır. Değerlendirme ölçütü programın kazanımlarına, kapsamına dayandırılır.

5 MUTLAK DEĞERLENDİRME Dersten 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanların geçmesi 100 sorudan 50 sini yapanın başarılı kabul edilmesi Soruların %60 ını doğru cevaplayanların mülakata çağırılması

6 BAĞIL DEĞERLENDİRME Norm dayanaklı değerlendirme olarak da bilinir.
Temel işlevi bireylerin performasını içinde bulundukları gruba göre sınıflama ve sıralamaktır. Değerlendirmeler grup/sınıf ortalaması ve standart sapmasına göre yapılır.

7 BAĞIL DEĞERLENDİRME Sınıf ortalaması üstünde puan alanların başarılı sayılması Sınava katılanların en yüksek puan alan ilk üç kişinin belirlenmesi Sınava girenlerin %70 inden başarılı olanların mülakata çağırılması

8 Amacına Göre Değerlendirme Türleri
Tanıma Yerleştirme Değerlendirmesi Öğrenme- öğretme sürecinin başında yapılır Ön koşul öğrenmeleri ve hazır oluş düzeyini belirleme amaçlıdır. Öğrencileri var olan özellikleri ile tanıyıp uygun oldukları eğitim süreçlerine yerleştirmede ve eğitim süreçlerini planlamada yönlendiricidir.

9 Amacına Göre Değerlendirme Türleri
Biçimlendirme Yetiştirme Değerlendirmesi Öğrenme-öğretme süreci devam ederken süreçte oluşabilecek öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirleyerek öğrencileri bu eksiklikler noktasında yetiştirmek, öğrenme-öğretme süreçlerindeki aksaklıkları ortaya çıkarıp süreci biçimlendirmek amacıyla yapılan değerlendirme türüdür.

10 Amacına Göre Değerlendirme Türleri
Düzey Belirleme Değerlendirmesi Öğrenme-öğretme süreçlerinin sonunda yapılır Program ve süreç tamamlandıktan sonra yapılır Sonuçların ve çıktıların yeterlilik düzeyine değer biçilir. Temel amaç kazanımlara ulaşılma düzeyinin belirlenmesidir.

11 KPSS Aşağıdaki işlemlerin hangisi ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak bir yargıya varma sürecine örnektir? A) Bilim şenliği jüri üyelerinin seçimi için kullanılacak özelliklerin belirlenmesi B) Performans görevlerinin puanlarına göre sıralanması C) Bilgi yarışmasında okulu temsil edecek öğrencilerin seçilmesi D) Kompozisyon sınavı için dereceli puanlama anahtarı oluşturulması E) Sözlü sınavların genel ortalamadaki ağırlığının belirlenmesi

12 KPSS I. Matematik sorularının %75’ini, fizik sorularının da %60’ını doğru cevaplayan öğrenciler bu dersleri başarmış sayılır. II. İlk iki sorudan alınabilecek en yüksek puan 25’tir. III. Sınavda 65’in altında puan alan öğrenciler dersi tekrar ederler. IV. Türkçe ve matematik derslerinden başarısız olan öğrenciler bir sonraki döneme devam edemezler. Yukarıdakilerden hangileri birer değerlendirme ölçütünü ifade etmektedir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) III ve IV E) I, III ve IV

13 KPSS Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 50 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar normal dağılım göstermektedir. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak, I. Bağıl ölçüt kullanılmıştır. II. Adayların % 50’si ön koşulu sağlamaktadır. III. Soruların en az yarısını doğru cevaplayanlar ön koşulu sağlamaktadır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

14 KPSS Bu yıl yükseköğretim programına alınan 120 öğrenci, çoktan seçmeli bir yabancı dil testine alınacaktır. Bu testten en yüksek puanı alan 40 öğrenci öğrenimlerine birinci sınıftan başlayacak; diğer 80 öğrenci ise hazırlık sınıflarında bir yıl yabancı dil eğitimi alacaklardır. Bu süreçte, ölçme değerlendirme ilkelerine aykırı olan durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Puanlamada objektifliğin sağlanamaması B) Ölçme aracı olarak çoktan seçmeli testin kullanılması C) Testin puanlanmasında şans başarısından arıtma yöntemi uygulanmaması D) Birinci sınıfa seçilen öğrenci sayısının az olması E) Ölçüt dayanaklı ölçme yapılması gerekirken norm dayanaklı ölçme yapılması

15 KPSS Bir Avrupa ülkesinde motosikletli polislerin hizmet içi eğitim programları dâhilinde ileri sürüş testleri ve eğitimleri yapılmaktadır. Motosikletli polisler, öncelikle yol sürüşü sınavına alınmaktadır. Bu sınavda, sınavı yapan gözlemci ayrı bir motosiklet ile adayı hemen arkasından takip eder. Gözlemci, sürüş bitiminde aşağıdaki forma puan arasında uygun gördüğü puanları vererek gözlem sonuçlarını aktarır. 0 puan en düşük, 4 puan ise en yüksek beceri düzeyini göstermektedir. Ölçütler Puan Motosikleti, bakımları yapılmış ve yola çıkmaya uygun vaziyette hazır bulundurma Motosikletinin yönlendirmesini yumuşak ve çabuk hareketlerle yapabilme Trafikte uygun konumlanma noktaları seçme Debriyajı; yumuşak, nazik ve vitesle uyumlu zamanlamayla kullanabilme Frenleri, tekerlerin kilitlenmesine izin vermeden etkili kullanabilme Virajlarda uygun viraj çizgisini tayin ve takip edebilme Her bir maddeden adayın almış olduğu puanlar toplanarak bir toplam puan belirlenir. Gözlem sonucunda yeterli puanı alan motosikletli polisler görevlerine devam ederler. Yeterli puanı alamamış olan motosikletli polisler ise hizmet içi ileri sürüş eğitimine alınır. Buna göre, motosikletli polislerin ileri sürüş becerilerinin değerlendirilmesinin amacına ve ölçütüne göre türleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? Amacına göre Ölçütüne göre A) Tanıma ve yerleştirme Mutlak B) Tanıma ve yerleştirme Bağıl C) Değer biçme Mutlak D) Değer biçme Bağıl E) Süreç izleme Bağıl

16 KPSS Bir Kuzey Avrupa ülkesinde hemşirelik lisans programı mezunlarının çalışmaya başlayabilmeleri için yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olduklarını çoktan seçmeli bir testle göstermeleri gerekmektedir. Bu testte adayların başarılı sayılmaları için doğru cevaplamaları gereken soru sayıları meslek standartları doğrultusunda belirlenir ve yeterlik düzeyi için bir kesme puanı oluşturulur. Testten başarılı olan adaylar, çalışmaya başlamak için gerekli olan sertifikalarını almaya hak kazanırlar. Yapılan değerlendirmenin amacına ve ölçütüne göre türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Amacına göre Ölçütüne göre A) Biçimlendirme ve yetiştirme Mutlak B) Tanıma ve yerleştirme Bağıl C) Değer biçme Bağıl D) Tanıma ve yerleştirme Mutlak E) Değer biçme Mutlak

17 KPSS İnsan nefesinden, kandaki alkol düzeyini ölçen alkolmetrelerin kullanılmadığı bir ülkede, trafik polisleri alkol kontrolünü “yedi adım testi” ile yapmaktadır. Bu testte, kontrolü yapılacak sürücüden düz bir çizgi üzerinde yedi adım atması istenir. İlgili trafik polisi ise sürücünün yürüyüşünü gözlemleyerek aşağıdaki formu doldurur. Sürücünün gözlenmesi sonucunda, formdaki maddelerden iki veya daha fazlası “Evet” olarak işaretlenmiş ise sürücü, alkollü olarak değerlendirilip kendisine ceza kesilmektedir. Sürücülerin alkol düzeylerinin ölçülmesinin ve değerlendirilmesinin türleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ölçme Değerlendirme A) Doğrudan Mutlak B) Dolaylı Bağıl C) Doğrudan Bağıl D) Dolaylı Mutlak E) Türetilmiş Mutlak

18 KPSS Arif Öğretmen, öğretim yılının başında, öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının nasıl olduğunu belirlemek ve elde edilen sonuçlardan hareketle öğretim uygulamalarına yön vermek istemektedir. Bu amaçla 10 maddeden oluşan bir tutum ölçeğini öğrencilerine uygulamış ve onların matematik dersine karşı tutumlarını ölçmüştür. Arif Öğretmen bu uygulamasında hangi ölçme ve değerlendirme türlerini kullanmaktadır? A)Dolaylı - Tanılayıcı B)Doğrudan - Biçimlendirici C)Türetilmiş - Tanılayıcı D)Dolaylı - Düzey belirleyici E)Doğrudan - Düzey belirleyici

19 KPSS Bir araştırmada X ve Y değişkenleri arasında sıfıra yakın bir ilişki bulunmuştur. Bu değişkenler aşağıdakilerin hangisinde verilenler olabilir? A)Doğum yeri - Doğum yılı B)Boy - Kütle C)Yaş - Eğitim düzeyi D)Kaygı düzeyi - Başarı E)Spor yapma - Sağlık

20 KPSS Bir grup öğrencinin tarih, coğrafya, felsefe ve yabancı dil testlerinden aldıkları puanlar arasındaki korelasyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DERS Tarih Coğrafya Felsefe Yabancı Dil Tarih 1,00 0,60 0,85 0,35 Coğrafya 0,60 1,00 0,40 0,25 Felsefe 0,85 0,40 1,00 0,30 Yabancı Dil 0,35 0,25 0,30 1,00 Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir? A)Yabancı dil testi en düşük ortalamaya sahiptir. B)Öğrenciler tarih ve coğrafya derslerinde çok başarısızdırlar. C)Felsefe ve yabancı dil testleri çok farklı özellikleri ölçmektedir. D)En yüksek ilişki felsefe ile tarih puanları arasındadır. E)En düşük ilişki tarih ile yabancı dil puanları arasındadır.

21 Korelasyon Değişkenler arasındaki ilişkiyi sayısallaştıran bir istatiktir. İki değişken arasında ilişki olup olmadığını, varsa yönünü ve miktarını belirlemeyi sağlar Korelasyon katsayısı iki değişken arasındaki ilişkiyi, karesi ise ortak değişkenliği gösterir. Çok zayıf ilişki Zayıf ilişki Orta ilişki Yüksek ilişki Çok yüksek ilişki


"EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları