Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A NALIZ EĞİTSEL YAZILIM GELİŞTİRME. A NALIZ İçeriğin Analizi Öğrenci Özelliklerinin Analizi Sınırlıkların Belirlenmesi Bütçe Oluşturulması Proje Planı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A NALIZ EĞİTSEL YAZILIM GELİŞTİRME. A NALIZ İçeriğin Analizi Öğrenci Özelliklerinin Analizi Sınırlıkların Belirlenmesi Bütçe Oluşturulması Proje Planı."— Sunum transkripti:

1 A NALIZ EĞİTSEL YAZILIM GELİŞTİRME

2 A NALIZ İçeriğin Analizi Öğrenci Özelliklerinin Analizi Sınırlıkların Belirlenmesi Bütçe Oluşturulması Proje Planı Dokümanı Oluşturulması

3 A NALIZ İçeriğin Analizi Öğrenci Özelliklerinin Analizi Sınırlıkların Belirlenmesi Bütçe Oluşturulması Proje Planı Dokümanı Oluşturulması

4 İ ÇERIK A NALIZI Ne öğrenilecek? Öğrenilecek içeriğin düzeyi ne olmalı? İş-görev analizi yapılmalı

5 İ ÇERIK A NALIZI İş analizi, işi öğretebilecek temel unsurlara ayrıştırmak ve ferde öğretim yoluyla kazandırılabilecek temel davranışları göstermek amacıyla gerçekleştirilir.

6 İ ÇERIK A NALIZI Verimli çalışabilmek için, “adama göre iş değil, işe göre adam alma” ilkesini uygulayabilmenin ilk şartı, “ne tür iş görenlere ihtiyaç olduğunun” tam ve doğru olarak belirlenmesidir. Bu amaçla- iş analizi

7 İ ÇERIK A NALIZI İş görev analizinde iki esas adım vardır; İş Tanımı Görev Analizi

8 İ ÇERIK A NALIZI İş tanımlarının ortak amacı, işin kimliğinin ortaya çıkarılmasıdır. Aynı zamanda, işlerin ayrıntılı özelliklerini, diğer işlerle ilişkilerini ve onlardan ayrıldığı yönleri de belirlemektedir.

9 İ ÇERIK A NALIZI Görev analizleri, işin ana parçalarını oluşturur ve yapılması gereken işi, başarılması gereken görevleri listeler, buna görevin tanımı denir. Görev analizinde iş, görev kümelerine ayrılır. Bu kümeler gerçekleştirildiğinde iş oluşur.

10 İ ÇERIK A NALIZI Görev analizini tamamlamanın ilk adımı, analiz edilen işin içine alınan tüm görevleri listelemektir. Bu listeleme, analiz yapanın iş bilgisine dayanır ve halihazırda işi yapan kişilerin gözlemlenmesi ve kendileri ile karşılıklı görüşülmesi ile desteklenir.

11 İ ÇERIK A NALIZI

12 İş analizi yöntemleri Gözlem metodu Birebir görüşme metodu Grup görüşmesi metodu Yapılandırılmış anket metodu Teknik konferans metodu Günlük metodu

13 İ ÇERIK A NALIZI İçerik analizi ile: Sunulacak içeriğin ana başlıkları Detayları Örnekleri Konular arası ilişkiler belirlenir.

14 A NALIZ İçeriğin Analizi Öğrenci Özelliklerinin Analizi Sınırlıkların Belirlenmesi Bütçe Oluşturulması Proje Planı Dokümanı Oluşturulması

15 Ö ĞRENCI ANALIZI Bir öğretim programının başarılı olması o programda yer alan öğrencilere uygun olması ile doğrudan ilişkilidir. Park ve Hannafin’e göre (1993) öğretim sistemleri, öğrencilerin gereksinim ve bireysel farklılıklarına cevap verebildiği ölçüde işlevseldir ve teknoloji tabanlı öğretim sistemleri bunun için fırsat sağlamaktadır.

16 Ö ĞRENCI ANALIZI Bireysel farklılıklar, öğretim sürecinde öğrencilerin bilgiyi alma ve islemede kullandığı yol ve yöntemleri etkilemekte, öğrenme ortamından beklentilerinde değişikliklere yol açmaktadır.

17 Ö ĞRENCI ANALIZI Öğrencilerin Yeterlilikleri Bilişsel Duyuşsal Psikomotor Öğrenme stilleri Yaşları Ön bilgileri Geçirdikleri yaşantıları İlgileri Algısal tercihleri Psikolojik faktörler …

18 Ö ĞRENCI ANALIZI Bireysel farklılıklarla ilgili çok sayıda kuram öğrenme stili ve bilişsel stil tanımlanmıştır

19 Ö ĞRENCI ANALIZI Çoklu zeka kuramı Dil zekası, Matematiksel-mantıksal zeka, Görsel-Uzamsal zeka, Müziksel zeka, Bedensel zeka, Sosyal zeka, Öze dönük zeka, ve Doğa zekası

20 Ö ĞRENCI ANALIZI Bilişsel stil Alan bağımlılığı Alan bağımsızlığı Alan bağımlılığı/bağımsızlığı, bireylerin bilgiyi nasıl islediğini ve kavradığını belirleyen bilişsel bir stildir (Howard, Watson & Allen, 1993).

21 Ö ĞRENCI ANALIZI Dunn ve Dunn’ın Öğrenme Stilleri Modeli

22 Ö ĞRENCI ANALIZI Dunn ve Dunn’ın (1978) öğrenme stilleri modeli, öğrencinin öğrenme yeteneğini etkileyen beş yapı tanımlar; 1. çevre, 2. öğrencilerin duygusal özellikleri, 3. sosyolojik tercihler, 4. psikolojik özellikler ve 5. bilgi işleme

23 Ö ĞRENCI ANALIZI Öğrencilerin Yeteneklerinin İhtiyaçlarının ve İlgilerinin belirlenmesi konuların seviyesinin, kazanımlarının ve sıralanmasının belirlenmesini etkiler

24 A NALIZ İçeriğin Analizi Öğrenci Özelliklerinin Analizi Sınırlıkların Belirlenmesi Bütçe Oluşturulması Proje Planı Dokümanı Oluşturulması

25 S ıNıRLıKLARıN B ELIRLENMESI Donanım Yazılım Bütçe Zaman Çizelgesi Müşteri Sorumlulukları Yazılım Geliştiricinin Sorumlulukları İçerik

26 S ıNıRLıKLARıN B ELIRLENMESI /D ONANIM

27 S ıNıRLıKLARıN B ELIRLENMESI / YAZILIM

28 S ıNıRLıKLARıN B ELIRLENMESI / BÜTÇE - ZAMAN ÇIZELGESI

29 S ıNıRLıKLARıN B ELIRLENMESI /M ÜŞTERI S ORUMLULUKLARI

30 SINIRLIKLARIN BELİRLENMESİ/YAZİLİM GELİŞTİRİCİNİN SORUMLULUKLARİ

31 S ıNıRLıKLARıN B ELIRLENMESI / IÇERIK

32 A NALIZ İçeriğin Analizi Öğrenci Özelliklerinin Analizi Sınırlıkların Belirlenmesi Bütçe Oluşturulması Proje Planı Dokümanı Oluşturulması

33 B ÜTÇE O LUŞTURULMASI İçerik Edinme Standartların Geliştirilmesi İçeriğin kodlanması Ekranlar Yazılım türü-modüller Grafikler Video Ses Etkileşimler Verilerin Toplanması Paketleme Kılavuz kitaplar Seyehat/yol

34 A NALIZ İçeriğin Analizi Öğrenci Özelliklerinin Analizi Sınırlıkların Belirlenmesi Bütçe Oluşturulması Proje Planı Dokümanı Oluşturulması

35 P ROJE P LANI D OKÜMANI O LUŞTURULMASI Dokümantasyon Bütçe Yönetimi Zaman Yönetimi

36 K AYNAKÇA Alessi, S. M. ve Trollip, S. R. (2001). Multimedia For Learning. Allyn and Bacon, Boston, London, Toronto, Sydney,Tokyo, Singapore. Yalın, H.İ.(2008). İnternet Temelli Eğitim. Ankara: Nobel Yayınevi. Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D. (2004). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım. Somyürek, S. ve Yalın, H. İ. (2007). Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarında Kullanılan Ön Örgütleyicilerin Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5(4). 587-607.


"A NALIZ EĞİTSEL YAZILIM GELİŞTİRME. A NALIZ İçeriğin Analizi Öğrenci Özelliklerinin Analizi Sınırlıkların Belirlenmesi Bütçe Oluşturulması Proje Planı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları