Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARINI ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARINI ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER"— Sunum transkripti:

1 ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARINI ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER
ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARINI ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER

2 ÇAĞDAŞ REFORMCU EĞİTİM AKIMLARI
REFORMCU EĞİTİM HAREKETLERİ

3 Reformcu eğitim hareketleri deyimi, eğitim ilmi literatüründe :
Eğitim reformu hareketleri Eğitimde reform hareketleri Okul reformu hareketleri gibi kavramlarla karşılanır.

4 Reformcu eğitim hareketleri genel olarak şu anlamları kapsar :
19. yüzyılın sonlarından itibaren farklı amaçlarla eğitimde yeni talepler ileri süren sosyal politika ve kültür felsefesi esasındaki yenileştirme hareketlerini, Sosyal ve kültürel hayatın çeşitli alanlardaki eğitimi doğrudan doğruya değiştirmek isteyen çeşitli reform tezahürlerini, Okulu, iç ve dış yapısındaki reformlar yoluyla değiştirmek isteyen didaktik yöndeki reform uygulamalarını.

5 REFORMCU EĞİTİM AKIMLARININ GELİŞİM KADEMELERİ
Reformcu eğitim hareketlerinin ana vatanını yılları arasında Almanya teşkil etmektedir. Bu hareket bu yıllarda en verimli devresini yaşamıştır. Günümüzdeki Okul Reformu çalışmalarının temelinde bu reformcu hareketlerinin ortaya koyduğu ilkeler yatmaktadır.

6 Ferdiyetçilik eğilimi Çocuk 2.Devre (1919-1933)
REFORMCU EĞİTİM HAREKETLERİ YILLARI ARASINDA İKİ ANA GELİŞİM DEVRESİNDEN GEÇMİŞTİR. 1.Devre ( ) Ferdiyetçilik eğilimi Çocuk 2.Devre ( ) Sosyal yetiştirme kaygıları Seçkin kişi olmaktan çok cemiyette bir arada yaşamak

7 OKUL REFORMU TERİMİ Okul reformu terimi bugün genel olarak:
Okul sistemlerinin yenileştirilmesi Yeniden şekillendirilmesi Temelinden değiştirilmesi gibi anlamlarda kullanılmaktadır.

8 OKUL REFORMLARININ ÇİFT YÖNÜ
Okulların iç yapı reformu Okulların dış yapı reformu Okulların iç yapı reformu didaktik, öğretim programları, ders teknikleri, okul içi hayat ve düzen tarzları gibi okul pedagojisinin konuları ile ilgili reformlar içine almaktadır. Okulların dış yapı reformu eğitim politikasının ana konularını teşkil eden okul kuruluş sistemleri ile ilgili konulardaki reformları içine alır.

9 OKUL REFORMLARININ ANA PROBLEMLERİ
Belirli bir kültürel mirasın sahibi olan okullar kültürel geçmiş ile gelecek arasında bir gerilim durumu içerisinde yer almaktadırlar. Bu bakımdan okul reformları: Geçmişten devralınan geleneksel kültürel değerler Yeni kültürel değerler arasında bir denge ve uyum kurmaya çalışır.

10 Bu problem okul reformlarının ana problemini teşkil eder.
Geçmişten devralınan Yeni kültürel değerler geleneksel kültürel değerler Bu problem okul reformlarının ana problemini teşkil eder.

11 OKUL REFORMLARININ ANA EĞİLİMLERİ
Okul reformlarında görülen ortak ana eğilimler başlıca iki ana grupta toplanabilir: Endüstrileşme eğilimi Demokratlaşma eğilimi

12 ENDÜSTRİLEŞME EĞİLİMİ
Endüstrileşme eğilimi yönünden ele alındığında okul reformları, hızlı bir şekilde gelişen endüstriyel oluşuma ve yeni meslekler dünyasına cevap vermek zorundadır. Bu sebepledir ki okul teşkilatları içerisinde ikinci sırada yer alan mesleki ve teknik öğretim okulları günümüzde köklü değişikliklerle yeniden kurulmaktadırlar.

13 DEMOKRATLAŞMA EĞİLİMİ
Okulların ve öğretimin demokratlaştırılması son 150 yıl içerisinde bütün alanlarda kendini gösteren ana demokratlaşma eğiliminin bir kısmıdır. Bu eğilim çok yönlü tezahürlerle kendisini göstermektedir. Mesela; Öğretim metodu Öğretim programları Ders materyalleri Okul binalarının organizasyonu Öğretmenlerin ve öğrencilerin hak ve görevleri

14 SOSYAL FAKTÖRLER

15 Ne zaman ortaya çıkmıştır?
Demokratlaşma nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır? Demokratlaşmaya sosyal faktörün etkisi nelerdir?

16 Öğretimde demokratlaşma “fırsat eşitliği” demektir.

17 FIRSAT EŞİTLİĞİ: Eğitimde kadın-erkek, maddî imkanı olan ya da olmayan herkese en yüksek öğretim kademelerine kadar öğrenim görebilmeleri için aynı imkan ve eşitliği sağlayabilmektir.

18 SOSYOLOJİDE HAREKETLİLİK :
Bir toplumun akla gelebilen her bölümü içerisinde, fertlerin bir pozisyondan diğer bir pozisyona geçme hareketidir.

19 Sosyal hareketlilik ikiye ayrılmaktadır:
Yatay hareketlilik Dikey hareketlilik

20 YATAY HAREKETLİLİK: Pozisyonların değerlendirilmesi işe katılmadan yalnızca bunların “fonksiyonel farkları” na ve özellikle mekan değişikliğine önem veren hareketliliğe denir. Örnek: Bir öğretmenin Hakkari’den Ankara’ya tayin edilmesi.

21 DİKEY HAREKETLİLİK: Bir kesimdeki mevkiler sabit değerli sayılıp değer basamaklarına göre pozisyonlar arası geçişler, yükseliş veya düşüş diye ölçülebiliyorsa buna denir.

22 Liberalizm özel teşebbüse olanak sağlayan serbest piyasa ekonomisini, Sosyalizm özel mülkiyetin kamu mülkiyetine geçirilip kişiden topluma aktarılmasını öngörür.

23 Ve buradan hareketle: Liberalizmde hürriyet Sosyalizmde eşitlik ağırlık merkezi olmuştur. Ortak amaç: Mensup olduğu sosyal ve ekonomik menşeye bakılmaksızın kişinin şahsiyetini tam olarak geliştirebilmesi önemlidir.

24 Kanun önündeki eşitlik, sosyal imkânlarındaki eşitliğe tekabül etmektedir. Bu husus modern toplum stilinin en önemli bir özelliğini teşkil etmektedir.

25 Toplumsal Sistem ve Eğitim

26 Her ulusun, toplumun, topluluğun gerçeği, diğerininkiyle aynı değildir.

27 Buradan hareketle toplumun gereksinim duyduğu insan gücünün saptanmasına gidilmelidir.

28 Toplumsal sistemin eğitimden bekledikleri olduğu gibi, eğitim sistemine sunduğu fırsatlar ve olanaklar da vardır

29 Hem toplum, hem de eğitim sistemleri, birbirlerini değerlendirebilirler.

30 Her insan bir toplum içine doğar
Her insan bir toplum içine doğar. Orada ya kendi yeteneklerini, becerilerini, duygularını geliştirme olanağı bulur; ya da tersi olur.

31 Tüm bu açıklamalara göre;
Toplumsal gerçekle, eğitim sistemi arasında tutarlı ilişkiler kurulmalıdır; çünkü toplumsal gerçeği temele almayan hiçbir sistem, başarıya ulaşamaz.

32 TEKNİK VE EKONOMİK FAKTÖRLER

33 Ekonomik Sistem ve Eğitim

34 EKONOMİ NEDİR? Sınırlı ve kıt kaynaklarla insanoğlunun sonsuz istek ve gereksinimlerini verimli ve etkili bir biçimde gidermeyi araştıran ve bunlara çözümler getiren, uygulayan bir bilim dalıdır.(Sönmez,2002)

35 Ekonomik sistem büyük oranda insanla ilgilidir; çünkü insanların istek ve gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanıp uygulamaya konulmuştur.

36 Kapitalist rekabet, girişimcilik, özel sektör, sermaye, kâr
Kapitalist rekabet, girişimcilik, özel sektör, sermaye, kâr. Sosyalist toplumsal çıkar,devlet sektörü, emek. Karma Ekonomi devlet ve özel sektör ekonomik sistemde yerini alır, ekonomik yaşamı genellikle devlet düzenler. Serbest Ekonomi devlet yalnızca yön gösterici, engelleri kaldırıcı, serbest rekabet ve Pazar ekonomisine dayalı bir anlayışı devreye sokacaktır.

37 Bu bağlamda eğitim sistemi, ekonomik sistemin gereklerini yerine getirmek, onun istediği insan modelini hem nitelik, hem de nicelik açısından yetiştirmek zorundadır.

38 Ekonomik sistemle eğitim arasındaki ilişki şu maddeler altında toplanabilir:
1) Hem ekonomi, hem de eğitim birer açık sistemdir ve birbirlerine bağlıdırlar.

39 2) Ekonomik sistem eğitim sisteminin gereksinim duyduğu malî kaynakları ve araç-gereç donanımlarını sağlar.

40 3) Ekonomik sistem, araştırma, inceleme, deney,gözlem v. b
3) Ekonomik sistem, araştırma, inceleme, deney,gözlem v.b. sonucu elde edilen yeni bilimsel bilginin uygulanmasını, yaşama geçirilmesini sağlayabilir.

41 4) Eğitim, ekonomik sisteme geçerli ve güvenilir, uygulanabilecek çağdaş bilimsel bilgi sunar.

42 5) Eğitim, ekonominin gereksinim duyduğu nicelik ve nitelikte üretici ve tüketiciyle, ekonomiye yeni ufuklar açabilecek yaratıcı ve uygulayıcı insanlar yetiştirebilir.

43 6) Eğitim, insana yapılan en verimli ve etkili, uzun vadeli bir yatırımdır; çünkü ekonomik, toplumsal ve politik sistemle ilgili, yani kültürel sistemin tüm ögelerini kurup işleten, onaran, bozan, yıkan, yeni yapılar bulan,yaratan, tüm bunları değerlendiren insandır.

44 Teknik ve Ekonomik Sebepler

45 Okul kuruluş sistemlerinin demokratlaştırılmasını gerektiren ana faktörlerin başında teknik ve ekonomik faktörler gelmektedir.

46 Endüstrileşme statik zümresel toplum düzenini yıkarak sosyal hareketliliğe yol açmıştır. Bu sosyal hareketlilikle birlikte demokratlaşma da zorunlu hale gelmiştir.

47 Bütün endüstriyel ülkelerde okul, en büyük bir sosyal kurum halini aldı.

48 Ekonomik ve teknik gelişmelerin yeni taleplerini bu dar çevre artık karşılayamaz hale geldi. Onun için de her ülke geniş ve uzun süreli eğitim planlamaları ile bu meseleyi kendi bünyesine uygun düşen bir tarzda çözmeye çalışmaktadır.

49 KAYNAKÇA ERGÜN,M.Eğitim Felsefesi.Ocak Yayınları,ANKARA 1996
AYTAÇ,K.Avrupa Okul Sistemlerinin Demokratlaştırılması.Ankara Üni. Basımevi,ANKARA 1985 SÖNMEZ,Veysel.Eğitim Felsefesi.Anı Yayınları,ANKARA 2002 AYTAÇ,K.Çağdaş Eğitim Akımları(Yabancı Ülkelerde).DTCF Basımevi,ANKARA 1981 AYTAÇ,K.Avrupa Eğitim Tarihi.DTCF Basımevi,ANKARA 1980 KANAD,H.F.Pedagoji.MEB, İSTANBUL 1977


"ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARINI ORTAYA ÇIKARAN FAKTÖRLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları